(EHS) č. 3336/92NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 3336/92 ze dne 16. listopadu 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 234/68 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty

Publikováno: Úř. věst. L 336, 20.11.1992, s. 1-1 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 16. listopadu 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1993 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3336/92

ze dne 16. listopadu 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 234/68 o zřízení společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 234/68 [3] vylučuje rostliny a kořeny čekanky, spadající pod kód KN 06012010, ze společné organizace trhu s živými rostlinami a květinářskými produkty; že zkušenosti ukázaly, že se obchodní vlastnosti těchto produktů velice podobají produktům v jiných podpoložkách kapitoly 6 kombinované nomenklatury; že by proto měly být zařazeny do uvedené společné organizace od 1. ledna 1993,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (EHS) č. 234/68 se zrušují slova "kromě rostlin a kořenů čekanky podpoložky 0601 20 10".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1993.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 16. listopadu 1992.

Za Radu

předseda

J. Gummer

[1] Úř. věst. C 166, 3.7.1992, s. 16.

[2] Stanovisko ze dne 30. října 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 55, 2.3.1968, s. 1, naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3991/87 (Úř. věst. L 377, 31.12.1987, s. 19).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU