92/438/EHSROZHODNUTÍ RADY ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) , o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS (92/438/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27-31 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 13. července 1992 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. července 1992 Nabývá účinnosti: 24. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2017/625 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2019
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 13. července 1992

o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS

(92/438/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

vzhledem k tomu, že od přijetí rozhodnutí Rady 88/192/EHS ze dne 28. března 1988 o systému zdravotní kontroly dovozů ze třetích zemí na stanovištích hraniční kontroly (projekt Shift) [2] bylo dosaženo značného pokroku, pokud jde o harmonizaci ve veterinární oblasti;

vzhledem k tomu, že Rada přijala zejména směrnici 90/675/EHS ze dne 10. prosince 1990, kterou se stanoví zásady organizace veterinární kontroly produktů dovážených do Společenství ze třetích zemí [3], směrnici 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí [4] a směrnici 91/628/EHS ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy [5];

vzhledem k tomu, že s přihlédnutím k příznivému vývoji harmonizace ve veterinární oblasti je důležité stanovit nové předpisy v oblasti informatizace veterinárních postupů při dovozu, a proto zrušit rozhodnutí 88/192/EHS;

vzhledem k tomu, že tyto nové předpisy musí přispívat k zajištění ochrany zdraví osob a zvířat a přitom umožnit, aby bylo dosaženo vnitřního trhu, pokud jde o zvířata a živočišné produkty;

vzhledem k tomu, že tyto nové předpisy jsou potřebnější tím spíše, že budou zrušeny vnitřní hraniční kontroly;

vzhledem k tomu, že informatizace veterinárních postupů při dovozu musí zahrnovat účinný informační systém v případě odmítnutí zásilky úředním veterinárním lékařem na stanovišti hraniční kontroly, jakož i vedení databáze týkající se dovozních podmínek a dovozu zvířat a živočišných produktů;

vzhledem k tomu, že je proto důležité změnit směrnice 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS;

vzhledem k tom, že je třeba stanovit v rámci rozhodnutí Rady 90/424/EHS ze dne 26. června 1990 o některých výdajích ve veterinární oblasti [6] finanční účast Společenství na provádění nových předpisů v oblasti informatizace veterinárních postupů při dovozu;

vzhledem k tomu, že je třeba svěřit Komisi úkol, aby stanovila nezbytná prováděcí pravidla,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1. Informatizace veterinárních postupů při dovozu zahrnuje:

- informační režim v případě zpětného odeslání zásilky úředním veterinárním lékařem ze stanoviště hraniční kontroly,

- vedení a využití databází týkajících se podmínek pro dovoz zvířat a produktů do Společenství,

- vedení a využití databází týkajících se dovozů zvířat a produktů do Společenství.

2. Informatizace uvedená v odstavci 1 odpovídá stávajícím mezinárodním standardům.

Článek 2

Pro účely tohoto rozhodnutí se podle potřeby použijí definice uvedené ve směrnicích 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS.

Článek 3

1. Informační režim stanovený v čl. 1 odst. 1 první odrážce se týká stanovišť hraniční kontroly, ústředních orgánů členských států a odborů Komise.

2. Informační režim stanovený v čl. 1 odst. 1 první odrážce je organizován podle zásad uvedených v příloze I.

Článek 4

1. Databáze uvedené v čl. 1 druhé odrážce obsahují všechny informace o podmínkách pro dovoz zvířat a produktů do Společenství, a zejména informace týkající se seznamů schválených třetích zemí, schválených podniků a přijatých ochranných opatření a informace týkající se vzorů schválených osvědčení.

2. Vedení a využití databází uvedených v čl. 1 odst. 1 druhé odrážce je organizováno podle zásad uvedených v příloze II.

Článek 5

1. Databáze uvedené v čl. 1 odst. 1 třetí odrážce obsahují všechny informace o každé zásilce zvířat nebo produktů dovážených do Společenství, a zejména informace o podmínkách pro přepravu zvířat stanovených v kapitole III směrnice 91/628/EHS a informace o výsledcích kontrol prováděných v souladu se směrnicemi 90/675/EHS a 91/496/EHS.

2. Vedení a využití databází uvedených v čl. 1 třetí odrážce je organizováno podle zásad uvedených v příloze III.

Článek 6

Vybavení používaná na stanovištích hraniční kontroly pro účely tohoto rozhodnutí mohou být vybavení uvedená v čl. 2 odst. 2 rozhodnutí Komise 91/398/EHS ze dne 19. července 1991 o počítačové síti spojující veterinární orgány (Animo) [7].

Článek 7

Zrušuje se rozhodnutí 88/192/EHS.

Článek 8

Směrnice 90/675/EHS se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— že zásilka nebyla odmítnuta podle informací poskytnutých v režimu podle čl. 1 odst. 1 první odrážky rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) [8]."

2. V čl. 8 odst. 2 se doplňuje nové písmeno, které zní:

"d) konzultaci databází stanovených v čl. 1 odst. 1 druhé odrážce rozhodnutí 92/438/EHS."

3. V čl. 9 odst. 2 bodu iii) se doplňuje nová věta, která zní:

"Úřední veterinární lékař dbá o to, aby byly provedeny všechny úkony, které jsou nezbytné pro vedení databází uvedených v čl. 1 odst. 1 třetí odrážce rozhodnutí 92/438/EHS."

4. V čl. 11 odst. 4 písm. b) se první odrážka nahrazuje tímto:

"— oznámit úřednímu veterinárnímu lékaři kontrolního stanoviště místa určení projetí a datum předpokládaného dovozu produktů, a to prostřednictvím počítačové sítě spojující veterinární úřady (Animo)."

5. V čl. 11 odst. 4 písm. b) se doplňuje nová věta, která zní:

"Za tohoto předpokladu se informování příslušného orgánu provádí prostřednictvím počítačové sítě spojující veterinární úřady (Animo)."

6. V čl. 16 odst. 1 písm. a) se první odrážka nahrazuje tímto:

"— zavést informační režim podle čl. 1 odst. 1 první odrážky rozhodnutí 92/438/EHS."

7. V čl. 16 odst. 1 písm. a) se zrušuje třetí odrážka.

8. V článku 16 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

"5. Ustanovení rozhodnutí 92/438/EHS jsou použitelná."

Článek 9

Směrnice 91/496/EHS se mění takto:

1. V čl. 4 odst. 1 se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— že zásilka nebyla odmítnuta podle informací poskytnutých v režimu podle čl. 1 odst. 1 první odrážky rozhodnutí Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) [9]."

2. V čl. 4 odst. 2 se doplňuje druhý pododstavec, který zní:

"Kontrola se má provést po konzultaci databází stanovených v čl. 1 odst. 1 druhé odrážce rozhodnutí 92/438/EHS."

3. V čl. 6 odst. 2 se doplňuje nová věta, která zní:

"Úřední veterinární lékař dbá na to, aby byly provedeny všechny úkony, které jsou nezbytné pro vedení databází uvedených v čl. 1 odst. 1 třetí odrážce rozhodnutí 92/438/EHS."

4. V čl. 9 odst. 1 písm. d) se slova: "zmíněného v čl. 12 odst. 4 druhém pododstavci" nahrazují slovy "zmíněného v článku 20 směrnice 90/425/EHS."

5. V čl. 12 odst. 1 písm. c) se první odrážka nahrazuje tímto:

"— zavést informační režim podle čl. 1 odst. 1 první odrážky rozhodnutí 92/438/EHS."

6. V čl. 12 odst. 1 písm. c) se zrušuje třetí odrážka.

7. V článku 12 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

"4. Použijí se ustanovení rozhodnutí 92/438/EHS."

8. V čl. 30 odst. 2 prvním pododstavci se zrušují slova "v druhém pododstavci".

Článek 10

V článku 11 směrnice 91/628/EHS se doplňuje nový odstavec, který zní:

"5. Použijí se ustanovení směrnice Rady 92/438/EHS ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) [*] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27.."

Článek 11

Ve směrnici 90/424/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 37a

1. K informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift) stanovené v rozhodnutí 92/438/EHS [*] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27. lze využít finanční podporu Společenství.

2. Prováděcí pravidla k opatření stanovenému v odstavci 1 a výše finanční účasti Společenství se stanoví postupem podle článku 41."

Článek 12

Prováděcí pravidla k tomuto rozhodnutí se stanoví podle potřeby postupem podle článku 13.

Článek 13

1. Komisi je nápomocen Stálý veterinární výbor zřízený rozhodnutím 68/361/EHS [12] (dále jen "výbor").

2. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru neprodleně jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

3. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů, přičemž hlasům zástupců členských států je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

4. a) Komise přijme opatření a ihned je provede, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise Radě neprodleně návrh opatření, která mají být přijata. Rada přijme opatření kvalifikovanou většinou.

Pokud Rada nerozhodne ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede.

Článek 14

Ustanovení tohoto rozhodnutí budou přezkoumána do 1. července 1995, aby mohl být vzat v úvahu technologický rozvoj a provedena nezbytná zlepšení s přihlédnutím zejména k rozvoji, který již může být zaznamenán v nejvyspělejších členských státech.

Článek 15

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 13. července 1992.

Za Radu

předseda

J. Gummer

[1] Stanovisko ze dne 10. července 1992 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. L 89, 6.4.1988, s. 32.

[3] Úř. věst. L 373, 31.12.1990, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 91/496/EHS (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56).

[4] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice ve znění směrnice 91/628/EHS (Úř. věst. L 340, 12.12.1991, s. 17).

[5] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17.

[6] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 19. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3763/91 (Úř. věst. L 356, 24.12.1991, s. 1).

[7] Úř. věst. L 221, 9.8.1991, s. 30.

[8] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27.

[9] Úř. věst. L 243, 25.8.1992, s. 27.

[12] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

1. Systém je založen na možnosti dát každému dotyčnému orgánu (stanoviště hraniční kontroly, ústřední orgán členských států, Komise) možnost nahlédnout výběrovým způsobem do počítačového informačního souboru týkajícího se zásilek zvířat a produktů odeslaných zpět v souladu s čl. 12 odst. 1 písm. c) směrnice 91/496/EHS a čl. 16 odst. 1 písm. a) směrnice 90/675/EHS.

2. Počítačový informační soubor je aktualizován příslušnými orgány členských států. Informace musí být sdělena v co nejkratší lhůtě prostřednictvím veřejné sítě s přepínáním paketů.

3. Za počítačový informační soubor odpovídá Komise. Výběr operátora a všechny technické parametry týkající se sítě jsou stanoveny postupem podle článku 13 tohoto rozhodnutí.

4. Odůvodnění zpětného odeslání zásilek budou uvedena v počítačovém informačním souboru. Prováděcí pravidla k tomuto odstavci jsou stanovena postupem podle článku 13.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

1. Komise zřídí databázi podmínek Společenství pro dovoz živých zvířat a produktů. Dá ji k dispozici každému členskému státu a každému stanovišti hraniční kontroly.

2. Každý členský stát zřídí databázi vnitrostátních podmínek pro dovoz živých zvířat a produktů na své území, nezahrnutých v odstavci 1. Dá ji k dispozici ostatním členským státům, Komisi a všem stanovištím hraniční kontroly Společenství.

3. Každý členský stát stanoví podmínky pro přístup svých stanovišť hraniční kontroly k databázím uvedeným v odstavcích 1 a 2.

4. Komise dbá o aktualizaci databáze uvedené v odstavci 1. Členské státy dbají jednotlivě o aktualizaci databází uvedených v odstavci 2.

5. Technické požadavky nezbytné pro harmonizaci databází, jakož i požadavky týkající se jejich aktualizace jsou stanoveny postupem podle článku 13.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

1. Každý členský stát zavede databázi týkající se zvířat a produktů dopravených na jeho území.

2. Každý členský stát předá Komisi v intervalu nebo v intervalech, které mají být stanoveny postupem podle článku 13, výpisy informací z databází uvedených v odstavci 1.

3. Technické požadavky nezbytné pro harmonizaci databází, jakož i požadavky týkající se předání informací Komisi jsou stanoveny postupem podle článku 13.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU