93/188/EHSROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 4. března 1993, kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy (93/188/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 82, 3.4.1993, s. 20-20 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 4. března 1993 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 5. března 1993 Nabývá účinnosti: 5. března 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1715 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 4. března 1993,

kterým se mění rozhodnutí 92/486/EHS, kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy

(93/188/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [1], naposledy pozměněnou směrnicí 92/118/EHS [2], a zejména na čl. 20 odst. 3 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na pokročilý stav přípravných prací v členských státech na počítačové síti Animo by mělo být stanoveno jednotné datum pro uvedení systému do provozu; že toto datum by mělo být bráno v úvahu v ustanoveních rozhodnutí Komise 92/486/EHS [3], kterým se stanoví forma spolupráce mezi hostitelským střediskem Animo a členskými státy;

vzhledem k tomu, že musí být upřesněny určité nezbytné prvky smlouvy, která musí být uzavřena mezi hostitelským střediskem Animo a každým členským státem;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 92/486/EHS se mění takto:

1. V článku 2 se první odrážka nahrazuje tímto:

"— vstoupily v platnost na tři roky počínaje 1. dubnem 1993,".

2. V článku 2 se doplňuje tato odrážka:

"— zahrnovaly doložku týkající se aktualizace, ochrany a dostupnosti údajů, odpovědností a rozvrhu placení."

3. V článku 4 se datum "1. července 1993" nahrazuje datem "1. dubna 1994".

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 4. března 1993.

Za Komisi

René Steichen

člen Komise

[1] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29.

[2] Úř. věst. L 62, 15.3.1993, s. 49.

[3] Úř. věst. L 291, 7.10.1992, s. 20.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU