92/67/EHSSMĚRNICE RADY 92/67/EHS ze dne 14. července 1992, kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu

Publikováno: Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 73-74 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 14. července 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 28. července 1992 Nabývá účinnosti: 28. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/625 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 92/67/EHS

ze dne 14. července 1992,

kterou se mění směrnice 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k tomu, že Společenství má přijmout opatření určená k postupnému vytváření vnitřního trhu v období do 31. prosince 1992;

vzhledem k tomu, že směrnice 89/662/EHS [3] stanoví, že na hranicích uvnitř Společenství se již neprovádějí veterinární kontroly některých produktů živočišného původu;

vzhledem k tomu, že od přijetí směrnice 89/662/EHS Rada stanovila zásady, kterými se řídí organizace veterinárních kontrol produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí; že v této souvislosti by měla být vzata na vědomí směrnice Rady 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [4], a směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 89/662/EHS, 90/425/EHS a 90/675/EHS [5];

vzhledem k tomu, že podle čl. 14 odst. 3 směrnice 89/662/EHS má Rada do 31. prosince 1991 stanovit konečná opatření pro obchod s produkty uvedenými v příloze B;

vzhledem k tomu, že podle čl. 21 odst. 4 směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [6], musí být do směrnice 89/662/EHS a uvedené směrnice zařazena zvířata a produkty živočišného původu nezahrnuté do uvedených směrnic;

vzhledem k tomu, že podle článku 21 směrnice 89/662/EHS má Rada stanovit opatření použitelná při ukončení platnosti přechodných ustanovení stanovených v článku 20; že v této souvislosti by měl být vzat na vědomí pokrok učiněný ve Společenství, jak v oblasti stanovování pravidel týkajících se produktů ze třetích zemí, tak v oblasti harmonizace opatření pro tlumení slintavky a kulhavky a moru prasat, konkrétně směrnice Rady 90/423/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se mění směrnice 85/511/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení kulhavky a slintavky, směrnice 64/432/EHS o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství a směrnice 72/462/EHS o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí [7] a směrnice Rady 91/685/EHS ze dne 11. prosince 1991, kterou se mění směrnice 80/217/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení klasického moru prasat [8];

vzhledem k tomu, že z důvodů příznivého vývoje harmonizace ve veterinárních záležitostech by všechny veterinární kontroly produktů živočišného původu na hranicích uvnitř Společenství měly být od 1. července 1992 zrušeny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 89/662/EHS se mění takto:

1. v čl. 6 odst. 2 se datum 1. ledna 1993 nahrazuje datem 1. července 1992;

2. v čl. 8 odst. 2 se v prvním pododstavci doplňují nová slova, která znějí: "kromě případu stanoveného ve čtvrtém pododstavci";

3. v čl. 8 odst. 2 se ve čtvrtém pododstavci zrušují slova "a aniž jsou dotčeny výše uvedené možnosti opravných prostředků";

4. v článku 14 se v prvním pododstavci zrušují slova "do 31. prosince 1992";

5. v článku 14 se druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

"Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům podmínky a postupy při obchodování s produkty uvedenými v prvním pododstavci.";

6. článek 16 se nahrazuje tímto:

"Článek 16

1. Členské státy předloží Komisi podle harmonizovaného vzoru hlavní informace týkající se kontrol prováděných podle této směrnice.

2. Komise prověřuje informace uvedené v odstavci 1 v rámci Stálého veterinárního výboru. Může přijmout vhodná opatření postupem podle článku 18.

3. Prováděcí pravidla k tomuto článku, zejména pokud jde o četnost předávání informací, podobu, v níž jsou předávány, a jejich charakter, se stanoví postupem podle článku 18.";

7. v článku 19 se zrušuje odstavec 1;

8. článek 20 se nahrazuje tímto:

"Článek 20

Za účelem postupného provádění kontrolního režimu stanoveného touto směrnicí mohou členské státy do 31. prosince 1992 provádět během přepravy:

- kontrolu dokladů produktů uvedených v příloze A a B nebo produktů dovážených ze třetích zemí,

- namátkové veterinární kontroly nediskriminační povahy produktů uvedených v příloze B."

9. článek 21 se zrušuje;

10. v příloze B se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Ostatní produkty živočišného původu nezahrnuté do přílohy A této směrnice ani do přílohy A nebo do přílohy B oddílu B směrnice 90/425/EHS [9]; tyto produkty se určují postupem podle článku 18."

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. července 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musejí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 14. července 1992.

Za Radu

předseda

J. Gummer

[1] Úř. věst. C 164, 1.7.1992, s. 28.

[2] Stanovisko ze dne 1. července 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice naposledy pozměněna směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

[4] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

[5] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 89/628/EHS (Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17).

[6] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Ve znění směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17).

[7] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 13.

[8] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 1.

[9] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU