93/96/EHSSMĚRNICE RADY 93/96/EHS ze dne 29. října 1993 o právu pobytu pro studenty

Publikováno: Úř. věst. L 317, 18.12.1993, s. 59-60 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. října 1993 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. listopadu 1993 Nabývá účinnosti: 17. listopadu 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/38/ES Pozbývá platnosti: 30. dubna 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 93/96/EHS

ze dne 29. října 1993

o právu pobytu pro studenty

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 7 druhý pododstavec této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že čl. 3 písm. c) Smlouvy stanoví, že činnost Společenství zahrnuje za podmínek stanovených Smlouvou odstranění překážek volného pohybu osob mezi členskými státy;

vzhledem k tomu, že článek 8a Smlouvy stanoví, že vnitřní trh musí být vytvořen nejpozději do 31. prosince 1992; že vnitřní trh zahrnuje prostor bez vnitřních hranic, ve kterém je v souladu se Smlouvou zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu;

vzhledem k tomu, že v souladu s judikaturou Soudního dvora zakazují články 128 a 7 Smlouvy jakoukoli diskriminaci mezi státními příslušníky členských států při přístupu k odbornému vzděláníve Společenství a že přístup příslušníka členského státu k odbornému vzdělání v jiném členském státě zahrnuje pro tohoto příslušníka právo pobytu v tomto jiném členském státě;

vzhledem k tomu, že k zajištění přístupu k odbornému vzdělání je vhodné stanovit podmínky, které by usnadnily účinný výkon tohoto práva pobytu;

vzhledem k tomu, že právo pobytu pro studenty je součástí souboru souvisejících opatření určených pro podporu odborného vzdělávání;

vzhledem k tomu, že osoby požívající práva pobytu se nesmí stát přílišným zatížením pro veřejné finance hostitelského členského státu;

vzhledem k tomu, že za současného stavu práva Společenství nespadá podpora poskytovaná studentům, jak vyplývá z judikatury Soudního dvora, do oblasti působnosti Smlouvy ve smyslu článku 7 této smlouvy;

vzhledem k tomu, že právo pobytu může být skutečně vykonáváno pouze tehdy, je-li přiznáno rovněž manželce nebo manželovi a nezaopatřeným dětem;

vzhledem k tomu, že je vhodné zajistit, aby pro osoby oprávněné z této směrnice platila správní úprava obdobná té, která je stanovena zejména ve směrnici Rady 68/360/EHS ze dne 15. října 1968 o odstranění omezení pohybu a pobytu pracovníků členských států a jejich rodinných příslušníků uvnitř Společenství [4] a ve směrnici Rady 64/221/EHS ze dne 25. února 1964 o koordinaci zvláštních opatření týkajících se pohybu a pobytu cizích státních příslušníků, která byla přijata z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví [5];

vzhledem k tomu, že se tato směrnice nevztahuje na studenty, kteří požívají práva pobytu díky skutečnosti, že vykonávají nebo vykonávali hospodářskou činnost nebo jsou rodinnými příslušníky migrujícího pracovníka;

vzhledem k tomu, že Soudní dvůr svým rozsudkem ze dne 7. července 1992 ve věci C-295/90 zrušil směrnici Rady 90/366/EHS ze dne 28. června 1990 o právu pobytu pro studenty [6], ale ponechal v platnosti účinky zrušené směrnice, dokud nevstoupí v platnost směrnice přijatá na odpovídajícím právním základě;

vzhledem k tomu, že je vhodné zachovat účinky směrnice 90/366/EHS v období před 31. prosincem 1993, dnem, ke kterému členské státy musí přijmout právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Pro upřesnění podmínek usnadňujících výkon práva pobytu a s cílem zajistit přístup k odbornému vzdělání bez diskriminace pro státního příslušníka členského státu, který byl přijat k odbornému vzdělávání v jiném členském státě, přiznávají členské státy právo pobytu každému studentovi, který je státním příslušníkem členského státu a který nepožívá toto právo na základě jiných právních předpisů Společenství, a rovněž manželce nebo manželovi studenta a nezaopatřeným dětem, pokud student prokáže dotyčnému vnitrostátnímu orgánu prohlášením nebo obdobnými prostředky, které si zvolí a které jsou přinejmenším rovnocenné, že má dostatečné prostředky, aby se nestal během svého pobytu zatížením pro systém sociálního zabezpečení hostitelského členského státu, a za podmínky, že je zapsán do uznaného vzdělávacího zařízení, aby v něm jako hlavní činnost získal odborné vzdělání, a že má v hostitelském členském státě uzavřeno nemocenské pojištění vůči všem rizikům.

Článek 2

1. Právo pobytu je omezeno na dobu získávání vzdělání.

Právo pobytu se doloží vydáním dokladu označovaného jako "povolení k pobytu pro státního příslušníka členského státu Společenství", jehož platnost může být omezena na dobu vzdělávání nebo na jeden rok, pokud je doba vzdělávání delší než jeden rok, v tom případě je platnost povolení k pobytu každoročně prodlužována. Nemá-li některý rodinný příslušník státní příslušnost některého členského státu, je mu vydán doklad o pobytu, který má stejnou platnost jako doklad vydaný státnímu příslušníkovi, na kterém je závislý.

Pro účely vydání povolení k pobytu nebo dokladu o pobytu může členský stát od žadatele požadovat pouze předložení platného průkazu totožnosti nebo cestovního pasu a doklad, že splňuje podmínky stanovené v článku 1.

2. Články 2, 3 a 9 směrnice 68/360/EHS se vztahují obdobně na osoby oprávněné z této směrnice.

Manželka nebo manžel a nezaopatřené děti státního příslušníka členského státu oprávněného k pobytu na území členského státu jsou oprávněni kdekoli na území tohoto členského státu vykonávat zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost, i když nejsou státními příslušníky žádného členského státu.

Členské státy se mohou odchýlit od ustanovení této směrnice pouze z důvodů veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti nebo veřejného zdraví; v tom případě se použijí články 2 až 9 směrnice 64/221/EHS.

Článek 3

Tato směrnice nezakládá pro studenty požívající právo pobytu nárok na výplatu stipendií od hostitelského státu.

Článek 4

Právo pobytu je zachováno, dokud osoby je požívající splňují podmínky stanovené v článku 1.

Článek 5

Nejpozději tři roky po provedení této směrnice a poté každé tři roky vypracuje Komise zprávu o uplatňování této směrnice a předloží ji Evropskému parlamentu a Radě.

Komise bude věnovat zvláštní pozornost všem obtížím, které mohou v jednotlivých členských státech vyplynout z uplatňování článku 1; popřípadě předloží Radě návrhy na odstranění těchto obtíží.

Článek 6

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Pro období předcházející tomuto dni jsou zachovány účinky směrnice 90/366/EHS.

Přijímají-li členské státy tato opatření, musí v nich být učiněn odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. října 1993.

Za Radu

předseda

R. Urbain

[1] Úř. věst. C 166, 17.6.1993, s. 16.

[2] Úř. věst. C 255, 20.9.1993, s. 70 a Úř. věst. C 315, 22.11.1993.

[3] Úř. věst. C 304, 10.11.1993, s. 1.

[4] Úř. věst. L 257, 19.10.1968, s. 13. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 1985.

[5] Úř. věst. 56, 4.4.1964, s. 850/64.

[6] Úř. věst. L 180, 13.7.1990, s. 30.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU