(EHS) č. 1601/91NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1601/91 ze dne 10. června 1991, kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Publikováno: Úř. věst. L 149, 14.6.1991, s. 1-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. června 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. června 1991 Nabývá účinnosti: 17. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 251/2014 Pozbývá platnosti: 28. března 2015
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

ze dne 10. června 1991,

kterým se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných, vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 43 a 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že v současné době neexistují žádné zvláštní předpisy Společenství týkající se aromatizovaného vína, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů (dále jen "aromatizované nápoje"), zejména pokud jde o definici těchto nápojů a požadavky na jejich označování a obchodní úpravu; že se zřetelem na hospodářský význam těchto nápojů je nezbytné přijmout společné předpisy pro tuto oblast a tím přispět k řádnému fungování společného trhu;

vzhledem k tomu, že trh s aromatizovanými nápoji je významným odbytištěm pro zemědělství Společenství; že toto odbytiště zakládá z velké části na pověsti, kterou některé z těchto nápojů získaly ve Společenství a na světovém trhu; že tato pověst je spojena s jakostí těchto nápojů; že je proto k zachování tohoto odbytiště nezbytné zachovat úroveň jakosti těchto nápojů; že vhodným prostředkem k zachování této úrovně je definice těchto nápojů s přihlédnutím k tradičním výrobním metodám, na nichž je jejich pověst založena; že by dále měla takto definovaná pojmenování zůstat vyhrazena pro nápoje stejné jakosti jako tradiční nápoje, aby se předešlo znehodnocení těchto pojmenování;

vzhledem k tomu, že je vhodné stanovit vhodný rámec pro aromatizované nápoje, které sestávají převážně z vína nebo moštu, zároveň však zachovat možnosti vývoje a inovace, pokud jde o tyto nápoje; že tohoto cíle lze snáze dosáhnout vytvořením tří kategorií nápojů podle obsahu vína, obsahu alkoholu a podle toho, zda k nim byl či nebyl přidán alkohol;

vzhledem k tomu, že právo Společenství by mělo určitým územím vyhradit používání zeměpisných údajů, které se k nim vztahují, pokud v dané zeměpisné oblasti probíhá výrobní fáze, během níž produkt získává své charakteristické a konečné vlastnosti;

vzhledem k tomu, že k informaci spotřebitele slouží obvykle etiketa s určitými údaji; že označování aromatizovaných nápojů etiketou podléhá obecným pravidlům stanoveným směrnicí Rady 79/112/EHS ze dne 18. prosince 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se označování potravin určených k prodeji konečnému spotřebiteli, jejich obchodní úpravy a související reklamy [4], naposledy pozměněnou směrnicí 89/395/EHS [5]; že se zřetelem na povahu dotyčných nápojů a v zájmu lepší informovanosti spotřebitele by měly být přijaty zvláštní předpisy k těmto obecným pravidlům;

vzhledem k tomu, že spotřebitel často spojuje pověst určitých aromatizovaných nápojů s jeho tradičním původem; že pro náležité informování spotřebitele a s ohledem na tyto zvláštní případy by měla být stanovena povinnost uvádět původ v případech, kdy nápoj nepochází z regionu, v němž je tradičně vyráběn;

vzhledem k tomu, že má-li být umožněno náležité informování o složení nápoje, je třeba stanovit určitá pravidla pro označování druhu použitého alkoholu;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě [6], naposledy pozměněná směrnicí 81/858/EHS [7], a směrnice Rady 80/777/EHS ze dne 15. července 1980 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se využívání a prodeje přírodních minerálních vod [8], naposledy pozměněná směrnicí 85/7/EHS [9], stanoví vlastnosti vody, která může být použita k lidské spotřebě; že je třeba se odvolat na tyto směrnice;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 88/388/EHS ze dne 22. června 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkající se látek určených k aromatizaci pro použití v potravinách a výchozích materiálů pro jejich výrobu [10] vymezuje různé pojmy, které lze použít ve spojení s látkami určenými k aromatizaci; že stejná terminologie by měla být použita i v tomto;

vzhledem k tomu, že je třeba přijmout zvláštní předpisy pro označování dovážených aromatizovaných nápojů a jejich obchodní úpravu s ohledem na závazky Společenství vyplývající ze vztahů s třetími zeměmi;

vzhledem k tomu, že k zachování pověsti aromatizovaných nápojů ze Společenství na světovém trhu by měla být stejná pravidla rozšířena na vyvážené nápoje, nestanoví-li jinak zvláštní předpisy s ohledem na tradiční zvyklosti a praxi;

vzhledem k tomu, že jednotného a současného provádění navržených opatření lze nejlépe dosáhnout přijetím nařízení;

vzhledem k tomu, že pro zjednodušení a urychlení postupu by mělo být Komisi svěřeno přijímání prováděcích předpisů technické povahy; že je proto vhodné stanovit postup úzké spolupráce mezi členskými státy a Komisí v rámci prováděcího výboru;

vzhledem k tomu, že pro usnadnění přechodu na režim zavedený tímto nařízením jsou nezbytná přechodná opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Tímto nařízením se stanoví obecná pravidla pro definici, označování a obchodní úpravu aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů

Článek 2

1. Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) nápoj:

aromatizovaným vínem:

- získaný z vín definovaných v bodech 12 až 18 přílohy I nařízení (EHS) č. 822/87 [11] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1325/90 [12], s výjimkou stolního vína retsina, případně s přidaným hroznovým moštem, částečně zkvašeným hroznovým moštem a/nebo čerstvým hroznovým moštem, jehož kvašení bylo zastaveno přidáním alkoholu, jak je vymezují právní předpisy Společenství,

- do něhož byl přidán alkohol podle čl. 3 písm. d),

- který byl aromatizován pomocí

- přírodních aromatických látek a/nebo přírodních aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu i) a písm. c) směrnice 88/388/EHS. Aniž jsou dotčena přísnější ustanovení odstavce 2, může být v určitých případech a za určitých předpokladů postupem podle článku 14 povoleno použití látek a přípravků identických s přírodními látkami a přípravky, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu ii) uvedené směrnice, a/nebo

- aromatickými bylinami a/nebo kořením a/nebo potravinami určenými k aromatizaci,

- který byl zpravidla přislazen a až na výjimky podle odstavce 2 případně obarven karamelem,

- který má minimální skutečný obsah alkoholu nejméně 14,5 % objemových, maximální skutečný obsah alkoholu nižší než 22 % objemových a minimální celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % objemových. U produktů, které jsou podle odstavce 5 označeny jako "suché" nebo "extra suché", je však stanoven minimální celkový obsah alkoholu, v závislosti na uvedených případech, na 16 % nebo 15 % objemových.

Podíl vína použitého při přípravě aromatizovaného vína musí v konečném produktu před obohacením činit nejméně 75 %. Aniž je dotčen článek 5, musí být minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových použitých produktů roven obsahu stanovenému v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 822/87.

Pojmenování "aromatizované víno" lze nahradit pojmenováním "vinný aperitiv". Použití výrazu "aperitiv" v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici produktů, na které se toto nařízení nevztahuje;

b) nápoj:

aromatizovaným vinným nápojem:

- získaný z vín definovaných v bodech 11 až 13 a 15 až 18 přílohy I nařízení (EHS) č. 822/87, s výjimkou vín připravených s přidáním alkoholu a stolního vína "retsina", případně s přidaným hroznovým moštem a/nebo částečně zkvašeným hroznovým moštem,

- který byl aromatizován pomocí

- přírodních aromatických látek a/nebo přírodních a/nebo přírodně identických aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodech i) a ii) a písm. c) směrnice 88/388/EHS. Použití syntetických látek, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu iii) uvedené směrnice, může být v určitých případech a za určitých podmínek povoleno postupem podle článku 14, a/nebo

- aromatickými bylinami a/nebo kořením a/nebo potravinami určenými k aromatizaci,

- který byl případně přislazen,

- k němuž nebyl přidán žádný alkohol s výjimkami stanovenými v definici produktů, která je obsažena v tomto nařízení, nebo o kterých bylo rozhodnuto postupem podle článku 14,

- který má minimální skutečný obsah alkoholu nejméně 7 % objemových a maximální skutečný obsah alkoholu nižší než 14,5 % objemových.

Podíl vína použitého při přípravě aromatizovaného vinného nápoje musí v konečném produktu činit nejméně 50 %. Aniž je dotčen článek 5, musí být minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových použitých produktů roven obsahu stanovenému v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 822/87;

c) nápoj:

aromatizovaným vinným koktejlem:

- získaný z vína a/nebo hroznového moštu,

- který byl aromatizován pomocí

- rodních aromatických látek a/nebo přírodních a/nebo přírodně identických aromatických přípravků, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodech i) a ii) a písm. c) směrnice 88/388/EHS. Použití syntetických látek, jak jsou vymezeny v čl. 1 odst. 2 písm. b) bodu iii) uvedené směrnice, může být v určitých případech a za určitých podmínek povoleno postupem podle článku 14, a/nebo

- aromatickými bylinami a/nebo kořením a/nebo potravinami určenými k aromatizaci,

- který byl případně přislazen a/nebo přibarven,

- k němuž nebyl přidán žádný alkohol,

- který má maximální skutečný obsah alkoholu nižší než 7 % objemových.

Podíl vína anebo hroznového moštu použitého při přípravě aromatizovaného vinného koktejlu musí v konečném produktu činit nejméně 50 %. Aniž je dotčen článek 5, musí být minimální přirozený obsah alkoholu v % objemových použitých produktů roven obsahu stanovenému v čl. 18 odst. 1 nařízení (EHS) č. 822/87.

O zvláštních pojmenováních lze rozhodnout postupem podle článku 13.

Použití výrazu "koktejl" ("cocktail") v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k vymezení produktů, na které se toto nařízení nevztahuje.

2. Definice jednotlivých kategorií aromatizovaných vín, jejichž pojmenování "aromatizované víno" lze nahradit pojmenováním:

a) Vermut:

matizované víno, které bylo připraveno z vína uvedeného v odst. 1 písm. a), jehož charakteristická chuť je získána použitím vhodných látek získaných především z odrůd pelyňku, které musí být použity vždy; tento nápoj může být přislazen pouze karamelizovaným cukrem, sacharόzou, hroznovým moštem, rektifikovaným moštovým koncentrátem a zahuštěným hroznovým moštem.

b) Hořké aromatizované víno:

aromatizované víno s typicky hořkou chutí. Aniž je dotčen čl. 8 odst. 3, následuje po pojmenování "hořké aromatizované víno" název hlavní hořké aromatické látky.

Toto pojmenování může být nahrazeno nebo doplněno následujícími výrazy nebo odpovídajícími výrazy v jiném úředním jazyce Společenství:

- "Chininové víno", pokud je hlavní látkou určenou k aromatizaci přírodní aroma chininu,

- "Bitter vino", pokud je hlavní látkou určenou k aromatizaci přírodní aroma hořce a nápoj byl přibarven povoleným žlutým a/nebo červeným barvivem; použití výrazu "bitter" v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici produktů, na které se toto nařízení nevztahuje,

- "Americano", pokud k aromatizaci dochází díky přítomnosti přírodních aromatických látek získaných z pelyňku nebo z hořce a nápoj byl přibarven povoleným žlutým a/nebo červeným barvivem.

c) Aromatizované víno s vejci:

aromatizované víno, do kterého byl přidán jakostní vaječný žloutek nebo z něj získané látky a jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je vyšší než 200 gramů a minimální obsah vaječného žloutku činí 10 gramů na litr konečného produktu.

Výraz "aromatizované víno s vejci" může být doprovázen výrazem "cremovo", pokud takové víno obsahuje víno Marsala, jehož podíl činí nejméně 80 %.

Výraz "aromatizované víno s vejci" může být doprovázen výrazem "cremovo zabaione", pokud takové víno obsahuje víno Marsala, jehož podíl činí nejméně 80 %, a obsah vaječného žloutku činí nejméně 60 gramů na litr.

3. Definice různých kategorií aromatizovaných vinných nápojů, jejichž pojmenování lze:

- v produkujícím členském státě nahradit pojmenování "aromatizovaný vinný nápoj",

- v ostatních členských státech doplnit pojmenování "aromatizovaný vinný nápoj":

a) Sangria:

nápoj získaný z vína aromatizovaný přidáním přírodních výtažků nebo esencí z citrusových plodů, se šťávou nebo bez šťávy těchto plodů a s případným přídavkem koření, přislazený nebo dosycený oxidem uhličitým, s maximálním skutečným obsahem alkoholu nižším než 12 % objemových.

Nápoj může obsahovat pevné kousky dužniny nebo slupek citrusových plodů a jeho barva musí pocházet výlučně z použitého materiálu surovin.

Pojmenování "Sangria" musí být vždy doprovázeno údajem "vyrobeno v (ve)…" a názvem produkujícího členského státu nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

Pojmenování "aromatizovaný vinný nápoj" může být nahrazeno pojmenováním "Sangria" jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku nebo v Portugalsku.

b) Clarea:

nápoj z bílého vína získaný za stejných podmínek jako v písmenu a).

Pojmenování "Clarea" musí být vždy doprovázeno údajem "vyrobeno v(e)…" a názvem produkujícího členského státu nebo menšího regionu, nebyl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

Pojmenování "aromatizovaný vinný nápoj" může být nahrazeno pojmenováním "Clarea" jen tehdy, byl-li nápoj vyroben ve Španělsku.

c) Zurra:

nápoj získaný přidáním brandy nebo vínovice, jak jsou vymezeny v nařízení (EHS) č. 1576/89 [13], do nápojů vymezených v písmenech a) a b), případně s přidáním kousků ovoce. Minimální skutečný obsah alkoholu musí činit nejméně 9 % objemových a maximální skutečný obsah alkoholu musí být nižší než 14 % objemových.

d) Bitter soda:

aromatizovaný nápoj získaný z nápoje bitter vino, jehož obsah v konečném produktu musí být nejméně 50 % objemových, doplněný oxidem uhličitým nebo vodou sycenou oxidem uhličitým a případně se stejnými barvivy jako nápoj bitter vino. Minimální skutečný obsah alkoholu musí činit nejméně 8 % objemových a maximální skutečný obsah alkoholu musí být nižší než 10,5 % objemových. Použití výrazu "bitter" v tomto spojení nemá vliv na použití tohoto výrazu k definici produktů, na které se toto nařízení nevztahuje.

e) Kalte Ente:

aromatizovaný vinný nápoj získaný smícháním vína, perlivého vína nebo perlivého vína dosyceného oxidem uhličitým se šumivým vínem nebo šumivým vínem dosyceným oxidem uhličitým a přidáním přírodních látek z citronu nebo výtažku z nich, jejichž chuť musí převládat. Konečný produkt musí obsahovat nejméně 25 % objemových šumivého vína nebo šumivého vína dosyceného oxidem uhličitým.

f) Glühwein:

aromatizovaný nápoj získaný výhradně z červeného vína nebo bílého vína a cukru, aromatizovaný hlavně skořicí a hřebíčkem. Je-li připravován z bílého vína, musí být pojmenování "Glühwein" doplněno slovy "z bílého vína".

g) Maiwein:

aromatický nápoj získaný z vína s přidanou mařinkou vonnou (Asperula odorata) nebo výtažky z ní tak, aby chuť mařinky vonné převládala.

h) Maitrank:

aromatický nápoj vyrobený ze suchého bílého vína, ve kterém byla macerována mařinka vonná (Asperula odorata) nebo do něhož byl přidány výtažky z ní, s přídavkem pomerančů a/nebo jiných plodů, případně ve formě šťávy, koncentrátu nebo výtažku, přislazený nejvýše 5 % cukru.

i) Další definice:

Další definice se přijímají podle článku 13.

4. Definice různých kategorií aromatizovaných vinných koktejlů, jejichž pojmenováním lze:

- v členském státě, kde se koktejl vyrábí, nahradit pojmenování "aromatizovaný vinný koktejl",

- v ostatních členských státech doplnit pojmenování "aromatizovaný vinný koktejl":

a) Vinný koktejl: aromatizovaný nápoj,

- v němž podíl zahuštěného hroznového moštu nepřekračuje 10 % celkového objemu konečného produktu,

- jehož obsah cukru vyjádřený jako invertní cukr je menší než 80 gramů na litr;

b) nápoj:

Aromatizovaný perlivý hroznový mošt:

- připravený výhradně z hroznového moštu,

- jehož maximální skutečný obsah alkoholu je nižší než 4 % objemových,

- obsahující oxid uhličitý získaný výhradně kvašením použitých produktů.

c) Další definice:

Další definice se přijímají postupem podle článku 13.

5. Pojmenování uvedená v odst. 1 písm. a) a b) a v odstavcích 2 a 3 lze doplnit následujícími přívlastky, přičemž odpovídající obsah cukru je vyjádřen jako invertní cukr:

a) extra suchý: pro produkty s obsahem cukru menším než 30 gramů na litr,

b) suchý: pro produkty s obsahem cukru menším než 50 gramů na litr,

c) polosuchý: pro produkty s obsahem cukru 50 až 90 gramů na litr,

d) polosladký: pro produkty s obsahem cukru 90 až 130 gramů na litr,

e) sladký: pro produkty s obsahem cukru vyšším než 130 gramů na litr.

Přívlastky "polosladký" a "sladký" mohou být nahrazeny údajem o obsahu cukru vyjádřeném v gramech invertního cukru na litr.

6. Obsahuje-li obchodní označení aromatizovaného vinného nápoje přívlastek "šumivý", musí množství použitého šumivého vína činit nejméně 95 %.

7. Prováděcí pravidla k tomuto ustanovení se stanoví postupem podle článku 14.

Článek 3

Doplňkové definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) přislazováním:

použití jednoho nebo více následujících produktů při přípravě aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů:

cukr polobílý, cukr bílý, rafinovaný cukr bílý, dextrόza, fruktόza, škrobový sirup, tekutý cukr, tekutý invertní cukr, sirup z invertního cukru, rektifikovaný moštový koncentrát, zahuštěný hroznový mošt, čerstvý hroznový mošt, karamelizovaný cukr, med, sirup z karubinu nebo jiné přírodní sacharidy s podobným účinkem jako výše uvedené produkty;

"karamelizovaným cukrem" se rozumí produkt získaný výhradně řízeným zahříváním sacharόzy bez zásad, minerálních kyselin nebo jiných chemických přídatných látek;

b) aromatizováním:

použití jedné nebo více látek určených k aromatizaci vymezených v čl. 1 odst. 2 písm. a) směrnice 88/388/EHS a/nebo aromatických bylin, koření a/nebo potravin určených k aromatizaci při přípravě aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů.

Přidání takových látek uděluje konečnému produktu organoleptické vlastnosti jiné než udělené vínem;

c) přibarvením:

použití jednoho barviva nebo více barviv při přípravě aromatizovaných vín nebo aromatizovaných vinných koktejlů;

d) přidáním alkoholu:

použití jednoho nebo více následujících produktů při přípravě aromatických vín a případně aromatizovaných vinných nápojů:

- ethanol vinného původu,

- alkohol z vína nebo sušených vinných hroznů,

- ethanol zemědělského původu,

- vinný destilát nebo destilát ze sušených vinných hroznů,

- destilát zemědělského původu,

- vínovice nebo matolinová pálenka,

- destilát ze sušených vinných hroznů,

které jsou v souladu s charakteristikami stanovenými předpisy Společenství; zejména charakteristiky ethanolu musí být v souladu s charakteristikami stanovenými v příloze I;

e) skutečným obsahem alkoholu v % objemových:

počet objemových jednotek čistého alkoholu, které produkt obsahuje při 20 oC ve 100 objemových jednotkách;

f) možným obsahem alkoholu v % objemových:

počet objemových jednotek čistého alkoholu při 20 oC, které mohou vzniknout úplným zkvašením cukru obsaženého ve 100 objemových jednotkách produktu při téže teplotě;

g) celkovým obsahem alkoholu v % objemových:

součet skutečného a možného obsahu alkoholu v % objemových;

h) přirozeným obsahem alkoholu v % objemových:

celkový obsah alkoholu v % objemových v produktu před jakýmkoli obohacením.

Článek 4

1. Pro nápoje uvedené v tomto nařízení budou postupem podle směrnice 89/107/EHS [14] stanoveny seznam povolených potravinářských přídatných látek, pokyny pro jejich použití a dotyčné produkty.

2. Při přípravě těchto nápojů je povoleno přidání vody, případně destilované nebo demineralizované, pokud jakost vody vyhovuje vnitrostátním předpisům přijatým k provedení směrnic 90/777/EHS a 80/778/EHS a přidaná voda nemění vlastnosti nápoje.

3. Ethanol případně použitý pro ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jiných povolených přídatných látek použitých při přípravě uvedených aromatizovaných nápojů musí být zemědělského původu a musí být použit v dávkách naprosto nezbytných k ředění nebo rozpuštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jiných povolených přídatných látek.

4. Prováděcí pravidla včetně metod rozboru produktů, na které se vztahuje toto nařízení, se stanoví postupem podle článku 13.

Článek 5

1. Na enologické postupy a ošetření povolené pro víno a mošty se použije v nařízení (EHS) č. 822/87.

2. Postupy týkající se konečných produktů a surovin, na něž se nevztahuje odstavec 1, mohou být stanoveny postupem podle článku 14.

Článek 6

1. Použití pojmenování uvedených v článku 2 a v tomto článku je omezeno na nápoje tam definované s přihlédnutím k požadavkům stanoveným v článcích 2 a 4. Tato pojmenování musí být používána ve Společenství k označování uvedených nápojů.

Nápoje, které nesplňují požadavky stanovené pro nápoje, jak jsou definovány v článku 2, nesmějí užívat pojmenování tam uvedená.

2. a) Pojmenování uvedená v odstavci 1 mohou být nahrazeny zeměpisnými označeními uvedenými v příloze II nebo jimi mohou být doplněna, a mohou tak s nimi vytvořit složená pojmenování.

b) Tato zeměpisná označení jsou vyhrazena pro nápoje, u nichž se výrobní fáze, během níž získávají své charakteristické a konečné vlastnosti, uskutečňuje v uvedené zeměpisné oblasti a za předpokladu, že spotřebitel není uváděn v omyl, pokud jde o použitou surovinu.

3. Obchodní označení podle odstavce 1 nesmějí být doplňována zeměpisnými označeními, na něž mají nárok vinařské produkty.

4. Členské státy mohou pro nápoje uvedené v příloze II vyráběné na svém území použít zvláštní vnitrostátní předpisy pro výrobu, tuzemský oběh, označování a obchodní úpravu, pokud jsou tyto předpisy slučitelné s právem Společenství.

Článek 7

1. Obchodní označení aromatizovaných nápojů, které obsahují vinařské produkty a látky určené k aromatizaci, jejichž minimální obsah alkoholu činí nejméně 1,2 % objemových a jež nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmějí obsahovat žádný odkaz na vinařské produkty.

2. Aromatizované nápoje, které nejsou v souladu s tímto nařízením, nesmějí být uváděny na trh k lidské spotřebě s označením užívajícím slova nebo obraty, jako jsou "druh", "typ", "styl", "značka", "chuť" nebo jakýchkoli podobných údajů s kterýmikoli pojmenováními uvedenými v tomto nařízení.

3. Nejpozději do šesti měsíců od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Radě vhodný návrh týkající se aromatizovaných nápojů, které obsahují vinařské produkty, jsou získány přidáním alkoholu a nevztahuje se na ně toto nařízení.

Až do rozhodnutí Rady o tomto návrhu je povoleno používání popisného pojmenování nápojů "wine cooler".

Článek 8

1. Kromě vnitrostátních předpisů přijatých v souladu se směrnicí 79/112/EHS musí být označování etiketou, obchodní úprava a související reklama nápojů uvedených v článku 2 v souladu s tímto článkem.

2. Obchodním označením produktů uvedených v článku 2 je některý z výrazů, které jsou pro ně vyhrazeny podle článku 6.

3. Pojmenování podle článku 2 mohou být doplněna odkazem na hlavní použitou látku určenou k aromatizaci.

4. Pokud alkohol použitý při přípravě nápojů uvedených v tomto nařízení pochází pouze z jedné suroviny (například pouze vinný alkohol, alkohol z melasy nebo obilovin), může být druh použitého alkoholu uveden na etiketě.

Pochází-li alkohol z více surovin, nesmí být na etiketě uveden žádný zvláštní údaj o druhu alkoholu.

Ethanol použitý pro ředění nebo rozpouštění barviv, látek určených k aromatizaci nebo jiných povolených přídatných látek, se nepovažuje za složku.

5. Zeměpisná označení uvedená v příloze II nesmějí být překládána.

6. Údaje podle tohoto nařízení musí být uvedeny v jednom nebo více úředních jazycích Společenství tak, aby konečný spotřebitel snadno rozuměl každému údaji, pokud nejsou kupujícím tyto informace podány jiným způsobem.

7. U nápojů pocházejících ze třetích zemí je povoleno použití úředního jazyka třetí země, ve které byl produkt vyroben, jsou-li údaje podle tohoto nařízení uvedeny také v některém úředním jazyce Společenství tak, aby konečný spotřebitel snadno rozuměl každému údaji.

8. Aniž je dotčen článek 11, mohou být údaje podle tohoto nařízení u nápojů pocházejících ze Společenství určených na vývoz opakovány v jiném jazyce, s výjimkou pojmenování uvedených v odstavci 5.

9. Pro nápoje uvedené v článku 2 mohou být postupem podle článku 13 stanoveny:

a) zvláštní ustanovení o používání výrazů poukazujících na určité vlastnosti produktu, například jeho minulost nebo způsob výroby,

b) předpisy o označování produktů v nádobách, které nejsou určeny konečnému spotřebiteli.

Článek 9

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že předpisy Společenství v oblasti aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů budou dodržovány. Určí jeden nebo více subjektů pro dohled nad dodržováním těchto předpisů.

U nápojů uvedených v příloze II může být postupem podle článku 13 rozhodnuto, že tento dohled bude při oběhu uvnitř Společenství zajištěn obchodními doklady ověřenými správními orgány a vedením vhodných rejstříků.

2. Pro nápoje uvedené v příloze II, jež jsou vyváženy, může být postupem podle článku 13 zaveden systém ověřování pravosti, aby bylo zabráněno podvodům a padělkům.

Do doby zavedení systému uvedeného v prvním pododstavci uplatňují členské státy vlastní systémy ověřování pravosti, pokud jsou v souladu s právem Společenství.

3. Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou přijme opatření nezbytná pro jednotné používání předpisů Společenství v oblasti aromatizovaných vín, aromatizovaných vinných nápojů a aromatizovaných vinných koktejlů, zejména pokud jde o dohled a vztahy mezi příslušnými subjekty členských států.

4. Členské státy a Komise si navzájem sdělují údaje nezbytné pro provádění tohoto nařízení. Pravidla pro sdělování a šíření těchto údajů se stanoví postupem podle článku 13.

Článek 10

Nápoje definované v tomto nařízení, jež jsou dovážené a označené zeměpisným označením, mohou za účelem jejich uvádění na trh k lidské spotřebě ve Společenství a za podmínky vzájemnosti podléhat dohledu a ochraně podle čl. 9 odst. 1 druhého pododstavce.

První pododstavec se provádí prostřednictvím dohod se zainteresovanými třetími zeměmi, které budou sjednány a uzavřeny postupem podle článku 113 Smlouvy.

Prováděcí pravidla a seznam produktů podle prvního pododstavce se stanoví postupem podle článku 14.

Článek 11

Kromě výjimek, jež budou stanoveny postupem podle článku 13, musí být aromatizovaná vína, aromatizované vinné nápoje a aromatizované vinné koktejly určené pro vývoz v souladu s tímto nařízením.

Článek 12

1. Zřizuje se prováděcí výbor pro nápoje uvedené v tomto nařízení (dále jen "výbor") složený ze zástupců členských států, kterému předsedá zástupce Komise.

2. Hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

Článek 13

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou 54 hlasů, přičemž hlasům členských států ve výboru je přidělena váha podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, sdělí je Komise neprodleně Radě. V tomto případě může Komise nejvýše o jeden měsíc ode dne tohoto sdělení odložit použitelnost opatření, o kterých rozhodla.

Rada může kvalifikovanou většinou ve lhůtě jednoho měsíce přijmout jiné rozhodnutí.

Článek 14

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc výboru jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou podle čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Při hlasování ve výboru je hlasům zástupců členských států přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. a) Komise přijme zamýšlená opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

b) Pokud však zamýšlená opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, předloží Komise neprodleně Radě návrh opatření, která mají být přijata. Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byla věc předložena, přijme navrhovaná opatření Komise.

Článek 15

Výbor může posoudit jakoukoli jinou otázku, kterou mu předloží jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

Článek 16

1. Pro usnadnění přechodu od dosavadní úpravy k úpravě zavedené tímto nařízením se postupem podle článku 13 stanoví přechodná opatření.

2. Přechodná opatření lze používat nejdéle dva roky ode dne použitelnosti tohoto nařízení.

Článek 17

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Použije se ode dne 17. prosince 1991 s výjimkou článků 12 až 15, které se použijí ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Nápoje vyrobené a označené před tímto dnem však mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 10. června 1991.

Za Radu

předseda

J.-C. Juncker

[1] Úř. věst. C 269, 25.10.1986, s. 15.

[2] Úř. věst. C 127, 14.5.1984, s. 185 aÚř. věst. C 129, 20.5.1991.

[3] Úř. věst. C 124, 9.5.1983, s. 16.

[4] Úř. věst. L 33, 8.2.1979, s. 1.

[5] Úř. věst. L 186, 30.6.1989, s. 17.

[6] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 11.

[7] Úř. věst. L 319, 7.11.1981, s. 19.

[8] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 1.

[9] Úř. věst. L 2, 3.1.1985, s. 22.

[10] Úř. věst. L 184, 15.7.1988, s. 61.

[11] Úř. věst. L 84, 27.3.1987, s. 1.

[12] Úř. věst. L 132, 23.5.1990, s. 19.

[13] Úř. věst. L 160, 12.6.1989, s. 1.

[14] Úř. věst. L 40, 11.2.1989, s. 27.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Vlastnosti ethanolu podle čl. 3 písm. d)

1.Organoleptické vlastnosti: | bez zjistitelné cizí příchuti |

2.Minimální obsah alkoholu: | 96,0 % obj. |

3.Nejvyšší přípustná množství zbytkových látek: | |

—celková kyselost vyjádřená v gramech kyseliny octové na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 1,5 |

—estery vyjádřené v gramech octanu ethylnatého na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 1,3 |

—aldehydy vyjádřené v gramech acetaldehydu na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 0,5 |

—vyšší alkoholy vyjádřené v gramech 2-methyl-1 propanolu na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 0,5 |

—methanol vyjádřený v gramech na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 50 |

—suchý extrakt vyjádřený v gramech na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 1,5 |

—těkavé dusíkaté látky vyjádřené v gramech dusíku na hektolitr 100 % obj. alkoholu: | 0,1 |

—furfural: | nesmí být prokázán |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Aromatizované vinné nápoje

Zeměpisná označení podle čl. 6 odst. 2

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU