(EHS) č. 284/92Nařízení Rady (EHS) č. 284/92 ze dne 3. února 1992, kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy, pokud jde o společnou zemědělskou politiku

Publikováno: Úř. věst. L 31, 7.2.1992, s. 6-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 3. února 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 284/92

ze dne 3. února 1992,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 1911/91 o uplatňování právních předpisů Společenství na Kanárské ostrovy, pokud jde o společnou zemědělskou politiku

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení Španělska a Portugalska, a zejména na čl. 25 odst. 4 první pododstavec uvedeného aktu,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že Rada nařízením (EHS) č. 1911/91 [2] rozhodla, že by se Kanárské ostrovy měly postupně stát součástí celního území Společenství a že by se na Kanárské ostrovy měly, rovněž postupně, vztahovat všechny společné politiky; že bylo rozhodnuto, že by při tom neměla být dotčena zvláštní opatření, jejichž účelem je zohlednit zvláštní nesnáze vyplývající z jejich odlehlosti, ostrovní povahy a tradičního hospodářského a daňového postavení;

vzhledem k tomu, že podle článků 2 a 10 výše uvedeného nařízení závisí uplatňování společné zemědělské politiky na vstupu v platnost zvláštních předpisů o zásobování; že uplatňování této politiky musí být navíc doprovázeno zvláštními opatřeními pro zemědělskou produkci na Kanárských ostrovech;

vzhledem k tomu, že rozhodnutím Rady 91/314/EHS ze dne 26. června 1991, kterým se stanoví program možností specifických pro odlehlost a ostrovní povahu Kanárských ostrovů (Poseican) [3], byly stanoveny obecné zásady možností, kterých lze využít s ohledem na zvláštní rysy a nesnáze Kanárských ostrovů;

vzhledem k tomu, že pro přípravu a provedení nástrojů této politiky je zapotřebí důkladnější znalost potřeb trhu Kanárských ostrovů s řádným ohledem na místní výrobu a tradiční obchodní toky, aby mohla být přijata opatření, která jsou nejvhodnější pro podporu a zdokonalení zemědělství na souostroví, a zejména pro pěstování tropických produktů;

vzhledem k tomu, že opatření musí být vypracována v rámci partnerské spolupráce mezi Komisí a vnitrostátními a regionálními orgány s cílem zajistit, aby se tato opatření a opatření přijatá na vnitrostátní a regionální úrovni vzájemně doplňovala;

vzhledem k tomu, že z důvodu složitosti přípravných prací nezbytných pro řádné zohlednění uvedených specifických rysů a nesnází a kvůli požadavkům vyplývajícím z partnerské spolupráce nebude možné uplatňovat od 1. ledna 1992 opatření, která musí doprovázet zavádění společné zemědělské politiky na souostroví; že by se jejich použitelnost měla odložit nejpozději na 1. červenec 1992;

vzhledem k tomu, že by mělo být připomenuto, že se až do vstupu v platnost zvláštních předpisů o zásobování použijí ustanovení aktu o přistoupení o uplatňování společné zemědělské politiky na Kanárské ostrovy, s výjimkou ustanovení o přístupu výrobků pocházejících z Kanárských ostrovů do jiných částí Společenství,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ve druhé větě čl. 10 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1911/91 se datum "1. ledna 1992" nahrazuje datem "1. července 1992".

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1992.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 3. února 1992.

Za Radu

předseda

João de Deus Pinheiro

[1] Stanovisko ze dne 17. ledna 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 1.

[3] Úř. věst. L 171, 29.6.1991, s. 5.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU