92/19/EHSSMĚRNICE KOMISE ze dne 23. března 1992, kterou se mění směrnice 66/401/EHS o uvádění osiva pícnin na trh

Publikováno: Úř. věst. L 104, 22.4.1992, s. 61-62 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. března 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. března 1992 Nabývá účinnosti: 30. března 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise (92/19/EHS)

ze dne 23. března 1992,

kterou se mění směrnice 66/401/EHS ouvádění osiva pícnin na trh

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh [1], naposledy pozměněnou směrnicí 90/654/EHS [2], a zejména na čl. 2 odst. 1a uvedené směrnice,

vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků, které se týkají hybridů vzniklých křížením druhů, na které se vztahuje směrnice 66/401/EHS, by měly být do oblasti působnosti uvedené směrnice zahrnuty hybridy vzniklé křížením Festuca pratensis Hudson s Lolium multiflorum Lam. v důsledku jejich rostoucího významu ve Společenství;

vzhledem k tomu, že s ohledem na vývoj vědeckých a technických poznatků by měly být přílohy II a III zmíněné směrnice změněny tak, aby byly upraveny požadavky na osivo a na hmotnost partií a vzorků u druhu Festulolium;

vzhledem k tomu, že opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1. V čl. 2 odst. 1 části A písm. a) se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Tato definice zahrnuje rovněž tyto hybridy vzniklé křížením uvedených druhů:

Festuca pratensis Hudson × olium multiflorum Lam. | hybrid vzniklý křížením kostřavy luční s jílkem mnohokvětým (včetně jílku jednoletého) (× Festulolium)." |

2. V čl. 3 odst. 1 se za slova "Festuca rubra L." vkládají slova "x Festulolium".

3. V příloze I bodě 3 se za slova "rodu Lolium" na obou místech vkládají slova "nebo x Festulolium".

4. V příloze II části I bodě 2 oddíle A v tabulce se za řádek

"Festuca rubra L."

vkládá nový řádek, který zní:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

x Festulolium | 75 (a) | | 96 | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | | | | 0 | 0(j)(k) | | 5(n)" |

5. V příloze II části II bodě 2 oddíle A v tabulce za řádek

"Festuca rubra L."

vkládá nový řádek, který zní:

"1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

x Festulolium | 0,3 | 20(a) | 2 | 5 | 5 | | (j)" |

6. V příloze III se za řádek

"Festuca rubra L."

vkládá nový řádek, který zní:

"1 | 2 | 3 | 4 |

x Festulolium | 10 | 200 | 60" |

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději 30. června 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. března 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66.

[2] Úř. věst. L 353, 17.12.1990, s. 48.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU