93/79/EHSSMĚRNICE KOMISE 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 256, 14.10.1993, s. 25-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 21. září 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti:
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/97/EU Pozbývá platnosti: 5. listopadu 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 93/79/EHS

ze dne 21. září 1993,

kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce [1], ve znění rozhodnutí Komise 93/401/EHS [2], a zejména na čl. 9 odst. 6 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že na mezinárodní úrovni již existuje systém pro sestavování uvedených odrůdových seznamů; že tento systém vypracovala Unie pro ochranu nových odrůd rostlin (UPOV);

vzhledem k tomu, že systém Společenství by se měl opírat o zkušenosti získané na mezinárodní úrovni;

vzhledem k tomu, že na dodavatele, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh, by se měly vztahovat méně přísné požadavky;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Tato směrnice stanoví dodatečná prováděcí pravidla týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, které vedou dodavatelé podle čl. 9 odst. 2 bodu ii) směrnice 92/34/EHS.

Článek 2

1. Odrůdové seznamy vedené dodavateli musí obsahovat

i) název odrůdy a případně údaj o jeho obecně známých synonymech;

ii) údaje o udržovacím šlechtění a způsobu rozmnožování odrůdy;

iii) popis odrůdy alespoň na základě znaků a jejich projevů podle připojené přílohy;

iv) je-li to možné, údaj o tom, do jaké míry se odrůda liší od nejbližší podobné odrůdy.

2. Ustanovení odst. 1 bodů ii) a iv) se nevztahují na dodavatele, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 21. září 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

[2] Úř. věst. L 177, 21.7.1993, s. 28.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ZNAKY ODRŮD A STUPNĚ JEJICH PROJEVU

Rod Citrus

Roční výhon: anthokyanové zabarvení špičky (10 až 15 cm od špičky)

chybějící

přítomné

Plod: tvar distálního konce

pokleslý

tupý

zakulacený

lehce bradavičnatý

silně bradavičnatý

Plod: barva povrchu

zelená

zelená až žlutá

žlutá

žlutá až oranžová

oranžová

oranžová až červená

růžová

červená

purpurová

Období zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Corylus avellana L.

Doba rozvití pupence listu (když z pupence vystupují dva lístky)

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Doba květu samčích květů

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Doba květu samičích květů

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Obal plodu: délka v porovnání s obalem plodu

kratší

stejně dlouhá

delší

Obal plodu: zvrásnění

nepatrné

střední

silné

Obal plodu: hloubka záhybů

nepatrná

střední

silná

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: tvar

kulovitý

kuželovitý

vejčitý

krátký válcovitý

dlouhý válcovitý

Doba zralosti

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Plod: procento zrnitosti (hmotnostní)

velmi malé

malé

střední

vysoké

velmi vysoké

Cydonia Mill.

Rostlina: forma růstu

vzpřímená

polovzpřímená

rozložitá

List: celkový tvar

elipsový

obrácený vejčitý

vejčitý

okrouhlý

Plod: celkový tvar

kulovitý

vejčitý

hruškovitý

uprostřed zúžený

nepravidelný

obdélníkový

Fragaria x. ananassa Duch.

Stav květů: poloha v poměru k listům

pod listem

ve výši listu

nad listem

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: převažující tvar

ledvinovitý

velmi kulatý

zakulacený

kulovitý

dvojitě kulovitý

téměř válcovitý

klínovitý

vejčitý

srdcovitý

Plod: barva

bělavě žlutá

světle oranžová

oranžová

oranžovočervená

červená

purpurová

tmavopurpurová

Doba zralosti (50 % rostlin se zralými plody)

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Sklon korunky

neskloněná

částečně skloněná

skloněná

Juglans regia L.

Doba rozvití pupence listu

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Kmen: typ samičích květů

jednotlivé

ve skupinách

Kmen: typ větvení větviček se samičími květy

neomezené

omezené

Doba zralosti

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

Malus Mill.

Kmen: síla vzrůstu

malá

střední

velká

Plod: tvar

kulovitý

kulovitě kuželovitý

krátký kulovitě kuželovitý

zploštělý

zploštělý kulovitý

kuželovitý

dlouhý kuželovitý

tupý kuželovitý

eliptický

elipticky kuželovitý

obdélníkový

obdélníkově kuželovitý

obdélníkový, uprostřed zúžený

Plod: barva povrchu slupky

oranžová

červená

purpurová

rezavá

Doba začátku květu (10 % rozvitých květů)

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Odrůdy podnože

Strom: síla vzrůstu (ve foliovníku)

malá

střední

silná

Strom: počet základních výhonů (ve foliovníku)

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Olea europaea L.

Plod: tvar

podlouhlý

elipsovitý

kulovitý

Plod: nasazená špička

chybějící

přítomná

Plod: tvar základny

okrouhlý

ztupený

pokleslý

Plod: šířka stopky

tenká

střední

široká

Prunus amygdalus Batsch

Doba začátku květu

velmi brzy

velmi brzy až brzy

brzy

brzy až středně

středně

středně až pozdě

pozdě

pozdě až velmi pozdě

velmi pozdě

Květ: barva korunních lístků

bílá

růžovobílá

růžová

tmavorůžová

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Sušený plod: tvar vrcholku

zploštělý

okrouhlý

špičatý

Jádro: tvar

tenký elipsovitý

elipsovitý

široký elipsovitý

velmi široký elipsovitý

Prunus armeniaca L.

Plod: velikost

malý

střední

velký

Plod: hloubka dutiny stopky

mělká

střední

hluboká

Plod: základní barva slupky

bílá

krémová až žlutá

světle oranžová

oranžová

tmavooranžová

Plod: barva dužiny

bílá

krémová

světle oranžová

oranžová

tmavooranžová

Doba počátku květu (když strom vykazuje některé plně rozvité květy)

brzy

středně

pozdě

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Prunus avium L. a Prunus cerasus L.

Doba květu

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: barva slupky

žlutá

oranžovočervená

rumělkově červená s oranžovožlutým podkladem

rumělkově červená

purpurová

černá

Plod: doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Prunus domestica L.

Plod: velikost (v době fyziologické zralosti plodu)

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: tvar z profilu (v době fyziologické zralosti plodu)

zploštěle okrouhlý

okrouhlý

podlouhlý

prodloužený

Plod: základní barva slupky (včetně zbarvení, v době fyziologické zralosti plodu)

bělavá (průsvitná)

zelená

žlutavě zelená

žlutá

oranžovožlutá

červená

purpurová

fialovomodrá

Plod: barva dužiny (v době fyziologické zralosti plodu)

bělavá

žlutá

žlutozelená

zelená

oranžová

červená

Pecka: přilnutí k dužině (v době fyziologické zralosti plodu)

nelnoucí k dužině

částečně lnoucí k dužině

lnoucí k dužině

Pecka: velikost v poměru k velikosti plodu (v době fyziologické zralosti plodu)

malá

střední

velká

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Prunus persica (L.) Batsch.

Kmen: typ

běžný

malý

Skutečný výhon nesoucí plod: anthokyanové zbarvení

chybějící

přítomné

Doba začátku květu

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Květ: tvar

růžovitý

zvonkovitý

Okvětní lístek: tvar

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Řapík: nektarium

chybějící

přítomný

Řapík: tvar nektaria

kulatý

ledvinovitý

Plod: ochmýření

chybějící

přítomné

Plod: základní barva dužiny

bílá

žlutá až žlutooranžová

červená

Pecka: přilnutí k dužině

chybějící

přítomné

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Prunus salicina L.

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: základní barva slupky

bělavá (průsvitná)

zelená

žlutavá až zelená

žlutá

oranžová až žlutá

červená

purpurová

fialovomodrá

tmavomodrá

Plod: barva dužiny

bělavá

žlutá

žlutavá až zelená

zelená

oranžová

červená

Doba květu

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Pyrus communis L.

Doba květu (datum plného květu)

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: tvar stran (v podélném průřezu)

konkávní

rovný

konvexní

Plod: délka v poměru k největšímu průměru

velmi krátký

krátký

střední

dlouhý

velmi dlouhý

Plod: základní barva slupky (v době zralosti)

zelená

žlutozelená

žlutá

červená

Plod: délka stopky

krátká

střední

dlouhá

Doba zralosti ke sklizni

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Ribes silvestre Mert et Koch a Ribes niveum Lindl. (červený a bílý rybíz)

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Plodenství: délka včetně stopky

velmi krátká

krátká

střední

dlouhá

velmi dlouhá

Bobule: velikost

velmi malá

malá

střední

velká

velmi velká

Bobule: barva

bílá

bělavě žlutá

růžová

červená

Ribes uva crispa L. (angrešt)

Rostlina: tvar

otočený vejčitý

kulovitý

příčně elipsovitý

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: tvar

kulovitý

elipsovitý

hruškovitý

Plod: barva

žlutá

žlutozelená

zelená s bílým zbarvením

zelená

červená

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Ribes nigrum L. (černý rybíz)

Rostlina: poměr výška/průměr

malá

střední

velká

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi a Ursini (ostružiník) a hybridy

Rostlina: tvar růstu

vzpřímený

vzpřímený až polovzpřímený

polovzpřímený

polovzpřímený až plazivý

plazivý

Zimní keřík: trny

chybějící

přítomné

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Doba zralosti

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

Rubus idaeus L. (maliník)

Rostlina: počet mladých výhonů

velmi malý

malý

střední

mnoho

velmi mnoho

Pouze odrůdy, které rodí na loňském keříku v létě

Zimní keřík: barva

šedavě hnědá

šedavě hnědá až hnědá

hnědá

hnědá až purpurově hnědá

purpurově hnědá

Plod: barva

žlutá

světle červená

středně červená

tmavočervená

oranžová

purpurová

černá

Plod: velikost

velmi malý

malý

střední

velký

velmi velký

Plod: poměr délka/šířka

stejně dlouhý jako široký

širší než delší

mnohem delší než širší

Hlavní sklizeň:

na loňském keříku v létě

na keříku daného roku na podzim

Doba zralosti plodů na loňských keřících

velmi brzy

brzy

středně

pozdě

velmi pozdě

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU