92/105/EHSSMĚRNICE KOMISE 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování

Publikováno: Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 3. prosince 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 8. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1770 Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 92/105/EHS

ze dne 3. prosince 1992,

kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství [1], naposledy pozměněnou směrnicí Komise 92/10/EHS [2], a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec a čl. 10 odst. 4 uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že zavedení rostlinolékařského režimu Společenství ve Společenství jakožto oblasti bez vnitřních hranic bude vyžadovat provádění kontrol zdravotního stavu potenciálně nebezpečných produktů pocházejících ze Společenství před jejich přemisťováním uvnitř Společenství; že nejvhodnějším místem k provádění těchto kontrol je místo produkce u producentů zapsaných v úředním rejstříku;

vzhledem k tomu, že jsou-li výsledky těchto kontrol uspokojivé, musí být k rostlinám, k jejich obalům nebo k jejich přepravním prostředkům přiložen místo rostlinolékařského osvědčení používaného v mezinárodním obchodu rostlinolékařský pas přizpůsobený pro daný typ produktu, aby byl zajištěn jejich volný pohyb po území Společenství nebo po těch jeho částech, pro které je rostlinolékařský pas platný;

vzhledem k tomu, že k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům pocházejícím ze třetích zemí, které při prvním vstupu na území Společenství úspěšně prošly požadovanými rostlinolékařskými kontrolami, musí být rovněž za tímtéž účelem připojen rostlinolékařský pas;

vzhledem k tomu, že je nezbytné stanovit jednotný vzor pro různé druhy rostlin a rostlinných produktů;

vzhledem k tomu, že by však měl být v počáteční etapě používán zjednodušený rostlinolékařský pas sjednocený pouze do určité míry, aby mohly být rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty přemísťovány již od 1. ledna 1993; že tento rostlinolékařský pas bude znovu posouzen na základě vyhodnocení zkušeností získaných v počáteční etapě;

vzhledem k tomu, že v případě, že jeden rostlinolékařský pas má být nahrazen druhým, musí být stanoveno zvláštní označení pro náhradní rostlinolékařský pas;

vzhledem k tomu, že k zabezpečení řádného sledování přemísťování rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů členskými státy je nezbytné stanovit podrobnější a jednotnější postupy pro vydávání a nahrazování rostlinolékařských pasů;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Členské státy zajistí, aby při přípravě rostlinolékařského pasu uvedeného v čl. 2 odst. 1 písm. f) prvním pododstavci směrnice Rady 77/93/EHS příslušnými úředními subjekty, který má být používán v souladu s čl. 2 a 3 této směrnice, byly splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

2. Musejí se splnit tyto podmínky:

a) rostlinolékařský pas se sestává z úřední návěsky a průvodního dokladu, které obsahují požadované údaje podle přílohy této směrnice. Návěska musí být nepoužitá a musí být zhotovena z vhodného materiálu. Používání úředních nalepovacích návěsek musí být úředně schváleno. Průvodním dokladem se rozumí každý doklad běžně používaný k obchodním účelům. Tento doklad není nutný, jestliže veškeré požadované údaje stanovené v příloze jsou uvedeny na zmíněné návěsce;

b) požadované údaje musejí být pokud možno vytištěny, a to alespoň v jednom z úředních jazyků Společenství;

c) v případě rostlinolékařského pasu pro hlízy Solanum tuberosum L. určené k výsadbě musí jít o úřední návěsku podle směrnice Rady 66/403/EHS [3]. Dodržení ustanovení upravujících vstup sadbových brambor do chráněné zóny a jejich přemísťování uvnitř této zóny vyhlášené s ohledem na škodlivé organismy pro sadbové brambory musí být vyznačeno buď na návěsce, nebo na jakémkoli jiném dokladu používaném v obchodním styku.

3. V případě, že se rostlinolékařský pas sestává z návěsky a průvodního dokladu, vyžadují členské státy, aby:

a) část rostlinolékařského pasu ve formě návěsky poskytovala alespoň údaje požadované v příloze v bodech 1 až 5 a

b) část rostlinolékařského pasu ve formě průvodního dokladu poskytovala alespoň údaje požadované v příloze v bodech 1 až 10.

4. V průvodním dokladu mohou být rovněž uvedeny jakékoli jiné údaje než údaje stanovené v příloze, pokud jsou důležité pro účely označení podle směrnic Rady 91/682/EHS [4], 92/33/EHS [5] nebo 92/34/EHS [6]; tyto údaje však musejí být zřetelně odděleny od údajů stanovených v příloze.

Článek 2

1. Členské státy zajistí, aby při vyhotovení, tisku a skladování rostlinolékařského pasu byly splněny podmínky stanovené v odstavci 2.

2. Rostlinolékařský pas vyhotovují, tisknou anebo následně skladují buď přímo příslušné úřední subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1, anebo - pod jejich kontrolou – producent uvedený v čl. 6 odst. 4 třetím pododstavci nebo osoba uvedená v čl. 10 odst. 3 druhé odrážce nebo dovozce uvedený v čl. 12 odst. 6 druhém pododstavci směrnice 77/93/EHS.

Článek 3

1. Členské státy zajistí, aby byly při vydávání rostlinolékařského pasu a jeho připevnění k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům, k jejich obalům nebo dopravním prostředkům splněny podmínky stanovené v odstavci 2.

Vydávání zahrnuje přípravu pasu, zejména vyplnění údajů a nezbytnou činnost, aby byl rostlinolékařský pas k dispozici pro použití žadatelem.

2. Pro účely odstavce 1 a aniž jsou dotčeny požadavky stanovené ve směrnici 77/93/EHS, příslušné úřední subjekty uvedené v čl. 1 odst. 1:

a) zajistí, aby je producent, osoba nebo dovozce podle čl. 2 odst. 2 požádal o vydání rostlinolékařského pasu nebo o jeho nahrazení;

b) případně na základě kontrol stanovených v čl. 6 odst. 1, 2 a 3 směrnice 77/93/EHS a provedených podle čl. 6 odst. 4 nebo na základě požadavků stanovených v čl. 10 odst. 3 nebo čl. 12 odst. 6 zmíněné směrnice určí omezení vztahující se na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty a podle toho i územní platnost rostlinolékařského pasu nebo rozhodne o nahrazování uvedeného rostlinolékařského pasu, jakož i o údajích, které se musí vyplnit.

Hodlá-li producent, osoba nebo dovozce podle čl. 2 odst. 2 odeslat rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět do chráněné zóny uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. h) zmíněné směrnice, pro kterou nemá platný rostlinolékařský pas, učiní příslušné úřední subjekty nezbytná opatření a rozhodnou odpovídajícím způsobem, zda produkt splňuje požadavky pro příslušnou chráněnou zónu. Příslušné úřední subjekty zajistí, aby jim producent, osoba nebo dovozce podle čl. 2 odst. 2 oznámil výše uvedený záměr v dostatečném časovém předstihu před odesláním a zároveň požádal o odpovídající rostlinolékařský pas;

c) zajistí, aby u předtištěných rostlinolékařských pasů byly veškeré kolonky pro údaje vyplněny hůlkovým písmem, ve všech ostatních případech výlučně strojem. Botanické názvy rostlin nebo rostlinných produktů se zapisují latinkou; neověřené změny nebo výmazy činí dotyčný rostlinolékařský pas neplatným;

d) zajistí, aby v případě, kdy rostlina, rostlinný produkt nebo jiný předmět jimi byly povoleny pro určitou chráněnou zónu nebo zóny, byl na rostlinolékařském pasu vedle rozlišovacího znaku "ZP" (zona protecta) vyznačen kód chráněné zóny nebo chráněných zón, který označuje, že uvedený rostlinolékařský pas se vztahuje na rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět povolené pro chráněnou zónu nebo zóny;

e) zajistí, aby v případě, že má být vydán rostlinolékařský pas pro rostlinu, rostlinný produkt nebo jiný předmět, který pochází ze třetí země, se rostlinolékařský pas označil označením země původu, popřípadě označením odesílající země;

f) zajistí, aby se v případě, že má být rostlinolékařský pas nahrazen jiným rostlinolékařským pasem, použil rostlinolékařský pas uvedený v čl. 1 odst. 1; kód původně registrovaného producenta nebo dovozce se na tomto rostlinolékařském pasu vyznačí vedle rozlišovacího znaku "RP" (replacement passport), který označuje, že dotyčný rostlinolékařský pas nahrazuje jiný rostlinolékařský pas;

g) podle toho, kde je rostlinolékařský pas fyzicky skladován, buď dodají rostlinolékařský pas, nebo udělí producentovi, osobě nebo dovozci podle čl. 2 odst. 2 oprávnění, aby jej odpovídajícím způsobem použil;

h) zajistí, aby se část rostlinolékařského pasu sestávající z návěsky připevnila na odpovědnost producenta, osoby nebo dovozce podle čl. 2 odst. 2 k rostlinám, rostlinným produktům nebo jiným předmětům, k jejich obalu nebo dopravním prostředkům, a to takovým způsobem, aby již nebylo možné je znovu použít.

Článek 4

Systém, podle něhož je rostlinolékařský pas uvedený v čl. 1 odst. 1 používán, bude přezkoumán nejpozději 30. června 1994.

Rostlinolékařský pas uvedený v čl. 1 odst. 2 písm. c) se smí používat pouze do 30. června 1993.

Článek 5

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí ke dni uvedenému v čl. 3 odst. 1 směrnice Rady 91/683/EHS [7]. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. 2. Členské státy sdělí Komisi neprodleně znění všech ustanovení vnitrostátních právních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice. Komise o tom uvědomí ostatní členské státy.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 3. prosince 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Úř. věst. L 70, 17.3.1992, s. 27.

[3] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2320/66.

[4] Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 21.

[5] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 10.

[7] Úř. věst. L 376, 31.12.1991, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

POŽADOVANÉ ÚDAJE

1. "Rostlinolékařský pas EHS".

2. Kód členského státu ES.

3. Název příslušného úředního subjektu nebo jeho rozlišovací kód.

4. Registrační číslo.

5. Sériové číslo nebo číslo týdne nebo partie.

6. Botanický název.

7. Množství.

8. Rozlišovací znak "ZP" označující územní platnost pasu a případně název chráněné zóny (chráněných zón), pro kterou je daný produkt povolen..

9. Rozlišovací znak "RP" v případě náhrady rostlinolékařského pasu a případný kód původně registrovaného producenta nebo dovozce.

10. Případný název země původu nebo země odeslání pro produkty třetích zemí.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU