(EHS) č. 3649/92NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 3649/92 ze dne 17. prosince 1992 o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 369, 18.12.1992, s. 17-24 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. prosince 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3649/92

ze dne 17. prosince 1992

o zjednodušeném průvodním dokladu pro pohyb výrobků podléhajících spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v odesílajícím členském státě, uvnitř Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/12/EHS ze dne 25. února 1992 o obecné úpravě, držení, pohybu a sledování výrobků podléhajících spotřební dani [1], a zejména na čl. 7 odst. 4 uvedené směrnice,

s ohledem na stanovisko Výboru pro spotřební daně,

vzhledem k tomu, že pro výrobky podléhající dani, které již byly propuštěny pro domácí spotřebu v některém členském státě, nesmí být volný pohyb omezen na území tohoto členského státu; že v případech, kdy jsou tyto výrobky určeny nebo poskytnuty k obchodnímu využití v jiném členském státě, musí být spotřební daň vybrána znovu podle předpisů členského státu určení, přičemž vzniká nárok na vrácení spotřební daně zaplacené v členském státě odeslání;

vzhledem k tomu, že pro umožnění daňové kontroly zmiňuje čl. 7 odst. 4 směrnice 92/12/EHS zjednodušený průvodní doklad, který by obsahoval základní údaje z průvodního dokladu uvedeného v čl. 18 odst. 1 zmíněné směrnice; vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit podobu a obsah tohoto dokladu;

vzhledem k tomu, že obchodníci by neměli být dále zatěžováni ve spojitosti s přepravními doklady, a mělo by proto být umožněno použít stávající obchodní doklady, splňují-li určité podmínky;

vzhledem k tomu, že je nezbytné předložit jedno vyhotovení průvodního dokladu ke vrácení spotřební daně zaplacené v odesílajícím členském státě;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit podrobnosti řízení a počet vyhotovení průvodního dokladu;

vzhledem k tomu, že je nezbytné upravit průvodní doklad pro pohyb zcela denaturovaného lihu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Mají-li výrobky podléhající spotřební dani, které byly propuštěny pro domácí spotřebu v některém členském státě, použity v jiném členském státu pro účely uvedené v článku 7 směrnice 92/12/EHS, musí osoba odpovědná za přepravu uvnitř Společenství vystavit zjednodušený průvodní doklad. Při přepravě nebo odesílání mezi členskými státy musí být doklad přiložen a předložen při kontrole příslušným orgánům členských států.

Článek 2

1. Jako zjednodušený průvodní doklad lze použít vzor uvedený v příloze v souladu s vysvětlivkami uvedenými na prvním vyhotovení vzoru.

2. Jako zjednodušený průvodní doklad může však být použita i obchodní dokumentace, např. faktury, dodací listy, ložné listy atd., pokud obsahuje stejné údaje jako vzor uvedený v příloze a že povaha údaje je označena číslem odpovídajícím příslušnému číslu kolonky uvedeného vzoru. Jako doprovodný dokument lze použít vzor uvedený v příloze v souladu s vysvětlivkami uvedenými na originále vzoru.

Článek 3

"Zjednodušený průvodní doklad pro účely daňové kontroly (výrobky podléhající spotřební dani)"

Článek 4

Zjednodušený průvodní doklad se vystaví ve třech vyhotoveních.

První vyhotovení si ponechá dodavatel pro daňovou kontrolu.

Druhé vyhotovení doprovází zásilku a ponechá si je příjemce.

Třetí vyhotovení doprovází zásilku a příjemce je vrátí dodavateli s potvrzením o přijetí s odkazem na další daňový postup týkající se tohoto zboží v členském státě určení, pokud to dodavatel vyžaduje zejména pro účely vrácení daně. Toto vyhotovení se přiloží k případné žádosti o vrácení daně podle čl. 22 odst. 3 směrnice 92/12/EHS.

Článek 5

Zjednodušený průvodní doklad se použije i při přepravě zcela denaturovaného lihu uvnitř Společenství pro obchodní účely podle čl. 27 odst. 1 písm. a) směrnice Rady 92/83/EHS [2].

Článek 6

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. prosince 1992

Za Komisi

Christiane Scrivener

členka Komise

[1] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1.

[2] Úř. věst. L 316, 31.10.1992, s. 21.

--------------------------------------------------

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU