92/33/ESSMĚRNICE RADY 92/33/ES ze dne 28. dubna 1992 o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

Publikováno: Úř. věst. L 157, 10.6.1992, s. 1-9 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. dubna 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. května 1992 Nabývá účinnosti: 19. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2008/72/ES Pozbývá platnosti: 21. srpna 2008

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 92/33/ES

ze dne 28. dubna 1992

o uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo na trh

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že produkce zeleniny zaujímá v zemědělství Společenství významné místo,

vzhledem k tomu, že uspokojivé výsledky při pěstování zeleniny závisejí ve značné míře na jakosti a rostlinolékařském stavu nejen osiva, na které se již vztahuje směrnice Rady 70/458/EHS ze dne 29. září 1970 o uvádění osiva zeleniny na trh [4], ale i sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny; že některé členské státy již přijaly předpisy k zajištění jakosti a rostlinolékařského stavu sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny uváděných na trh;

vzhledem k tomu, že rozdílné zacházení poskytované sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny v různých členských státech by mohlo vytvářet překážky obchodu a bránit tak volnému pohybu tohoto zboží uvnitř Společenství; že s ohledem na vytváření vnitřního trhu by tyto překážky měly být odstraněny přijetím předpisů Společenství, které nahradí vnitrostátní předpisy členských států;

vzhledem k tomu, že zavedení harmonizovaných podmínek na úrovni Společenství zajistí, aby kupující na celém území Společenství získávali sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny jakostní a v dobrém rostlinolékařském stavu;

vzhledem k tomu, že tyto harmonizované podmínky týkající se rostlinolékařského stavu rostlin musí být slučitelné se směrnicí Rady 77/93/EHS ze dne 21. prosince 1976 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do členských států [5];

vzhledem k tomu, že není vhodné, aniž jsou dotčena ustanovení o rostlinolékařském stavu rostlin směrnice 77/93/EHS, uplatňovat pravidla Společenství o uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, pokud se prokáže, že tyto produkty jsou určeny k vývozu do třetích zemí, přičemž platné předpisy třetí země mohou být odlišné od pravidel obsažených v této směrnici;

vzhledem k tomu, že vymezení rostlinolékařských norem a norem jakosti pro každý rod a druh zeleniny vyžaduje dlouhé a podrobné technické a vědecké zkoumání; že by proto měl být k tomuto účelu zaveden určitý postup;

vzhledem k tomu, že je v první řadě odpovědností dodavatelů sadby nebo rozmnožovacího materiálu zeleniny zajistit, aby jejich výrobky splňovaly podmínky stanovené touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány členských států musí při provádění kontrol a inspekcí zajistit, aby dodavatelé splňovali tyto podmínky;

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného používání norem stanovených touto směrnicí ve všech členských státech by měla být zavedena kontrolní opatření Společenství;

vzhledem k tomu, že je v zájmu kupujících sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, aby byly známy názvy odrůd a chráněna jejich pravost;

vzhledem k tomu, že je k tomuto účelu třeba v možném rozsahu stanovit použití pravidel týkajících se odrůd, která již byla zavedena pro uvádění na trh osiva zeleniny;

vzhledem k tomu, že pro zajištění pravosti a řádného uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny musí být stanovena pravidla Společenství týkající se oddělování partií a značení; že návěsky by měly poskytovat údaje vyžadované jak úřední kontrolou, tak pro informaci uživatele;

vzhledem k tomu, že by měla být zavedena pravidla umožňující v případě dočasných zásobovacích obtíží uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny vyhovující méně přísným požadavkům, než jaké stanoví tato směrnice;

vzhledem k tomu, že jako první krok k harmonizaci podmínek by mělo být členským státům zakázáno ukládat, pokud se jedná o rody a druhy uvedené v příloze II, pro které je sestavena průvodka, nové podmínky nebo omezení obchodu kromě těch, které jsou stanoveny touto směrnicí;

vzhledem k tomu, že by mělo být upraveno povolování uvádění sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaných ve třetích zemí na vnitřní trh Společenství pod podmínkou, že poskytuje stejné záruky jako sadba a rozmnožovací materiál pěstovaný ve Společenství a že vyhovuje předpisům Společenství;

vzhledem k tomu, že k harmonizaci technických metod kontrol používaných v členských státech a ke srovnání sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny pěstovaného ve Společenství se sadbou a rozmnožovacím materiálem pěstovaným ve třetích zemích by se měly provádět srovnávací zkoušky pro kontrolu souladu těchto produktů s požadavky této směrnice;

vzhledem k tomu, že pro zjednodušení účinného provádění této směrnice by měla být Komise pověřena přijetím prováděcích opatření k této směrnici a změn její přílohy a měl by být stanoven postup zavádějící úzkou spolupráci mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny mimo osivo uvnitř Společenství.

2. Články 2 až 20 a článek 24 se vztahují na rody a druhy uvedené v příloze II, jakož i na jejich hybridy.

Zmíněné články se vztahují rovněž na podnože a ostatní části rostlin jiných rodů nebo druhů nebo jejich hybridy, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů nebo jejich hybridů.

3. Změny v seznamu rodů a druhů v příloze II se přijímají postupem podle článku 22.

Článek 2

Aniž jsou dotčeny zdravotní předpisy stanovené směrnicí 77/93/EHS, nevztahuje se tato směrnice na sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, který je prokazatelně určen k vývozu do třetích zemí, pokud je jako takový řádně označen a dostatečně oddělen.

Prováděcí opatření k prvnímu pododstavci, týkající se zejména značení a oddělování, budou přijata postupem podle článku 21.

Článek 3

Pro účely této směrnice se rozumí:

rozmnožovacím materiálem : části rostlin a veškerý rostlinný materiál, včetně podnoží, určený k rozmnožování a produkci zeleniny;

sadbou : celé rostliny, části rostlin a u roubovaných rostlin též podnože, určené k pěstování pro účely produkce zeleniny;

dodavatelem : každá fyzická nebo právnická osoba, která profesionálně vykonává přinejmenším jednu z následujících činností týkajících se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny: rozmnožování, pěstování, ochranu nebo zpracování a uvádění na trh;

uváděním na trh : držení k volnému použití nebo ve skladu, vystavování nebo nabízení k prodeji, prodej nebo dodávání sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny v jakékoli formě jiné osobě;

příslušným úředním subjektem i) jediný ústřední orgán zřízený nebo pověřený členským státem nacházející se pod dohledem vlády členského státu a odpovědný za otázky týkající se jakosti;

ii) jakýkoli veřejný orgán zřízený

- buď na úrovni členského státu,

- nebo na regionální úrovni pod dohledem orgánů členského státu v mezích stanovených vnitrostátními právními předpisy daného členského státu.

Subjekty uvedené v bodech i) a ii) mohou v souladu s vnitrostátními předpisy přenést úkoly stanovené touto směrnicí, které mají být provedeny jimi nebo pod jejich dohledem, na jakoukoli veřejnoprávní či soukromoprávní právnickou osobu, která je na základě úředně schválených stanov pověřena výhradně zvláštními úkoly veřejného zájmu, pod podmínkou, že tato právnická osoba a její členové nemají žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy zajistí úzkou spolupráci mezi subjekty uvedenými v bod i) a subjekty uvedenými v bodu ii).

Postupem podle článku 21 lze dále schválit jakoukoli jinou právnickou osobu založenou subjektem uvedeným v bodech i) a ii) a jednající pod řízením a dohledem tohoto subjektu pod podmínkou, že tato osoba nemá žádný osobní zájem na výsledcích opatření, která činí.

Členské státy oznámí Komisi své příslušné úřední subjekty. Komise tuto informaci předá ostatním členským státům;

úředními opatřeními : opatření přijatá příslušným úředním subjektem;

úřední inspekcí : inspekce prováděná příslušným úředním subjektem;

úředním prohlášením : prohlášení vydané příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost;

partií : určitý počet jednotek jednoho druhu zboží identifikovatelný na základě stejnorodosti složení a původu;

laboratoří : subjekt veřejného nebo soukromého práva provádějící rozbory a stanovující správné diagnózy, které pěstiteli umožňují sledovat jakost produkce.

Článek 4

Postupem podle článku 22 se v příloze I stanoví průvodka pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II nebo pro podnože jiných rodů nebo druhů, je-li nebo má-li na ně být naroubován materiál některého ze zmíněných rodů nebo druhů; k průvodce se vztahují rostlinolékařské podmínky stanovené směrnicí 77/93/EHS, které se vztahují na dané rody nebo druhy, určující

i) podmínky, které musí splňovat sadba, týkající se zejména jakosti a čistoty sklizně a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky jsou předmětem části A přílohy I;

ii) podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál, týkající se zejména použitého rozmnožovacího postupu, čistoty pěstebního porostu a případně odrůdových charakteristik. Tyto podmínky jsou předmětem části B přílohy I.

Článek 5

1. Členské státy zajistí, aby dodavatelé učinili všechna opatření nezbytná k zajištění souladu s normami stanovenými touto směrnicí na všech stupních produkce a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny.

2. Pro účely odstavce 1 dodavatelé sami nebo prostřednictvím schválených dodavatelů nebo příslušného úředního subjektu provádějí kontroly založené na těchto zásadách:

- určení kritických bodů pěstebního postupu na základě použitých produkčních metod,

- vypracování a zavedení metod ledování a kontroly kritických bodů uvedených v první odrážce,

- odběr vzorků k rozboru v laboratoři schválené příslušným úředním subjektem pro účely kontroly souladu s normami zavedenými touto směrnicí,

- vedení písemných nebo jiných trvalých záznamů údajů uvedených v první, druhé a třetí odrážce a vedení záznamů o produkci a uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, které mají být volně přístupné příslušnému úřednímu subjektu. Tyto doklady a záznamy musí být uchovávány po dobu nejméně jednoho roku.

Dodavatelé, jejichž činnost se v této souvislosti omezuje pouze na šíření sadby a rozmnožovacího materiálu vypěstovaného a baleného mimo jejich vlastní zařízení, jsou však povinni vést pouze písemné nebo jiné trvalé záznamy o nákupu a prodeji nebo dodání těchto produktů.

Tento odstavec se nevztahuje na dodavatele, jejichž činnost se v této oblasti omezuje na dodání malého množství sadby a rozmnožovacího materiálu neprofesionálním konečným spotřebitelům.

3. Jestliže výsledky vlastních kontrol nebo informace dostupné dodavatelům podle odstavce 1 odhalí přítomnost jednoho nebo více škodlivých organismů uvedených ve směrnici 77/93/EHS nebo přítomnost organismů vymezených odpovídající průvodkou podle článku 4 v množství větším, než je běžně povoleno pro splnění norem, oznámí to dodavatel ihned příslušnému úřednímu subjektu a provede opatření uložená tímto orgánem nebo každé další opatření nezbytné pro snížení nebezpečí šíření těchto škodlivých organismů. Dodavatel vede záznamy o veškerých objevech škodlivých organismů ve svých provozovnách a o všech opatřeních přijatých v této souvislosti.

4. Prováděcí pravidla k odst. 2 druhému pododstavci budou přijata postupem podle článku 21.

Článek 6

1. Příslušný úřední subjekt udělí dodavateli schválení, jakmile shledá, že jeho produkční metody a jeho zařízení splňují požadavky této směrnice týkající se povahy prováděných činností. Schválení musí být obnoveno, pokud se dodavatel rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které mu bylo schválení uděleno.

2. Příslušný úřední subjekt udělí schválení laboratoři, jakmile shledá, že tyto laboratoře, jejich metody a jejich zařízení splňují požadavky této směrnice, které budou upřesněny postupem podle článku 21 s ohledem na prováděné činnosti. Schválení musí být obnoveno, pokud se laboratoř rozhodne provádět jiné činnosti, než pro které jí bylo schválení uděleno.

3. Pokud nejsou plněny požadavky uvedené v odstavcích 1 a 2, přijme příslušný úřední subjekt potřebná opatření. K tomuto účelu přihlédne zejména k závěrům kontrol provedených v souladu s článkem 7.

4. Dohled nad dodavateli, zařízeními a laboratořemi a jejich kontrola jsou prováděny pravidelně příslušným úředním subjektem nebo na jeho odpovědnost, přičemž tento subjekt musí mít po celou dobu volný přístup do všech provozoven zařízení za účelem zajištění souladu s požadavky této směrnice. Prováděcí pravidla týkající se dohledu a sledování budou případně přijata postupem podle článku 21.

Jestliže tento dohled nebo kontrola odhalí, že nejsou plněny požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt vhodná opatření.

Článek 7

1. Odborníci Komise mohou, případně za spolupráce s příslušnými úředními subjekty členských států, vykonávat kontroly na místě, pokud je to nezbytné k zajištění jednotného uplatňování této směrnice a zejména k ověření, zda dodavatelé skutečně plní požadavky této směrnice. Členský stát, na jehož území se kontrola provádí, poskytne odborníkům při plnění jejich povinností veškerou potřebnou pomoc. Komise uvědomí členské státy o výsledku provedených šetření.

2. Prováděcí pravidla k odstavci 1 budou přijata postupem podle článku 21.

Článek 8

1. Sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny mohou uvádět na trh pouze schválení dodavatelé, jestliže splňují požadavky stanovené v průvodce podle článku 4.

2. Aniž je dotčena směrnice 77/93/EHS, nevztahují se odstavce l na sadbu a rozmnožovací materiál určený

a) k pokusům nebo vědeckým účelům nebo

b) ke šlechtění nebo

c) k uchování genetické rozmanitosti.

Prováděcí pravidla k písmenům a) a b) budou případně přijata postupem podle článku 21. Prováděcí pravidla k písmenu c) budou přijata pokud možno do 1. ledna 1993 týmž postupem.

Článek 9

1. Aniž je dotčen článek 2, lze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se zároveň vztahuje směrnice 70/458/EHS, pouze v případě, že náležejí k odrůdě uznané podle zmíněné směrnice.

2. Aniž jsou dotčeny článek 2 a odstavce 3 a 4 tohoto článku, nelze ve Společenství uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny rodů nebo druhů vyjmenovaných v příloze II, na které se nevztahuje směrnice 70/458/EHS, pokud nepatří k odrůdě úředně uznané alespoň v jednom členském státě.

Pokud jde o podmínky pro uznání odrůdy, použijí se články 4 a 5 a čl. 10 odst. 3 zmíněné směrnice.

Postupy a pravidla vztahující se k uznávání a udržovacímu šlechtění se řídí přiměřeně čl. 3 odst. 2 a 4, články 6, 7 a 8, čl. 10 odst. 1, 2 a 4 a články 11 až 15 zmíněné směrnice.

V každém případě mohou být vzaty v úvahu výsledky neúředních zkoušek i praktické informace získané během pěstování.

3. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že doba platnosti úředního uznání odrůd rodů a druhů zmíněných v odstavci 2, které bylo uděleno před 1. lednem 1993 podle jiných zásad, než které stanoví směrnice 70/458/EHS, nebo na základě toho, že byl jejich rozmnožovací materiál uváděn na trh na jejich území před uvedeným datem, uplyne nejpozději 30. června 1998, pokud k tomuto dni nebyly zmíněné odrůdy uznány podle odstavce 1.

4. Odrůdy úředně uznané podle odstavce 2 nebo 3 se zapisují do Společného katalogu odrůd druhů zeleniny, uvedeného v článku 17 směrnice 70/458/EHS. Ustanovení čl. 16 odst. 2 a 3 a článků 17, 18 a 19 zmíněné směrnice se použijí přiměřeně.

Při zveřejnění se odrůdy uznané podle odstavce 3 označují zvláštním způsobem.

Článek 10

1. Během růstu a vytrhávání nebo odnímání z matečného materiálu se sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uchovává v oddělených partiích.

2. Jestliže je sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny různého původu dán dohromady nebo smíchán během balení, skladování, přepravy nebo při dodání, zaznamená dodavatel tyto údaje: složení partie a původ jejích jednotlivých složek.

3. Členské státy zajistí soulad s požadavky uvedenými v odstavcích 1 a 2 prováděním úředních inspekcí.

Článek 11

1. Aniž je dotčen čl. 10 odst. 2, je sadba a rozmnožovací materiál zeleniny uváděn na trh výhradně v dostatečně stejnorodých partiích, pokud jsou uznány za splňující požadavky této směrnice a pokud jsou provázeny doklady vystavenými dodavatelem v souladu s podmínkami stanovenými v průvodce podle článku 4. Je-li na tomto dokladu úřední prohlášení, musí být zřetelně odděleno od všech dalších informací uvedených na dokladu.

Požadavky týkající se sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, pokud jde o značení nebo uzavírání a balení, budou uvedeny v průvodce podle článku 4.

2. V případě maloobchodní dodávky sadby nebo rozmnožovacího materiálu zeleniny neprofesionálnímu konečnému spotřebiteli mohou být požadavky týkající se značení omezeny na vhodné informace o produktu.

Článek 12

Členské státy mohou vyjmout

- z používání článku 11 malé producenty, jejichž veškerá produkce a prodej sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny jsou určeny ke konečnému užití osobami na místním trhu, které nejsou profesionálně zapojeny do rostlinné výroby ("místní oběh"),

- z kontrol a úředních inspekcí stanovených článkem 18 místní oběh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaného osobami, u kterých je učiněna výjimka.

Postupem podle článku 21 budou přijata prováděcí pravidla vztahující se na ostatní požadavky, které se týkají výjimek uvedených v první a druhé odrážce, zejména pokud jde o pojmy "malí producenti" a "místní trh" a příslušné postupy.

Článek 13

Aniž jsou dotčena rostlinolékařská pravidla stanovená směrnicí 77/93/EHS, mohou být v případě přechodných zásobovacích obtíží u sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny, který splňuje požadavky této směrnice, postupem podle článku 21 přijata opatření, na jejichž základě bude uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny podrobeno méně přísným požadavkům.

Článek 14

1. Kromě omezení stanovených touto směrnicí nepodléhá sadba a rozmnožovací materiál zeleniny, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice, žádnému omezení uvádění na trh v souvislosti s dodavatelem, rostlinolékařským stavem rostlin, růstovým prostředím a režimem inspekcí.

2. Uvádění na trh sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny odrůd, které jsou zapsány ve Společném katalogu odrůd druhů zeleniny, nepodléhá žádnému omezení s ohledem na odrůdu kromě těch, která stanoví tato směrnice.

Článek 15

U produktů uvedených v příloze II se členské státy zdrží uložení přísnějších podmínek nebo omezení uvádění na trh jiných, než které jsou obsaženy v průvodce podle článku 4 nebo než které existují ke dni přijetí této směrnice.

Článek 16

1. Postupem podle článku 21 se rozhodne, zda jsou sadba a rozmnožovací materiál zeleniny jiný než osivo, vypěstovaný ve třetí zemi a poskytující stejné záruky, pokud se jedná o povinnosti dodavatele, pravost, vlastnosti, rostlinolékařský stav, růstové prostředí, balení, režim inspekcí, značení a uzavírání, ve všech těchto směrech rovnocenné sadbě a rozmnožovacímu materiálu zeleniny jinému než osivo pěstovanému ve Společenství, který splňuje požadavky a podmínky této směrnice.

2. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 77/93/EHS, mohou členské státy až do rozhodnutí uvedeného v odstavci 1 do 1. ledna 1993 uplatňovat na dovoz sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny ze třetích zemí podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám stanoveným dočasně nebo trvale v průvodce podle článku 4. Nejsou-li tyto podmínky stanoveny v průvodce, musí být dovozní podmínky přinejmenším rovnocenné podmínkám uplatňovaným na produkci v daném členském státě.

Postupem podle článku 21 lze lhůtu uvedenou v prvním pododstavci před rozhodnutím podle odstavce 1 pro jednotlivé třetí země prodloužit.

Sadba a rozmnožovací materiál zeleniny dovezený členským státem v souladu s rozhodnutím, které tento členský stát učinil na základě prvního pododstavce, nepodléhá žádnému omezení uvádění na trh v jiném členském státě založenému na vlastnostech uvedených v odstavci 1.

Článek 17

Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny byl během produkce a uvádění na trh podroben namátkové úřední inspekci, která prověří soulad s požadavky a podmínkami stanovenými v této směrnici.

Článek 18

Prováděcí pravidla týkající se kontrol podle článku 5 a úředních inspekcí podle článků 10 a 17, včetně metod odběru vzorků, budou přijata postupem podle článku 21.

Článek 19

1. Jestliže je během dohledu a kontroly podle čl. 6 odst. 4, během úředních inspekcí podle článku 17 nebo zkoušek podle článku 20 zjištěno, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny nesplňuje požadavky této směrnice, učiní příslušný úřední subjekt členského státu všechna vhodná opatření k zajištění jejich souladu s touto směrnicí, a není-li to není možné, zakáže uvádění sadby nebo rozmnožovacího materiálu na trh ve Společenství.

2. Jestliže se zjistí, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny prodávaný určitým dodavatelem nevyhovuje požadavkům a podmínkám této směrnice, zajistí daný členský stát, aby byla proti dodavateli učiněna vhodná opatření. Jestliže je dodavateli zakázáno uvádět na trh sadbu a rozmnožovací materiál zeleniny, uvědomí o tom členský stát Komisi a příslušné vnitrostátní orgány členských států.

3. Opatření přijaté na základě odstavce 2 bude zrušeno, jakmile se s dostatečnou jistotou prokáže, že sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny určený k uvádění na trh dodavatelem bude v budoucnu splňovat požadavky a podmínky této směrnice.

Článek 20

1. Zkoušky nebo případně rozbory se provádějí v členských státech na vzorcích s účelem ověřit, zda sadba nebo rozmnožovací materiál zeleniny splňuje požadavky a podmínky této směrnice, včetně rostlinolékařských podmínek. Komise může organizovat kontrolu zkoušek nebo rozborů zástupci členských států nebo Komise.

2. Postupem podle článku 21 lze rozhodnout, že je nezbytné provést zkoušky nebo rozbory se stejným účelem jako v odstavci 1. Komise může organizovat kontrolu zkoušek nebo rozborů Společenství zástupci členských států nebo Komise.

3. Zkoušky nebo rozbory uvedené v odstavcích 1 a 2 se použijí k harmonizaci technických metod kontroly sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny. O zkouškách nebo rozborech budou vypracovány zprávy a budou důvěrně sděleny členským státům a Komisi.

4. Komise v případě potřeby zajistí, aby výbor zřízený článkem 21 přijal podrobnosti koordinace, provádění a kontroly zkoušek podle odstavců 1 a 2, jakož i hodnocení jejich výsledků. Pokud se vyskytnou obtíže rostlinolékařské povahy, uvědomí o nich Stálý rostlinolékařský výbor. V případě potřeby budou stanoveny zvláštní podrobnosti. Zkoušky se týkají rovněž sadby a rozmnožovacího materiálu zeleniny vypěstovaného ve třetích zemích.

Článek 21

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osiva a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko je přijato většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná.

Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě stanovené v předchozím pododstavci přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 22

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro osiva a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko je přijato většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijímá zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 23

Změny průvodek podle článku 4 a podmínek a podrobných pravidel přijatých k provedení této směrnice se přijímají postupem podle článku 21.

Článek 24

1. Členské státy zajistí, aby sadba a rozmnožovací materiál zeleniny pěstovaný na jejich území a určený k uvedení na trh splňoval požadavky stanovené touto směrnicí.

2. Pokud se během úřední inspekce zjistí, že sadbu nebo rozmnožovací materiál zeleniny nelze z důvodu nesplnění podmínek týkajících se rostlinolékařského stavu rostlin uvést na trh, přijme daný členský stát vhodná úřední opatření k odstranění veškerého rostlinolékařského nebezpečí, které z toho může vyplynout.

Článek 25

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 31. prosince 1992. Neprodleně o nich informují Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Pokud jde o články 5 až 11, 14, 15, 17, 19 a 24, stanoví se den jejich použitelnosti pro každý rod nebo druh uvedený v příloze II postupem podle článku 21 při sestavování průvodky podle článku 4.

Článek 26

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 28. dubna 1992.

Za Radu

předseda

Arlindo Marques Cunha

[1] Úř. věst. 46 C, 27.2.1990, s. 4 a Úř. věst. 296 C, 15.11.1991, s. 10.

[2] Úř. věst. 240 C, 16.9.1991, s. 193.

[3] Úř. věst. 182 C, 23.7.1990, s. 19.

[4] Úř. věst. 225 L, 12.10.1970, s. 7. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 90/654/EHS (Úř. věst. 353 L, 17.12.1990, s. 48).

[5] Úř. věst. 26 L, 31.1.1977, s. 20. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 92/10/EHS (Úř. věst. 70 L, 17.3.1992, s. 27).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Podmínky, které mají být stanoveny podle článku 4

Bod A

Podmínky, které musí splňovat sadba.

Bod B

Průvodky týkající se rodů a druhů neuvedených v směrnici 70/458/EHS a obsahující podmínky, které musí splňovat rozmnožovací materiál zeleniny.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Seznam rodů a druhů podle čl. 1 odst. 2

— Allium ascalonicum | šalotka |

— Allium cepa L. | cibule kuchyňská |

— Allium fistulosum L. | cibule zimní (sečka) |

— Allium porrum L. | pór pravý |

— Allium sativum | česnek |

— Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. | kerblík setý |

— Apium graveolens L. | celer |

— Asparagus officinalis L. | chřest lékařský |

— Beta vulgaris L. var. vulgaris | mangold |

— Beta vulgaris L. var. conditiva Alef. | řepa červená |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. sabellica L. | kadeřávek (kapusta kadeřavá) |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis L. | květák |

— Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch. | brokolice |

— Brassica oleracea L. convar. oleracea var. gemmifera DC | kapusta růžičková |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L. | kapusta hlávková |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. albaDC | zelí hlávkové bílé |

— Brassica oleracea L. convar. capitata (L) Alef. var. rubra DC | zelí hlávkové červené |

— Brassica oleracea L. convar. acephala (DC) Alef. var. gongylodes | kedluben |

— Brassica pekinensis L. | zelí pekingské |

— Brassica rapa L. var. rapa | vodnice |

— Capsicum annuum L. | paprika roční |

— Chicorium endivia L. | štěrbák zahradní (endivie) |

— Chicorium intybus L. (partim) | čekanka salátová hlávková a pro rychlení puků |

— Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai | meloun vodní |

— Cucumis melo L. | meloun cukrový |

— Cucumis sativus L. | okurka setá |

— Cucurbita maxima Duchesne | tykev velkoplodá |

— Cucurbita pepo L. | tykev obecná |

— Cynara cardunculus L. | artyčok kardový |

— Cynara scolymus | artyčok zeleninový |

— Daucus carota L. | mrkev obecná |

— Foeniculum vulgare P. Miller | fenykl obecný |

— Lactuca sativa L. | salát hlávkový |

— Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. | rajče |

— Petroselinum crispum(Mill.) Nyman ex A. W. Hill | petržel zahradní |

— Phaseolus coccineus L. | fazol šarlatový |

— Phaseolus vulgaris L. | fazol obecný |

— Pisum sativum L. (partim) | hrách setý, vyjma krmný |

— Raphanus sativus L. | ředkev setá |

— Rheum | reveň |

— Scorzonera hispanica L. | černý kořen |

— Solanum melongena L. | lilek vejcoplodý |

— Spinacia oleracea L. | špenát setý |

— Valerianella locusta (L.) Laterr. | kozlíček polníček |

— Vicia fabaL. (partim) | bob |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU