(EHS) č. 1340/92Nařízení Komise (EHS) č. 1340/92 ze dne 22. května 1992 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 145, 27.5.1992 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. května 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 17. června 1992 Nabývá účinnosti: 17. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1179/2009 Pozbývá platnosti: 23. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1340/92

ze dne 22. května 1992

o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1039/92 [2], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování kombinované nomenklatury tvořící přílohu uvedeného nařízení je nezbytné přijmout opatření k zařazení zboží uvedeného v příloze tohoto nařízení;

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 2658/87 stanovilo všeobecná pravidla pro výklad kombinované nomenklatury a že se tato pravidla vztahují i na každou jinou nomenklaturu, která je na ní plně nebo částečně založena nebo ji rozšiřuje o další třídění a která je zřízena zvláštními předpisy Společenství za účelem uplatňování celních nebo jiných opatření týkajících se obchodu se zbožím;

vzhledem k tomu, že podle uvedených všeobecných pravidel musí být zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze tohoto nařízení zařazeno na základě odůvodnění ve sloupci 3 do odpovídajícího kódu KN uvedeného ve sloupci 2;

vzhledem k tomu, že Výbor pro nomenklaturu nezaujal stanovisko ve lhůtě stanovené jeho předsedou,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Zboží popsané ve sloupci 1 tabulky v příloze se v kombinované nomenklatuře zařazuje do odpovídajícího kódu KN uvedeného ve sloupci 2 této tabulky.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. května 1992.

Za Komisi

Christiane Scrivener

členka Komise

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Úř. věst. L 110, 28.4.1992, s. 42.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Popis zboží | Zařazení Kód KN | Odůvodnění |

(1) | (2) | (3) |

Keracyanin (INN) | 29389090 | Zařazení se zakládá na všeobecných pravidlech 1 a 6 pro výklad kombinované nomenklatury a na znění kódů KN 2938 a 293890 a 29389090 |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU