31992D0578Rozhodnutí Rady ze dne 30. listopadu 1992 o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici

Publikováno: Úř. věst. L 373, 21.12.1992 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. listopadu 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 30. listopadu 1992
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 21. ledna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 30. listopadu 1992

o uzavření Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici

(92/578/EHS)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 75 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici může být řešením různých současných problémů přepravy zboží přes Alpy; že je nezbytné zajistit nediskriminační rozvoj tranzitu tak, aby bylo možné provádět mezinárodní obchod s nejnižšími možnými náklady pro veřejnost a zmenšit na minimum správní a technické překážky tranzitu;

vzhledem k tomu, že tyto cíle musí zároveň zohlednit respektování volnosti výběru uživatelů a hlediska týkající se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ochrany veřejného zdraví a alpského životního prostředí;

vzhledem k tomu, že cíle a obsah dohody spadají do společné dopravní politiky a při dosahování těchto cílů hrají svou úlohu technické normy;

vzhledem k tomu, že je na místě určit postup ke schválení správních ujednání, která dohoda stanoví,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přepravě zboží po silnici a železnici se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady provede oznámení stanovené v článku 21 dohody.

Článek 3

Správní ujednání podle bodu II odst. 4 přílohy 6 dohody se schvalují postupem stanoveným v článku 4 tohoto rozhodnutí.

Článek 4

Komisi je nápomocen výbor složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

Pokud zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese ve lhůtě čtyř týdnů ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 5

Komise přijímá opatření nezbytná pro provedení správních ujednání podle článku 3 postupem podle článku 4.

V Bruselu dne 30. listopadu 1992.

Za Radu

předseda

T. Eggar

[1] Úř. věst. C 305, 23. 11. 1992.

[2] Úř. věst. C 313, 30.11.1992, s. 16.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU