91/383/EHSSměrnice Rady 91/383/EHS ze dne 25. června 1991 kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru

Publikováno: Úř. věst. L 206, 29.7.1991, s. 19-21 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. června 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 15. července 1991 Nabývá účinnosti: 15. července 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 25. června 1991,

kterou se doplňují opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru

(91/383/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že článek 118a Smlouvy stanoví, že Rada přijímá směrnice určující minimální požadavky na podporu zlepšování zejména pracovního prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků;

vzhledem k tomu, že podle uvedeného článku by tyto směrnice neměly ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků;

vzhledem k tomu, že se značně zvýšilo využívání takových forem zaměstnání, jako je zaměstnání na dobu určitou a dočasný pracovní poměr;

vzhledem k tomu, že z provedených výzkumů obecně vyplývá, že zaměstnanci v pracovním poměru na dobu určitou a v dočasném pracovním poměru jsou v některých odvětvích více než jiní zaměstnanci vystaveni riziku pracovních úrazů a nemocí z povolání;

vzhledem k tomu, že tato zvýšená rizika, která vznikají v některých odvětvích, jsou částečně spojena s některými zvláštními způsoby zařazování do podniku; že tato rizika lze snížit odpovídajícím informováním a školením od začátku pracovního poměru;

vzhledem k tomu, že směrnice týkající se zdraví a bezpečnosti při práci, zejména směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [4], obsahují ustanovení zaměřená na zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců obecně;

vzhledem k tomu, že zvláštní postavení zaměstnanců v pracovním poměru na dobu určitou nebo v dočasném pracovním poměru a zvláštní povaha rizik, se kterými se v některých odvětvích setkávají, vyžadují zvláštní dodatečnou úpravu, zejména pokud jde o informování a školení dotčených zaměstnanců a lékařský dohled nad nimi;

vzhledem k tomu, že tato směrnice představuje konkrétní příspěvek k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

OBLAST PŮSOBNOSTI A ÚČEL

Článek 1

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na:

1. pracovní poměry upravené pracovní smlouvou na dobu určitou uzavřenou přímo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, kde je skončení smlouvy určeno objektivními podmínkami, jako je dosažení určitého dne, dokončení určeného úkolu nebo vznik určité události;

2. dočasné pracovní poměry mezi podnikem pro dočasnou práci, který je zaměstnavatelem, a zaměstnancem, který je přidělen k výkonu práce pro podnik nebo závod využívající služeb podniku pro dočasnou práci a který podléhá jejich kontrole.

Článek 2

Účel

1. Účelem této směrnice je zajistit, aby zaměstnanci v pracovním poměru podle článku 1 požívali stejnou úroveň ochrany v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci, jakou požívají ostatní zaměstnanci v podniku nebo závodu využívajících služeb.

2. Existence pracovního poměru podle článku 1 nesmí být důvodem různého zacházení, pokud jde o pracovní podmínky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a zejména pokud jde o přístup k osobním ochranným prostředkům.

3. Směrnice 89/391/EHS a samostatné směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS se vztahují v plném rozsahu na všechny zaměstnance v pracovním poměru podle článku 1, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice.

ODDÍL II

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 3

Informování zaměstnanců

Aniž je dotčen článek 10 směrnice 89/391/EHS, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby:

1. zaměstnanec v pracovním poměru podle článku 1 byl před zahájením jakékoli činnosti informován podnikem nebo závodem využívajícími služeb o rizicích, kterým je vystaven;

2. tyto informace:

- zahrnovaly zejména požadavek zvláštní odborné způsobilosti nebo schopnosti nebo zvláštního lékařského dohledu stanoveného vnitrostátními právními předpisy a

- upřesňovaly případná zvýšená zvláštní rizika související s obsazovaným pracovním místem tak, jak jsou vymezena vnitrostátními právními předpisy.

Článek 4

Školení zaměstnanců

Aniž je dotčen článek 12 směrnice 89/391/EHS, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zaměstnanec v případech uvedených v článku 3 získal dostatečné školení odpovídající povaze pracovního místa, s přihlédnutím k jeho způsobilosti a zkušenostem.

Článek 5

Využívání služeb zaměstnanců a lékařský dohled

1. Členské státy mohou zakázat využívání zaměstnanců v pracovním poměru podle článku 1 na některé práce zvlášť nebezpečné pro jejich bezpečnost a zdraví, které jsou vymezené ve vnitrostátních právních předpisech, a zejména na některé práce, které vyžadují zvláštní lékařský dohled vymezený ve vnitrostátních právních předpisech.

2. Pokud členské státy nevyužijí možnost uvedenou v odstavci 1, přijmou, aniž je dotčen článek 14 směrnice 89/391/EHS, nezbytná opatření, aby zaměstnanci v pracovním poměru podle článku 1, kteří mají vykonávat práce vyžadující zvláštní lékařský dohled vymezený vnitrostátními právními předpisy, měli nárok na odpovídající zvláštní lékařský dohled.

3. Členské státy mohou stanovit, že tento odpovídající zvláštní lékařský dohled uvedený v odstavci 2 bude pokračovat i po skončení pracovního poměru dotyčného zaměstnance.

Článek 6

Služby pro ochranu a prevenci

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zaměstnanci, služby nebo osoby určené podle článku 7 směrnice 89/391/EHS k provádění činností týkajících se ochrany a prevenci pracovních rizik byli informováni o umísťování zaměstnanců v pracovním poměru podle článku 1 v nezbytné míře, která umožní těmto zaměstnancům, službám nebo určeným osobám řádně provádět činnosti týkající se ochrany a prevence pro všechny zaměstnance v podniku nebo závodě.

ODDÍL III

ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

Článek 7

Dočasné pracovní poměry: informování

Aniž je dotčen článek 3, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby,

1. podnik nebo závod využívající služeb před přidělením zaměstnance v pracovním poměru podle čl. 1 bodu 2) upřesnily podniku pro dočasnou práci zejména požadovanou odbornou způsobilost a povahu pracovního místa, které má být obsazeno;

2. podnik pro dočasnou práci seznámil dotyčné zaměstnance s veškerými těmito údaji.

Členské státy mohou stanovit, že údaje, které má poskytnout podnik nebo závod využívající služby podniku pro dočasnou práci v souladu s prvním pododstavcem bodem 1), musí být uvedeny ve smlouvě o přidělení.

Článek 8

Dočasné pracovní poměry: odpovědnost

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby:

1. aniž je tím dotčena odpovědnost podniku pro dočasnou práci stanovená vnitrostátními právními předpisy, odpovídá podnik nebo závod využívající služby po celou dobu přidělení za podmínky pro výkon práce;

2. pro účely bodu 1) zahrnovaly podmínky pro výkon práce pouze podmínky spojené s bezpečností, hygienou a zdravím při práci.

ODDÍL IV

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Příznivější ustanovení

Tato směrnice se nedotýká stávajících nebo budoucích vnitrostátních ustanovení nebo ustanovení Společenství, která jsou příznivější pro bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců v pracovním poměru podle článku 1.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Každých pět let předají členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

Komise o nich uvědomí Evropský parlament, Radu, Hospodářský a sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

4. Komise podává pravidelně Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice s ohledem na odstavce 1, 2 a 3.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 25. června 1991.

Za Radu

předseda

J.-C. Juncker

[1] Úř. věst. C 224, 8.9.1990, s. 4.

[2] Stanovisko ze dne 20. listopadu 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a Úř. věst. C 158, 17.6.1991.

[3] Úř. věst. C 332, 31.12.1990, s. 167.

[4] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU