(EHS) č. 3677/90Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90 ze dne 13. prosince 1990,o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

Publikováno: Úř. věst. L 357, 20.12.1990, s. 1-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. prosince 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1991 Nabývá účinnosti: 1. července 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 111/2005 Pozbývá platnosti: 18. srpna 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 3677/90

ze dne 13. prosince 1990,

o opatřeních, která mají být přijata za účelem zamezení zneužívání určitých látek k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že dne 19. prosince 1988 byla ve Vídni přijata Úmluva Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami (dále jen "úmluva OSN"); že úmluva OSN je součástí celosvětového úsilí v boj s drogami; že se Společenství podílelo na jednání o úmluvě, a tím ukázalo svou vůli jednat v rámci svých pravomocí;

vzhledem k tomu že, úmluva OSN obsahuje článek 12 týkající se obchodu s prekursory, tj. látkami často užívanými pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek; že provádění tohoto článku představuje příspěvek průmyslových zemí ke snaze požadované po zemích zabývajících se výrobou drog, které jsou většinou mnohem chudší; že ustanovení o trhu s takovými prekursory se dotýká celních ustanovení Společenství; že na základě toho byla 8. července 1989 jménem Společenství podepsána úmluva OSN; že na základě toho se Rada dne 22. října 1990 rozhodla úmluvu OSN uzavřít; že je proto za účelem upřesnění této politické vůle vhodné stanovit právní úpravy Společenství pro trh mezi ním a třetími zeměmi;

vzhledem k tomu, že ustanovení článku 12 úmluvy OSN jsou založena na monitorování obchodu s příslušnými látkami; že převážná část obchodu s těmito látkami je zcela zákonná; že dokumentace a možné označení zásilek těchto látek musí být dostatečně jasné; že je navíc důležité poskytnout příslušným orgánům nezbytná oprávnění a v souladu s povahou úmluvy OSN vytvořit mechanismy založené na úzké spolupráci s příslušnými hospodářskými subjekty a na rozvoji systému shromažďování informací;

vzhledem k tomu, že nejvhodnější se v dané situaci jeví systém předběžného oznámení o odeslání určitých látek, který za určitých podmínek umožňuje zákaz dotyčných operací; že velmi příznivé výsledky některých zemí tento přístup podporují;

vzhledem k tomu, že příslušné orgány členských států by měly mít srovnatelné možnosti jednání; že je proto nezbytné vytyčit si v této záležitosti společné cíle na úrovni Společenství; že toto je základní hledisko pro dokončení vnitřního trhu a pro zajištění stejnoměrného použití daných pravidel; že je v tomto kontextu rovněž důležité, aby každý členský stát stanovil dostatečně odrazující sankce;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny mechanismy správní spolupráce jak v rámci Společenství, tak se třetími zeměmi, které jsou rovněž smluvními stranami úmluvy; že je v tomto ohledu vhodné, aby se příslušné orgány Společenství řídily základním nařízením Rady (EHS) č. 1468/81 ze dne 19. května o vzájemné pomoci správních orgánů členských států a spolupráci mezi nimi a Komisí pro zajištění řádného použití právních předpisů o clech nebo v oblastech zemědělství [1] ve znění nařízení (EHS) č. 945/87 [2]; že zvláštní pozornost by měla být věnována důvěrnosti získaných nebo vyměněných informací;

vzhledem k tomu, že v duchu úmluvy OSN by mělo Společenství přispět ke snaze zemí původu bojovat proti obchodu s drogami; že v souvislosti s tím by měl být zaveden systém monitorování látek uvedených v tabulce II přílohy, pokud jsou součástí obchodu s těmito zeměmi, přestože obecně tyto výrobky tvoří významnou část povoleného obchodu; že by měla být navázána spolupráce s dotyčnými zeměmi, aby mohl být takovýto obchod lépe sledován;

vzhledem k tomu, že za účelem prozkoumání případných problémů týkajících se použití tohoto nařízení a za účelem podpory jeho provádění a rozvoje správní spolupráce v této oblasti je vhodné stanovit, že Komise by měla svolávat zvláštní schůze,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNĚ

Článek 1

1. Toto nařízení stanoví opatření, která mají být přijata za účelem monitorování obchodu mezi Společenstvím a třetími zeměmi s látkami často používanými při nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a jejichž cílem je zamezení zneužívání těchto látek.

2. Pro účely tohoto nařízení:

a) "uvedenými látkami" se rozumějí látky uvedené v příloze, včetně směsí, které tyto látky obsahují. Nevztahuje se na farmaceutické a jiné přípravky, ve kterých jsou uvedené látky obsaženy tak, že je nelze snadno použít nebo snadno dostupnými prostředky regenerovat;

b) "dovozem" se rozumí vlastní uvedení látek na celní území Společenství;

c) "vývozem" se rozumí vlastní přesun uvedených látek z celního území Společenství, při kterém se vyžaduje celní vývozní prohlášení;

d) "tranzitem" se rozumí každá přeprava uvedených látek mezi třetími zeměmi přes celní území Společenství a každé přeložení na jiný dopravní prostředek na tomto území;

e) "provozovatelem" se rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, která se zabývá výrobou, obchodem nebo distribucí uvedených látek v rámci Společenství, nebo se zabývá jinými souvisejícími činnostmi, jako je dovoz, vývoz, tranzit, zprostředkování nebo zpracování uvedených látek. Tato definice zahrnuje zejména osoby samostatně výdělečně činné, které buď jako své hlavní povolání, nebo jako vedlejší činnost spojenou s jiným povoláním zpracovávají celní prohlášení;

f) "Mezinárodním úřadem pro kontrolu omamných látek" se rozumí orgán zřízený Jednotnou úmluvou o omamných látkách z roku 1961 ve znění protokolu z roku 1972.

HLAVA II

MONITOROVÁNÍ OBCHODU

Článek 2

Dokumentace, záznamy a označení

Dovoz, vývoz a tranzit uvedených látek podléhá těmto požadavkům:

1. Každý dovoz, vývoz nebo tranzit je řádně zaznamenán. Zejména obchodní doklady, jako faktura, nákladní listy, celní, přepravní a jiné dodací doklady obsahují dostatečné informace pro správné určení:

- název látky, jak je uveden v příloze,

- množství a hmotnost látky a je-li tato látka ve směsi, množství a hmotnost látky nebo látek uvedených v příloze,

- jméno a adresu vývozce, dovozce a distributora a, je-li znám, i konečného příjemce.

2. Jestliže provozovatel opatří během dovozu, vývozu nebo tranzitu uvedené látky označením, na němž je vyznačen druh výrobku nebo jeho obchodní název, musí toto označení obsahovat názvy uvedených látek podle přílohy.

3. Provozovatelé, kteří se zabývají dovozem, vývozem a tranzitem uvedených látek, si vedou o těchto činnostech podrobné záznamy.

4. Dokumentace a záznamy uvedené v odstavcích 1 a 3 se uchovávají po dobu nejméně dvou let od konce kalendářního roku, v němž byla činnost uvedená v odstavci 1 provedena, a na požádání musí být snadno dostupné kontrole příslušných orgánů.

Článek 3

Oznámení

Členské státy podniknou nezbytná opatření, aby mohla být navázána úzká spolupráce mezi příslušnými orgány a provozovateli a aby provozovatelé mohli příslušným orgánům neprodleně oznámit jakékoli okolnosti, jako jsou neobvyklé příkazy a transakce s uvedenými látkami, které mohou naznačit, že uvedené látky určené k dovozu nebo vývozu by mohly být zneužity pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

Článek 4

Oznámení před vývozemLátky uvedené v tabulce I přílohy

1. Příslušné orgány členského státu, v němž mají být splněny vývozní celní náležitosti, musí předem obdržet veškeré údaje o vývozu látek uvedených v tabulce I přílohy. Kromě povinností vyplývajících z článku 3 musí příslušní provozovatelé zajistit, aby příslušné orgány dotyčné údaje skutečně získaly nejméně 15 pracovních dní před tím, než je uloženo vývozní celní prohlášení.

Příslušný orgán neprodleně potvrdí příjem údajů uvedených v předcházejícím pododstavci.

2. Údaje uvedené v odstavci 1 musí obsahovat tyto informace:

- jméno a adresu vývozce, dovozce ve třetí zemi a jakéhokoli jiného provozovatele zúčastněného na vývozní operaci nebo na přepravě a dále také konečného příjemce, pokud je příslušnému provozovateli znám,

- název uvedené látky podle tabulky I přílohy,

- množství a hmotnost uvedené látky a, je-li tato látka ve směsi, množství a hmotnost látky nebo látek uvedených v příloze,

- podrobnosti přepravy, jako je předpokládané datum odeslání, název celního úřadu, kde budou provedeny vývozní celní náležitosti, druh přepravy a, kde je to známo, trasu, předpokládané místo výstupu z celního území Společenství a případně i místo vstupu do dovážející země.

3. Aniž je dotčeno možné provedení nápravných technických opatření, pokud existuje dostatečný důvod k předpokladu, že látky uvedené v tabulce I přílohy jsou zamýšleny pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek, zakáže příslušný orgán vývoz takových látek písemným příkazem, jehož přijetí musí být řádně potvrzeno.

4. Na základě údajů, které provozovatel dodal během 15 pracovních dní stanovených v odstavci 1, se rozhodne o případném udělení vývozního povolení.

Vývoz se povoluje:

- pokud se v daném období nerozhodne o prodloužení této doby, o vyžádání dalších informací nebo o vydání příkazu podle odstavce 3 nebo

- pokud příslušný orgán po předložení formálního vývozního povolení učiní opatření na vydání takového dokladu.

Potvrzení přijetí uvedené v odstavci 1 nebo vývozní povolení, učinil-li příslušný orgán opatření k vydání takového povolení, musí být vystaveno za všech okolností pro potřeby kontroly celních orgánů v okamžiku uložení vývozního celního prohlášení.

5. S ohledem na požadavek oznámení před vývozem, které zasílá třetí země Společenství v souladu s čl. 12 odst. 10 úmluvy OSN:

(a) Komise neprodleně uvědomí příslušný orgán členského státu o jakémkoli takovém požadavku;

(b) příslušný orgán dotyčného členského státu dodá před jakýmkoli vývozem uvedených látek do žádající země informace upřesněné v odstavci 2 příslušnému orgánu této země. Kopie této odpovědi zašlou Komisi za účelem rozeslání ostatním členským státům;

(c) orgán poskytující takové informace může požadovat, aby orgán ve třetí zemi zajistil důvěrný charakter obchodních, hospodářských, průmyslových nebo služebních tajemství nebo jiných tržních postupů zde uvedených.

Článek 5

Zvláštní vývozní mechanismusLátky uvedené v tabulce II přílohy

Za účelem doplnění právních úprav pro kontrolu mezinárodního trhu s uvedenými látkami mezi Společenstvím a třetími zeměmi se článek 4 použije obdobně na vývoz látek uvedených v tabulce II přílohy, kdykoli se zdá, že tyto látky jsou přímo nebo nepřímo určeny pro zemi, která sdělila Komisi své přání být předem uvědoměna o jakékoli zásilce uvedených látek na své území, protože by tyto látky mohly být zneužity pro nedovolenou výrobu omamných a psychotropních látek.

HLAVA III

KONTROLNÍ OPATŘENÍ

Článek 6

Oprávnění příslušných orgánů

1. Za účelem zajištění správného používání článků 2,4,5 a 5a přijme každý členský stát v rámci svých vnitrostátních předpisů opatření nezbytná k tomu, aby příslušné orgány mohly:

a) získávat informace o objednávkách uvedených látek nebo o činnostech, které tyto látky zahrnují;

b) vstupovat do obchodních prostor provozovatelů za účelem získání důkazů o nezákonnosti.

2. Aniž jsou dotčena opatření uvedená v článcích 4, 5 a 5a a odstavce 1 tohoto článku, mohou příslušné orgány každého členského státu zakázat uvedení těchto látek na celní území Společenství nebo jejich přesun z tohoto území, jsou-li dostatečné důkazy k předpokladu, že tyto látky jsou určeny pro nedovolenou výrobu omamných nebo psychotropních látek.

HLAVA IV

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Článek 7

Pro účely používání tohoto nařízení a aniž je dotčen článek 10 se ustanovení nařízení (EHS) č. 1468/81, zejména ustanovení týkající se důvěrnosti, použijí obdobně. Každý členský stát sdělí ostatním členským státům a Komisi název příslušných orgánů jmenovaných podle čl. 2 odst. 2 nařízení (EHS) č. 1468/81 za korespondenty.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Každý členský stát stanoví sankce použitelné při porušení ustanovení tohoto nařízení. Sankce dodržování těchto ustanovení dostatečně podporují.

Článek 9

1. Aby bylo možné v potřebné míře přizpůsobit programy monitorování obchodu s uvedenými látkami mezi Společenstvím a třetími zeměmi, předá příslušný orgán každého členského státu každoročně Komisi veškeré potřebné informace o používání kontrolních opatření stanovených tímto nařízením, zejména opatření týkající se látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek a metod šíření a nedovolené výroby.

2. Na základě sdělení podle odstavce 1 sestaví Komise v souladu s čl. 12 odst. 12 úmluvy OSN a po konzultaci s členskými státy výroční zprávu, kterou předloží Mezinárodnímu úřadu pro kontrolu omamných látek.

Článek 10

Komise svolá schůzky zástupců jednotlivých členských států, aby na svůj podnět, nebo na žádost členského státu přezkoumala otázky týkající se použití tohoto nařízení.

Článek 11

Každý členský stát uvědomí Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení.

Komise sdělí tyto informace ostatním členským státům.

Článek 12

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 1. ledna 1991.

Použije se ode dne 1. července 1991.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. prosince 1990

Za Radu

předseda

P. Romita

[1] Úř. věst. L 144, 2.6.1981, s. 1.

[2] Úř. věst. L 90, 2.4.1987, s. 3.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

TABULKA I | TABULKA II |

efedrinergometrinergotaminkyselina lysergová1-fenyl-2-propanonpseudoefedrin Soli látek uvedených v této tabulce, kdekoli je existence takových solí možná. | acetanhydridacetonkyselina antranilováethyletherkyselina fenyloctovápiperidin Soli látek uvedených v této tabulce, kdekoli je existence takových solí možná. |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU