93/48/EHSSMĚRNICE KOMISE 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS

Publikováno: Úř. věst. L 250, 7.10.1993, s. 1-8 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. června 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. července 1993 Nabývá účinnosti: 6. července 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/98/EU Pozbývá platnosti: 5. listopadu 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 93/48/EHS

ze dne 23. června 1993,

kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce [1], a zejména na článek 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že při používání této směrnice by se měly brát v úvahu produkční cykly různých materiálů;

vzhledem k tomu, že podle čl. 11 bodu i) směrnice 92/34/EHS se podmínky pro průvodní doklad dodavatele k CAC rozmnožovacímu materiálu a ovocným rostlinám uvedou v seznamu podle článku 4 uvedené směrnice;

vzhledem k tomu, že systém certifikace pro takovýto materiál (pro některé druhy) byl vypracován nebo je vypracováván na mezinárodní úrovni Evropskou organizací pro ochranu rostlin (EPPO);

vzhledem k tomu, že požadavky stanovené touto směrnicí lze považovat za minimální normu, která je v současnosti vzhledem k stávajícím výrobním podmínkám ve Společenství přijatelná; že by se měly postupně rozvíjet a zdokonalovat, aby nakonec byly vytvořeny vysoké normy jakosti;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro rozmnožovací materiál a rostliny ovocných rodů a druhů,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice stanoví tabulky uvedené v článku 4 směrnice 92/34/EHS včetně požadavků na značení a uzavírání podle článku 11 zmíněné směrnice.

2. Tabulky se vztahují na porosty, rozmnožovací materiál (včetně podnoží) a z nich pocházející rostliny všech ovocných rodů a druhů uvedených v příloze II směrnice 92/34/EHS a na mimorodové a mimodruhové podnože uvedené v čl. 4 odst. 1 bodu iii) bez ohledu na použitý způsob množení (dále jen "materiál").

3. Ustanovení této směrnice se použijí postupně s ohledem na produkční cykly materiálu uvedeného v odstavci 2.

Článek 2

Materiál musí případně splňovat odpovídající rostlinolékařské požadavky směrnice Rady 77/93/EHS [2].

Článek 3

1. Aniž je dotčen článek 2, pokud se jedná o materiál CAC, musí se materiál jevit, alespoň při zrakovém zkoumání, v zásadě prostý škodlivých organismů a původců chorob snižujících jakost, zejména těch, kteří jsou pro daný rod nebo druh uvedeni v příloze, a příznaků i symptomů napadení těmito organismy a původci chorob, kteří snižují užitnou hodnotu rozmnožovacího materiálu nebo ovocných rostlin.

2. Veškerý materiál, který při růstu vykazuje viditelné příznaky napadení škodlivými organismy nebo původci chorob uvedenými v odstavci 1, se musí okamžitě vhodným způsobem ošetřit, případně odstranit.

3. Materiál citrusů navíc musí

i) pocházet z prvotního materiálu, který

- byl kontrolován a nevykázal žádné příznaky ani symptomy napadení viry, virům podobnými organismy nebo chorobami uvedenými v příloze,

- byl individuálně zkoušen metodami vhodnými pro detekci virů, virům podobných organismů nebo chorob a byl shledán prost těchto virů a jim podobných organismů a chorob;

ii) být od počátku posledního vegetačního cyklu kontrolován a shledán v zásadě prostý těchto virů, virům podobných organismů nebo chorob a

iii) v případě roubování být roubován na podnože, které nejsou náchylné vůči viroidům.

Článek 4

1. Materiál CAC musí vykazovat dostatečnou rodovou nebo druhovou a také, aniž je dotčen čl. 9 odst. 1 druhá věta směrnice 92/34/EHS, odrůdovou pravost a čistotu.

2. V případě obecně známých odrůd podle čl. 9 odst. 2 bodu i) směrnice 92/34/EHS musí dodavatel používat úřední název odrůdy.

3. V případě odrůd, které již jsou předmětem žádosti o udělení šlechtitelských práv nebo úřední registraci ve smyslu čl. 9 odst. 2 bodu i) směrnice 92/34/EHS, se až do udělení povolení musí používat předběžné označení nebo navržený název odrůdy.

4. V případě odrůd uvedených v seznamech, které vedou dodavatelé podle čl. 9 odst. 2 bodu ii) směrnice 92/34/EHS, tvoří podrobné popisy v těchto seznamech základ požadavků podle odstavce 1.

Článek 5

Materiál CAC musí být v podstatě prost veškerých vad, které by mohly snižovat jeho jakost jakožto rozmnožovacího materiálu nebo ovocné rostliny.

Článek 6

Pro prvotní, základní a certifikovaný materiál jsou rozhodující požadavky článku 3, čl. 4 odst. 1 a článku 5, pokud pravidla pro certifikaci uvedená v článku 7 nestanoví požadavky přísnější.

Článek 7

Až do přijetí pravidel Společenství pro certifikaci se na prvotní, základní a certifikovaný materiál vztahují požadavky pro certifikaci stanovené členskými státy platné pro danou kategorii, jestliže jsou pokud možno v souladu se stávajícími mezinárodními pravidly pro certifikaci.

Článek 8

1. Dodavatelem vystavený doklad podle čl. 11 bodu i) směrnice 92/34/EHS pro materiál CAC musí být vyroben z vhodného, poprvé použitého papíru a musí být vytištěn v nejméně jednom úředním jazyce Společenství. Musí obsahovat kolonky pro tyto údaje:

i) "jakost EHS";

ii) kód členského státu Společenství;

iii) příslušný úřední orgán nebo jeho rozeznávací kód;

iv) registrační číslo nebo číslo schválení;

v) jméno dodavatele;

vi) individuální číslo série, týdne nebo šarže;

vii) den, ke kterému dodavatel doklad vystavil;

viii) botanický název;

ix) název odrůdy; v případě podnoží údaj názvu odrůdy nebo jejího označení;

x) množství;

xi) kategorie;

xii) při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS údaj o zemi původu.

2. Je-li materiál podle směrnice Komise 92/105/EHS [3] opatřen rostlinolékařským pasem, lze tento pas považovat za doklad dodavatele podle odstavce 1, pokud si to dodavatel přeje. Záznam "jakost EHS", označení příslušného úředního orgánu podle směrnice 92/34/EHS a název odrůdy nebo podnože a kategorie však musí být uvedeny v každém případě. Při dovozu ze třetích zemí podle čl. 16 odst. 2 směrnice 92/34/EHS musí být navíc uvedena země původu. Tyto údaje mohou být rovněž uvedeny v rostlinolékařském pasu, avšak zřetelně odděleně.

Článek 9

1. Na značení a uzavírání materiálu podle čl. 11 bodu ii) směrnice 92/34/EHS, zařazeného jako prvotní materiál, základní materiál a certifikovaný materiál, se vztahují požadavky pravidel členských států pro certifikaci, uvedené v článku 7 této směrnice.

2. Pokud však úřední označení neobsahuje všechny údaje uvedené v čl. 8 odst. 1, s výjimkou kolonek iv), v) a vii), členské státy zajistí, aby tyto dodatečné údaje byly doplněny. Dále je třeba uvést, zda se jedná o materiál prostý virů nebo testovaný na přítomnost virů.

Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. června 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

[2] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

[3] Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM SPECIFICKÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ A CHOROB SNIŽUJÍCÍCH JAKOST

Rod nebo druh | Specifické škodlivé organismy a choroby |

–Citrus aurantifolia (Christm) Swing.–Citrus limon(L.) Burm. F–Citrus paradisii Macf.–Citrus reticulata Blanco–Citrus sinensis (L.) Osbeck | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Aleurothrixus floccosus (Mashell)Meloidogyne spp.Parabemisia myricae (Kuwana)Tylenchulus semipenetrans |

Houby Phytophthoraspp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Citrus leaf rugoseChoroby vyvolávající psorotické symptomy na mladých listech, jako např. Psorosis, Ring spot, Cristacortis, Impietratura, Concave gumInfectious variegatioViroidy, např. Exocortis, Cachexia-Xyloporosis |

–Corylus avellana | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Epidiaspis leperiiEriophis avellanaePseudaulacaspis pentagonaQuadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. corylina |

Houby Armillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhyllactinia guttataVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Apple mosaic virusHazel maculatura lineare MLO |

–CydoniaMiller–Pyrus communis L. | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumčervci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Houby Amillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthoraspp.Rosellinia necatrixVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy Všechny |

–Fragaria x ananassa Duch | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Aphelenchoidesspp.Ditylenchus dipsaciTarsonemidae |

Houby Phytophthora cactorumVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Strawberry green petal MLO |

–Juglans regia L. | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií červci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensXanthomonas campestris pv. juglandi |

Houby Amillariella melleaNectria galligenaChondrostereum purpureumPhytophthora spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Cherry leaf roll virus |

–Malus Miller | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Anarsia lineatellaEriosoma lanigerumčervci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. syringae |

Houby Amillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaPhytophthora cactorumRosellinia necatrixVenturiaspp.Verticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy Všechny |

–Olea europea | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Eusophera pinguisMeloidogynespp.Saissetia oleae |

Bakterie Pseudomonas syringae pv. savastanoi |

Houby Verticillium dahliae |

Viry a virům podobné organismy Všechny |

–Pistacia vera | Houby Verticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy Všechny |

–Prunus domestica L.–Prunus salicina | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Aculops fockeuiCapnodis tenebrionisEriophyes similisMeloidogynespp.červci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Houby Amillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Prune dwarf virusPrunus necroti |

–Prunus armeniaca (L.)–Prunus amygdalus Batsch–Prunus persica (L.) Batsch | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Anarsia lineatellaCapnodis tenebrionisMeloidogyne spp.červci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Houby Amillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixTaphrina deformansVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Prune dwarf virusPrunus necrotic ringspot virus |

–Prunus avium L.–Prunus cerasus | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Capnodis tenebrionisMeloidogyne spp.červci, zejménaEpidiaspis leperii, Pseudaulacaspis pentagona, Quadraspidiotus perniciosus |

Bakterie Agrobacterium tumefaciensPseudomonas syringae pv. mors prunorumPseudomonas syringae pv. syringae |

Houby Amillariella melleaChondrostereum purpureumNectria galligenaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Prune dwarf virusPrunus necrotic ringspot virus |

–Ribes | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Aphelenchoides spp.Cecidophyopsis ribis |

Bakterie Agrobacterium tumefaciens |

Houby Amillariella melleaNectria cinnabarinaRosellinia necatrixVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Black currant reversionBlack currant infectious variegation agent |

–Rubus | Hmyz, roztoči a hlísti všech vývojových stadií Aceria essigi |

Bakterie Agrobacterium rhizogenesAgrobacterium tumefaciensRhodococcus fascians |

Houby Amillariella melleaDidymelia applanataPeronospora rubiPhytophthora fragariae var. rubiVerticillium spp. |

Viry a virům podobné organismy, zejména Raspberry bushy dwarf virusRaspberry leaf curl virus |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU