(EHS) č. 1766/92NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1766/92 ze dne 30. června 1992 o společné organizaci trhu s obilovinami

Publikováno: Úř. věst. L 181, 1.7.1992, s. 21-39 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 30. června 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. července 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1784/2003 Pozbývá platnosti: 28. října 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1766/92

ze dne 30. června 1992

o společné organizaci trhu s obilovinami

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 42 a 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že ceny a záruky zavedené nařízením Rady (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami [4] podporují růst produkce obilovin tempem, které již neodpovídá absorpční kapacitě trhu; že současná politika by měla být zásadně reformována, aby se zabránilo sledu stále vážnějších krizí; že toto nutně vede k závěru, že podpora poskytovaná v rámci organizace trhu by měla být přeorientována takovým způsobem, aby již dále nebyla závislá pouze na garantovaných cenách;

vzhledem k tomu, že nová orientace společné zemědělské politiky by měla vést k lepší rovnováze na trzích a zlepšovat konkurenceschopnost zemědělství Společenství; že tohoto cíle může být dosaženo snížením směrné ceny na úroveň očekávané ceny na stabilizovaném světovém trhu; že by směrná cena pro hlavní obiloviny měla být stanovena ve stejné výši, aby se zabránilo zaměření producentů na jednu určitou plodinu;

vzhledem k tomu, že ztráty na příjmech vyplývající z poklesu cen jsou vyrovnávány přímou podporou na hektar zavedenou nařízením (EHS) č. 1765/92 [5];

vzhledem k tomu, že struktura garantovaných cen musí umožňovat odbyt přebytků uvnitř Společenství; že intervenční cena by měla proto být stanovena na nižší úrovni a prahová cena na vyšší úrovni, než je směrná cena;

vzhledem k tomu, že nová struktura garantovaných cen povede ke zrušení stávajících ustanovení o odvozování cen;

vzhledem k tomu, že režim podpory stanovený nařízením (EHS) č. 1765/92 nahrazuje režimy podpory pro pšenici tvrdou a některé méně významné obiloviny; že tyto podpory by proto měly být zrušeny;

vzhledem k tomu, že intervenční agentury musí být schopné za zvláštních okolností přijmout intervenční opatření odpovídající těmto okolnostem; že by však tyto zvláštní okolnosti měly být posouzeny a vhodná opatření stanovena na úrovni Společenství, aby byla zachována nezbytná jednotnost intervenčních režimů;

vzhledem k tomu, že intervenční a prahové ceny by měly v průběhu hospodářského roku podléhat jistému počtu měsíčních zvýšení, aby byly v určitém rozsahu zohledněny náklady na skladování a úroky za skladování obilovin ve Společenství a rovněž aby odbyt zásob odpovídal požadavkům trhu;

vzhledem k tomu, že brambory určené pro výrobu škrobu přímo konkurují obilovinám určeným pro výrobu škrobu; že vzhledem k zamýšleným reformním opatřením v odvětví obilovin a k nutnosti zajištění rovného přístupu k dotyčným druhům výroby by měla být přijata obdobná opatření pro odvětví brambor určených pro výrobu škrobu;

vzhledem k tomu, že vytvoření jednotného trhu Společenství s obilovinami zahrnuje vedle systému garantovaných cen zavedení jednotného obchodního režimu na vnějších hranicích Společenství; že obchodní režim zahrnující dávky a vývozní náhrady kombinovaný s intervenčními opatřeními slouží rovněž ke stabilizaci trhu Společenství, zvláště tak, aby kolísání cen na světovém trhu neovlivňovalo ceny uvnitř Společenství; že by proto měla být přijata opatření pro výběr dávek při dovozu ze třetích zemí a pro platbu náhrady při vývozu do těchto zemí, obojí za účelem pokrytí rozdílu mezi cenami mimo Společenství a uvnitř Společenství; že navíc ve vztahu k výrobkům vyráběným z obilovin, na které se toto nařízení vztahuje, by měla být zohledněna potřeba přijmout opatření na ochranu zpracovatelského průmyslu Společenství;

vzhledem k tomu, že jako doplněk k výše popsanému systému a v míře nezbytné pro jeho řádné fungování by měla být stanovena možnost upravit používání režimu aktivního zušlechťování styku, případně jeho používání částečně nebo zcela zakázat, pokud to vyžaduje situace na trhu;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány musí být schopny nepřetržitě sledovat pohyb zboží, aby mohly hodnotit vývoj na trhu a případně provádět opatření podle tohoto nařízení, bude-li to nezbytné vzhledem k tomuto vývoji; že za tímto účelem je třeba upravit vydávání dovozních a vývozních licencí spojených se složením jistoty, zaručující provedení operací, pro něž jsou tyto licence požadovány;

vzhledem k tomu, že režim dávek umožňuje obejít se bez jakýchkoli dalších ochranných opatření na vnějších hranicích Společenství; že se však mechanismus společných cen a dávek může za výjimečných okolností ukázat jako nedokonalý; že by v takových případech mělo být Společenství umožněno přijmout bez prodlení veškerá nutná opatření, aby jeho trh nebyl ponechán bez ochrany proti narušení;

vzhledem k tomu, že v případě vysokých cen na světovém trhu by mělo být možné přijmout příslušná opatření pro zajištění zásobování Společenství a udržení stability cen na jeho trzích;

vzhledem k tomu, že by vytvoření jednotného trhu založeného na společném cenovém systému bylo ohroženo poskytováním určitých podpor; že by proto měla být na odvětví obilovin použitelná ta ustanovení Smlouvy, která umožňují posuzování podpor poskytovaných členskými státy a zákaz těch podpor, které nejsou slučitelné s jednotným trhem;

vzhledem k tomu, že společná organizace trhu s obilovinami musí zahrnovat výrobky prvotního zpracování obsahující obiloviny nebo některé výrobky, které obiloviny neobsahují, ale jsou přímo zaměnitelné ve svém použití s obilovinami nebo s výrobky získanými z obilovin;

vzhledem k tomu, že by měl být stanoven postup pro zavedení úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci řídícího výboru, aby bylo usnadněno provádění navrhovaných opatření;

vzhledem k tomu, že v rámci společné organizace trhu s obilovinami je třeba současně a vhodným způsobem zohlednit cíle stanovené v článcích 39 a 110 Smlouvy;

vzhledem k tomu, že výdaje, jež vzniknou členským státům v důsledku závazků vyplývajících z tohoto nařízení, budou hrazeny Společenstvím v souladu s články 2 a 3 nařízení Rady (EHS) č. 729/70 ze dne 21. dubna 1970 o financování společné zemědělské politiky [6];

vzhledem k tomu, že snížení společných cen od doby vstupu tohoto nařízení v platnost by mohlo vést k narušení vnitřního trhu; že by proto Komise měla mít možnost přijmout veškerá nezbytná opatření, aby se zabránilo takovému narušení;

vzhledem k tomu, že několik ustanovení týkajících se organizace trhu s obilovinami bylo od své kodifikace v nařízení (EHS) č. 2727/75 vícekrát pozměněno; že z důvodu jejich množství, jejich složitosti a zveřejnění v různých Úředních věstnících je obtížné tyto texty používat, a že tudíž postrádají nezbytnou jasnost, jež by měla být vlastní každé právní úpravě; že by měly být za těchto podmínek aktualizovány,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Společná organizace trhu s obilovinami se vztahuje na následující produkty:

Kód KN | Popis zboží |

07099060 | Kukuřice cukrová, čerstvá nebo chlazená |

07129019 | Kukuřice cukrová, sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná, jiná než hybrid k setí |

10019091 | Osivo pšenice obecné a soureže |

10019099 | Špalda, pšenice obecná a sourež, jiná než k setí |

10020000 | Žito |

100300 | Ječmen |

100400 | Oves |

10051090 | Kukuřice, jiná než hybrid k setí |

10059000 | Kukuřice, jiná než k setí |

10070090 | Zrna čiroku, jiná než hybridy k setí |

1008 | Pohanka, proso a lesknice kanárská; ostatní obiloviny |

100110 | Pšenice tvrdá |

11010000 | Pšeničná mouka nebo mouka ze soureže |

11021000 | Žitná mouka |

110311 | Krupice a krupička z pšenice |

1107 | Slad, též pražený |

d) | Produkty uvedené v příloze A |

2. Toto nařízení se použije bez ohledu na opatření stanovená nařízením (EHS) č. 1765/92 na podporu producentů na orné půdě.

Článek 2

Hospodářský rok pro všechny produkty uvedené v článku 1 začíná 1. července a končí 30. června následujícího roku.

HLAVA I.

Cenový a intervenční režim

Článek 3

1. Směrná cena pro všechny obiloviny se stanoví na:

- 130 ECU/t v hospodářském roce 1993/94,

- 120 ECU/t v hospodářském roce 1994/95,

- 110 ECU/t v hospodářském roce 1995/96 a v následujících letech.

2. Prahová cena pro všechny obiloviny se stanoví na:

- 175 ECU/t v hospodářském roce 1993/94,

- 165 ECU/t v hospodářském roce 1994/95,

- 155 ECU/t v hospodářském roce 1995/96 a v následujících letech.

Prahová cena za kukuřici a čirok platná v červnu platí i pro červenec, srpen a září následujícího hospodářského roku.

3. Intervenční cena za všechny obiloviny podléhající intervenci se stanoví na:

- 117 ECU/t v hospodářském roce 1993/94,

- 108 ECU/t v hospodářském roce 1994/95,

- 100 ECU/t v hospodářském roce 1995/96 a v následujících letech.

4. Ceny se stanoví za standardní jakost každé obiloviny.

Intervenční a prahové ceny podléhají měsíčnímu zvýšení po celý hospodářský rok nebo jeho část, přičemž zvýšení obou cen nemusí pokrývat stejné období. Standardní jakost pro každou obilovinu, u níž je možná intervence, se spolu s výší a počtem měsíčních zvýšení určí postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Intervenční ceny se vztahují na velkoobchodní stupeň, na zboží dodávané do skladu před vyložením. Platí pro všechna intervenční centra Společenství určená pro jednotlivé obiloviny.

5. Ceny stanovené v tomto nařízení mohou být změněny na základě vývoje situace v produkci a na trzích postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

Článek 4

1. Intervenční agentury určené členskými státy nakoupí obecnou pšenici, pšenici tvrdou, žito, ječmen, kukuřici a čirok, jež byly sklizeny ve Společenství a jsou jim nabízeny, za předpokladu, že nabídky odpovídají stanoveným podmínkám, zejména pokud jde o jakost a množství.

2. Nákupy se mohou uskutečnit pouze v následujících obdobích:

- od 1. srpna do 30. dubna v případě Itálie, Španělska, Řecka a Portugalska,

- od 1. listopadu do 31. května v případě ostatních členských států.

3. Nákupy se provádí na základě intervenční ceny, která může být v případě potřeby zvýšena či snížena na základě jakosti.

Článek 5

Prováděcí pravidla k článkům 3 a 4 se stanoví postupem podle článku 23, zejména pokud jde o:

- standardní jakosti, pro které jsou stanoveny prahové ceny v případě obilovin, u nichž nedochází k intervenci a v případě produktů z obilovin, uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c),

- určení intervenčních center,

- minimální podmínky, zejména pokud jde o minimální jakost a množství požadované pro jednotlivé obiloviny při intervenci,

- rozsah zvýšení a snížení cen při intervenci,

- postupy a podmínky pro převzetí intervenčními agenturami,

- postupy a podmínky pro uvolnění k prodeji intervenčními agenturami,

- stanovení prahových cen pro produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. c), s výjimkou sladu.

Článek 6

1. Pokud to vyžaduje tržní situace, může být rozhodnuto o zvláštních intervenčních opatřeních.

Tato intervenční opatření mohou být přijata zejména tehdy, jestliže v jedné či více oblastech Společenství tržní ceny poklesnou nebo pokud hrozí, že poklesnou, vzhledem k intervenční ceně.

2. Druh a uplatnění zvláštních intervenčních opatření, jakož i podmínky a postupy pro uvolnění k prodeji nebo pro jakýkoliv jiný způsob nakládání s produkty, které podléhají těmto opatřením, se určí postupem podle článku 23.

Článek 7

1. Pro škrob získaný z kukuřice, pšenice nebo brambor a některé druhotné produkty používané při výrobě určitého zboží může být poskytnuta výrobní náhrada.

Seznam zboží uvedeného v prvním pododstavci se sestaví postupem podle odstavce 3.

2. Náhrada uvedená v odstavci 1 se stanovuje pravidelně.

3. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku a stanoví výši zmíněné náhrady postupem podle článku 23.

Článek 8

1. Minimální cena za brambory určené pro výrobu bramborového škrobu se stanoví na:

- 208 ECU v hospodářském roce 1993/94,

- 192 ECU v hospodářském roce 1994/95,

- 176 ECU v hospodářském roce 1995/96 a v následujících letech.

Tyto ceny platí pro množství brambor dodané do továrny, jež je potřebné pro výrobu jedné tuny škrobu.

2. Pro pěstitele brambor určených pro výrobu bramborového škrobu se stanoví režim vyrovnávacích plateb. Výše platby závisí na množství brambor, jež je potřebné pro výrobu jedné tuny škrobu. Stanoví se na:

- 40 ECU v hospodářském roce 1993/94,

- 56 ECU v hospodářském roce 1994/95,

- 72 ECU v hospodářském roce 1995/96 a v následujících letech,

3. Minimální cena a vyrovnávací platba se upraví podle obsahu škrobu v bramborách.

4. Bude-li to vyžadovat situace na trhu s bramborovým škrobem, přijme Rada příslušná opatření postupem podle čl. 43 odst. 2 Smlouvy.

5. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 23.

HLAVA II.

Článek 9

1. Dovoz všech produktů uvedených v článku 1 do Společenství nebo jejich vývoz ze Společenství podléhá předložení dovozní nebo vývozní licence, kterou vydají členské státy kterémukoliv žadateli bez ohledu na místo jeho usazení ve Společenství. Je-li dávka nebo náhrada stanovena předem, uvede se to na licenci, jež slouží jako doklad o tomto stanovení předem.

Dovozní či vývozní licence platí v celém Společenství. Vydání těchto licencí je podmíněno složením jistoty zaručující, že se dovoz nebo vývoz uskuteční v době platnosti licence; jistota zcela nebo zčásti propadne, jestliže dovoz nebo vývoz není uskutečněn nebo je-li v tomto období uskutečněn pouze částečně.

2. Doba platnosti licencí a ostatní prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 10

1. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), b) a c), s výjimkou sladu, se za každý produkt vybírají dávky rovnající se prahové ceně snížené o cenu CIF.

Při dovozu produktů kódu KN 10089010 se však vybírá dávka platná pro žito.

2. Ceny CIF se vypočtou pro Rotterdam na základě nejvýhodnějších nákupních možností na světovém trhu, určených pro každý produkt na základě kurzů nebo cen tohoto trhu jež jsou upraveny podle případných rozdílů v jakosti ve srovnání se standardní jakostí, pro niž je stanovena prahová cena.

Rozdíly v kvalitě se vyjádří koeficientem ekvivalence.

3. Pokud volné kotace cen na světovém trhu není určujícím faktorem pro nabídkovou cenu a pokud je tato cena nižší než ceny na světovém trhu, cena CIF se nahrazuje, ovšem pouze pro příslušné dovozy, speciální cenou CIF, vypočtenou na základě nabídkové ceny.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zvláště koeficienty ekvivalence, pravidla pro určování cen CIF a rozmezí, v němž kolísání faktorů použitých pro výpočet dávky nezpůsobí změnu dávky, se stanoví postupem podle článku 23.

5. Komise stanoví dávky uvedené v tomto článku.

Článek 11

1. Při dovozu sladu a produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d) s výjimkou produktů kódů KN 07142000, 07149090, 23031019, 23031090, 23033000, 23081000 a 23089030, se vybírá dávka sestávající ze dvou složek:

A. z pohyblivé složky, která může být stanovena a měněna úhrnně:

a) v případě produktů zpracovaných ze základních produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a), a která odpovídá hospodářskému dopadu dávek stanovených pro základní produkty;

b) u zpracovaných výrobků, jež obsahují vedle základních produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) i jiné produkty, a která se popřípadě zvýší o část jejich běžných nákladů odpovídajících výši dávek a cel vybraných za tyto jiné produkty;

c) u výrobků, které neobsahují žádné základní produkty uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a), a která je stanovena s ohledem na tržní podmínky u těch produktů uvedených v článku 1, které jim konkurují;

B. z pevné složky, stanovené s ohledem na potřebu ochrany zpracovatelského průmyslu.

2. V případě, že skutečné nabídky produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. d), jež pocházejí ze třetích zemí, neodpovídají ceně, která vyplývá z ceny základních produktů používaných při jejich výrobě zvýšené o náklady na zpracování, může být k dávce stanovené podle odstavce 1 přičtena částka určená postupem podle článku 23.

3. Komise stanoví dávky uvedené v odstavci 1.

4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 12

1. Vybíraná dávka je dávka, která je platná v den dovozu.

2. Při dovozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) se však dávky platné v den podání žádosti o licenci a upravené v souladu s prahovou cenou platnou v průběhu měsíce dovozu použijí, na žádost zájemce podanou současně s žádostí o licenci, na dovoz, který se má uskutečnit v průběhu platnosti této licence. V tomto případě se k dávce přičte prémie stanovená současně s touto dávkou.

3. Postupem podle článku 23 lze rozhodnout, že ustanovení odstavce 2 se použije částečně nebo úplně na kterýkoliv z produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d).

Jestliže bylo určeno, aby dávka pro slad byla stanovena předem, upraví se dávka během prvních tří měsíců hospodářského roku na základě prahové ceny platné v posledním měsíci předchozího hospodářského roku.

4. Stupnici prémií stanoví Komise.

5. Stupnici prémií stanoví Komise. 5. Jsou-li při kontrole situace na trhu zjištěny potíže z důvodu použití ustanovení o stanovení dávek předem nebo hrozí-li, že takové potíže nastanou, lze přijmout v souladu s postupem podle článku 23 rozhodnutí, které pozastaví použití těchto ustanovení na dobu nezbytně nutnou.

V mimořádně naléhavých případech může Komise po zhodnocení situace na základě všech dostupných údajů rozhodnout, že pozastaví platnost stanovení předem na dobu nejdéle tří pracovních dnů.

Žádosti o licence s přiloženou žádostí o stanovení předem, podané během doby pozastavení, nelze přijmout.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku, a zejména pro stanovení předem se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 13

1. Aby se umožnil vývoz produktů uvedených v článku 1, v nezměněném stavu nebo ve formě zboží uvedeného v příloze B, na základě kurzů nebo za ceny těchto produktů na světovém trhu, může být rozdíl mezi těmito kurzy či cenami a cenami ve Společenství kryt v nezbytné míře vývozní náhradou.

2. Náhrada je stejná pro celé Společenství. Může se odlišovat podle užití nebo místa určení.

Stanovená náhrada se uděluje na žádost zájemce.

Náhrady se stanoví pravidelně postupem podle článku 23. V případě potřeby může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu náhrady v mezidobí změnit.

3. Výše náhrady uplatňované pro vývoz produktů uvedených v článku 1 i zboží uvedeného v příloze B je výše náhrady platná v den vývozu.

4. Při vývozu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) se však náhrada platná v den podání žádosti o licenci a upravená v souladu s prahovou cenou platnou v měsíci vývozu použije, na žádost zájemce podanou současně s žádostí o licenci, na vývoz, který se má uskutečnit v době platnosti licence.

Může být stanovena opravná částka. Ta se použije na náhradu v případě, že náhrada je stanovena předem. Opravná částka se stanoví současně s náhradou na základě stejného postupu; nicméně v případě nutnosti může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu opravnou částku v mezidobí změnit.

Ustanovení prvního a druhého pododstavce se mohou částečně nebo zcela použít na kterýkoliv produkt uvedený v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d), jakož i na produkty uvedené v článku 1 vyvážené ve formě zboží vymezeného v příloze B.

Jestliže bylo pro slad schváleno stanovení náhrady předem, upraví se, v případě sladu, který byl na skladě na konci předchozího hospodářského roku nebo který byl vyroben z ječmene uskladněného k tomuto datu, náhrada za jeho vývoz uskutečněný v průběhu prvních tří měsíců hospodářského roku v souladu s prahovou cenou platnou poslední měsíc předchozího hospodářského roku.

5. V míře nezbytné pro zohlednění zvláštní povahy výroby některých lihovin získávaných z obilovin mohou být kritéria pro udělení vývozních náhrad uvedených v odstavci 1 a kontrolní postupy přizpůsobeny této zvláštní situaci. Komise stanoví postupem podle článku 23 pravidla potřebná pro toto přizpůsobení.

6. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23. Stejný postup se použije pro změnu přílohy B.

7. Jsou-li při kontrole situace na trhu zjištěny potíže z důvodu použití ustanovení o stanovení náhrad předem nebo hrozí-li, že takové potíže nastanou, lze přijmout postupem podle článku 23 rozhodnutí, které pozastaví používání těchto ustanovení na dobu nezbytně nutnou.

V mimořádně naléhavých případech může Komise po zhodnocení situace na základě všech dostupných údajů, rozhodnout, že pozastaví platnost stanovení předem na dobu nejdéle tří pracovních dnů.

Žádosti o licence s přiloženou žádostí o stanovení předem, podané během doby pozastavení, nelze přijmout.

Článek 14

1. V míře nezbytné pro řádné fungování společné organizace trhu s obilovinami může být použití režimu aktivního zušlechťovacího styku úplně či částečně zakázáno:

- pro produkty uvedené v článku 1, které jsou určené pro výrobu produktů uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. c) a d), a

- ve zvláštních případech pro produkty uvedené v článku 1, které jsou určeny pro výrobu zboží uvedeného v příloze B.

2. O opatřeních přijatých v souladu s tímto článkem se rozhodne postupem podle článku 23.

Článek 15

1. Obecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a zvláštní pravidla pro její uplatňování se použijí na zařazení odpovídajících produktů, na které se vztahuje toto nařízení.

2. Pokud toto nařízení nestanoví jinak nebo pokud Komise nerozhodla o výjimce postupem podle článku 23, je v obchodu se třetími zeměmi zakázáno:

- vybírání cel či jakýchkoli poplatků s rovnocenným účinkem,

- používání jakýchkoli množstevních omezení nebo opatření s rovnocenným účinkem.

Článek 16

1. Dosáhnou-li kurzy nebo ceny na světovém trhu za jeden nebo více produktů uvedených v článku 1 úrovně cen Společenství, je-li pravděpodobné, že tato situace bude přetrvávat a zhoršovat se, a bude-li z tohoto důvodu narušen nebo by mohl být narušen trh Společenství, mohou být přijata vhodná opatření.

2. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

Článek 17

1. Pokud je v důsledku dovozu nebo vývozu trh Společenství s jedním nebo více produkty uvedenými v článku 1 vážně narušen nebo hrozí-li, že bude vážně narušen, a tím budou ohroženy cíle stanovené v článku 39 Smlouvy, mohou být pro obchod se třetími zeměmi přijímána vhodná opatření po dobu, po kterou toto narušení nebo jeho hrozba trvá.

2. Pokud nastane situace uvedená v odstavci 1, rozhodne Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu o nezbytných opatřeních, která jsou sdělena členským státům a která jsou okamžitě použitelná. Pokud členský stát předloží Komisi žádost, Komise o ní rozhodne do tří pracovních dnů od jejího obdržení.

3. Opatření, o kterém rozhodne Komise může kterýkoli členský stát do tří dnů ode dne jeho sdělení předložit Radě k přezkoumání. Rada se sejde neprodleně. Kvalifikovanou většinou může dotyčné opatření změnit nebo zrušit. 4. Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 23.

4. Provádecí pravidla k tomuto clánku se stanoví postupem podle clánku 23.

HLAVA III

Obecná ustanovení

Článek 18

Do volného oběhu ve Společenství se nepropustí zboží uvedené v článku 1, které je vyrobeno nebo získáno z produktů, které nejsou uvedeny v čl. 9 odst. 2 ani v čl. 10 odst. 1 Smlouvy.

Článek 19

Pokud toto nařízení nestanoví jinak, články 92 až 94 Smlouvy se použijí na výrobu produktů uvedených v článku 1 a obchod s nimi.

Článek 20

Ustanovení čl. 40 odst. 4 Smlouvy a ustanovení přijatá za účelem provádění uvedeného článku se použijí, pokud jde o záruční sekci Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, na francouzské zámořské departementy ve vztahu k produktům uvedeným v článku 1.

Článek 21

Členské státy a Komise si navzájem sdělí údaje nezbytné pro provádění tohoto nařízení a pro dodržování všech mezinárodních závazků týkajících se obilovin. V případě potřeby se pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů stanoví postupem podle článku 23.

Článek 22

1. Zřizuje se Řídící výbor pro obiloviny (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

Článek 23

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k těmto opatřením ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 24

Výbor se může zabývat jakoukoli jinou otázku, kterou mu předloží k posouzení jeho předseda buď z vlastního podnětu nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 25

Toto nařízení musí být používáno tak, aby byly současně a vhodným způsobem zohledněny cíle stanovené v článcích 39 a 110 Smlouvy.

Článek 26

1. Nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 se zrušuje od hospodářského roku 1993/94.

Odkazy na nařízení zrušené odstavcem 1 se považují za odkazy na toto nařízení.

Citace a odkazy na články uvedeného nařízení je třeba číst v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze C.

2. Zrušují se tato nařízení:

- od hospodářského roku 1992/93:

- nařízení (EHS) č. 729/89 a (EHS) č. 1346/90,

- od začátku hospodářského roku 1993/94:

- nařízení (EHS) č. 2743/75, (EHS) č. 2744/75, (EHS) č. 2745/75, (EHS) č. 2746/75, (EHS) č. 2747/75, pokud se vztahuje na obiloviny, (EHS) č. 2748/75, (EHS) č. 1145/76, (EHS) č. 3103/76, (EHS) č. 1188/81, (EHS) č. 1008/86, (EHS) č. 1009/86 pokud se vztahuje na obiloviny, (EHS) č. 1581/86, (EHS) č. 1582/86, (EHS) č. 2226/88 a (EHS) č. 1835/89.

3. Za účelem usnadnění přechodu ze stávajícího režimu společné organizace trhu s obilovinami na režim upravený tímto nařízením nebo za účelem usnadnění přechodu z jednoho hospodářského roku do druhého během hospodářských let 1993/94, 1994/95 a 1995/96, může Komise přijmout postupem podle článku 23 všechna přechodná opatření považovaná za nezbytná.

Článek 27

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se od hospodářského roku 1993/94 s výjimkou ustanovení čl. 26 odst. 2 první odrážky a odstavce 3, která se použijí ode dne 1. července 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 30. června 1992.

Za Radu

předseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Úř. věst. C 303, 22.11.1991, s. 10.

[2] Úř. věst. C 125, 18.5.1992.

[3] Úř. věst. C 98, 21.4.1992, s. 15.

[4] Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s.1. Naposledy pozměněno nařízením (EHS) 1738/92 (Úř. věst. L 180, 1.7.1992, s.1).

[5] Viz stranu 12 tohoto Úředního věstníku.

[6] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 13. Naposledy pozměněno nařízením (EHS) 2048/88 (Úř. věst. L 185, 15.7.1988, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA A

Čl. 1 odst. 1 písm. d)

Kód KN | Popis zboží |

0714 | Maniokové kořeny, marantové kořeny, salepové kořeny, topinambury, batáty a podobné kořeny a hlízy s vysokým obsahem škrobu nebo inulinu, čerstvé nebo sušené, též ve formě plátků nebo pelet; dřeň ságovníku |

ex1102 | Obilné mouky, jiné než pšeničná mouka nebo mouka ze soureže: |

110220 | — Kukuřičná mouka |

11022090 | — ostatní: |

11029010 | — — Ječná mouka |

11029030 | — — Ovesná mouka |

11029090 | — — ostatní |

ex1103 | Krupice, krupička a pelety, vyjma krupice a krupičky z pšenice podpoložky 110311, krupice a krupičky z rýže podpoložky 11031400 a peletů z rýže podpoložky 11032950 |

ex1104 | Obilná zrna, jinak zpracovaná (např. loupaná, válcovaná, ve vločkách, perlovitá, řezaná nebo šrotovaná), vyjma rýže čísla 1006 a rýžových vloček podpoložky 11041991; obilné klíčky, celé, válcované, ve vločkách nebo mleté |

110620 | Mouka a krupice ze sága nebo z kořenů nebo hlíz čísla 0714 |

ex1108 | Škroby; inulin: |

| — Škroby: |

11081100 | — — Pšeničný škrob |

11081200 | — — Kukuřičný škrob |

11081300 | — — Bramborový škrob |

11081400 | — — Maniokový škrob |

ex110819 | — — ostatní škroby: |

11081990 | — — — ostatní |

11090000 | Pšeničný lepek, též sušený |

1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: |

ex170230 | — Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině: |

| — — ostatní: |

| — — — ostatní: |

17023091 | — — — — ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná |

17023099 | — — — — ostatní |

ex170240 | — Glukosa a glukosový sirup obsahující nejméně 20 %, avšak nejvýše 50 % hmotnostních fruktosy v sušině, vyjma isoglukosy podpoložky 17024010 |

ex170290 | — ostatní, včetně invertního cukru: |

17029050 | — — Maltodextrin a maltodextrinový sirup: |

| — — Karamel: |

| — — ostatní: |

17029075 | — — — — v prášku, též aglomerovaný |

17029079 | — — — — ostatní |

2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

ex210690 | — ostatní: |

| — — Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv: |

| — — — ostatní: |

21069055 | — — — — z glukosy nebo maltodextrinu |

ex2302 | Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, též ve tvaru pelet, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin |

ex2303 | Škrobárenské a podobné zbytky, řepné řízky, bagasa a jiné cukrovarnické odpady, pivovarnické a lihovarnické mláto a odpady, též ve tvaru pelet: |

230310 | — Škrobárenské a podobné zbytky |

23033000 | — Pivovarnické nebo lihovarnické mláto a odpady |

2308 | Rostlinné látky a rostlinné odpady, rostlinné zbytky a vedlejší produkty, též ve tvaru pelet, používané k výživě zvířat, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

23081000 | — Žaludy a koňské kaštany |

ex230890 | — ostatní: |

23089030 | — — Ovocné výlisky nebo matoliny, jiné než z hroznů |

2309 | Přípravky používané k výživě zvířat: |

ex230910 | — Výživa pro psy a kočky, v balení pro drobný prodej: |

230910112309101323091031230910332309105123091053 | — — obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky, vyjma přípravků a krmiv obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

ex230990 | — ostatní: |

230990312309903323099041230990432309905123099053 | — — ostatní, obsahující škrob, glukosu, glukosový sirup, maltodextrin nebo maltodextrinový sirup podpoložek 17023051 až 17023099, 17024090, 17029050 a 21069055 nebo mléčné výrobky, vyjma přípravků a krmiv obsahujících nejméně 50 % hmotnostních mléčných výrobků |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA B

Kód KN | Popis zboží |

ex0403 | Podmáslí, kyselé mléko a smetana, jogurt, kefír a jiné fermentované nebo okyselené mléko a smetana, též zahuštěné nebo obsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla nebo ochucené nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao: |

ex040310 | — Jogurt: |

| — — ochucený nebo obsahující přidané ovoce nebo kakao: |

| — — — v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |

04031051 | — — — — nejvýše 1,5 % hmotnostních |

04031053 | — — — — vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |

04031059 | — — — — vyšším než 27 % hmotnostních |

| — — — ostatní, o obsahu mléčného tuku: |

04031091 | — — — — nejvýše 3 % hmotnostní |

04031093 | — — — — vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |

04031099 | — — — — vyšším než 6 % hmotnostních |

ex040390 | — ostatní: |

| — — ochucené nebo neobsahující přidané ovoce nebo kakao: |

| — — — v prášku, v granulích nebo v jiné pevné formě, o obsahu mléčného tuku: |

04039071 | — — — — nejvýše 1,5 % hmotnostních |

04039073 | — — — — vyšším než 1,5 % hmotnostních, avšak nejvýše 27 % hmotnostních |

04039079 | — — — — vyšším než 27 % hmotnostních |

| — — — ostatní, o obsahu mléčného tuku: |

04039091 | — — — — nejvýše 3 % hmotnostní |

04039093 | — — — — vyšším než 3 % hmotnostní, avšak nejvýše 6 % hmotnostních |

04039099 | — — — — vyšším než 6 % hmotnostních |

ex0710 | Zelenina, též vařená ve vodě nebo v páře, zmrazená: |

07104000 | — Kukuřice cukrová |

0711 | Zelenina prozatímně konzervovaná (např. oxidem siřičitým nebo ve slané vodě, sířenou vodou nebo přidáním jiných konzervačních látek), avšak v tomto stavu nevhodná k požívání: |

ex071190 | — ostatní zelenina; zeleninové směsi: |

| — — Zelenina: |

07119030 | — — — Kukuřice cukrová |

ex1302 | Rostlinné šťávy a výtažky; pektinové látky, pektináty a pektany; agar-agar a jiné slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: |

| — Slizy a zahušťovadla získané z rostlin, též upravené: |

13023100 | — — Agar-agar |

130232 | — — Slizy a zahušťovadla ze svatojánského chleba, ze semen svatojánského chleba nebo z guarových semen, též upravené |

13023900 | — — ostatní |

ex151800 | Živočišné nebo rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, vařené, oxidované, dehydratované, sířené, foukané, polymerované za tepla ve vakuu nebo v inertním plynu nebo jinak chemicky upravené, jiné než čísla 1516; směsi nebo přípravky nepoživatelných živočišných nebo rostlinných tuků nebo olejů nebo frakcí různých tuků nebo olejů této kapitoly, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

15180010 | — Linoxyn |

ex1520 | Glycerol surový, též čistý; glycerolové vody a glycerolové louhy: |

15209000 | ostatní, včetně syntetického glycerolu |

1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: |

ex170230 | — Glukosa a glukosový sirup neobsahující fruktosu nebo obsahující méně než 20 % hmotnostních fruktosy v sušině: |

| — — ostatní: |

| — — — obsahující nejméně 99 % hmotnostních glukosy v sušině: |

17023051 | — — — — ve formě bílého krystalického prášku, též aglomerovaná |

17023059 | — — — — ostatní |

ex170290 | — ostatní, včetně invertního cukru |

17029010 | — — Chemicky čistá maltosa |

ex1704 | Cukrovinky (včetně bílé čokolády), neobsahující kakao, vyjma výtažku z lékořice s obsahem nejméně 10 % hmotnostních sacharosy, bez přídavku jiných látek podpoložky 17049010 |

1806 | Čokoláda a ostatní potravinové přípravky obsahující kakao |

1901 | Sladový výtažek; potravinové přípravky z mouky, krupice, škrobu nebo sladových výtažků, neobsahující kakaový prášek nebo obsahující méně než 50 % hmotnostních kakaa, jinde neuvedené ani nezahrnuté; potravinové přípravky čísel 0401 až 0404, neobsahující kakao nebo obsahující méně než 10 % hmotnostních kakaa, jinde neuvedené ani nezahrnuté |

ex1902 | Těstoviny, též vařené nebo nadívané (masem nebo jinými nádivkami) nebo jinak upravené, jako špagety, makarony, nudle, široké nudle, noky, ravioli, cannelloni; kuskus, též upravený: |

| — Těstoviny nevařené, nenadívané ani jinak neupravené: |

19021100 | — — obsahující vejce |

190219 | — — ostatní |

ex190220 | — Těstoviny nadívané, též vařené nebo jinak upravené: |

| — — ostatní: |

19022091 | — — — vařené |

19022099 | — — — ostatní |

190230 | — ostatní těstoviny |

ex190240 | — Kuskus: |

19024090 | — — ostatní |

19030000 | Tapioka a její náhražky ze škrobu, ve formě vloček, zrn, perel, prachu nebo podobných formách |

1904 | Výrobky z obilovin získané bobtnáním nebo pražením (např. pražené kukuřičné vločky); obiloviny jiné než kukuřice, ve formě zrn, předvařené nebo jinak upravené |

1905 | Pečivo, cukrářské výrobky a sušenky, též s přídavkem kakaa; hostie, prázdné oplatky používané pro farmaceutické účely, oplatky na zalepování, sušené těsto v listech z mouky, škrobu a podobné výrobky |

2001 | Zelenina, ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, upravené nebo konzervované octem nebo kyselinou octovou: |

ex200190 | — ostatní: |

20019030 | — — Kukuřice cukrová (Zea mays var . Saccharata) |

20019040 | — — Jamy, batáty (sladké brambory) a podobné jedlé části rostlin s obsahem škrobu nejméně 5 % hmotnostních |

2004 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, zmrazená: |

ex200410 | — Brambory: |

| — — ostatní: |

20041091 | — — — ve formě mouky, krupice nebo vloček |

ex200490 | — ostatní zelenina a zeleninové směsi: |

20049010 | — — Kukuřice cukrová (Zea mays var. saccharata) |

ex2005 | Ostatní zelenina upravená nebo konzervovaná jinak než octem nebo kyselinou octovou, nezmrazená: |

200520 | — Brambory: |

20052010 | — — ve formě mouky, krupice nebo vloček |

20058000 | — Kukuřice cukrová (Zea mays var.Saccharata) |

ex2008 | Ovoce, ořechy a jiné jedlé části rostlin, jinak upravené nebo konzervované, též s přídavkem cukru, jiných sladidel nebo alkoholu, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: |

| — Ořechy, arašídy a jiná semena, též ve směsi: |

ex200811 | — — Arašídy: |

20081110 | — — — Arašídové máslo |

20089100 | — — Palmové vegetační vrcholy |

ex200899 | — — ostatní: |

| — — — bez přídavku alkoholu: |

| — — — — bez přídavku cukru: |

20089985 | — — — — — Kukuřice, kromě kukuřice cukrové (Zea mays var.Saccharata) |

20089991 | — — — — — Hlízy smldince, batáty a podobné jedlé části rostlin o obsahu škrobu nejméně 5 % hmotnostních |

ex2101 | Výtažky, tresti a koncentráty z kávy, čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto produktů nebo na bázi kávy, čaje nebo maté; pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: |

210110 | — Výtažky, tresti a koncentráty z kávy a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi kávy |

210120 | — Výtažky, tresti a koncentráty z čaje nebo maté a přípravky na bázi těchto výtažků, trestí nebo koncentrátů nebo na bázi čaje nebo maté |

ex210130 | — Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky a výtažky, tresti a koncentráty z nich: |

| — — Pražená čekanka a jiné pražené kávové náhražky: |

21013019 | — — — ostatní (jiné než pražená čekanka) |

| — — Výtažky, tresti a koncentráty z pražené čekanky a z jiných pražených kávových náhražek: |

21013099 | — — — ostatní (jiné než pražená čekanka) |

2102 | Kvasinky (živé nebo neživé); jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy, kromě vakcín čísla 3002; hotové prášky do pečiva: |

ex210210 | — Živé kvasinky: |

| — — Pekařské droždí: |

21021031 | — — — sušené |

21021039 | — — — ostatní |

ex210220 | — Neživé kvasinky; jiné neživé jednobuněčné mikroorganismy: |

| — — Neživé kvasinky: |

21022011 | — — — v tabletách, kostkách nebo podobných tvarech nebo ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 1 kg |

21022019 | — — — ostatní |

ex2103 | Přípravky pro výrobu omáček a hotové omáčky; kořenící směsi; hořčičná mouka a hotová hořčice: |

21031000 | — Sojová omáčka |

21032000 | — Kečup a jiné omáčky z rajčat |

210390 | — ostatní |

ex2104 | Přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny; homogenizované směsi potravinových přípravků: |

21041000 | — Přípravky pro výrobu polévek a bujónů; hotové polévky a bujóny |

210500 | Zmrzlina, též obsahující kakao |

ex2106 | Potravinové přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté: |

210610 | — Bílkovinné koncentráty a bílkovinné texturované látky: |

ex210690 | — ostatní: |

21069010 | — — Sýrové fondue |

| — — Sirupy, s přísadou aromatických látek nebo barviv: |

21069091 | — — — neobsahující mléčné tuky, mléčné bílkoviny, sacharosu, isoglukosu, glukosu nebo škrob nebo obsahující méně než 1,5 % hmotnostních mléčných tuků, méně než 2,5 % hmotnostních mléčných bílkovin, méně než 5 % hmotnostních sacharosy nebo isoglukosy, méně než 5 % hmotnostních glukosy nebo škrobu |

21069099 | — — — ostatní |

2202 | Voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná a jiné nealkoholické nápoje, kromě ovocných nebo zeleninových šťáv čísla 2009 |

220300 | Pivo ze sladu |

2205 | Vermut a ostatní víno z čerstvých hroznů, připravené pomocí aromatických bylin nebo jiných aromatických látek |

ex2208 | Ethylalkohol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nižším než 80 % objemových; destiláty, likéry a jiné lihoviny, složkové přípravky obsahující alkohol používané pro výrobu nápojů: |

220820 | — Destiláty z vinných matolin nebo hroznů: |

ex220830 | — Whisky: |

| — vyjma Whisky Bourbon v nádobách o obsahu: |

22083091 | — — — — nejvýše 2 litry |

22083099 | — — — — vyšším než 2 litry |

220850 | — Džin a jalovcová |

ex220890 | — ostatní: |

| — — Vodka o obsahu alkoholu nejvýše 45,4 % objemových, slivovice, hruškovice nebo třešňovice (kromě likérů), v nádobách o obsahu: |

| — — — nejvýše 2 litry |

22089031 | — — — — Vodka |

22089033 | — — — — Slivovice, hruškovice nebo třešňovice (kromě likérů), v nádobách o obsahu: |

22089039 | — — — více než 2 litry |

| — — ostatní destiláty a ostatní lihoviny |

22089051220890532208905522089059220890712208907322089079 | |

ex2520 | Sádrovec; anhydrit; sádra, též barvená nebo s malou přísadou urychlovače nebo zpomalovače: |

252020 | — Sádra: |

ex2839 | Křemičitany; obchodní křemičitany alkalických kovů: |

283990 | — ostatní |

Kapitola 29 | Organické chemikálie |

Kapitola 30 | Farmaceutické výrobky |

ex3307 | Holicí přípravky používané před holením, při holení a po něm, tělové deodoranty, koupelové přípravky, depilační a jiné voňavkářské, kosmetické nebo toaletní přípravky, jinde neuvedené ani nezahrnuté; hotové pokojové deodoranty, též parfémované nebo s dezinfekčními vlastnostmi: |

| — Přípravky pro parfémování nebo deodoraci místností, včetně vonných přípravků používaných při náboženských obřadech: |

33074900 | — — ostatní, vyjma "Agarbatti" a jiných vonných přípravků, které vydávají vůni při spalování |

33079000 | — ostatní |

ex3401 | Mýdlo; organické povrchově aktivní výrobky a přípravky používané jako mýdlo, ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo různých odlévaných tvarů, též obsahující mýdlo; papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty: |

| — Mýdlo a organické povrchově aktivní výrobky a přípravky ve tvaru tyček, kusů, výlisků nebo různých odlévaných tvarů a papír, vata, plsť a netkané textilie, impregnované, natírané nebo potažené mýdlem nebo detergenty: |

34011900 | — — ostatní |

3402 | Organické povrchově aktivní látky (jiná než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401: |

ex3403 | Mazací prostředky (včetně řezných olejů, přípravků k uvolňování šroubů a matic, přípravků odstraňujících rez nebo antikorozních a separačních přípravků pro formy na bázi maziv) a přípravky používané pro olejovou nebo mastnou úpravu textilních materiálů, kůže, kožešin nebo jiných materiálů, kromě přípravků obsahujících jako základní složku nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů: |

| — obsahující minerální oleje nebo oleje ze živičných nerostů: |

34031100 | — — Přípravky pro úpravu textilních materiálů, kůže, kožešin nebo jiných materiálů |

340319 | — — ostatní: |

ex34031910 | — — — obsahující nejméně 70 % hmotnostních minerálních olejů nebo olejů ze živičných nerostů, které nejsou považovány za základní složku |

ex3405 | Leštidla a krémy na obuv, nábytek, podlahy, karosérie, sklo nebo kov, čisticí pasty a prášky a podobné přípravky (též ve formě papíru, vaty, plsti, netkaných textilií, plastů nebo lehčené pryže, impregnovaných, povrstvených nebo potažených takovými přípravky) kromě vosků čísla 3404 |

34070000 | Modelovací pasty, včetně past určených pro zábavu dětí; přípravky nazývané dentální vosky nebo zubní otiskovací směsi, v sadách, v balení pro drobný prodej nebo v tabulkách, ve tvaru podkov, tyčinek nebo v podobných tvarech; jiné přípravky na bázi sádry (kalcinované sádry nebo síranu vápenatého) používané v zubním lékařství |

Kapitola 35 | Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy, enzymy, vyjma čísla 3501 |

Kapitola 38 | Různé chemické výrobky |

Kapitola 39 | Plasty a výrobky z plastů |

4813 | Cigaretový papír, též řezaný na určitý rozměr nebo ve tvaru složek nebo trubek: |

ex481390 | — ostatní: |

48139090 | — — ostatní |

ex4818 | Toaletní papír, kapesníky, čisticí papír, ručníky, ubrusy, ubrousky, dětské pleny, hygienické tampóny, prostěradla a podobné výrobky používané v domácnosti, k toaletním, hygienickým a nemocničním účelům, oděvy a oděvní doplňky, z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken: |

481810 | — Toaletní papír |

ex4823 | Ostatní papír a lepenka, buničitá vata a pásy zplstěných buničinových vláken, řezané na určitý rozměr nebo tvar; ostatní výrobky z papíroviny, papíru, lepenky, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken: |

| — Gumovaný nebo lepicí papír v pásech nebo kotoučích: |

482311 | — — samolepicí: |

48231900 | — — ostatní |

48232000 | — Filtrační papír a lepenka |

| — ostatní papír a lepenka používané pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely: |

482351 | — — tištěné, ražené nebo perforované: |

482359 | — — ostatní: |

ex482390 | — ostatní: |

| — — ostatní: |

| — — — ostatní: |

| — — — — řezané na určitý rozměr nebo tvar: |

48239051 | — — — — Kondenzátorový papír |

| — — — — ostatní |

48239071 | — — — — — Gumovaný nebo lepící papír |

48239079 | — — — — — ostatní |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA C

Srovnávací tabulka

Nařízení č. 2727/75 | Toto nařízení |

Článek 1 | Článek 1 |

Článek 2 | Článek 2 |

Článek 3 | Článek 3 |

Článek 4 | Článek — |

Článek 4 b) | Článek — |

Článek 5 | Článek 5 |

Článek 6 | Článek 3 |

Článek 7 | Článek 4 |

Článek 8 | Článek 6 |

Článek 9 | Článek 26 |

Článek 10 | Článek — |

Článek 10 a) | Článek — |

Článek 10 b) | Článek — |

Článek 11 a) | Článek — |

Článek 11 b) | Článek — |

Článek 12 | Článek 9 |

Článek 13 | Článek 10 |

Článek 14 | Článek 11 |

Článek 15 | Článek 12 |

Článek 16 | Článek 13 |

Článek 17 | Článek 14 |

Článek 18 | Článek 15 |

Článek 19 | Článek 16 |

Článek 20 | Článek 17 |

Článek 21 | Článek 18 |

Článek 22 | Článek 19 |

Článek 23 | Článek — |

Článek 23 a) | Článek 20 |

Článek 24 | Článek 21 |

Článek 25 | Článek 22 |

Článek 26 | Článek 23 |

Článek 27 | Článek 24 |

Článek 28 | Článek — |

Článek 29 | Článek 25 |

Článek 30 | Článek 26 |

PŘÍLOHA A | PŘÍLOHA A |

PŘÍLOHA B | PŘÍLOHA B |

PŘÍLOHA C | PŘÍLOHA C |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU