(EHS) č. 2221/92NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2221/92 ze dne 31. července 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce

Publikováno: Úř. věst. L 218, 1.8.1992, s. 81-84 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. července 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. srpna 1992 Nabývá účinnosti: 1. srpna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení komise (EHS) č. 2221/92

ze dne 31. července 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1274/91, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 o některých obchodních normách pro vejce

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1907/90 ze dne 2. června 1990 o některých obchodních normách pro vejce [1], a zejména na čl. 10 odst. 3, čl. 20 odst. 1 a čl. 22 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 1274/91 [2], ve znění nařízení (EHS) č. 3540/91 [3], stanoví nezbytná prováděcí pravidla k těmto obchodním normám;

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukázaly, že by měla být pozměněna ustanovení o nepovinném vyznačování data snášky; že musí být jasně stanoveno, že v případě použití data snášky je nutné toto datum vyznačit jak na vejce, tak na balení; že v případě použití uzavřených kontejnerů by podmínky, za kterých jsou třídírny zásobené z výrobních jednotek nacházejících se na témž místě povinny vyznačovat datum snášky, měly být sjednoceny s podmínkami, které se vztahují na ostatní třídírny; že by měla být stanovena pravidla pro vyznačování data snášky na vejce snesená mimo pracovní dny;

vzhledem k tomu, že při nepovinném označování druhu chovu by se měly používat pouze výrazy uvedené v nařízení (EHS) č. 1274/91, s výjimkou organického nebo biologického chovu; že kvůli usnadnění kontroly v rámci Společenství by si členské státy měly navzájem předat seznamy registrovaných producentů a třídírny by jednou za týden měly zaznamenávat stav zásob tříděných vajec;

vzhledem k tomu, že údaje používané k označení výrobků potravinářského průmyslu by měly být sjednoceny;

vzhledem k tomu, že ustanovení o používání slova "extra" by měla být pozměněna, neboť je nezbytné vymezit podmínky, za kterých může být uvedené slovo na balení vyznačeno;

vzhledem k tomu, že by měl být stanoven pozitivní rámec přípustných odchylek pro hmotnost, který by hospodářským subjektům zajistil rovné podmínky konkurence;

vzhledem k tomu, že opatření stanovená v tomto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro drůbeží maso a vejce,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1274/91 se mění takto:

1. Článek 1 se mění takto:

- v čl. 1 odst. 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Nicméně dodávky producentů do třídíren nebo průmyslových podniků nebo sběr vajec u producentů mohou probíhat jednou týdně pouze v případě, že teplota prostředí, ve kterém jsou vejce na farmě skladována, není vyšší než 18 °C."

- v čl. 1 odst. 6 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

- "— datum snášky má být vyznačeno na vejce, která dodávají výrobní jednotky nacházející se na témž místě jako třídírna a která nejsou uložena v uzavřených kontejnerech; v tomto případě musí být vejce roztříděna a zabalena v den snášky nebo první pracovní den po dni snášky, pokud tento není dnem pracovním."

2. Článek 15 se nahrazuje tímto:

"Článek 15

1. Kromě data balení může hospodářský subjekt při balení rovněž vyznačit doporučené datum prodeje a datum spotřeby na vejce nebo na balení obsahující vejce, případně na obojí.

2. Datum snášky může hospodářský subjekt vyznačit na balení v okamžiku zabalování; v takovém případě musí být rovněž vyznačeno na vejce uložená v daných obalech. Datum snášky však může být taktéž otištěno na vejce na příslušné farmě.

3. K vyjádření dat uvedených v tomto článku a vyznačovaných na vejce a v případě data snášky rovněž na balení se užívá jednoho nebo více výrazů uvedených v příloze I.

4. Data uvedená v tomto článku se udávají dvěma číselnými řadami, které v následujícím sledu označují:

- den, od 01 do 31,

- měsíc, od 01 do 12."

3. Článek 17 se nahrazuje tímto:

"Článek 17

Pokud je datum snášky vyznačeno na vejcích a na baleních obsahujících vejce podle článku 15, uplatňují se tyto podmínky:

1. třídírny musí vést samostatné záznamy o:

- jménech a adresách producentů, kteří tato vejce dodávají a jejichž schválení podléhá kontrole příslušného orgánu členského státu,

- počtu nosnic chovaných jednotlivými producenty, pokud o tento údaj tento orgán požádá;

2. u producentů uvedených v odstavci 1 se poté provádějí pravidelné kontroly. Producenti vedou aktuální záznamy o těchto údajích:

- o datu umístění nosnic, o jejich věku k datu umístění a o počtu nosnic, v členění podle jednotlivých drůbežáren,

- o denní produkci vajec v každé drůbežárně,

- o počtu nebo hmotnosti dodaných vajec, na která má být vyznačeno datum snášky nebo na kterých již toto datum bylo vyznačeno na farmě, v členění podle jednotlivých odběratelů, u nichž je uvedeno jejich jméno, adresa a číslo třídírny;

3. vejce, na kterých má být vyznačeno datum snášky, jsou dodávána třídírnám v uzavřených kontejnerech. Dodávky těchto vajec, jakož i vajec označených datem snášky již na farmě musí obsahovat tyto náležitosti:

- "datum snášky,"

- jméno, adresu a číslo producenta, současně s kódovaným označením drůbežárny, z které vejce pocházejí,

- "datum odeslání,"

- počet nebo hmotnost vajec v příslušné dodávce.

Tyto údaje jsou uvedeny na kontejneru a v průvodních dokladech, které třídírna musí uchovat po dobu nejméně šesti měsíců;

4. kontejnery uvedené v bodě 3 se otevírají v třídírně těsně před tím, než začne třídění vajec. Všechna vejce z jednoho kontejneru musí být roztříděna a zabalena bez přerušení. Datum snášky je vyznačeno na určená vejce během třídění nebo okamžitě po něm;

5. v případě třídíren zásobených z vlastních výrobních jednotek, které se nacházejí na témž místě jako třídírna a které nedodávají vejce v uzavřených kontejnerech, vejce musí být:

- označena datem snášky v den snášky; nicméně vejce snesená mimo pracovní dny mohou být označena první pracovní den po dni snášky spolu s vejci snesenými tento pracovní den, a to datem prvního mimopracovního dne, nebo

- roztříděna a zabalena podle čl. 1 odst. 6, nebo

- dodána jiným třídírnám nebo průmyslovým podnikům v den snášky nebo, připadne-li den snášky na jiný než pracovní den, první pracovní den poté následující.

Pokud třídírnám dodávají vejce rovněž externí producenti a pokud tato vejce nejsou určena k označení datem snášky, veškerá manipulace s těmito vejci, včetně skladování, musí být prováděna odděleně. O sběru nebo převzetí vajec a jejich třídění je nezbytné vést denní záznamy;

6. třídírny vedou samostatné záznamy o:

- denním množství vajec dodaném do třídírny jednotlivými producenty, na která se má vyznačit datum snášky nebo na kterých bylo datum snášky již otištěno na farmě, včetně jména, adresy a registračního čísla producenta,

- denním třídění vajec podle jakosti a hmotnosti,

- počtu nebo hmotnosti prodaných vajec, v členění podle hmotnostní skupiny a jednotlivých odběratelů, u kterých jsou uvedena jejich jména a adresy;

7. výrobní jednotky a třídírny uvedené v bodě 1 jsou kontrolovány minimálně jednou za dva měsíce."

4. Článek 18 se mění takto:

- v odstavci 1 se úvodní věta nahrazuje tímto:

"Při označování způsobu chovu podle čl. 10 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1907/90, s výjimkou organického nebo biologického chovu, na vejce třídy "A" a na malá balení obsahující tato vejce nelze použít jiných údajů, než jsou níže uvedené údaje, a v každém případě pouze za předpokladu, že jsou splněny podmínky stanovené v příloze II:"

- v odstavci 1 se zrušuje druhý pododstavec B,

- v odstavci 2 se vkládá nový pododstavec, který zní:

"Každý členský stát poskytne do 1. ledna 1993 ostatním členským státům a Komisi seznam zaregistrovaných producentů na svém území v členění podle jednotlivých způsobů chovu, s uvedením jména a adresy každého producenta a čísla, které mu bylo přiděleno. Jakákoliv změna tohoto seznamu bude na začátku každého kalendářního roku sdělena ostatním členským státům a Komisi."

- odstavec 6 se nahrazuje tímto:

"Třídírny podle odstavce 2 vedou samostatné záznamy o denním třídění podle jakosti a hmotnosti, o prodeji vajec a malých balení označených podle odstavce 1, včetně jména a adresy odběratele, počtu balení, počtu nebo hmotnosti vajec prodaných podle hmotnostní skupiny a data dodání; jednou za týden se zaznamenává stav zásob tříděných vajec. Nicméně místo záznamů o uskutečněném prodeji mohou být v třídírnách zakládány v pořadačích faktury nebo dodací listy, na kterých jsou uvedeny údaje podle odstavce 1."

5. V čl. 22 odst. 2 se bod c) nahrazuje tímto:

"c) slova "VEJCE URČENÁ PRO POTRAVINÁŘSKÝ PRŮMYSL" písmeny o výšce 2 cm, v jednom nebo více jazycích Společenství."

6. Článek 24 se nahrazuje tímto:

"Článek 24

1. Páska nebo štítek uvedené v článku 12 nařízení (EHS) č. 1907/90 musí být vytištěny nebo připevněny tak, aby nezakrývaly žádný z údajů vyznačených na balení. Slovo "extra" je na pásce nebo štítku vytištěno kurzívou o minimální výšce 1 cm.

2. Pokud páska nebo štítek podle odstavce 1 nemohou být z balení odstraněny, musí být balení odstraněno z místa prodeje nejpozději sedmý den po zabalení a vejce musí být poté znovu zabalena.

3. Na velkých baleních obsahujících malá balení s označením "extra" musí být velkými písmeny o výšce 2 cm uvedeno "BALENÍ OBSAHUJÍCÍ MALÁ BALENÍ EXTRA" v jednom nebo více jazycích Společenství."

7. Článek 32 se nahrazuje tímto:

"Článek 32

S výjimkou případu uvedeného v čl. 13 odst. 3 nařízení (EHS) č. 1907/90 se při kontrole šarže vajec třídy "A" připouští odchylka u hmotnosti jednotlivých vajec. Taková šarže může obsahovat nejvýše 12 % vajec, jejichž hmotnostní skupina se pohybuje těsně kolem hmotnosti uvedené na balení, avšak nejvýše 6 % vajec bezprostředně nižší hmotnosti.

Pokud kontrolovaná šarže obsahuje méně než 180 vajec, výše uvedené procentuální hodnoty se zdvojnásobí."

8. Příloha I se nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. srpna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 31. července 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 173, 6.7.1990, s. 5.

[2] Úř. věst. L 121, 16.5.1991, s. 11.

[3] Úř. věst. L 335, 6.12.1991, s. 12.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

1. Datum balení:

emb.

pakket

verp.

ουοκ.

packed

emb. le

imb.

verp.

emb.

2. Doporučené datum prodeje:

vender antes

Saelges til

Verkauf bis

Πωληση

Sell by

à vend. de préf. av. nebo DVR [1]

da vendersi

uit. verk. dat

Lim. de venda

3. Doporučené datum spotřeby:

cons. preferente

Mindst holdbar til

Mind.-haltbar

Λήζη

Best before

à cons. de préf. av. nebo DCR [2]

da consumarsi

tenm. houdb. tot

Lim. de cnsumo

4. Datum snášky:

puesta

lagt

gelegt

ωοτοκια

laid

pondu le

deposizione

gelegd

post

"

[1] Pokud se použijí zkratky DVR nebo DCR, výrazy na balení musí být formulovány tak, aby význam týchto zkratek byl jasný.

[2] Pokud se použijí zkratky DVR nebo DCR, výrazy na balení musí být formulovány tak, aby význam týchto zkratek byl jasný.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU