92/429/EHSROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 24. června 1992, kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (92/429/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 237, 20.8.1992, s. 15-15 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. června 1992 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 24. června 1992 Nabývá účinnosti: 24. června 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 24. června 1992,

kterým se mění rozhodnutí 83/471/EHS o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu

(92/429/EHS)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1208/81 ze dne 28. dubna 1981, kterým se stanoví klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1026/91 [2], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že Kontrolní výbor musí být složen tak, aby se každý členský stát během dvou let zúčastnil všech kontrolních návštěv vykonaných v členských státech; že za tímto účelem je nezbytné zvýšit počet členů výboru; že je proto nezbytné změnit rozhodnutí Komise ze dne 7. září 1983 o Kontrolním výboru Společenství pro použití klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla dospělých kusů skotu (83/471/EHS) [3], naposledy pozměněné rozhodnutím 86/131/EHS [4];

vzhledem k tomu, že opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Čl. 2 odst. 2 rozhodnutí 83/471/EHS se nahrazuje tímto:

"2. Kontroly na místě provádí v příslušném členském státě delegace výboru, která má maximálně deset následujících členů, a to v souladu s tímto pravidlem:

- tři odborníci Komise, z nichž jeden je pověřen předsednictvím výboru,

- jeden odborník z příslušného členského státu,

- jeden odborník z členského státu, na jehož území výbor provedl poslední kontrolu na místě,

- jeden odborník z jiného členského státu, který se účastnil poslední kontroly na místě,

- čtyři odborníci z jiných členských států."

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. června 1992.

Za Komisi

Ray Mac Sharry

člen Komise

[1] Úř. věst. L 123, 7.5.1981, s. 3.

[2] Úř. věst. L 106, 26.4.1991, s. 2.

[3] Úř. věst. L 259, 20.9.1983, s. 30.

[4] Úř. věst. L 101, 17.4.1986, s.40.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU