93/17/EHSSMĚRNICE KOMISE 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd

Publikováno: Úř. věst. L 106, 30.4.1993, s. 7-10 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. března 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. dubna 1993 Nabývá účinnosti: 6. dubna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/20/EU Pozbývá platnosti: 27. února 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 93/17/EHS

ze dne 30. března 1993

o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/403/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění sadby brambor na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 93/3/EHS [2], a zejména na čl. 3 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že mají-li se v prostoru bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží v souladu s ustanoveními Smlouvy, uplatňovat ustanovení směrnice 66/403/EHS, pokud jde o obchod se sadbou brambor, která splňuje podmínky přísnější než uvedené v přílohách I a II uvedené směrnice, na celém území nebo části území jednoho nebo více členských států, je vhodné vymezit třídy Společenství pro základní sadbu brambor, jakož i podmínky a označování použitelné pro tyto třídy;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tímto se stanoví třídy Společenství pro základní sadbu brambor. Do těchto tříd lze zařadit sadbu brambor, již lze na základě úředního osvědčení považovat za "základní sadbu brambor" ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) směrnice 66/403/EHS a u které bylo navíc při úředním hodnocení shledáno, že odpovídá podmínkám uvedeným v odstavci 2 tohoto článku.

2. Podmínky uvedené v odstavci 1 jsou následující:

a) rostlinolékařské podmínky podle:

- směrnice Rady 69/464/EHS [3],

- směrnice Rady 69/465/EHS [4],

- směrnice Rady 77/93/EHS [5],

- směrnice Rady 80/665/EHS [6];

b) sadba brambor musí pocházet z materiálu, který splňuje podmínky vypočtené v příloze I této směrnice a musí vyhovovat doplňkovým nebo přísnějším podmínkám stanoveným v příloze II této směrnice.

Článek 2

1. Třídy Společenství pro základní sadbu brambor se označují takto:

a) "EHS třída 1", jsou-li splněny podmínky uvedené v příloze I s výjimkou bodu 3.3 písm. b) a v příloze II bodu 1, nebo

b) "EHS třída 2", jsou-li splněny podmínky uvedené v příloze I s výjimkou bodu 3.3 písm. a) a v příloze II bodu 2, nebo

c) "EHS třída 3", jsou-li splněny podmínky uvedené v příloze I s výjimkou bodu 3.3 písm. a) a v příloze II bodu 3.

Označení je uvedeno na úřední návěsce podle přílohy III směrnice 66/403/EHS v poli "třída".

2. Členské státy sdělí Komisi, v jakém rozsahu použijí označení příslušných tříd Společenství při certifikaci vlastní výroby.

Článek 3

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne stanoveného pro provedení směrnice Rady 91/683/EHS [7]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. března 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

[2] Úř. věst. L 54, 5.3.1993, s. 21.

[3] Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 1.

[4] Úř. věst. L 323, 24.12.1969, s. 3.

[5] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

[6] Úř. věst. L 180, 14.7.1980, s. 30.

[7] Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ SPLŇOVAT MATERIÁL, Z NĚJŽ POCHÁZÍ ZÁKLADNÍ SADBA BRAMBOR JEDNOTLIVÝCH TŘÍD SPOLEČENSTVÍ

1. Při použití mikrokultivačních metod včetně meristémového množení:

1.1 nesmí mateřská hlíza obsahovat následující škodlivé organismy:

a) Erwinia carotovora var. atroseptica;

b) Erwinia chrysanthemi;

c) virus svinutky brambor;

d) A virus brambor;

e) M virus brambor;

f) S virus brambor;

g) X virus brambor;

h) Y virus brambor.

Dodržování výše uvedených podmínek musí být zajištěno úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dozorem podle vhodných metod;

1.2 materiál rozmnožený in vitro a pocházející z mateřské hlízy musí splňovat podmínky uvedené v bodě 1.1 výše. Nicméně podmínka povinné úřední zkoušky nebo zkoušky pod úředním dozorem se neuplatňuje.

2. Při použití metod klonového udržovacího šlechtění musí původní rostlina a hlízy, které z ní přímo pocházejí:

2.1 být prosté škodlivých organismů uvedených v bodě 1.1 výše. Dodržování podmínek podle písmen c) až h) se ověřuje úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dozorem vhodnými metodami;

2.2 být získány z porostu splňujícího podmínky uvedené v bodě 3 zde níže.

3. Rostliny:

3.1 musí vyrůst na pozemku, kde od poslední sklizně brambor uplynuly nejméně tři roky;

3.2 musí být ve vhodné vzdálenosti od rostlin nižší kategorie. Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou;

3.3 pokud jde o bakteriální černání stonků:

a) v případě "EHS třídy 1" nesmí být bakteriálním černáním stonků zasaženy, nebo

b) v případě "EHS třídy 2" a "EHS třídy 3" může být bakteriálním černáním stonků zasaženo pouze 0,25 % rostlin.

Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou;

3.4 nesmí obsahovat více než 0,1 % rostlin s příznaky virových infekcí. Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou, v případě pochybností je doplněno laboratorními testy prováděnými na listech vhodnými metodami;

3.5 musí být v případech, kdy je předepsána úřední přehlídka, zkontrolovány nejméně dvakrát;

3.6 musí na nich být proveden co nejnižší počet rozmnožování s ohledem na výrobní podmínky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DOPLŇUJÍCÍ NEBO ZPŘÍSŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA ROSTLINY A PARTIE ZÁKLADNÍ SADBY BRAMBOR VE TŘÍDÁCH SPOLEČENSTVÍ

1. "EHS třída 1"

1.1 Rostlina:

1.1.1 musí růst na pozemku, kde od poslední sklizně brambor uplynuly nejméně tři roky;

1.1.2 nesmí zahrnovat rostliny zasažené bakteriálním černáním stonků. Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou;

1.1.3 nesmí obsahovat více než 0,5 % rostlin s příznaky virových infekcí. Dodržování této podmínky se ověřuje úřední přehlídkou, v případě pochybností je doplněno laboratorními testy prováděnými na listech vhodnými metodami;

1.1.4 musí být v případech, kdy je předepsána úřední přehlídka, zkontrolovány nejméně dvakrát;

1.1.5 musí na nich být proveden co nejnižší počet rozmnožování s ohledem na výrobní podmínky.

1.2 Skupiny nesmí:

1.2.1 obsahovat více než 1 % hmotnostních půdy a cizích látek. Dodržování této podmínky se ověřuje úředním přezkoumáním;

1.2.2 obsahovat více než 0,5 % hmotnostních hlíz zasažených mokrou nebo suchou hnilobou. Dodržování této podmínky se ověřuje úředním přezkoumáním.

2. "EHS třída 2"

Platí podmínky uvedené v bodě 1 s výjimkou bodu 1.1.2. Pokud jde o bakteriální černání stonků, nesmí být procento zasažených rostlin vyšší než 0,5 %.

3. "EHS třída 3"

Platí podmínky uvedené v bodě 1 s výjimkou bodů 1.1.2 a 1.1.3.

Pokud jde o bakteriální černání stonků, nesmí být procento zasažených rostlin vyšší než 1 %.

Pokud jde o virové infekce, nesmí být procento zasažených rostlin vyšší než 1 %.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU