(EHS) č. 436/92NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 436/92 ze dne 10. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1956/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Publikováno: Úř. věst. L 54, 28.2.1992, s. 1-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. února 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 2. března 1992 Nabývá účinnosti: 2. března 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 436/92

ze dne 10. února 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1956/88, kterým se stanoví prováděcí pravidla k mezinárodnímu společnému inspekčnímu programu přijatému Organizací pro rybolov v severozápadním Atlantiku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 170/83 ze dne 25. ledna 1983 o zavedení režimu Společenství pro zachování a řízení rybolovných zdrojů [1], a zejména na článek 11 uvedeného zařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 1956/88 [2] provádí mezinárodní společný inspekční program přijatý Komisí pro rybolov Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO) dne 10. února 1988;

vzhledem k tomu, že Komise pro rybolov NAFO přijala dne 13. září 1991 návrh na změněný program, dále nazvaný "mezinárodní společný inspekční a sledovací program"; že v souladu s článkem XI úmluvy NAFO se stává pro smluvní strany vykonavatelný ode dne 6. ledna 1992, pokud tyto strany nevznesou žádné námitky; že změněný program je pro Společenství přijatelný;

vzhledem k tomu, že je nutné stanovit prováděcí pravidla pro změněný program,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 1956/88 se mění takto:

1. Článek 1 se mění tímto:

"Článek 1

Mezinárodní společný inspekční a sledovací program přijatý dne 13. září 1991 Komisí pro rybolov NAFO, dále jen "program", se použije ve Společenství.

Znění tohoto programu se připojuje k tomuto nařízení."

2. V článku 2 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Komise Evropských společenství ustanoví do programu inspektory Společenství. Inspektoři mohou být přiděleni Komisí nebo některým členským státem. Inspektor Společenství může být naloděn na palubu plavidla nebo letadla členských států, které vykonávají inspekční úkoly nebo sledování v oblasti upravené předpisy."

3. Program se nahrazuje programem uvedeným v příloze tohoto nařízení.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. února 1992.

Za Radu

předseda

Jorge Braga De Macedo

[1] Úř. věst. L 24, 27.1.1983, s. 1.

[2] Úř. věst. L 175, 6.7.1988, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

Mezinárodní Společný Inspekční A Sledovací Program

1. i) Kontroly a sledování provádějí inspektoři kontrolních služeb pro rybolov smluvních stran, a to po jejich ustanovení do mezinárodního společného inspekčního a sledovacího programu (dále jen "program").

ii) Příslušné orgány smluvních stran oznámí výkonnému tajemníkovi, každoročně nejpozději do 1. listopadu, jména inspektorů a zvláštních inspekčních plavidel (včetně rybářských plavidel s inspektory na palubě), jakož i typ a rádiovou volací značku vrtulníků nebo jiných letadel, které jsou podle bodu 13 určeny pro program.

Úpravy těchto oznámení smluvními stranami se sdělí řídícímu tajemníkovi dva měsíce předem, kdykoliv to je možné.

iii) Po oznámení výkonnému tajemníkovi a v případě vzájemné shody mezi příslušnými smluvními stranami jsou inspektoři ustanovení jednou smluvní stranou naloděni na palubu zvláštních inspekčních plavidel nebo letadel druhé strany určených pro program.

iv) Po obdržení oznámení od některé smluvní strany o zařazení do programu vystaví výkonný tajemník příslušného orgánu pro každého inspektora této smluvní strany očíslovaný průkaz podle vzoru v příloze I. Každý inspektor musí tento průkaz nosit u sebe a předložit ho při vstupu na plavidlo.

v) Zvláštní inspekční plavidla a letadla ihned oznámí výkonnému tajemníkovi rádiem/dálnopisem, faxem nebo jiným způsobem den a čas začátku svých činností v rámci programu. Všichni inspektoři na palubě jsou považováni za inspektory NAFO.

vi) Od začátku až do ukončení svých činností v rámci programu nesmějí inspektoři a zvláštní inspekční plavidla a letadla používat vůči plavidlům a letadlům pod pravomocí jiné smluvní strany žádné právní předpisy týkající rybolovné oblasti smluvní strany.

vii) Zvláštní inspekční plavidla a letadla ihned oznámí výkonnému tajemníkovi rádiem/dálnopisem den a čas ukončení svých činností v rámci programu.

viii) V každém případě se časy uvedené v bodu vi) zaznamenají do lodního nebo leteckého deníku nebo do jejich ekvivalentu. Zaznamenané časy jsou určující pro použití bodu vi). Pokud ve výjimečných případech není možné oznámení uskutečnit, záznamy v deníku se považují za splnění povinností podle bodů v) a vii).

ix) Řídící tajemník zašle předmět oznámení obdržených od každé smluvní strany pro účely programu všem členům Komise pro rybolov, dále jen "Komise", do 15 dnů po jejich obdržení.

2. i) Vyváženým rozložením svých inspekcí smluvní strany usilují o stejný přístup ke všem smluvním stranám, jejichž plavidla vykonávají rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy.

ii) S cílem zajistit objektivní provádění a rozložení inspekcí mezi smluvními stranami musí počet inspekcí plavidel jedné smluvní strany provedených inspekčními plavidly jiné smluvní strany, pokud možno, odpovídat poměru mezi rybolovnými činnosti smluvní strany, u níž se inspekce provádí, a celkovou rybolovnou činností v oblasti upravené předpisy, a to zejména na základě množství úlovků a počtu dnů rybolovu.

3. Příslušné orgány smluvních stran oznámí výkonnému tajemníkovi názvy orgánů pověřených přijetím bezprostředního oznámení o porušení předpisů, jakož i prostředky pro jejich přijetí a pro odpovědi na tato sdělení.

Pokud se v oblasti upravené předpisy zdržuje kdykoli více než patnáct plavidel jedné smluvní strany určených k rybolovu, zpracování nebo přepravě ryb, tato smluvní stana by měla zajistit, aby byl během tohoto období v oblasti upravené předpisy přítomen jeden inspektor nebo jiný pověřený orgán, nebo aby se jiný pověřený orgán nacházel v zemi sousedící s oblastí upravenou předpisy, aby bylo možné ihned přijmout a reagovat na oznámení o porušení předpisů.

4. i) Plavidla nebo vrtulníky, které jsou určeny pro program a na jejichž palubě se nachází inspektor, vysílají tyto signály jako upozornění, že inspektor provádí inspekci v rámci programu:

a) ve dne a za normální viditelnosti dvě inspekční vlajky podle vzoru v příloze II, které jsou umístěny vertikálně nad sebou, ve vzdálenosti nejvýše jeden metr;

b) naloďovací člun vztyčí inspekční vlajku podle přílohy II, tato vlajka však může mít i poloviční velikost.

ii) Sledovací letadla, která jsou určena pro program, jasně zobrazí své mezinárodní rádiové volací značky.

5. i) Inspekce a kontrola v rámci tohoto programu se použije v oblasti upravené předpisy pro tato plavidla:

a) rybářská plavidla, která vykonávají nebo vykonávaly rybolovné činnosti v oblasti upravené předpisy;

b) plavidla, která jsou vybavena ke zpracování ryb na palubě a která přepravují nebo přepravovala ryby v oblasti upravené předpisy;

c) přepravní plavidla, která přepravují ryby.

ii) Velitel plavidla, na které se vztahuje program, usnadní vstup na palubu, pokud plavidlo nebo vrtulník s inspektorem na palubě vyšle příslušný signál mezinárodního signálního kódu. Plavidlo, na jehož palubu se vstupuje, by během rybolovu, ponořování lovného zařízení a jeho vytahování nemělo zastavit nebo manévrovat. Velitel plavidla však zajistí:

a) u plavidel delších než 30 m, naloďovací žebřík podle přílohy III;

b) pomoc při vstupu na palubu z vrtulníku podle podmínek uvedených v příloze IV.

V každém případě velitel plavidla jedná v souladu s běžnými námořními předpisy, aby umožnil co nejrychlejší nastoupení inspekčního týmu na palubu.

iii) Postupy stanovené pro přesun osob na palubě vrtulníku nesmějí veliteli rybářského plavidla ukládat povinnost vyšších bezpečnostních opatření než jsou ta, která stanoví mezinárodní právo.

iv) Inspekční tým se skládá nejvýše ze dvou inspektorů ustanovených pro tento program. Použití zbraní je při inspekcích zakázáno; zejména inspektoři nesmějí nosit žádné zbraně. Aniž jsou dotčena ustanovení tohoto oddílu, nesmí být zákaz nošení a použití zbraně považován za překážku v provádění inspekcí ze strany jedné smluvní strany u plavidel plujících pod vlastní vlajkou.

v) Plavidlo lovící párovou vlečnou sítí je povinno se při přiblížení inspekčního plavidla identifikovat vztyčením vlajky.

6. i) Inspekce mají být prováděny takovým způsobem, aby byl pohyb a rybolovné činnosti plavidla co nejméně omezeny nebo narušeny. Kromě případů porušení předpisů může inspekce trvat nejvýše tři hodiny nebo v případě překročení této doby až do vytažení a kontroly sítě a úlovku.

V případě rozdílu mezi záznamy v lodním deníku a odhady inspektora o úlovcích na palubě může inspektor ověřit výpočty, postup a příslušné podklady ke stanovení celkového množství úlovků z oblasti upravené předpisy, jakož i úlovky na palubě; inspektor poté opustí plavidlo do jedné hodiny po ukončení původní inspekce.

Inspektor omezí své vyšetřování na zjištění skutečností v souvislosti s dodržováním opatření komise, proti nimž smluvní strana inspekčního plavidla, na němž byla provedena inspekce, nevznesla žádné námitky podle článku XII Úmluvy. Inspekce se uskuteční na základě inspekční zprávy podle vzoru v příloze V.

Pokud jde o přílohu V bod 15, aniž jsou dotčeny jakékoli námitky proti kvótám podle článku XII úmluvy, inspektoři sestaví shrnutí záznamů z lodního deníku, podle druhů živočichů a tříd, o množství ryb nalovených plavidlem v oblasti upravené předpisy během současné plavby a výsledky uvedou v inspekční zprávě. Pro účely tohoto nařízení se současná plavba považuje za započatou, když plavidlo vpluje do oblasti upravené předpisy, a za ukončenou, když plavidlo opustí oblast platnosti úmluvy (která zahrnuje i okolní přístavy), pro období delší než dvacet po sobě jdoucích dnů. Současná plavba se nepovažuje za ukončenou, pokud plavidlo přepravuje na palubě ryby nalovené v oblasti upravené předpisy.

V případě problémů s porozuměním použije inspektor nebo velitel část vzoru dotazníku podle přílohy VI v příslušném jazyce.

Na základě dopisu adresovanému výkonnému tajemníkovi mohou smluvní strany využít možnosti, že inspektoři sestaví shrnutí záznamů z lodního deníku plavidel z oblasti upravené předpisy, podle druhů živočichů a tříd, ne ze současné plavby, ale z celého kvótové období a zapíší jej v bodě 15 inspekční zprávy.

Při svých kontrolách může inspektor od velitele plavidla požadovat jakoukoli nezbytnou podporu. Velitel plavidla usnadňuje práci inspektora. Každá osoba uvedená ve formuláři může ke zprávě uvést své poznámky a musí je podepsat. Velitel plavidla obdrží opis zprávy.

Smluvní strany, které provedly na plavidle inspekci, písemně sdělí podrobnosti o porušení předpisů pověřeným orgánům smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, a to pokud možno v pracovní den následující po dni inspekce.

Smluvní strany, které provedly inspekci plavidla, oznámí prostřednictvím výkonného tajemníka pověřenému orgánu smluvní strany, na jejíž plavidlech provedly inspekci, během jednoho kalendářního měsíce jména plavidel, která byla podrobena inspekci.

V případě porušení předpisů nebo v případě rozdílů mezi záznamy v lodním deníku a odhady inspektora o úlovcích na palubě je nutné předložit co nejdříve po návratu inspekčního plavidla do přístavu příslušnému orgánu smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, opis inspekční zprávy s příslušnými doklady, včetně fotografií. Originály ostatních inspekčních zpráv je nutné zaslat pověřenému orgánu smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, do třiceti dnů. Výkonný tajemník obdrží opis každé inspekční zprávy.

ii) Aniž jsou dotčeny jakékoli námitky proti kvótám podle článku XII úmluvy:

a) inspektoři jsou oprávněni kontrolovat a měřit lovné zařízení na pracovní palubě nebo v její blízkosti, jakož i kontrolovat úlovky na palubě i v podpalubí a odhadovat a určovat jejich množství, pokud je toto nutné pro zjištění, zda plavidlo dodržuje opatření komise;

b) inspekce lovného zařízení se provádí v souladu s opatřeními komise;

c) shoda mezi záznamy v lodním deníku týkajících se oblasti upravené předpisy a odhady inspektora o příslušných úlovcích na palubě se ověří; případné rozdíly mezi zaznamenanými úlovky a odhady inspektora o úlovcích na palubě jsou uvedené v procentech v bodě 18 inspekční zprávy (kolonka "komentáře");

d) inspektoři mohou rovněž ověřit, zda jsou záznamy v lodním deníku pro kvótové období až do dne inspekce a příslušné úlovky na palubě v souladu se ochrannými a vynucovacími opatřeními úmluvy NAFO, částí I písm. C bodem 2 b) iii).

iii) Inspektor je oprávněn kontrolovat úlovky, sítě nebo jiná lovná zařízení, jakož i všechny příslušné doklady, které považuje za nezbytné pro ověření dodržování opatření komise.

Pokud inspektor zjistí porušení opatření, tak:

- o tom učiní poznámku ve své zprávě, podepíše záznam a nechá ho spolupodepsat veliteli plavidla,

- učiní v lodním deníku nebo v jiném příslušném dokladu poznámku s uvedením data, místa a druhu zjištěného porušení, kterou podepíše. Může vyhotovit opis jakéhokoli takového záznamu a požádat velitele plavidla, aby potvrdil na každé straně, že se jedná o opis uvedeného záznamu;

- měl by mít neomezenou možnost dokumentovat porušení předpisů prostřednictvím fotografií příslušných nástrojů a lovných zařízení, přičemž jednu fotografii je nutné odevzdat veliteli plavidla a druhá se přiloží ke zprávě určené příslušnému orgánu smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce.

iv) Pokud inspektor zjistí porušení opatření, která zakazují:

a) rybolov v uzavřené oblasti nebo rybolov pomocí zařízení zakázaných v příslušné oblasti;

b) lov populací nebo druhů po dni, kdy smluvní strana plavidla, na němž byla provedena inspekce, oznámila výkonnému tajemníkovi, že její plavidla zastavila přímý lov těchto populací nebo druhů;

a

c) rybolov v rámci kvóty "jiné" bez předcházejícího oznámení výkonnému tajemníkovi nebo více než sedm dnů poté, co výkonný tajemník oznámil smluvní straně plavidla, na němž byla provedena inspekce, zákaz lovu populací nebo druhů v rámci kvóty "jiné";

inspektor by se měl neprodleně pokusit navázat kontakt s některým inspektorem smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, nacházejícím se v blízkosti, nebo s orgánem pověřeným podle bodu 3, aby smluvní straně usnadnil zahájení opatření proti porušení. Velitel plavidla, na němž byla provedena inspekce, poskytne své rádiové vybavení a svého telegrafistu pro odeslání a příjem příslušných zpráv.

Velitel plavidla by měl na žádost inspektora přerušit jakoukoli rybolovnou činnost, která není podle názoru inspektora v souladu s opatřeními uvedenými v písmenech a) až c). Během této doby ukončí inspektor inspekci; pokud se mu nepodaří, v přiměřené době, navázat kontakt s inspektorem nebo pověřeným orgánem smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, opustí toto plavidlo a naváže kontakt, jakmile to bude možné. Pokud se mu však naopak podaří navázat kontakt během jeho přítomnosti na palubě plavidla, na němž byla provedena inspekce, a pokud inspektor nebo pověřený orgán smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, souhlasí, inspektor může zůstat na palubě. Pokud inspektor zůstává na palubě, velitel nesmí opět zahájit lov, dokud se inspektor buď na základě tohoto navázání kontaktu nebo na základě opatření přijatých velitelem plavidla nepřesvědčil o tom, že se porušení předpisů nebude opakovat.

v) Příslušný inspektor může požadovat, aby velitel plavidla odstranil části lovného zařízení, které podle jeho mínění porušují opatření komise. Inspektor nechá na dané části lovného zařízení připevnit označení a uvede stav věci ve své zprávě. Zařízení s připevněným označením je ponechán beze změn, dokud není zkontrolován inspektorem nebo pověřeným orgánem smluvní strany plavidla, na němž byla provedena inspekce, kteří rozhodnou o dalším určení zařízení.

vi) Inspektor může lovné zařízení fotografovat takovým způsobem, aby bylo viditelné jeho označení a rozměry; fotografované předměty je nutné uvést v inspekční zprávě. Fotografie mají být předány veliteli plavidla.

7. Příslušný orgán smluvní strany, kterému bylo oznámeno porušení předpisů ze strany plavidla této smluvní strany, neprodleně podnikne kroky pro přijetí a ověření důkazů o porušení, provede další vyšetřování nezbytná při porušení předpisů a umístí na palubu daného plavidla vlastní dozorčí personál. Příslušný orgán smluvní strany daného plavidla plně spolupracuje s příslušným orgánem smluvní strany, která inspektora přidělila s cílem zajistit, aby důkazy o porušení předpisů byly shromážděny a zachovány v takové formě, která usnadní soudní řízení.

Příslušný orgán smluvní strany, kterému byl ohlášen rozdíl mezi záznamy v lodním deníku a odhady inspektora, umístí na palubu daného plavidla pokud možno vlastní dozorčí personál a v každém případě spolupracuje s inspektory NAFO s cílem zajistit, aby příslušné důkazy byly shromážděny a zachovány v takové formě, která usnadní soudní řízení; příslušný orgán provede další vyšetřování, aby bylo možné rozhodnout o vhodných opatřeních.

8. Pokud inspektor zjistí, že plavidlo neumožnilo vstup inspekčního týmu, přestože obdrželo příslušné signály, tak:

i) co nejdříve ohlásí porušení předpisů inspektorovi smluvní strany daného plavidla, který se nachází v blízkosti, nebo orgánu pověřenému touto smluvní stranou;

a

ii) sepíše zprávu, která uvádí co nejvíce informací, včetně druhu příslušného signálu, vzdálenosti, ze které byl signál vyslán, viditelnosti v době vyslání signálu, stavu moře, povětrnostních a ledových podmínek.

9. Pro účely tohoto programu se "sledováním" rozumí všechna pozorování prováděná inspektorem z inspekčního plavidla nebo letadla určeného pro program.

i) Pokud inspektor při sledování rybářského plavidla jedné smluvní strany dojde k závěru, že jeho pozorování neodpovídají nejnovějším informacím, které má k dispozici podle oddílu C.2 části III ochranných a vynucovacích opatření NAFO, vyplní část I formuláře zprávy o sledování podle přílohy VII a pro podložení svých pozorování plavidlo vyfotografuje. Na fotografiích by měla být současně zaznamenána poloha, datum a čas podle přístrojů sledovacího plavidla nebo letadla.

ii) Do 72 hodin po zaznamenání pozorování do části I zprávy o sledování inspektor vyplní část II zprávy o sledování, a to na základě oznámení od smluvní strany příslušného plavidla v souladu se "systémem hail".

iii) Originál zprávy o sledování vyplněný podle bodu 9 i) a ii) a všechny fotografie se co nejdříve předají smluvní straně příslušného plavidla nebo jinému orgánu ustanovenému touto smluvní stranou. Opis každé zprávy o sledování se rovněž předá výkonnému tajemníkovi.

iv) Příslušný orgán smluvní strany, který doručí zprávo o sledování týkající se plavidla uvedené smluvní strany, tuto zprávu ihned přijme a posoudí, a pokud to bude možné, vstoupí na palubu plavidla a provede další vyšetřování nezbytná pro zahájení vhodných opatření.

10. Jakýkoli odpor vůči inspektorovi nebo nedodržení jeho pokynů posuzuje stát vlajky daného plavidla takovým způsobem, jako kdyby se jednalo o inspektora vlastní země.

11. Inspektoři vykonávají své úkoly podle ustanovení tohoto programu; podléhají však při své činnosti nadále úřadům své smluvní strany a i nadále jsou vůči nim odpovědní.

12. Příslušné orgány smluvních stran posuzují zprávy inspektorů jiných smluvních stran v rámci režimu a zacházejí s nimi jako se zprávami vlastních inspektorů. Příslušné orgány smluvní strany však nejsou povinny přikládat zprávě zahraničního inspektora vyšší váhu, než by měla ve vlastní zemi inspektora. Příslušné orgány smluvních stran spolupracují, aby usnadnily soudní a jiná řízení na základě zprávy předložené inspektorem v rámci programu.

13. Příslušné orgány smluvních stran informují každoročně do 1. listopadu výkonného tajemníka o předběžných plánech účasti svých inspektorů, plavidel, vrtulníků a letadel na programu v příštím kalendářním roce; výkonný tajemník může příslušným orgánům smluvních stran předkládat návrhy na koordinaci jejich příslušných opatření, včetně počtu inspektorů, plavidel, vrtulníků a letadel, které jsou pro ně připraveny.

14. Příslušné orgány smluvních stran oznámí výkonnému tajemníkovi každoročně do 1. března za uplynulý kalendářní rok:

i) počet inspekcí provedených v rámci programu a upřesnění počtu inspekcí na plavidlech každé smluvní strany, jakož i v případě porušení předpisů, i datum a místo inspekce daného plavidla a druh příslušného porušení;

ii) stíhání porušení, která jim byla oznámena některou smluvní stranou. Tato porušení je nutné uvádět každoročně, dokud není ukončeno řízení podle práva státu vlajky; každá uložená sankce by měla být popsána specifickými výrazy;

iii) rozdíly, které považují za významné, mezi záznamy v lodním deníku plavidla jejich smluvní strany a odhady inspektorů o množství úlovků na palubě. Tyto případy je nutné uvádět každý rok, dokud je NAFO informována o opatření přijatých ke stíhání, včetně sankcí uložených v rámci právních předpisů státu vlajky. Tyto sankce by měly být popsány specifickými výrazy;

iv) počet letových hodin nalétaných v rámci sledování NAFO, počet sledování a počet zpráv o sledování uvádějících datum, čas a polohu při sledování;

v) následná opatření pro zprávy o sledování, které jim oznámila jiná smluvní strana. Zprávy o sledování se každoročně uvádějí do seznamů, dokud příslušné orgány neukončí následnou činnost. V případech, kdy bylo zahájeno trestní řízení, je třeba přesně popsat jakékoli uložené sankce.

15. i) V případě sporů ohledně výkladu nebo používání programu příslušné smluvní strany usilují prostřednictvím společných jednání o vyřešení sporu.

ii) Pokud není možné vyřešit spory na základě společných jednání, výkonný tajemník, na žádost jedné smluvní strany, to zveřejní během mimořádného zasedání Stálého výboru pro mezinárodní kontroly (STACTIC), který sepíše příslušnou zprávu a předloží ji Komisi pro rybolov do dvou měsíců po svém zvláštním zasedání.

iii) Po obdržení zprávy STACTIC může smluvní strana během dalších dvou měsíců požádat o zvláštní zasedání Komise pro rybolov za účelem ověření zprávy a přijetí vhodných opatření.

PŘÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

PŘÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

PŘÍLOHA III

KONSTRUKCE A POUŽÍVÁNÍ NALOĎOVACÍCH ŽEBŘÍKŮ

1. Naloďovací žebřík musí být konstruován tak, aby umožnil inspektorům bezpečné nalodění na palubu a vylodění na moře. Naloďovací žebřík musí být udržován v čistotě a v dobrém stavu.

2. Naloďovací žebřík musí být umístěn a zabezpečen tak, aby nebyl znečištěn látkami, které mohou být vypouštěny z plavidla, aby byla každá příčka pevně opřena o bok plavidla a pokud možno nebyla v dosahu tenkých lan plavidla a aby měl inspektor umožněn bezpečný vstup na palubu.

3. Příčky naloďovacího žebříku musejí:

a) být z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu rovnocenných vlastností, vyhotovené z jednoho kusu bez suků, mít účinný protiskluzový povrch; čtyři nejnižší příčky mohou být z gumy o dostatečné síle a pevnosti nebo z jiného vhodného materiálu o stejných vlastnostech;

b) být delší než 480 mm, 115 mm široké a 25 mm silné, nepočítaje v to všechny protiskluzové součásti nebo drážky; a

c) mít rovnoměrné mezery vzdálené od sebe nejméně 300 mm a nejvíce 380 mm a být zabezpečeny takovým způsobem, aby zůstávaly vodorovné.

4. Žádný naloďovací žebřík nesmí mít více než dvě náhradní příčky, jejichž zajištění je provedeno odlišným způsobem od způsobu použitého v původní konstrukci žebříku a všechny příčky takto zajištěné musejí být nahrazeny co možná nejdříve příčkami, které budou zajištěny způsobem použitým v původní konstrukci žebříku.

5. Postranní lana žebříku musejí být ze dvou nepotažených konopných lan nebo lan stejných vlastností o obvodu nejméně 60 mm na každé straně; lana musejí být nepřerušovaná a beze spojek; v případě potřeby musejí být připravena k použití dvě provazová zábradlí o obvodu nejméně 65 mm náležitě upevněná k plavidlu, jakož i záchytné lano.

6. Latě z tvrdého dřeva nebo jiného materiálu o stejných vlastnostech, z jednoho kusu a o délce nejméně 1,80 m, musejí být připevněny v takovém rozestupu, aby zabránily zhroucení naloďovacího žebříku. Nejnižší lať musí být připevněna na páté příčce od spodu žebříku a rozestup mezi jednotlivými latěmi nesmí být vyšší než devět příček.

7. Přechod mezi horní částí naloďovací žebříku a visutými schůdky nebo jiným zařízením musí být zajištěn tak, aby inspektoři mohli pohodlně a bezpečně vstoupit na palubu a palubu opustit. Jestliže je tímto přechodem průchod v zábradlí nebo v hrazení paluby, musí být opatřen odpovídajícími držadly. Jestliže je tímto přechodem žebřík na hrazení paluby, musí být tento žebřík bezpečně připevněn k zábradlí hrazení paluby nebo plošiny a v místě vstupu na plavidlo nebo vystupování z plavidla musejí být umístěny dvě podpěry vzdálené od sebe nejméně 0,70 m a nejvíce 0,80 m. Každá podpěra musí být pevně upevněna ke konstrukci plavidla nebo blízko jejího základu a rovněž na vyšším místě, její průměr musí být nejméně 40 mm a musí přečnívat nejméně 1,20 m nad hrazením paluby.

8. V noci musí být zajištěno takové osvětlení, aby jak část naloďovacího žebříku přesahujícího přes okraj paluby, tak také místo, kde inspektor vstupuje na palubu, byly dostatečně osvětleny. Záchranný kruh opatřený samozažíhacím světlem musí být nadosah a připraven k okamžitému použití. Vrhací lano musí být připraveno k okamžitému použití v případě potřeby.

9. Je třeba zajistit, aby naloďovací žebřík mohl být použit na obou bocích plavidla.

10. Nad instalací žebříku a naloďováním a vyloďováním inspektora vykonává dozor odpovědný důstojník plavidla.

11. Jestliže by na jakémkoli plavidle zabraňovaly konstrukční prvky jako například pásy proti odření provedení kteréhokoli z těchto ustanovení, musí být provedena zvláštní opatření k zajištění toho, aby se inspektoři mohli bezpečně nalodit a vylodit.

PŘÍLOHA IV

POSTUPY PRO PŘESUNY INSPEKČNÍCH TÝMU MEZI VRTULNÍKEM A PLAVIDLEM

1. Pilot vrtulníku je zodpovědný za bezpečnost osob, které se přesunují mezi plavidlem a vrtulníkem, po celou dobu, během níž jsou tyto osoby spojeny s vrtulníkem zdvihacím lanem a zdvihacím zařízením.

2. S cílem pomoci vrtulníku je velitel plavidla povinen dodržet tento postup:

i) pokus navázat rádiové spojení ve společném jazyce;

ii) změna kurzu a rychlosti, pokud je o to požádán a pokud je to v jeho možnostech;

iii) udržovat kurz a rovnoměrnou rychlost během přesunu osob, ledaže by byla ohrožena bezpečnost plavidla;

iv) optická signalizace relativní síly větru pomocí vlajky nebo jiného vhodného zařízení;

v) odstranit z prostoru přesunu všechny předměty, které by mohl odvát vítr;

vi) během přesunu žádné rádiové spojení prostřednictvím stacionární rádiové antény (vysoká frekvence) v bezprostřední blízkosti prostoru přesunu; pokud se ukáže, že je tento druh rádiového spojení nezbytný, je nutné o tom uvědomit posádku vrtulníku, aby mohl být přesun posunut; pokud se nejprve spustí vodící lano, musí být členové posádky připraveni toto lano zachytit a pomoci inspekčnímu týmu při přesunu. Posádka plavidla se nesmí dotknout inspekčního týmu ani ostatních lan a drátů dříve, než je inspekční tým dopraví na palubu plavidla;

vii) přijmout vhodná opatření, aby bylo v rámci možností zajištěno, že se žádné z lan nebo upevňovacích zařízení, která byla spuštěna z vrtulníku, nezachytí nebo nezamotá do plavidla.

3. Vrtulník se vztyčenou inspekční vlajkou oznámí plavidlu svůj záměr vysadit člověka na palubu pomocí:

i) rádiového sdělení na frekvenci 2182 kHz, VHF-FM kanál 16 nebo na jiných dohodnutých frekvencích;

ii) optického nebo akustického signálu z mezinárodního signálního kódu podle bodu 7;

iii) vznášením se nad plánovanou polohou přesunu nebo v její blízkosti společně se signály rukou z mezinárodního signálního kódu podle bodu 4.

4. i) Signál: ukazování směru paží nebo rukou

Použití: | Význam: |

vrtulník | provést požadovaný přesun na tomto místě |

ii) Signál: vertikální pohyb paží nebo vlajkou, nebo "palec nahoru"

Použití: | Situace: | Význam: |

oba dopravní prostředky | před přesunem | připraven k přesunu |

plavidlo | před přesunem | provést požadovaný přesun v této poloze |

vrtulník | po spuštění vodícího lana | uchopit volný konec vodícího lana |

vrtulník | po uchopení konce vodícího lana | opatrně zatáhnout vodícím lanem |

oba dopravní prostředky | kdykoli | souhlasná odpověď |

iii) Signál: horizontální pohyb paží nebo vlajkou, nebo "palec dolů"

Použití: | Situace: | Význam: |

plavidlo | před přesunem | přesun v této poloze se nedoporučuje — doporučuje se jiná poloha (a ukázání požadované polohu rukou) |

oba dopravní prostředky | před přesunem | přesun není připraven |

plavidlo | během přesunu | zastavit přesun |

vrtulník | po spuštění vodícího lana dolů | uvolnit vodící lano |

vrtulník | po uvolnění vodícího lana | pustit vodící lano |

oba dopravní prostředky | kdykoli | nesouhlasná odpověď |

5. Optický signál symbolu "YU" vrtulníkem nebo rádiové spojení "YANKEE UNIFORM" oznamují rybářskému plavidlu, že pro sdělení v rámci inspekce je nutné použít signálů podle bodu 7.

6. Tyto situace představují příklady podmínek, za kterých se přesun osob na palubě vrtulníku NEUSKUTEČNÍ:

i) pilot vrtulníku nebo velitel plavidla se domnívají, že prostor uvolněný pro přesun není dostatečný nebo je v něm mnoho překážek;

ii) plavidlo se kolébá tak silně, že se pilot vrtulníku nebo velitel plavidla domnívají, že nelze uskutečnit bezpečný přesun;

iii) vrtulník nemůže udržovat polohu vzhledem k přijatelné relativní síle větru; a

iv) existují jiná nebezpečí, která by ohrozila bezpečnosti vrtulníku, plavidla nebo přesunovaných osob.

Signál IMO | Význam signálu IMO | Poznámky |

SQ 3 | Zastavte nebo se otočte, chtěl bych vstoupit na palubu. | Vztyčení inspekčních vlajek upozorňuje na přítomnost pověřeného inspekčního týmu ve vrtulníku. |

MG | Udržujte kurz… | Kurz je správný |

IK-RK | Jeďte rychlostí… uzlů. | |

AZ | Nemohu sestoupit, ale mohu vás vytáhnout | Upozornit na úmysl provést přesun osob (společně se signálem BB) |

BB1-RQ | Mohu sestoupit na palubu? Jste připraveni mne přijmout na příď? | Pokud se tento signál použije společně se signálem AZ, znamená to, že vrtulník nechce přistát, ale že chce provést přesun v udaném prostoru. |

BB2-RQ | Mohu sestoupit na palubu? Jste připraveni mne přijmout uprostřed plavidla? |

BB3-RQ | Mohu sestoupit na palubu? Jste připraveni mne přijmout na záď? |

K | Chtěl bych s vámi navázat spojení pomocí… (výňatek z tabulky 1 Mezinárodní námořní organizace) 6…mezinárodních kódových vlajek 8…radiotelefonem 2182 Hz 9…rádiové spojení VHF na kanálu 16 | |

YX | Chtěl bych se s vámi spojit rádiovým spojením na udané frekvenci | |

C | ANO (souhlasné) | |

N | NE (nesouhlasné) | "November Oscar" při zavolání nebo rádiovém spojení |

YU | Spojím se s vaší stanicí pomocí mezinárodního signálního kódu | |

BT | Vrtulník k vám přiletí nyní (nebo v uvedený čas) | |

7. PŘÍLOHA V

KOMISE PRO RYBOLOV ORGANIZACE PRO RYBOLOV V SEVEROZÁPADNÍM ATLANITKU INSPEKČNÍ ZPRÁVA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

PŘÍLOHA VI

VZOR DOTAZNÍKU O INSPEKCI

1. Jsem inspektor v rámci programu. Toto je můj průkaz. Chtěl bych zkontrolovat Vaše sítě/jiná lovná zařízení/doklady.

2. Chtěl bych se setkat s velitelem plavidla.

3. Řekněte mi Vaše jméno.

4. Usnadněte mi kontrolu Vašich úlovků/zařízení/dokladů v souladu s opatřeními Komise.

5. Zkontrolujte Vaši aktuální polohu a zaznamenejte přesný čas.

6. Podle mého zjištění je Vaše poloha …o zeměpisné šířky a …o zeměpisné délky v … GMT. Souhlasíte?

7. Zkontrolujte Vaši aktuální polohu pomocí přístrojů, jimiž je vybaveno inspekční plavidlo?

8. Nyní souhlasíte?

9. Předložte mi doklady o státní příslušnosti Vašeho plavidla/doklady o registraci/lodní deník/rybářský deník.

10. Uveďte jméno a adresu vlastníka plavidla na místo, které Vám označím ve formuláři inspekční zprávy.

11. Které hlavní druhy ryb lovíte?

12. Lovíte ryby za účelem jejich zpracování?

13. Souhlasím.

14. Ano.

15. Nesouhlasím.

16. Ne.

17. Doveďte mne k můstku/k pracovní palubě/na místa zpracování ryb/do prostoru pro skladování ryb.

18. Používáte přídavná zařízení k sítím? Pokud ano, jakého druhu. Uveďte to na místo, které Vám označím.

19. Zapněte toto osvětlení.

20. Chtěl bych zkontrolovat tuto síť/tuto ochrannou síť.

21. Ukažte mi ostatní lovná zařízení na palubě nebo v její blízkosti.

22. Ukažte mi Vaše měřidlo na sítě, pokud je k dispozici.

23. Požádejte posádku, aby podržela tuto síť tak, abych ji mohl změřit.

24. Ponořte tuto síť na 10 minut.

25. Zkontroloval jsem … ok této sítě.

26. Zkontrolujte, zda jsem na uvedené místo formuláře inspekční zprávy správně zaznamenal velikosti ok, která jsem změřil.

27. Chtěl bych zkontrolovat Vaše úlovky. Skončil jste s jejich tříděním?

28. Vyložíte tyto ryby?

29. Chtěl bych odhadnout poměr druhů ryb ve Vašem úlovku, které podléhají regulaci.

30. Vezměte formulář inspekční zprávy ve Vašem jazyce a sdělte mi potřebné informace pro jeho vyplnění. Označím Vám příslušné části.

31. Pokud odmítnete požadovanou spolupráci, nahlásím Vaše odmítnutí Vaší smluvní straně.

32. Průměrná velikost ok této sítě podle mých měření činí.… mm. Tato velikost nesplňuje minimální povolenou velikost a já o tom budu informovat Vaši smluvní stranu.

33. Zjistil jsem používání zakázaného přídavného zařízení k sítím/jiných lovných zařízení. Uvědomím o tom Vaši smluvní stranu.

34. Nyní upevním na tuto část lovného zařízení identifikační značku; toto zařízení s uvedenou značkou by mělo zůstat v nezměněném stavu, dokud ho inspektor smluvní strany na její žádost nezkontroluje.

35. Zjistil jsem, že … ryb nemělo požadovanou velikost. Budu o tom informovat Vaši smluvní stranu.

36. Zjišťuji, že právě zjevně lovíte v uzavřené oblasti/během doby hájení/se zakázaným zařízením/zakázané populace nebo druhy. Budu o tom informovat Vaši smluvní stranu.

37. Zjistil jsem vedlejší úlovky druhů, které podléhají regulaci, překračující povolené množství. Budu o tom informovat Vaši smluvní stranu.

38. Vyhotovil jsem několik opisů záznamů uvedených v tomto dokladu. Potvrďte je Vaším podpisem.

39. Chtěl bych navázat spojení s pověřeným orgánem Vaší smluvní strany. Pošlete tuto zprávu a nalaďte Váš přijímač tak, aby bylo možné přijímat odpovědi.

40. Máte k této inspekci, k jejímu průběhu a chování inspektora/inspektorů nějaké poznámky? Pokud ano, můžete je uvést do formuláře inspekční zprávy na místo, kam jsem zaznamenal svá zjištění. Poznámky podepište. Máte svědky, kteří chtějí uvést poznámky? Pokud ano, mohou je uvést na místě, které ve zprávě označím.

41. Nyní opouštím Vaše plavidlo. Děkuji.

PŘÍLOHA VII

ZPRÁVA O SLEDOVÁNÍ

1. Formuláře zprávy o sledování jsou v bloku, vždy jeden originál a dva opisy jedné strany (opisy jsou pokud možno barevné, jeden žlutý a jeden modrý).

2. Pro snadnější oddělení jsou strany na horním a spodním okraji proděravěny

3. Bloky by měly pokud možno obsahovat formuláře pro dvacet úplných originálních zpráv.

5. Po oddělení formuláře z bloku by každá strana měla mít rozměry 355,5 mm (14′′) krát 216 mm (8,5′′).

I. ČÁST I

Inspektor (inspektoři)

Jméno (jména):… | Číslo(čísla) průkazu (průkazů):… |

… | … |

… | … |

… | … |

1. Smluvní strana:…

2. Identifikace/volací značka sledovacího plavidla:…

Začátek sledování v oblasti upravené předpisy (poloha):…

datum a čas UTC:…

Ukončení sledování v oblasti upravené předpisy (poloha):…

datum a čas UTC:…

Údaje o plavidle, na němž bylo provedeno sledování

3. Smluvní strana:…

4. Jméno plavidla a registrační číslo:…

5. Jiné identifikační znaky (druh plavidla, barva trupu, nástavba, atd.)…

6. Datum/čas UTC první identifikace:…

Kurz a rychlost:…

Poloha v době první identifikace:…

Podoblasti NAFO:…

Zeměpisná šířka:.…

Zeměpisná délka:…

Zařízení použité ke stanovení polohy:…

7. Povětrnostní podmínky:

Směr větru:… | Stav moře:… |

Rychlost větru:… | Viditelnost:… |

8. Údaje z nafocených fotografií:

Datum/Čas | Poloha | Nadmořská výška při leteckém sledování |

a) | | |

b) | | |

c) | | |

d) | | |

II. ČÁST II

(Do 72 hodin po zaznamenání pozorování do části I zprávy o sledování inspektor vyplní část II zprávy o sledování.)

Tímto potvrzuji, že informace o rybářském plavidle…, které k dnešnímu dni obdržely orgány… od příslušných orgánů smluvní strany… podle části III oddílu E odstavce 2 ochranných a vynucovacích opatření neodpovídají pozorováním uvedeným v části I této zprávy.

Pověřený inspektor…

Podpis:…

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU