(EHS) č. 2009/92NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 2009/92 ze dne 20. července 1992, kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Publikováno: Úř. věst. L 203, 21.7.1992, s. 10-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 20. července 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 1992 Nabývá účinnosti: 28. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/383 Pozbývá platnosti: 13. března 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 2009/92

ze dne 20. července 1992,

kterým se stanoví metody Společenství používané pro rozbor ethanolu zemědělského původu použitého k přípravě lihovin, aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1576/89 ze dne 29. května 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu lihovin [1], a zejména na čl. 4 odst. 8 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů [2], a zejména na čl. 4 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že by mělo být příslušným orgánům umožněno provést řádné kontroly ethanolu zemědělského původu, jak je definován v čl. 1 odst. 3 písm. h) nařízení (EHS) č. 1576/89 a jak je uveden v čl. 3 písm. d) třetí odrážce nařízení (EHS) č. 1601/91, a proto by měly být přijaty metody Společenství použitelné pro rozbor ethanolu;

vzhledem k tomu, že vlastnosti ethanolu zemědělského původu jsou stanoveny v příloze I nařízení (EHS) č. 1576/89 a v příloze I nařízení (EHS) č. 1601/91; že tyto vlastnosti odpovídají složkám, jimiž je definován neutrální alkohol v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2046/89 ze dne 19. června 1989, kterým se stanoví obecná pravidla pro destilaci vína a vedlejších produktů vinifikace [3]; že by proto měly být metody Společenství používané pro rozbor neutrálního alkoholu v odvětví vína, jež jsou uvedeny v nařízení Komise (EHS) č. 1238/92 [4], uznány rovněž jako metody Společenství použitelné pro rozbor ethanolu v rámci uplatňování nařízení (EHS) č. 1576/89 a (EHS) č. 1601/91;

vzhledem k tomu, že má-li být zajištěna srovnatelnost výsledků získaných použitím metod rozboru přijatých v tomto nařízení, měly by být definovány požadavky týkající se opakovatelnosti a reprodukovatelnosti výsledků získaných pomocí těchto metod;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Prováděcího výboru pro lihoviny a Prováděcího výboru pro aromatizované vinné nápoje,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Metodami Společenství použitelnými pro rozbor ethanolu zemědělského původu, jak je definován v čl. 1 odst. 3 písm. h) nařízení (EHS) č. 1576/89 a jak je uveden v čl. 3 písm. d) třetí odrážce nařízení (EHS) č. 1601/91, jsou metody rozboru uvedené v příloze k nařízení (EHS) č. 1238/92.

Pro zajištění srovnatelnosti výsledků rozboru se použije článek 2 nařízení (EHS) č. 1238/92.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a je přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 20. července 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1.

[2] Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1.

[3] Úř. věst. L 202, 14.7.1989, s. 14.

[4] Úř. věst. L 130, 15.5.1992, s. 13.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU