(EHS) č. 1613/92NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1613/92 ze dne 24. června 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3556/87, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin podpoložky 1902 11 00 a položky 1902 19 kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 170, 25.6.1992, s. 14-14 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 24. června 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. července 1992 Nabývá účinnosti: 2. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2023/2835 Pozbývá platnosti: 28. prosince 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1613/92

ze dne 24. června 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3556/87, kterým se stanoví doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin podpoložky 19021100 a položky 190219 kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2727/75 ze dne 29. října 1975 o společné organizaci trhu s obilovinami [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 674/92 [2], a zejména na článek 24 tohoto nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 3556/87 [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 4057/87 [4], stanovilo doplňující prováděcí pravidla k režimu osvědčení o stanovení sazby náhrady předem pro některé výrobky v odvětví obilovin vyvážené ve formě těstovin podpoložky 19021100 a položky 190219 kombinované nomenklatury; že uvedené nařízení není od 30. dubna 1988 použitelné;

vzhledem k tomu, že pro použití bodu 6 dohody o těstovinách mezi Spojenými státy americkými a Evropským společenstvím je znalost stanovení předem nezbytná;

vzhledem k tomu, že Italská republika nadále zasílá Komisi informace o osvědčeních o stanovení sazby náhrady předem pro těstoviny vyvážené do Spojených států amerických; že je důležité znát také osvědčení o stanovení sazby náhrady předem, která vydávají ostatní členské státy;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 3556/87 se mění takto:

1. Ustanovení čl. 1 písm. a) a b) se nahrazují tímto:

"v kolonce 20 žádosti o osvědčení o stanovení sazby náhrady předem a v osvědčení samotném podle nařízení Komise (EHS) č. 1760/83 se uvede pouze skutečnost, že výrobek je podpoložky 19021100 a položky 190219 kombinované nomenklatury; v kolonce 7 se uvede poznámka "Spojené státy americké" nebo poznámka "jiné než Spojené státy americké". Osvědčení zavazuje k vývozu do uvedeného místa určení."

2. Druhá odrážka čl. 3 odst. 1 se nahrazuje tímto:

"množstvích těstovin podpoložky 19021100 a položky 190219 kombinované nomenklatury, pro něž byla sazba vývozní náhrady stanovena předem, datum, kdy bylo prohlášení o vývozu těstovin do Spojených států amerických přijato příslušnými celními orgány, jakož i datum, kdy bylo osvědčení o stanovení sazby náhrady předem vydáno."

3. Ve druhém pododstavci čl. 3 odst. 2 se název "Generální ředitelství III, ředitelství B/2" nahrazuje názvem "Generální ředitelství III, oddělení C/2".

4. Druhý pododstavec článku 4 se nahrazuje tímto:

"Použije se na osvědčení, o něž je požádáno od 1. července 1992."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 24. června 1992.

Za Komisi

Martin Bangemann

místopředseda

[1] Úř. věst. L 281, 1.11.1975, s. 1.

[2] Úř. věst. L 73, 19.3.1992, s. 7.

[3] Úř. věst. L 337, 27.11.1987, s. 57.

[4] Úř. věst. L 379, 31.12.1987, s. 31.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU