91/692/EHSSměrnice Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

Publikováno: Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48-54 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 23. prosince 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 23. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 23. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2018/853 Pozbývá platnosti: 4. července 2018
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 23. prosince 1991,

kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

(91/692/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 130s této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že některé směrnice Společenství z oblasti životního prostředí vyžadují, aby členské státy předkládaly zprávy o opatřeních, která přijaly za účelem provádění těchto směrnic; že Komise sestavuje souhrnnou zprávu; že jiné směrnice vztahující se k životnímu prostředí takové zprávy nevyžadují;

vzhledem k tomu, že stávající ustanovení týkající se podávání zpráv určují různé intervaly mezi těmito zprávami a kladou na jejich obsah různé požadavky;

vzhledem k tomu, že je třeba zavést takové pravidlo, které by členským státům i Komisi umožnilo hodnotit dosažený pokrok při provádění těchto směrnic na celém území Společenství a zároveň poskytlo široké veřejnosti zdroj informací o dotyčné záležitosti;

vzhledem k tomu, že stávající ustanovení je proto třeba harmonizovat, aby se péče o životní prostředí v rámci jednotlivých úseků vzájemně doplňovala a byla úplnější;

vzhledem k tomu, že interval, ve kterém budou členské státy podávat tyto zprávy Komisi, by měl být stanoven na tři roky s jednoročními intervaly mezi jednotlivými úseky péče o životní prostředí; že základem pro vypracování zprávy bude dotazník, který sestaví Komise za pomoci výboru a rozešle členským státům šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká; že úkolem Komise bude vydat souhrnnou zprávu o dotyčném úseku do devíti měsíců od doby, kdy své zprávy předložily členské státy;

vzhledem k tomu, že zpráva o provádění směrnice Rady 76/160/EHS ze dne 8. prosince 1975 o jakosti vody ke koupání [4], naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985, má být vydávána každoročně a ve vhodné době, aby o jakosti vody ke koupání podávala veřejnosti nejnovější informace;

vzhledem k tomu, že opatření, která mají členské státy učinit, nezahrnují přijetí právních nebo správních předpisů, neboť sestavování zpráv o provádění směrnic Společenství v současné době nevyžaduje, aby členské státy takové právní normy přijímaly,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je racionalizovat a zdokonalit v rámci jednotlivých úseků péče o životní prostředí ustanovení o podávání informací a vydávání zpráv o provádění některých směrnic Společenství z oblasti ochrany životního prostředí, aniž jsou dotčena ustanovení uvedená pod první odrážkou článku 155 Smlouvy.

Článek 2

1. Ustanovení uvedená v příloze I se nahrazují tímto:

"Členské státy podávají v tříletých intervalech Komisi informace o provádění této směrnice, a to v podobě zprávy za příslušný úsek péče o životní prostředí, která pojedná i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice 91/692/EHS [5]. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká. Komisi bude zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

První zpráva se týká období od roku 1993 do roku 1995 včetně.

Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice v celém Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států."

2. Text odstavce 1 se vkládá do směrnic uvedených v příloze II způsobem, který je v ní stanoven.

Článek 3

Článek 13 směrnice 76/160/EHS se nahrazuje tímto:

"Článek 13

Každý rok, poprvé do 31. prosince 1993, podají členské státy Komisi zprávu o provádění této směrnice v právě uplynulém roce. Zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice 91/692/EHS [6]. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká. Komisi bude zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice v celém Společenství do čtyř měsíců od obdržení zpráv z členských států."

Článek 4

1. Ustanovení uvedená v příloze III se nahrazují tímto:

"Členské státy podávají v tříletých intervalech Komisi informace o provádění této směrnice, a to v podobě zprávy za příslušný úsek péče o životní prostředí, která pojedná i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice 91/692/EHS [7]. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká. Komisi bude zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

První zpráva se týká období od roku 1994 do roku 1996 včetně.

Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice v celém Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států."

2. Text odstavce 1 se vkládá do směrnic uvedených v příloze IV způsobem, který je v ní stanoven.

3. Do směrnic uvedených v příloze V se vkládá níže uvedený text způsobem, který je v ní stanoven:

"Každý rok Komise sdělí členským státům informace, které získala v souladu s tímto článkem."

Článek 5

Ustanovení uvedená v příloze VI se nahrazují tímto zněním:

"Členské státy podávají v tříletých intervalech Komisi informace o provádění této směrnice, a to v podobě zprávy za příslušný úsek péče o životní prostředí, která pojedná i o dalších směrnicích Společenství, jež se k tomuto úseku vztahují. Zpráva bude vypracována na základě dotazníku nebo osnovy, které sestaví Komise v souladu s postupem stanoveným v článku 6 směrnice 91/692/EHS [8]. Dotazník nebo osnova bude členským státům odeslána šest měsíců před začátkem období, jehož se zpráva týká. Komisi bude zpráva odeslána do devíti měsíců od konce tříletého období, jehož se týká.

První zpráva se týká období od roku 1995 do roku 1997 včetně.

Komise uveřejní zprávu o provádění této směrnice v celém Společenství do devíti měsíců od obdržení zpráv z členských států."

Článek 6

Komisi pomáhá výbor složený ze zástupců členských států a ze zástupce Komise ve funkci předsedy.

Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor podá stanovisko k návrhu ve lhůtě, kterou může určit předseda s ohledem na naléhavost záležitosti. V případě rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise, se stanovisko přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy. Hlasům zástupců členských států ve výboru se přikládá váha způsobem stanoveným ve výše uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

Komise přijme opatření, která jsou okamžitě použitelná. Pokud však tato opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru, oznámí je Komise neprodleně Radě. V takovém případě:

- Komise může odložit provádění opatření, o nichž rozhodla, na dobu nejvýše jednoho měsíce ode dne, kdy o nich podala Radě oznámení,

- Rada může kvalifikovanou většinou přijmout jiné rozhodnutí ve lhůtě uvedené v první odrážce.

Článek 7

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná ke splnění ustanovení:

- článků 2 a 3 nejpozději do 1. ledna 1993,

- článku 4 nejpozději do 1. ledna 1994,

- článku 5 nejpozději do 1. ledna 1995.

Přijatá opatření okamžitě oznámí Komisi.

2. Stávající ustanovení různých směrnic, která se novými ustanoveními pozměňují, zůstanou použitelná do termínů uvedených v odstavci 1.

3. Opatření podle odstavce 1 přijímaná členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním zveřejnění. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 23. prosince 1991.

Za Radu

předsedkyně

V. Van Rooy

[1] Úř. věst. C 214, 29.8.1990, s. 6.

[2] Úř. věst. C 19, 28.1.1991, s. 587.

[3] Úř. věst. C 60, 8.3.1991, s. 15.

[4] Úř. věst. L 31, 5.2.1976, s. 1.

[5] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[6] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[7] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[8] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Směrnice pozměňované podle čl. 2 odst. 1 této směrnice

a) Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 76/464/EHS ze dne 4. května 1976 o znečištění některými nebezpečnými látkami vypouštěnými do vodního prostředí Společenství [1].

b) Článek 14 směrnice Rady 78/176/EHS ze dne 20. února 1978 o odpadech z průmyslu oxidu titaničitého [2] ve znění směrnice 83/29/EHS [3].

c) Článek 16 směrnice Rady 78/659/EHS ze dne 18. července 1978 o jakosti povrchových sladkých vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení za účelem podpory života ryb [4], naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985.

d) Článek 8 směrnice Rady 79/869/EHS ze dne 9. října 1979 o metodách stanovení a četnosti vzorkování a rozborů povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody [5], naposledy pozměněné směrnicí 81/855/EHS [6].

e) Článek 14 směrnice Rady 79/923/EHS ze dne 30. října 1979 o požadované jakosti vod pro měkkýše [7].

f) Ustanovení čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním některými nebezpečnými látkami [8].

g) Ustanovení čl. 5 odst. 1 a odst. 2 prvního pododstavce směrnice Rady 82/176/EHS ze dne 22. března 1982 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z průmyslu elektrolýzy alkalických chloridů [9].

h) Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice Rady 83/513/EHS ze dne 26. září 1983 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění kadmia [10].

i) Ustanovení čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 84/156/EHS ze dne 8. března 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění rtuti z jiných odvětví, než je elektrolýza alkalických chloridů [11].

j) Ustanovení čl. 5 odst. 1 a 2 směrnice Rady 84/491/EHS ze dne 9. října 1984 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění hexachlorcyklohexanu [12].

k) Ustanovení čl. 6 odst. 1 a 2 směrnice Rady 86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a jakostních cílech pro vypouštění některých nebezpečných látek uvedených v seznamu I přílohy směrnice 76/464/EHS [13], naposledy pozměněné směrnicí 90/415/EHS [14].

[1] Úř. věst. L 129, 18.5.1976, s. 23.

[2] Úř. věst. L 54, 25.2.1978, s. 19.

[3] Úř. věst. L 32, 3.2.1983, s. 28.

[4] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 1.

[5] Úř. věst. L 271, 29.10.1979, s. 44.

[6] Úř. věst. L 319, 7.11.1981, s. 16.

[7] Úř. věst. L 281, 10.11.1979, s. 47.

[8] Úř. věst. L 20, 26.1.1980, s. 43.

[9] Úř. věst. L 81, 27.3.1982, s. 29.

[10] Úř. věst. L 291, 24.10.1983, s. 2.

[11] Úř. věst. L 74, 17.3.1984, s. 49.

[12] Úř. věst. L 274, 17.10.1984, s. 11.

[13] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 16.

[14] Úř. věst. L 219, 14.8.1990, s. 49.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Směrnice doplňované podle čl. 2 odst. 2 této směrnice

a) Směrnice Rady 75/440/EHS ze dne 16. června 1975 o požadované jakosti povrchových vod určených v členských státech k odběru pitné vody [1], naposledy pozměněná směrnicí 79/869/EHS [2].

Znění čl. 2 odst. 1 této směrnice se vkládá jako článek 9a.

b) Směrnice Rady 80/778/EHS ze dne 15. července 1980 o jakosti vody určené k lidské spotřebě [3], naposledy pozměněná směrnicí 81/858/EHS [4].

Znění čl. 2 odst. 1 této směrnice se vkládá jako článek 17a.

[1] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 26.

[2] Úř. věst. L 271, 29.10.1979, s. 44.

[3] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 11.

[4] Úř. věst. L 319, 7.11.1981, s. 19.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Směrnice pozměňované podle čl. 4 odst. 1 této směrnice

a) Článek 8 směrnice Rady 80/779/EHS ze dne 15. července 1980 o mezních a směrných hodnotách kvality ovzduší pro oxid siřičitý a suspendované částice [1], naposledy pozměněné směrnicí 89/427/EHS [2].

b) Článek 18 směrnice Rady 82/501/EHS ze dne 24. června 1982 o nebezpečí závažných havárií při určitých průmyslových činnostech [3], naposledy pozměněné směrnicí 88/610/EHS [4].

c) Článek 6 směrnice Rady 82/884/EHS ze dne 3. prosince 1982 o mezních hodnotách pro olovo v ovzduší [5].

d) Článek 8 směrnice Rady 85/203/EHS ze dne 7. března 1985 o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý [6] ve znění směrnice 85/580/EHS [7].

e) Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 87/217/EHS ze dne 19. března 1987 o předcházení a snižování znečištění životního prostředí azbestem [8].

[1] Úř. věst. L 229, 30.8.1980, s. 30.

[2] Úř. věst. L 201, 14.7.1989, s. 53.

[3] Úř. věst. L 230, 5.8.1982, s. 1.

[4] Úř. věst. L 336, 7.12.1988, s. 14.

[5] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 15.

[6] Úř. věst. L 87, 27.3.1985, s. 1.

[7] Úř. věst. L 372, 31.12.1985, s. 36.

[8] Úř. věst. L 85, 28.3.1987, s. 40.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

Směrnice pozměňované podle čl. 4 odst. 2 této směrnice

a) Směrnice Rady 75/716/EHS ze dne 24. listopadu 1975 o sbližování právních předpisů členských zemí týkajících se obsahu síry v některých kapalných palivech [1], naposledy pozměněná směrnicí 87/219/EHS [2].

Znění čl. 4 odst. 2 této směrnice se vkládá jako článek 7a.

b) Směrnice Rady 84/360/EHS ze dne 28. června 1984 o boji proti znečišťování ovzduší z průmyslových zařízení [3].

Znění čl. 4 odst. 2 této směrnice se vkládá jako článek 15a.

[1] Úř. věst. L 307, 27.11.1975, s. 22.

[2] Úř. věst. L 91, 3.4.1987, s. 19.

[3] Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 20.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Směrnice pozměňované podle čl. 4 odst. 3 této směrnice

a) Směrnice Rady 80/779/EHS ze dne 15. července 1980 o mezních a směrných hodnotách kvality ovzduší pro oxid siřičitý a suspendované částice, naposledy pozměněná směrnicí 89/427/EHS.

Znění čl. 4 odst. 3 této směrnice se vkládá jako čl. 7 odst. 4.

b) Směrnice Rady 82/884/EHS ze dne 3. prosince 1982 o mezních hodnotách pro olovo v ovzduší.

Znění čl. 4 odst. 3 této směrnice se vkládá jako čl. 5 odst. 4.

c) Směrnice Rady 85/203/EHS ze 7. března 1985 o normách kvality ovzduší pro oxid dusičitý ve znění směrnice 85/580/EHS.

Znění čl. 4 odst. 3 této směrnice se vkládá jako čl. 7 odst. 4.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA VI

Směrnice pozměňované podle článku 5 této směrnice

a) Článek 18 směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji [1] ve znění směrnice 87/101/EHS [2].

b) Článek 16 směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3] ve znění směrnice 91/156/EHS [4].

c) Článek 10 směrnice Rady 76/403/EHS ze dne 6. dubna 1976 o odstraňování polychlorovaných bifenylů a polychlorovaných terfenylů [5].

d) Článek 16 směrnice Rady 78/319/EHS ze dne 20. března 1978 o toxických a nebezpečných odpadech [6] naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 1985.

e) Ustanovení čl. 13 odst. 1 směrnice Rady 84/631/EHS ze dne 6. prosince 1984 o dozoru nad přeshraniční přepravou nebezpečného odpadu v rámci Evropského společenství a její kontrole [7], naposledy pozměněné směrnicí Komise 87/112/EHS [8].

f) Článek 6 směrnice Rady 85/339/EHS ze dne 27. června 1985 o obalech tekutin k lidské spotřebě [9].

g) Článek 17 směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [10].

[1] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23.

[2] Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 43.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39.

[4] Úř. věst. L 78, 26.3.1991, s. 32.

[5] Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

[6] Úř. věst. L 84, 31.3.1978, s. 43.

[7] Úř. věst. L 236, 13.12.1984, s. 31.

[8] Úř. věst. L 48, 17.2.1987, s. 31.

[9] Úř. věst. L 176, 6.7.1985, s. 18.

[10] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU