92/101/EHSSměrnice Rady 92/101/EHS ze dne 23. listopadu 1992, kterou se mění směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a změnách jejich základního kapitálu

Publikováno: Úř. věst. L 347, 28.11.1992, s. 64-66 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. listopadu 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 4. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2012/30/EU Pozbývá platnosti: 4. prosince 2012
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 92/101/EHS

ze dne 23. listopadu 1992,

kterou se mění směrnice 77/91/EHS o zakládání akciových společností a o udržování a změnách jejich základního kapitálu

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 77/91/EHS [4] omezuje možnost akciových společností nabývat vlastní akcie s cílem zachovat celistvost upsaného základního kapitálu a zajistit rovné zacházení akcionářům;

vzhledem k tomu, že omezení nabývat vlastní akcie se vztahují na nabývání vlastních akcií společností samou a na nabývání prostřednictvím osoby jednající vlastním jménem, avšak na účet této společnosti;

vzhledem k tomu, že má-li se akciové společnosti zabránit, aby využívala jinou společnost, ve které vlastní většinu hlasovacích práv nebo ve které může uplatňovat dominantní vliv, s cílem provádět toto nabývání, aniž by dodržovala omezení stanovená pro tento případ, je třeba rozšířit nabývání vlastních akcií společností na nejdůležitější a nejčastější případy nabývání akcií těmito jinými společnostmi; že je vhodné rozšířit tento režim na upisování akcií akciové společnosti;

vzhledem k tomu, že má-li se zamezit obcházení směrnice 77/91/EHS, je vhodné zaměřit se na společnosti upravené směrnicí 68/151/EHS [5], jakož i na společnosti, které se řídí právem třetích zemí a které mají srovnatelnou právní formu;

vzhledem k tomu, že pokud je vztah mezi akciovou společností a jinou společností, která je uvedena ve třetím bodě odůvodnění, pouze nepřímý, je vhodné zmírnit ustanovení použitelná tehdy, je-li tento vztah přímý, zavedením možnosti pozastavení hlasovacích práv jako minimálního opatření pro dosažení cílů této směrnice;

vzhledem k tomu, že pokud některý členský stát stanoví systém sankcí rovnocenných těm, které stanoví směrnice 77/91/EHS, a pozastavení hlasovacích práv, lze tyto právní předpisy považovat za splňující účel této směrnice;

vzhledem k tomu, že je mimo jiné opodstatněné vyjmout případy, ve kterých zvláštní povaha profesionální činnosti vylučuje možnost, aby došlo k ohrožení cílů této směrnice;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit přiměřenou lhůtu pro přizpůsobení členského státu, aby se na jedné straně vyloučilo narušení jeho finančního trhu vyplývající z jeho hospodářské struktury a na straně druhé prudké dopady na úroveň úpravy vlastní kontroly,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Za článek 24 směrnice 77/91/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 24a

1. a) Upisování, nabývání nebo držení akcií akciové společnosti jinou společností ve smyslu článku 1 směrnice 68/151/EHS, ve které akciová společnost přímo či nepřímo drží většinu hlasovacích práv nebo ve které může přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv, se považuje za jednání samotné akciové společnosti.

b) Písmeno a) se použije rovněž tehdy, pokud se jiná společnost řídí právem třetí země a má právní formu srovnatelnou s právní formou uvedenou v článku 1 směrnice 68/151/EHS.

2. Pokud však akciová společnost drží nepřímo většinu hlasovacích práv nebo může nepřímo uplatňovat dominantní vliv, nemusí členské státy uplatnit odstavec 1, pokud stanoví pozastavení hlasovacích práv spojených s akciemi akciové společnosti, které drží jiná společnost.

3. Nedojde-li ke koordinaci vnitrostátních předpisů v oblasti práva koncernů, mohou členské státy

a) vymezit případy, ve kterých se předpokládá, že akciová společnost je schopna uplatňovat dominantní vliv na jinou společnost; pokud členský stát využije této možnosti, musí jeho právní předpisy v každém případě stanovit, že možnost uplatňovat dominantní vliv existuje, pokud akciová společnost

- má právo jmenovat nebo odvolat většinu členů správního, řídícího nebo dozorčího orgánu a zároveň je akcionářem nebo společníkem jiné společnosti, nebo

- je akcionářem nebo společníkem jiné společnosti a sama kontroluje většinu hlasovacích práv jejích akcionářů nebo společníků na základě dohody uzavřené s ostatními akcionáři nebo společníky této společnosti.

Členské státy nejsou povinny stanovit jiné případy, než které jsou uvedené v první a druhé odrážce;

b) vymezit případy, kdy je akciová společnost považována za nepřímého držitele hlasovacích práv nebo za schopnou nepřímo uplatňovat dominantní vliv;

c) upřesnit okolnosti, za kterých je akciová společnost považována za společnost držící hlasovací práva.

4. a) Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1, pokud k upisování, nabývání nebo držení dochází na účet osoby jiné, než která upisuje, nabývá či drží akcie a která není ani akciovou společností podle odstavce 1, ani jinou společností, ve které akciová společnost přímo či nepřímo drží většinu hlasovacích práv, nebo ve které může přímo či nepřímo uplatňovat dominantní vliv.

b) Členské státy nemusí uplatňovat odstavec 1, pokud upisování, nabývání nebo držení provádí jiná společnost jako obchodník s cennými papíry a v rámci svého předmětu podnikání, pokud je členem burzy cenných papírů se sídlem nebo působící v členském státu nebo jde o společnost schválenou orgánem nebo pod dohledem orgánu členského státu příslušného pro dohled nad obchodníky s cennými papíry, mezi které je možné ve smyslu této směrnice zahrnout i úvěrové instituce.

5. Členské státy nejsou povinny uplatňovat odstavec 1, pokud držení akcií akciové společnosti jinou společností vyplývá z nabytí, ke kterému došlo před tím, než vztah mezi těmito dvěma společnostmi odpovídal kritériím stanoveným v odstavci 1.

Hlasovací práva spojená s těmito akciemi jsou však pozastavena a tyto akcie se vezmou v úvahu při stanovení, zda je splněna podmínka podle čl. 19 odst. 1 písm. b).

6. Členské státy nemusí uplatňovat čl. 20 odst. 2 nebo 3 ani článek 21 v případě nabytí akcií akciové společnosti jinou společností, pokud stanoví

a) pozastavení hlasovacích práv spojených s akciemi akciové společnosti, které drží jiná společnost, a

b) že členové správního nebo řídícího orgánu akciové společnosti jsou povinni odkoupit od jiné společnosti akcie uvedené v čl. 20 odst. 2 a 3 a v článku 21 za cenu, za kterou je tato jiná společnost nabyla; tato sankce se neuplatní výlučně v případě, že zmínění členové prokáží, že akciová společnost se na upisování ani nabývání zmíněných akcií nijak nepodílela."

Článek 2

1. Členské státy nemusí uplatňovat článek 24a směrnice 77/91/EHS na nabytí akcií, ke kterým došlo přede dnem uvedeným v čl. 3 odst. 2.

Hlasovací práva spojená s těmito akciemi jsou však pozastavena a k těmto akciím se přihlédne při stanovení, zda je splněna podmínka podle čl. 19 odst. 1 písm. b) zmíněné směrnice.

2. Za účelem vyloučit narušení finančního trhu může Belgické království odložit pozastavení těchto hlasovacích práv až do 1. ledna 1998 za podmínky, že

- jsou spojena s akciemi nabytými před oznámením této směrnice a

- nepřevyšují pro všechny společnosti, jejichž vztah s akciovou společností splňuje kritéria uvedená v čl. 24a odst. 1 směrnice 77/91/EHS, 10 % všech hlasovacích práv dané akciové společnosti.

Článek 3

1. Členské státy přijmou do 1. ledna 1994 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy stanoví den nabytí účinnosti těchto předpisů nejpozději na 1. ledna 1995.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních předpisů, která přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

4. Předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. listopadu 1992.

Za Radu

předseda

N. Lamont

[1] Úř. věst. C 8, 12.1.1991, s. 5 aÚř. věst. C 317. 7.12.1991, s. 13.

[2] Úř. věst. C 240, 16.9.1991, s. 103 a rozhodnutí ze dne 28. října 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 269, 14.10.1991, s. 21.

[4] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná přístupovým aktem Španělska a Portugalska.

[5] Úř. věst. L 65, 14.3.1968, s. 8.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU