91/495/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh (91/495/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41-55 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. listopadu 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 13. prosince 1990 Nabývá účinnosti: 13. prosince 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2004/41/ES Pozbývá platnosti: 1. ledna 2006
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 27. listopadu 1990

o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh

(91/495/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že králičí maso a maso farmové zvěře je na seznamu produktů v příloze II Smlouvy; že chov králíků a zvěře je obecně začleňován do zemědělského odvětví; že tento chov představuje zdroj příjmů pro část zemědělského obyvatelstva;

vzhledem k tomu, že pro zajištění racionálního rozvoje v tomto odvětví a pro zlepšení produktivity musí být stanoveny zásady na úrovni Společenství týkající se hygienických a veterinárních otázek produkce a distribuce králičího masa a masa farmové zvěře;

vzhledem k tomu, že relativní rozdíly ve veterinárních a hygienických podmínkách v členských státech by měly být odstraněny za účelem podpory obchodu s tímto masem uvnitř Společenství, s cílem dotvoření vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že se tímto masem mohou šířit choroby přenosné na domácí zvířata a na lidi; že je nutné stanovit zásady umožňující zdolávat tato nebezpečí;

vzhledem k tomu, že je nutné zacházet s uvedeným masem v dobrých hygienických podmínkách, aby se předešlo infekcím a intoxikacím z potravin;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 82/894/EHS ze dne 21. prosince 1982 o hlášení nákaz zvířat ve Společenství [4], naposledy pozměněná směrnicí 89/162/EHS [5], stanoví podmínky hlášení nákaz zvířat ve Společenství; že u některých nakažlivých chorob postihujících farmovou zvěř je vhodné mít k dispozici stejné informace jako u jiných domácích zvířat;

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 64/433/EHS ze dne 26. června 1964 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [6], naposledy pozměněná směrnicí Rady 89/662/EHS [7], a směrnice Rady 71/118/EHS ze dne 15. února 1971 o hygienických otázkách obchodu s čerstvým drůbežím masem [8], naposledy pozměněná směrnicí 90/539/EHS [9], stanoví hygienické podmínky pro čerstvé maso a čerstvé drůbeží maso; že farmová zvířata využívaná k produkci masa, vykazují podobnost s domácími savci a drůbeží; že je tedy vhodné rozšířit zásady uplatňované na obchod s čerstvým masem a drůbežím masem na maso farmové zvěře, při zohlednění některých specifických aspektů;

vzhledem k tomu, že je třeba odchylky pro malá množství králičího masa a masa farmové zvěře určeného pro místní obchod;

vzhledem k tomu, že pro organizaci kontrol a důsledků těchto kontrol, které má provádět členský stát určení, a ochranných opatření, která se mají uskutečnit, je třeba odkázat na obecné zásady stanovené směrnicí Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [10];

vzhledem k tomu, že je třeba pověřit Komisi, aby přijala opatření nutná k použití této směrnice; že k tomu účelu je třeba stanovit postup pro zavedení úzké a účinné spolupráce mezi Komisí a členskými státy v rámci Stálého veterinárního výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Obecná ustanovení

Článek 1

Tato směrnice stanoví hygienické a veterinární požadavky, které se týkají produkce králičího masa a masa farmové zvěře a jejich uvádění na trh.

Článek 2

Pro účely této směrnice se použijí definice uvedené v článku 2 směrnice 64/433/EHS a v článku 2 směrnice 71/118/EHS.

Kromě toho se následujícími pojmy rozumí:

1. "králičím masem" všechny části králíka domácího, které jsou vhodné k lidské spotřebě;

2. "masem farmové zvěře" všechny části volně žijících suchozemských savců a volně žijících ptáků — včetně druhů uvedených v čl. 2 odst. 1 směrnice 90/539 — rozmnožovaných, chovaných a porážených v zajetí, které jsou vhodné k lidské spotřebě;

3. "farmovou zvěří" suchozemští savci nebo ptáci, kteří nejsou považováni za domácí a kteří nejsou uvedeni v čl. 1 odst. 1 směrnice 64/433/EHS nebo v článku 1 směrnice 71/118/EHS, ale kteří jsou chováni jako domácí zvířata. Přesto však volně žijící savci pobývající na uzavřeném území v podmínkách podobných svobodě volně žijící zvěře nejsou považováni za farmovou zvěř;

4. "zemí produkce" členský stát, na jehož území se nachází produkční hospodářství.

KAPITOLA II

Pravidla pro produkci králičího masa a jeho uvádění na trh

Článek 3

1. Členské státy dbají na to, aby králičí maso:

a) bylo získáno v zařízeních splňujících všeobecné podmínky směrnice 71/118/EHS a schválených podle podmínek uvedených v této kapitole a v souladu s článkem 14;

b) bylo získáno ze zvířat pocházejících z hospodářství nebo oblasti, které nejsou předmětem zákazů z veterinárních důvodů;

c) pocházelo ze zvířat, která byla posouzena jako vhodná k porážce při prohlídce před porážkou — v souladu s přílohou I kapitola I této směrnice — provedené úředním veterinárním lékařem nebo pomocným veterinárním pracovníkem, v souladu s článkem 4 směrnice 71/118/EHS;

d) bylo ošetřeno za vyhovujících hygienických podmínek podobných podmínkám uvedeným v příloze I kapitole V směrnice 71/118/EHS, s výjimkou podmínek uvedených v bodech 28a a 28b;

e) bylo podrobeno prohlídce po porážce — v souladu s přílohou I kapitolou II této směrnice — provedené úředním veterinárním lékařem nebo pomocným veterinárním pracovníkem, v souladu s článkem 4 směrnice 71/118/EHS. Maso nesmí jevit známky žádného postižení, s výjimkou traumatických změn vzniklých krátce před porážkou, malformací nebo lokalizovaných změn, pokud je zjištěno — je-li to nutné, vhodným laboratorním vyšetřením — že nejsou důvodem k posouzení masa jako nevhodného k lidské spotřebě nebo nebezpečného pro lidské zdraví;

f) nese označení zdravotní nezávadnosti — v souladu s přílohou I kapitolou III této směrnice.

V případě potřeby může být postupem podle článku 20 rozhodnuto o změně nebo doplnění ustanovení výše uvedené kapitoly, zejména s ohledem na různé způsoby obchodní úpravy, pod podmínkou, že bude v souladu s hygienickými požadavky. Odchylně od uvedené kapitoly jsou tímto postupem — poprvé před 1. lednem 1992 — stanoveny podmínky, za kterých může být povolen obchod s velkými baleními, těly, částmi těl nebo vedlejšími produkty porážky, které nejsou označeny v souladu s bodem 11.3 písm. a) uvedené kapitoly;

g) bylo po prohlídce po porážce uskladněno za vyhovujících hygienických podmínek v souladu s přílohou I kapitolou IV této směrnice buď v zařízeních schválených v souladu s článkem 14 této směrnice, nebo ve skladech schválených v souladu s předpisy Společenství;

h) bylo přepravováno za vyhovujících hygienických podmínek v souladu s přílohou I kapitolou V této směrnice;

i) bylo, jde-li o části těla nebo vykostěné maso, mimo jiné získáno za podmínek podobných podmínkám uvedeným v článku 3 směrnice 71/118/EHS v zařízeních k tomuto účelu schválených v souladu s článkem 14 této směrnice.

2. Každý členský stát mimo jiné dbá na to, aby čerstvé králičí maso odeslané na území jiného členského státu bylo během přepravy do země určení doprovázeno osvědčením o zdravotní nezávadnosti.

Originál osvědčení o zdravotní nezávadnosti, který musí doprovázet čerstvé králičí maso v průběhu jeho přepravy do místa určení, musí být vystaven úředním veterinárním lékařem v době nakládky. Osvědčení o zdravotní nezávadnosti musí svou formou a obsahem odpovídat vzoru uvedenému v příloze II; musí být vyhotoveno nejméně v jazyku nebo jazycích země určení a musí obsahovat informace uvedené ve vzoru v uvedené příloze.

Článek 4

1. Odchylně od článku 3 mohou členské státy povolit:

a) přímé dodání králičího masa drobným producentem soukromé osobě pro její vlastní spotřebu;

b) dodání čerstvého králičího masa v malých omezených množstvích zemědělcem, který chová králíky v malém měřítku:

- buď přímo konečnému spotřebiteli na místním trhu, který je nejblíže jejich hospodářství,

- anebo obchodníkovi pro přímý prodej konečnému spotřebiteli, a to za podmínky, že tento obchodník provozuje svoji činnost ve stejné nebo sousední lokalitě jako producent.

Schválení těchto odchylek je vyloučeno pro pojízdný prodej, zásilkový prodej a pro prodej na trhu maloobchodníkem.

2. Členské státy přijmou vhodná opatření nutná k zajištění zdravotní kontroly činností uvedených v odstavci 1 a stanoví zásady umožňující zpětné vysledování hospodářství původu tohoto masa.

3. Komise může postupem podle článku 20 stanovit prováděcí pravidla k tomuto článku a především, na žádost členského státu, maximální množství dodaného králičího masa uvedeného v odstavci 1.

KAPITOLA III

Pravidla pro produkci masa farmové zvěře a jeho uvádění na trh

Článek 5

Členské státy dbají na to, aby obchod s masem farmové zvěře uvnitř Společenství byl podřízen:

a) jde-li o farmovou pernatou zvěř, požadavkům směrnice Rady 91/494/EHS ze dne 26. června 1991 o veterinárních podmínkách pro obchod s čerstvým drůbežím masem uvnitř Společenství a jeho dovoz ze třetích zemí [11];

b) jde-li o ostatní druhy farmové zvěře, požadavkům směrnice Rady 72/461/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních otázkách obchodu s čerstvým masem uvnitř Společenství [12], naposledy pozměněné směrnicí 89/662/EHS.

Článek 6

1. Maso farmové zvěře pocházející z farmových volně žijících suchozemských sudokopytníků musí odpovídat podmínkám stanoveným v článku 3 a v čl. 5 písm. b) až k) směrnice 64/433/EHS, pokud je stádo původu podrobeno pravidelné veterinární kontrole a není předmětem omezení v souvislosti s šetřením prováděným podle článku 11 této směrnice nebo v souvislosti s veterinární kontrolou. Způsoby této kontroly se stanoví postupem podle článku 20.

Uvedená zvířata se musí zpracovávat časově odděleně od skotu, prasat, ovcí a koz.

Maso musí být doprovázeno osvědčením o zdravotní nezávadnosti, které musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze IV této směrnice.

Maso pocházející z farmové černé zvěře nebo z jiných zvířat vnímavých k trichinelóze musí být podrobeno vyšetření trávicí metodou v souladu se směrnicí Rady 77/96/EHS ze dne 21. prosince 1976 o vyšetření čerstvého masa domácích zvířat na svalovce (trichinella spiralis) při jeho dovozu ze třetích zemí [13], naposledy pozměněnou směrnicí 89/321/EHS [14].

2. Odchylně od odstavce 1 může úřední služba povolit porážku farmové zvěře v místě původu, jestliže z důvodu vyloučení nebezpečí pro pracovníky nebo pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat by přeprava nebyla vhodná. Toto lze povolit, jestliže:

- stádo je podrobeno pravidelné veterinární kontrole a není předmětem omezení v souvislosti s šetřením prováděným v souladu s článkem 12 nebo v důsledku veterinární prohlídky,

- majitel zvířat podá žádost,

- úřední služba je předem uvědomena o datu porážky zvěře,

- v hospodářství je středisko svodu farmové zvěře, kde je možno provádět prohlídku před porážkou skupiny určené k porážce,

- v hospodářství je místo vhodné pro porážku, podříznutí a vykrvení zvěře,

- při porážce je před podříznutím a vykrvením zvěř omráčena způsobem, který musí být proveden podle podmínek stanovených ve směrnici 74/577/EHS [15]; veterinární služba může ve výjimečných případech povolit porážku zastřelením,

- poražená a vykrvená zvířata jsou ve visu a za odpovídajících hygienických podmínek co nejdříve dopravena do jatek schválených v souladu se směrnicí 64/433/EHS. Jestliže zvěř poražená v místě chovu nemůže být dopravena do jatek schválených v souladu s článkem 8 směrnice 64/433/EHS do jedné hodiny, musí být k přepravě použito kontejneru nebo dopravního prostředku, v němž je během přepravy udržována teplota v rozmezí 0 až 4 °C. Vykolení musí být provedeno nejpozději do tří hodin od omráčení,

- zásilku poražené zvěře při přepravě do jatek doprovází osvědčení veterinární služby o příznivém výsledku prohlídky před porážkou, o správném postupu vykrvení a. s. uvedením hodiny porážky; toto osvědčení musí odpovídat vzoru uvedenému v příloze III této směrnice.

3. Až do přijetí hygienických pravidel pro maso určené na vnitrostátní trh může být porážení farmové vysoké zvěře, bourání a skladování masa uvedeného v odstavci 1, odchylně od odstavce 1, prováděno v zařízeních schválených vnitrostátními orgány pro vnitrostátní trh pod podmínkou, že s tímto masem se nebude obchodovat uvnitř Společenství.

Článek 7

1. Země určení mohou při dodržování obecných ustanovení smlouvy udělit jedné nebo více vyvážejícím zemím všeobecná nebo na určité případy omezená povolení, na která může být dováženo na jejich území čerstvé maso uvedené v čl. 5 písm. b) a i) až k) směrnice 64/433/EHS.

Odesílání tohoto čerstvého masa musí být prováděno v souladu s čl. 3 odst. 1 a 3 směrnice 64/433/EHS.

2. Jestliže země určení udělí obecné povolení v souladu s odstavcem 1, neprodleně o tom informuje ostatní členské státy a Komisi.

3. Země odeslání přijme všechna nezbytná opatření, aby v osvědčeních o zdravotní nezávadnosti, jejichž vzor je uveden v příloze IV, bylo zaznamenáno, že bylo využito některé z možností uvedených v odstavci 1.

Článek 8

Maso farmové pernaté zvěře musí splňovat podmínky uvedené v článku 3 směrnice 71/118/EHS.

Maso farmové pernaté zvěře určené k obchodu uvnitř Společenství musí být doprovázeno osvědčením o zdravotní nezávadnosti stanoveným v článku 8 směrnice 71/118/EHS. Osvědčení musí být v souladu se vzorem uvedeným v příloze IV této směrnice.

Jestliže použitá technologie kuchání křepelek a holubů nedovolí provést úplnou veterinární prohlídku orgánů každého zvířete, je možné provést tuto prohlídku odchylně od přílohy I kapitoly V bodu 23 směrnice 71/118/EHS na vzorku nejméně 5 % z šarže 500 zvířat a v odpovídajícím poměru u počtu nad 500 zvířat, jedná-li se o homogenní šarže co do jejich povahy, hmotnosti a původu.

Stanovisko o poživatelnosti poražené zvěře, vydané na základě této prohlídky vnitřností, platí pro celou šarži i v případě, že by výsledky takové prohlídky nebyly jasně příznivé.

Článek 9

Členské státy mohou při dodržování obecných ustanovení Smlouvy odchylně od čl. 8 odst. 1, pokud jde o maso farmové pernaté zvěře pocházející z jejich území a uváděné na trh na jejich území, povolit jatkám a bourárnám na území těchto členských států a provozujícím činnost před datem oznámení této směrnice, na jejich výslovnou žádost odchylku z ustanovení vztahujících se k porážce a kuchání, uvedených v kapitole V přílohy I směrnice 71/118/EHS, pro produkci farmové pernaté zvěře částečně vykuchané nebo nevykuchané.

Při použití této odchylky je zakázáno označení zdravotní nezávadnosti uvedené v kapitole X přílohy I směrnice 71/118/EHS.

Článek 10

Článek 8 se nevztahuje na maso farmové pernaté zvěře dodané v ojedinělých případech chovatelem přímo konečnému spotřebiteli pro jeho vlastní potřebu, s vyloučením pojízdného nebo zásilkového prodeje nebo prodeje na trhu.

Komise může postupem podle článku 20 stanovit prováděcí pravidla k tomuto článku a především, na žádost členského státu, maximální množství dodaného masa uvedeného v prvním pododstavci.

KAPITOLA IV

Společná ustanovení

Článek 11

1. Členské státy dbají na to, aby v hospodářstvích na jejich území bylo pravidelně prováděno šetření, které se týká zdravotního stavu králíků a farmové zvěře.

2. Jestliže jsou diagnostikovány choroby přenosné na člověka nebo na zvířata nebo jsou zjištěna rezidua vyšší než povolené limity, pak je z toho důvodu ústřední služba nebo organizace pověřena shromažďováním a využíváním výsledků zdravotních prohlídek prováděných podle této směrnice.

3. Jestliže je diagnostikována choroba nebo stav uvedený v odstavci 2, musí být výsledky šetření tohoto případu co nejrychleji oznámeny úřední službě odpovědné za dozor nad původem stáda zvířat.

4. V závislosti na epizootické situaci provádí úřední služba u farmové zvěře specifické testy za účelem zjištění chorob uvedených v příloze I směrnice 82/894/EHS.

Výskyt těchto chorob je v souladu s uvedenou směrnicí sdělován Komisi a ostatním členským státům.

Článek 12

1. Členské státy doplní plány zjišťování reziduí, uvedené v článku 4 směrnice Rady 86/469/EHS ze dne 16. září 1986 o vyšetřování zvířat a čerstvého masa na přítomnost reziduí [16], za účelem podrobení králíků a farmové zvěře kontrolám, které jsou tam stanoveny, a u volně žijící zvěře mimo jiné i kontrolám výskytu kontaminujících látek v prostředí.

2. Členské státy na základě výsledků kontrol uvedených v odstavci 1 tohoto článku a v čl. 11 odst. 4 uloží omezení použití králičího masa nebo masa farmové zvěře, která pochází z dotyčného hospodářství nebo území.

3. Komise stanoví prováděcí pravidla k tomuto článku postupem podle článku 20.

Článek 13

Králičí maso nebo maso farmové pernaté zvěře nesmí být použito k lidské spotřebě:

a) jestliže vykazuje vady uvedené v příloze I bodu 9 pίsm. a);

b) jestliže pochází ze zvířat, kterým byly podány látky, jež mohou učinit maso nebezpečným nebo škodlivým pro zdraví lidí a na které se vztahuje rozhodnutí vydané na základě stanoviska Vědeckého veterinárního výboru a v souladu s postupem podle článku 20. Až do tohoto rozhodnutí a při dodržování všeobecných ustanovení Smlouvy se použijí vnitrostátní předpisy upřesňující povolené látky;

c) jestliže bylo, aniž jsou dotčeny případné předpisy Společenství uplatňované na ionizaci, ošetřeno zářením ultrafialovými paprsky, změkčovadly nebo jinými látkami, které mohou ovlivnit jeho organoleptické vlastnosti, nebo jestliže bylo ošetřeno pomocí jiných barviv než barviv používaných k označení zdravotní nezávadnosti.

Článek 14

1. Každý členský stát vyhotoví seznam schválených zařízení s uvedením přiděleného čísla veterinárního schválení. Členské státy mohou pro porážení a bourání králíků a farmové zvěře schválit zařízení schválená v souladu se směrnicemi 71/118/EHS a 64/433/EHS, pokud jsou tato zařízení vybavena pro zpracovávání králičího masa a/nebo masa farmové zvěře a pokud pracují za podmínek zajišťujících dodržování hygienických zásad. Seznam schválených zařízení bude předán ostatním členským státům a Komisi.

2. Členský stát neschválí zařízení, jestliže nejsou splněny podmínky uvedené v této směrnici. Členský stát odejme schválení, jestliže přestanou být dodržovány podmínky schválení.

3. Členský stát bere v úvahu závěry případné kontroly provedené v souladu s článkem 16. Ostatní členské státy a Komise jsou informovány o případném odnětí schválení.

4. Za kontroly a dozor ve schválených zařízeních je odpovědný úřední veterinární lékař, kterému mohou při výkonu fyzických úkonů pomáhat k tomuto účelu vyškolený personál, aniž je dotčena úloha pomocných veterinárních pracovníků, která mu přísluší podle směrnice 71/118/EHS. Úřední veterinární lékař musí mít kdykoliv volný přístup do všech částí zařízení, aby mohl prověřit dodržování ustanovení této směrnice.

Podrobná pravidla pro poskytnutí této pomoci se stanoví postupem podle článku 20.

Článek 15

Veterinární znalci Komise mohou, pokud je to nezbytné pro jednotné uplatňování této směrnice, provádět inspekce na místě ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a mohou ověřovat, zda schválená zařízení dodržují podmínky uvedené v této směrnici. Komise informuje členské státy o výsledcích provedených inspekcí.

Členský stát, na jehož území se provádí kontrola, poskytuje veškerou nezbytnou podporu znalcům při plnění jejich úkolů.

Prováděcí pravidla k tomuto článku se stanoví postupem podle článku 20.

Článek 16

1. Zásady stanovené směrnicí 89/662/EHS o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu se uplatňují zvláště na organizaci kontrol prováděných zemí určení, při plnění požadavků vyplývajících z těchto kontrol a při zavádění ochranných opatření z důvodu zdravotních problémů při produkci a distribuci králičího masa a masa farmové zvěře na území Společenství.

2. Směrnice 89/662/EHS se mění takto:

a) v příloze A se doplňuje nová odrážka, která zní:

"— Směrnice Rady 91/495/EHS ze dne 27. listopadu 1990 o hygienických a veterinárních otázkách produkce králičího masa a masa farmové zvěře a uvádění tohoto masa na trh (Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 41). (S vyloučením králičího masa a masa farmové zvěře dovezeného ze třetích zemí)";

b) v příloze B se odrážka "— králičí maso a zvěřina" nahrazuje slovy "— maso volně žijící zvěře".

Článek 17

Až do zahájení používání ustanovení Společenství, která se týkají dovozu králičího masa a masa farmové zvěře pocházejícího ze třetích zemí, používají členské státy na tento dovoz ustanovení alespoň rovnocenné ustanovením této směrnice.

Do provedení těchto ustanovení dbají členské státy na to, aby dovoz ze třetích zemí zůstal podřízen pravidlům uvedeným v čl. 6 odst. 1 písm. b) třetím pododstavci směrnice 89/662/EHS a kromě toho, aby:

i) čerstvé králičí maso a čerstvé maso farmové zvěře nebylo označeno značkou zdravotní nezávadnosti uvedenou v příloze I kapitole X směrnice 71/118/EHS, a pokud jde o maso dělené nebo vykostěné, musí být ošetřováno v souladu s čl. 3 odst. 1 bodem B směrnice 71/118/EHS;

ii) maso pocházející ze zvířat vnímavých k trichinelóze bylo podrobeno vyšetření trávicí metodou v souladu se směrnicí 77/96/EHS.

KAPITOLA V

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Touto směrnicí nejsou dotčeny předpisy Společenství o ochraně volně žijících živočichů.

Článek 19

Přílohy této směrnice mění Rada, která se usnese kvalifikovanou většinou na návrh Komise, zejména za účelem jejich přizpůsobení technologickému pokroku.

Článek 20

1. Má-li být zahájen postup podle tohoto článku, přednese věc Stálému veterinárnímu výboru (dále jen "výbor") zřízenému rozhodnutím 68/361/EHS [17] jeho předseda, a to buď z vlastního podnětu, nebo na žádost zástupce některého členského státu.

2. Zástupce Komise předloží výboru návrh opatření, která mají být přijata. Výbor zaujme stanovisko k tomuto návrhu ve lhůtě, kterou může předseda stanovit podle naléhavosti věci. Stanovisko se přijímá většinou stanovenou v čl. 148 odst. 2 Smlouvy pro přijímání rozhodnutí, která má Rada přijímat na návrh Komise. Hlasům zástupců členských států ve výboru je přidělena váha stanovená v uvedeném článku. Předseda nehlasuje.

3. Komise přijme navrhovaná opatření, jsou-li v souladu se stanoviskem výboru.

4. Pokud navrhovaná opatření nejsou v souladu se stanoviskem výboru nebo pokud výbor žádné stanovisko nezaujme, Komise neprodleně předloží Radě návrh opatření, která mají být přijata.

Rada se usnese kvalifikovanou většinou.

Pokud se Rada neusnese do tří měsíců ode dne, kdy jí byl návrh předán, přijme navrhovaná opatření Komise a ihned je provede s výjimkou případů, kdy se Rada proti opatřením vysloví prostou většinou.

Článek 21

Až do provedení pravidel Společenství pro veterinární a hygienické kontroly, týkajících se produkce a uvádění na trh masa ulovené volně žijící zvěře, která budou stanovena nejpozději do 31. března 1991, podléhá maso lovné zvěře vhodné k lidské spotřebě zásadám uvedeným v čl. 3 odst. 3, v čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci druhé odrážce a v čl. 5 odst. 2 směrnice 89/662/EHS.

Článek 22

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 23

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 1990.

Za Radu

předseda

V. Saccomandi

[1] Úř. věst. C 327, 30.12.1989, s. 40.

[2] Úř. věst. C 260, 15.10.1990, s. 154.

[3] Úř. věst. C 124, 21.5.1990, s. 7.

[4] Úř. věst. L 378, 31.12.1982, s. 58.

[5] Úř. věst. L 61, 4.3.1989, s. 48.

[6] Úř. věst. L 121, 29.7.1964, s. 2012/64.

[7] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13.

[8] Úř. věst. L 55, 8.3.1971, s. 23.

[9] Úř. věst. L 303, 31.10.1990, s. 6.

[10] Úř. věst. L 224, 18.9.1990, s. 29.

[11] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 35.

[12] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 24.

[13] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 67.

[14] Úř. věst. L 133, 17.5.1989, s. 33.

[15] Úř. věst. L 316, 26.11.1974, s. 10.

[16] Úř. věst. L 275, 26.11.1986, s. 36.

[17] Úř. věst. L 255, 18.10.1968, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

KAPITOLA I

Veterinární prohlídka králíků "před porážkou"

1. Zvířata musí být před porážkou podrobena prohlídce před porážkou. Tato prohlídka před porážkou má být provedena zpravidla v hospodářství před odesláním zvířat.

a) Jestliže od prohlídky před porážkou, která byla provedena v hospodářství původu, uplynulo méně než 24 hodin, přičemž zvířata byla posouzena jako zdravá, prohlídka před porážkou v jatkách se může omezit na zjištění poškození způsobených při přepravě. Při vstupu do jatek musí být prokázána totožnost zvířat.

Pokud prohlídka před porážkou v hospodářství původu a v jatkách není prováděna stejným úředním veterinárním lékařem, musí být zvířata doprovázena osvědčením o zdravotním stavu, obsahujícím údaje uvedené v příloze III.

b) Jestliže prohlídka před porážkou nebyla provedena v hospodářství původu, musí být u králíků určených k porážce provedena před uplynutím 24 hodin od jejich přísunu do jatek. Tato prohlídka musí být opětovně provedena bezprostředně před porážkou, pokud od prohlídky před porážkou uplynulo více než 24 hodin.

Provozovatel jatek nebo jeho zástupce je povinen usnadnit provádění prohlídky zvířat před porážkou a zvláště musí usnadnit veškerou nezbytnou manipulaci.

Každé zvíře nebo každá šarže zvířat určených k porážce musí mít identifikační značku umožňující příslušnému orgánu určit původ zvířat.

2. Prohlídka před porážkou musí být prováděna úředním veterinárním lékařem lege artis a při vhodném osvětlení.

3. Prohlídka musí umožnit zjistit:

a) zda jsou zvířata postižena chorobou přenosnou na člověka nebo na zvířata, případně zda mají příznaky nebo jsou ve stavu, na jehož základě je možno vyslovit podezření z takové choroby;

b) zda mají zvířata příznaky choroby nebo poruchy celkového stavu, při nichž by maso bylo nevhodné k lidské spotřebě.

4. Zvířata, která jsou postižena některým chorobným stavem uvedeným v bodu 3, nesmí být poražena s určením k lidské spotřebě.

5. Zvířata uvedená v bodu 4 musí být utracena odděleně nebo po porážce všech ostatních králíků a maso z nich musí být neškodně odstraněno.

KAPITOLA II

Veterinární prohlídka králíků "po porážce"

6. Poražení králíci musí být prohlédnuti ihned po porážce.

7. Prohlídka po porážce musí být prováděna při vhodném osvětlení.

8. Prohlídka po porážce musí zahrnovat:

a) vyšetření poraženého zvířete adspekcí;

b) palpaci případně incizi plic, jater, sleziny, ledvin a změněných částí těla;

c) zjišťování změny konzistence, barvy, vůně a případně chuti;

d) případně laboratorní vyšetření.

9. a) Jako nepoživatelné je posouzeno celé tělo králíka, jestliže se při prohlídce po porážce zjistí:

- choroby přenosné na člověka nebo na zvířata,

- zhoubné nádory nebo mnohočetné nádory; mnohočetné abscesy,

- rozsáhlá invaze parazitů v podkožní nebo svalové tkáni,

- přítomnost reziduí látek, včetně látek s farmakologickými účinky, zakázaných nebo ve vyšších koncentracích než povolených na úrovni Společenství,

- otrava,

- rozsáhlé poškození nebo rozsáhlé prosáknutí krví nebo sérem,

- odchylky barvy, vůně nebo chuti,

- odchylky konzistence, zejména otoky nebo vyhublost.

b) Jako nepoživatelné jsou posouzeny části poražených zvířat vykazující lokalizované změny nebo kontaminace, které nemají vliv na zdravotní nezávadnost zbývajících částí masa.

c) Výsledky veterinárních prohlídek před porážkou a po porážce musí být zaznamenány úředním veterinárním lékařem. Při zjištění choroby uvedené v bodu 3 nebo při zjištění rezidua musí být informovány orgány úřední služby odpovědné za dozor nad původem stáda zvířat, jakož i ten, kdo odpovídá za dotyčné stádo.

KAPITOLA III

Označení zdravotní nezávadnosti

10. Za označování zdravotní nezávadnosti masa odpovídá úřední veterinární lékař. K tomu účelu má a uchovává:

a) nástroje určené k označování zdravotní nezávadnosti masa, které předává pomocnému personálu teprve v době označení a jen na nezbytně nutnou dobu;

b) etikety a obalový materiál, pokud jsou již opatřeny některou ze značek uvedených v bodu 11. Tyto etikety a tento materiál pro obalovou úpravu nebo uzavírání předá pomocnému personálu v době, kdy je třeba označení provést, a to v počtu odpovídajícím potřebě.

11. 1. Značka zdravotní nezávadnosti zahrnuje:

a) - v horní části velkými písmeny zkratku státu odeslání:

B, D, DK, EL, ESP, F, IRL, I, L, NL, P, UK,

- uprostřed číslo veterinárního schválení jatek nebo případně bourárny,

- ve spodní části jednu z těchto zkratek:

CEE, EEC, EEG, EOK, EWG nebo EF,

písmena a číslice musí být vysoké 0,2 cm, nebo

b) ovál, ve kterém jsou údaje uvedené pod písmenem a), přičemž písmena jsou vysoká 0,8 cm a číslice jsou vysoké 1,1 cm.

2. Nástroje používané k označování musí být z materiálu, který odpovídá hygienickým požadavkům. Údaje uvedené v bodu 11.1 musí být dokonale čitelné.

3. a) Označování zdravotní nezávadnosti uvedené v bodu 11.1 písm. a) se provádí:

- na nezabalených tělech razítkem obsahujícím údaje uvedené v bodu 11.1 písm. a),

- na obalu, nebo pod průhledným sáčkem nebo jiným obalem zabalených těl,

- na obalu, nebo pod průhledným sáčkem nebo jiným obalem zabalených částí těl nebo vedlejších produktů porážky, balených po malých množstvích.

b) Značka zdravotní nezávadnosti uvedená v bodu 11.1 písm. b) se používá k označování velkých balení.

4. Při označování zdravotní nezávadnosti na sáčku nebo obalu, prováděném v souladu s bodem 11.3:

- musí být značka umístěna tak, aby byla při otevírání sáčku nebo obalu poškozena, nebo

- sáček nebo obal musí být uzavřen tak, aby nemohl být po otevření opětovně použit.

KAPITOLA IV

Skladování

12. Králičí maso musí být po prohlídce po porážce zchlazeno, nebo zmrazeno a skladováno při teplotě, která nesmí být nižší než –4 oC a nesmí být vyšší než +4 oC, jde-li o maso zchlazené, nebo nesmí být vyšší než –12 oC, jde-li o maso zmrazené.

KAPITOLA V

Přeprava

13. Králičí maso musí být přepravováno takovým způsobem, aby bylo chráněno před jakýmkoliv znečištěním nebo poškozením, s ohledem na trvání a podmínky přepravy, jakož i na používané dopravní prostředky. Používané dopravní prostředky musí být vybaveny takovým způsobem, aby během přepravy nebyly překročeny teploty uvedené v bodu 12.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

VZOR

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

VZOR

ZDRAVOTNÍ OSVĚDČENÍ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

VZOR

OSVĚDČENÍ O ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU