(EHS) č. 3615/92Nařízení Komise (EHS) č. 3615/92 ze dne 15. prosince 1992 o stanovení množství zemědělských produktů, která se mají vzít v úvahu při výpočtu náhrad v případě vývozu zboží uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 3035/80

Publikováno: Úř. věst. L 367, 16.12.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. prosince 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1043/2005 Pozbývá platnosti: 8. července 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 3615/92

ze dne 15. prosince 1992

o stanovení množství zemědělských produktů, která se mají vzít v úvahu při výpočtu náhrad v případě vývozu zboží uvedeného v nařízení Rady (EHS) č. 3035/80

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2071/92 [2], a zejména na čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení, a na odpovídající ustanovení ostatních nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty uvedenými v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 3035/80 ze dne 11. listopadu 1980, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3381/90 [4],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3035/80 stanoví, že náhrady jsou poskytovány při vývozu některých zemědělských produktů používaných pro výrobu některého zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy; že, pokud jde o vývoz zboží vyjmenovaného v příloze B výše uvedeného nařízení, článek 3 uvedeného nařízení stanoví, že náhradu lze poskytnout pro množství zemědělského produktu používaného pro výrobu vyváženého zboží;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3035/80 bylo přijato při uplatňování některých nařízení Rady o společné organizaci trhu, včetně zejména nařízení (EHS) č. 804/68; že podle čl. 17 odst. 1 výše uvedeného nařízení (EHS) č. 804/68 a odpovídajících článků ostatních základních nařízení může být rozdíl mezi cenami dotyčných zemědělských produktů ve Společenství a na světovém trhu pokryt náhradou v rozsahu nezbytném k tomu, aby byl umožněn vývoz dotyčných produktů ve formě některého zboží, na něž se nevztahuje příloha II Smlouvy;

vzhledem k tomu, že v důsledku toho musí být použité zemědělské produkty, a zvláště zboží získané z těchto produktů,vyvezeny, aby pro ně mohla být poskytnuta náhrada; vzhledem k tomu, že jakoukoli výjimku z tohoto pravidla lze chápat pouze v omezujícím smyslu;

vzhledem k tomu, že ale během procesu výroby výše uvedeného zboží výrobci nevyhnutelně utrpí ztráty surovin, za které byly však zaplaceny ceny Společenství, zatímco výrobci usazení mimo Společenství utrpí ztráty, které jsou omezeny na ceny na světovém trhu;

vzhledem k tomu, že pojem skutečně použitých produktů pro výrobu vyváženého zboží byl předmětem rozdílných výkladů ze strany členských států; že Účetní dvůr ve své výroční zprávě [5] upozornil na jednotnou správu ztrát;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit společná pravidla pro stanovení pojmu skutečně použitého množství zemědělských produktů v procesu výroby vyváženého zboží;

vzhledem k tomu, že během procesu výroby některého zboží jsou získány vedlejší produkty, jejichž hodnota se jasně liší od hodnoty hlavního produktu; že zvláště mnoho z těchto vedlejších produktů lze použít pouze jako krmiva;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanovisky všech příslušných řídících výborů,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pro účely čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3035/80:

1. Skutečně použitá množství zemědělských produktů ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3035/80 lze deklarovat odkazem na seznam evidovaný předem u příslušných orgánů členského státu výroby nebo vývozu.

2. Pro účely tohoto nařízení se:

a) "ztrátami" rozumějí množství produktů nebo zboží vzniklá dotyčným procesem výroby, od stadia, v němž jsou zemědělské produkty použity v nezměněném stavu, jiná než množství zboží vzniklá procesem výroby, která jsou skutečně vyvezena, jiná než zbytky uvedené v písmenu b) a než vedlejší produkty uvedené v písmenu c), a která nelze uvést na trh;

b) "zbytky" rozumějí produkty vzniklé dotyčným procesem výroby, jejichž složení se jasně liší od skutečně vyvezeného zboží, a které nelze uvést na trh;

c) "vedlejšími produkty" rozumějí produkty nebo zboží získané v průběhu dotyčného procesu výroby, které lze uvést na trh a jejichž složení nebo vlastnosti se liší od skutečně vyvezeného zboží.

3. Pro účely tohoto nařízení však:

a) produkty získané v průběhu dotyčného procesu výroby, jejichž složení se liší od skutečně vyvezeného zboží, prodané za cenu odpovídající pouze nákladům vynaloženým na jejich odstranění, nejsou považovány za produkty, které lze uvést na trh;

b) produkty nebo zboží vzniklé dotyčným procesem výroby, které lze postoupit proti zaplacení nebo nezaplacení pouze jako krmiva, jsou postaveny naroveň ztrátám uvedeným v bodu 2 písm. a).

4. Pro stanovení skutečně použitých množství zemědělských produktů se použijí tato pravidla:

a) každý zemědělský produkt použitý ve smyslu čl. 3 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3035/80, mající nárok na náhradu, ale který se v obvyklém průběhu procesu výroby ztratí (například jako pára nebo kouř nebo přeměnou na nevyužitelný prach nebo popel), má nárok na uvedenou náhradu pro veškerá použitá množství;

b) každé množství zboží, které není skutečně vyvezeno, nemá nárok na náhrady pro skutečně použitá množství zemědělských produktů, aniž jsou dotčena ustanovení písmene c).

Pokud má toto zboží stejné složení jako zboží skutečně vyvezené, lze uplatnit poměrné snížení skutečně použitých množství zemědělských produktů pro výrobu vyvezeného zboží;

c) odchylně od písmene b) lze vzít v úvahu ztráty představující nejvýše 2 % hmotnostní, spojené s výrobou zboží. Prahová hodnota 2 % se vypočítá jako poměr váhy sušiny všech použitých surovin po odpočtu množství uvedených v písmenu a) k váze sušiny skutečně vyvezeného zboží, nebo jakoukoli metodou výpočtu, která je vhodnější pro podmínky výroby zboží. Prahovou hodnotu 2 % lze nahradit vyšší prahovou hodnotou podle podmínek bodu 5;

d) v případě ztrát spojených s výrobou, které jsou vyšší než 2 % nebo než zvláštní prahová hodnota stanovená v souladu s bodem 5, přebytečná ztráta nemá nárok na náhrady pro skutečně použitá množství zemědělských produktů.

Příslušný orgán členského státu však může souhlasit s vyššími ztrátami, které jsou odůvodněné. Členský stát sdělí Komisi případy, ve kterých se použije tento pododstavec;

e) skutečně použitá množství zemědělských produktů, která jsou přidána do zbytků odpovídajících definici v bodu 2 písm. b), jsou vzata v úvahu pro poskytnutí náhrady;

f) v případě získání vedlejších produktů je třeba stanovit skutečně použitá množství zemědělských produktů, která mají být přiřazena k vyváženému zboží a k vedlejším produktům;

g) pokud není možné stanovit přiřazení skutečně použitých zemědělských produktů k vyvezenému zboží a k vedlejším produktům (popřípadě pomocí analýzy), případ je sdělen Komisi ke stanovisku. Komise sdělí své stanovisko všem členským státům pro účely harmonizovaného uplatňování.

5. Komise stanoví postupně v souladu s postupem stanoveným v článku 30 nařízení (EHS) č. 804/68 a odpovídajících ustanoveních ostatních nařízení o společné organizaci zemědělských trhů uvedených v článku 1 nařízení (EHS) č. 3035/80 vyšší zvláštní prahové hodnoty pro některé zboží na základě sdělení členských států a studií prováděných ve věci obvyklých ztrát, pokud jde o podobné postupy výroby zboží určeného pro trh Společenství.

Článek 2

1. Toto nařízení se použije na všechny vývozy, pro které se od 1. dubna 1993 předkládá prohlášení o skutečně použitých zemědělských produktech podle čl. 8 odst. 1 nařízení (EHS) č. 3035/80, jakož i na každé nové podání nebo obnovení předchozího prohlášení předložená od 1. dubna 1993.

Každé vývozní prohlášení předložené od 1. dubna 1994, odkazující na předchozí prohlášení o použitých zemědělských produktech, je pro účely provádění tohoto nařízení přijatelné, pouze pokud bylo předchozí prohlášení předloženo, obnoveno nebo potvrzeno od 1. dubna 1993.

2. Členské státy sdělí Komisi do 1. dubna 1993 opatření přijatá k provádění tohoto nařízení.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. prosince 1992.

Za Komisi

Martin Bangemann

místopředseda

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 215, 30.7.1992, s. 64.

[3] Úř. věst. L 323, 29.11.1980, s. 27.

[4] Úř. věst. L 327, 27.11.1990, s. 4.

[5] Úř. věst. C 324, 13.12.1991, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU