93/64/EHSSMĚRNICE KOMISE 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

Publikováno: Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 33-34 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. července 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. července 1993 Nabývá účinnosti: 14. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/98/EU Pozbývá platnosti: 5. listopadu 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 93/64/EHS

ze dne 5. července 1993

o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 29. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce [1], a zejména na čl. 6 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že je vhodné vypracovat opatření pro dohled nad všemi dodavateli a jejich zařízeními a pro jejich kontrolu s výjimkou těch, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví prováděcí opatření týkající se dohledu nad dodavateli a jejich zařízeními a jejich kontroly podle čl. 6 odst. 4 směrnice 92/34/EHS, s výjimkou dodavatelů, jejichž činnost se omezuje na uvádění rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin na trh, pokud kontroly podle čl. 5 odst. 2 uvedené směrnice provádějí dodavatelé sami nebo prostřednictvím schváleného dodavatele.

Článek 2

Příslušný úřední subjekt provádí pravidelně, nejméně jednou ročně ve vhodnou dobu, dohled nad dodavateli a jejich zařízeními a jejich kontrolu, aby se přesvědčil o dodržování norem uvedených ve směrnicí 92/34/EHS, a zejména zásad stanovených v čl. 5 odst. 2 první až čtvrté odrážce uvedené směrnice s ohledem na zvláštní povahu činnosti nebo činností dodavatelů.

Článek 3

Pokud jde o určení kritických bodů pěstebního postupu podle čl. 5 odst. 2 první odrážky směrnice 92/34/EHS a vedení záznamů podle čl. 5 odst. 2 čtvrté odrážky směrnice 92/34/EHS, příslušný úřední subjekt dohlíží na dodavatele a kontroluje ho, aby se přesvědčil, že dodavatel

a) stále sleduje tyto kritické body, pokud se ho týkají:

- jakost rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin použitých k započetí pěstebního postupu,

- setí, přesazování, hrnkování a vysazování rozmnožovacího materiálu a rostlin,

- dodržování podmínek stanovených v článcích 3, 4 a 5 směrnice Rady 77/93/EHS [2],

- plán a metodu pěstování,

- všeobecnou péči o pěstované rostliny,

- rozmnožování,

- sklizeň,

- hygienu,

- ošetřování,

- balení,

- skladování,

- přepravu,

- administrativní úkoly;

b) řádně vede účetnictví, které umožňuje danému příslušnému úřednímu subjektu získat úplné informace o:

i) rostlinách a jiných předmětech,

- zakoupených za účelem skladování nebo výsadby na místním pozemku,

- produkovaných

nebo

- zaslaných třetím osobám

a

ii) každém chemickém ošetření rostlin, a uchovává příslušné doklady po dobu nejméně jednoho roku;

c) je osobně k dispozici uvedenému příslušnému úřednímu subjektu nebo k tomu určí jinou osobu, která má přiměřené odborné zkušenosti v oblasti rostlinné výroby a s ní souvisejícími rostlinolékařskými otázkami;

d) provádí ve vhodnou dobu nezbytná vizuální pozorování způsobem schváleným tímto příslušným úředním subjektem;

e) umožní přístup do svých zařízení osobám pověřeným jednat jménem uvedeného příslušného úředního subjektu, zejména za účelem inspekce a/nebo odběru vzorků, jakož i přístup k účetnictví a příslušným dokladům uvedeným v písmenu b);

f) jakýmkoli jiným způsobem spolupracuje s uvedeným příslušným úředním subjektem.

Článek 4

Pokud jde o vypracovávání a používání metod sledování a kontroly kritických bodů uvedených v čl. 5 odst. 2 druhé odrážce směrnice 92/34/EHS, příslušný úřední subjekt dohlíží na dodavatele a kontroluje ho, aby se přesvědčil, je-li třeba, že dodavatel nadále používá tyto metody, přičemž zvláštní pozornost věnuje:

a) existenci a účinnému používání kontrolních metod u každého z kritických bodů uvedených v článku 3;

b) spolehlivosti těchto metod;

c) vhodnosti těchto metod k věcnému hodnocení pěstebních postupů a postupů uvádění na trh, včetně administrativních stránky;

d) způsobilosti dodavatelových zaměstnanců k provádění těchto kontrol.

Článek 5

Pokud jde o odběr vzorků k rozboru ve schválené laboratoři podle čl. 5 odst. 2 třetí odrážky směrnice 92/34/EHS, příslušný úřední subjekt dohlíží na dodavatele a kontroluje ho, aby zajistil, je-li třeba, že:

a) vzorky jsou odebírány v různých fázích pěstebního postupu a že jsou dodržovány intervaly stanovené příslušným úředním subjektem při ověřování pěstebních metod pro udělení schválení;

b) způsob odběru vzorků je technicky správný a je založen na spolehlivé statistické metodě s ohledem na druh rozboru, který má být proveden;

c) osoby pověřené odběrem vzorků mají požadovanou kvalifikaci;

d) rozbor vzorků provádí laboratoř schválená k tomuto účelu příslušným úředním subjektem na základě čl. 6 odst. 2 uvedené směrnice.

Článek 6

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 1994. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. července 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

[2] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU