91/371/EHSSměrnice Rady 91/371/EHS ze dne 20. června 1991 o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním

Publikováno: Úř. věst. L 205, 27.7.1991, s. 48-48 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 20. června 1991 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 4. července 1991 Nabývá účinnosti: 4. července 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 20. června 1991

o provedení Dohody mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním

(91/371/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na čl. 57 odst. 2 poslední větu a článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že dne 10. října 1989 byla v Lucemburku podepsána Dohoda mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přímém pojištění jiném než životním;

vzhledem k tomu, že jedním z účinků uvedené dohody je ve vztahu k pojišťovnám, které mají sídlo ve Švýcarsku, vytvoření jiného právního režimu, než který je použitelný podle hlavy III směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu [4] pro agentury a pobočky pojišťoven usazené uvnitř Společenství, jejichž sídlo se nachází mimo Společenství;

vzhledem k tomu, že koordinovaná pravidla pro výkon těchto činností uvnitř Společenství švýcarskými pojišťovnami, na které se vztahují ustanovení zmíněné dohody, musí nabýt účinku ve všech členských státech Společenství ve stejný den; že tato dohoda sama vstupuje v platnost prvním dnem kalendářního roku následujícího po dni, kdy budou vyměněny schvalovací listiny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy změní do 24 měsíců po oznámení této směrnice své vnitrostátní právní předpisy tak, aby byly v souladu s dohodou mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací. Neprodleně o tom uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 2

Členské státy uvedou ve svých vnitrostátních právních předpisech, že změny těchto předpisů provedené na základě dohody nabývají účinnosti dnem, kdy dohoda vstoupí v platnost.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 20. června 1991.

Za Radu

předseda

R. Goebbels

[1] Úř. věst. C 53, 5.3.1990, s. 45.

[2] Úř. věst. C 72, 18.3.1991, s. 175, a rozhodnutí ze dne 12. června 1991 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 56, 7.3.1990, s. 27.

[4] Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU