(EHS) č. 2410/92Nařízení Rady (EHS) č. 2410/92 ze dne 23. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy

Publikováno: Úř. věst. L 240, 24.8.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 23. července 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. srpna 1992 Nabývá účinnosti: 25. srpna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 411/2004 Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2410/92

ze dne 23. července 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3975/87, kterým se stanoví postup pro použití pravidel hospodářské soutěže pro podniky v odvětví letecké dopravy

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 87 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3975/87 [4] je součástí vzájemně propojených opatření přijatých Radou jako první krok k dotvoření vnitřního trhu v dopravě; že jeho oblast působnosti byla tedy dosud omezena na mezinárodní leteckou dopravu mezi letišti Společenství;

vzhledem k tomu, že Komise nemá v současné době prostředky pro přímé šetření případů předpokládaných porušení článků 85 a 86 Smlouvy a chybí jí pravomoc rozhodnout nebo uložit takové sankce, které jsou nezbytné pro schválení dohod podle čl. 85 odst. 3, a ukončit porušování, které zjistí, pokud jde o dopravu v rámci členského státu;

vzhledem k tomu, že letecká doprava uskutečňovaná v rámci členského státu je nyní předmětem liberalizačních opatření Společenství; že je proto žádoucí stanovit pravidla, podle kterých může Komise v úzkém a stálém spojení s příslušnými orgány členských států přijmout opatření pro použití článků 85 a 86 Smlouvy v této oblasti letecké dopravy za situace, kdy by mohl být dotčen obchod mezi členskými státy;

vzhledem k tomu, že je třeba vytvořit bezpečný a jasný právní rámec pro leteckou dopravu v rámci členského státu a přitom zajistit jednotné používání pravidel hospodářské soutěže; že je proto třeba rozšířit oblast působnosti nařízení (EHS) č. 3975/87 na tuto oblast letecké dopravy,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 2 nařízení (EHS) č. 3975/87 se zrušuje slovo "mezinárodní".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 23. července 1992.

Za Radu

předseda

J. Cope

[1] Úř. věst. C 255, 30.8.1991, s. 9.

[2] Úř. věst. C 125, 18.5.1992, s. 130.

[3] Úř. věst. C 169, 6.7.1992, s. 13.

[4] Úř. věst. L 374, 31.12.1987, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU