90/641/EuratomSměrnice Rady 90/641/Euratom ze dne 4. prosince 1990 o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu

Publikováno: Úř. věst. L 349, 13.12.1990, s. 21-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 4. prosince 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 13. prosince 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/59/Euratom Pozbývá platnosti: 6. února 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 4. prosince 1990

o ochraně externích pracovníků vystavených riziku ionizujícího záření v průběhu jejich činností v kontrolovaném pásmu

(90/641/Euratom)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na články 31 a 32 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci skupiny osob jmenovaných v souladu s článkem 31 Smlouvy Výborem pro vědu a techniku z vědeckých odborníků členských států,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že čl. 2 písm. b) Smlouvy stanoví, že Společenství stanoví jednotné bezpečnostní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva a dbá na jejich dodržování podle postupů stanovených v hlavě II kapitole III Smlouvy;

vzhledem k tomu, že dne 2. února 1959 přijala Rada směrnice, které stanoví základní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [3], ve znění směrnic 80/836/Euratom [4] a 84/467/Euratom [5];

vzhledem k tomu, že hlava VI směrnice 80/836/Euratom stanoví základní zásady, kterými se řídí ochrana pracovníků vystavených záření;

vzhledem k tomu, že čl. 40 odst. 1 uvedené směrnice stanoví, že každý členský stát přijme veškerá nezbytná opatření k zajištění účinné ochrany pracovníků vystavených záření;

vzhledem k tomu, že články 20 a 23 uvedené směrnice stanoví klasifikaci pracovišť a kategorií pracovníků vystavených záření podle úrovně ozáření;

vzhledem k tomu, že pracovníci vykonávající činnosti v kontrolovaných pásmech podle uvedených článků 20 a 23 mohou patřit k zaměstnancům provozovatele nebo být externími pracovníky;

vzhledem k tomu, že článek 3 směrnice 80/836/Euratom týkající se činností podle článku 2 uvedené směrnice předpokládá, že by tyto činnosti měly být ohlašovány nebo by měly, v případech stanovených každým členským státem, podléhat předchozímu povolení;

vzhledem k tomu, že externí pracovníci mohou být vystaveni ionizujícímu záření postupně v několika kontrolovaných pásmech v témže členském státě nebo v různých členských státech; že tyto zvláštní pracovní podmínky vyžadují existenci odpovídajícího systému radiologického monitorování;

vzhledem k tomu, že systém radiologického monitorování musí podle společných předpisů poskytovat externím pracovníkům stejnou ochranu, jakou provozovatel poskytuje pracovníkům ve stálém pracovním poměru;

vzhledem k tomu, že až do zavedení jednotného systému pro celé Společenství by měly být rovněž vzaty v úvahu systémy radiologického monitorování externích pracovníků, které případně existují na úrovni členských států;

vzhledem k tomu, že k optimalizaci ochrany externích pracovníků je nezbytné přesně vymezit povinnosti externích podniků a provozovatelů, aniž je dotčena povinnost těchto externích pracovníků přispívat ke své vlastní ochraně;

vzhledem k tomu, že systém radiační ochrany externích pracovníků se podle možnosti rovněž vztahuje na případy osob samostatně výdělečně činných se statusem externího podniku,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

Účel a definice

Článek 1

Účelem této směrnice je doplnit směrnici 80/836/Euratom, a tím na úrovni Společenství optimalizovat postupy ochrany externích pracovníků vykonávajících činnosti v kontrolovaných pásmech.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

- "kontrolovaným pásmem" prostor, ve kterém jsou zavedena zvláštní pravidla pro účely ochrany před ionizujícím zářením a do kterého je přístup regulován podle článku 20 směrnice 80/836/Euratom,

- "provozovatelem" jakákoli fyzická nebo právnická osoba, která je podle vnitrostátních právních předpisů odpovědná za kontrolované pásmo, ve kterém jsou vykonávány činnosti, které musí být ohlášeny podle článku 3 směrnice 80/836/Euratom,

- "externím podnikem" jakákoli fyzická nebo právnická osoba, s výjimkou provozovatele a členů jeho personálu, která vykonává činnosti jakéhokoli druhu v kontrolovaném pásmu,

- "externím pracovníkem" jakýkoli pracovník kategorie A podle definice v článku 23 směrnice 80/836/Euratom, který vykonává činnosti jakéhokoli druhu v kontrolovaném pásmu, přičemž je dočasně nebo stále zaměstnán externím podnikem, včetně stážistů, učňů a studentů ve smyslu článku 10 uvedené směrnice, nebo poskytuje služby jako osoba samostatně výdělečně činná,

- "systémem radiologického monitorování" opatření zaměřená na dodržování jednotlivých ustanovení směrnice 80/836/Euratom, zejména hlavy VI uvedené směrnice, při činnostech vykonávaných externími pracovníky,

- "činnostmi vykonávanými pracovníky" jakákoli služba nebo soubor služeb poskytovaný externím pracovníkem v kontrolovaném pásmu provozovatele.

HLAVA II

Povinnosti příslušných orgánů členských států

Článek 3

Každý členský stát je povinen zajistit, aby činnosti vykonávané externími podniky uvedené v článku 2 směrnice 80/836/Euratom podléhaly ohlášení nebo předchozímu povolení v souladu s hlavou II uvedené směrnice, a zejména jejím článkem 3.

Článek 4

1. Každý členský stát je povinen zajistit, aby systém radiologického monitorování poskytoval externím pracovníkům stejnou ochranu, jakou provozovatel poskytuje pracovníkům ve stálém pracovním poměru.

2. Až do vytvoření jednotného systému radiační ochrany externích pracovníků na úrovni Společenství, jako je např. počítačová síť, se

a) po přechodnou dobu v souladu se společnými ustanoveními stanovenými v příloze I používá systém založený na

- centralizované národní síti nebo

- vystavování osobních dokladů radiologického monitorování (osobních radiačních průkazů) pro každého externího pracovníka, přičemž se použijí společná ustanovení uvedená v příloze II;

b) v případě přeshraničních externích pracovníků se do doby vytvoření systému ve smyslu odstavce 2 používají osobní doklady uvedené v písmenu a).

HLAVA III

Povinnosti externích podniků a provozovatelů

Článek 5

Externí podniky jsou povinny buď přímo, anebo na základě smluvních ujednání s provozovateli zajistit radiační ochranu svých pracovníků v souladu s příslušnými ustanoveními hlav III až VI směrnice 80/836/Euratom, a zejména

a) zajistit dodržování obecných zásad a limitů ozáření podle článků 6 až 11 uvedené směrnice;

b) poskytovat informace a školení v oblasti radiační ochrany podle článku 24 uvedené směrnice;

c) zaručit, že jejich pracovníci podléhají hodnocení ozáření a lékařskému dohledu za podmínek stanovených v článku 26 a článcích 28 až 38 uvedené směrnice;

d) zajistit, aby radiologické údaje o monitorování individuálního ozáření každého jejich pracovníka ve smyslu přílohy I části II této směrnice byly uchovávány v aktualizované podobě v počítačové síti nebo v osobním dokladu uvedeném v čl. 4 odst. 2.

Článek 6

1. Provozovatel kontrolovaného pásma, ve kterém vykonávají činnosti externí pracovníci, odpovídá buď přímo, anebo na základě smluvních ujednání za provozní aspekty jejich radiační ochrany, které se přímo týkají povahy kontrolovaného pásma a činností.

2. Pro každého externího pracovníka vykonávajícího činnosti v kontrolovaném pásmu musí provozovatel

a) zkontrolovat, zda byl dotyčný pracovník uznán ze zdravotního hlediska schopným vykonávat činnosti, kterými byl pověřen;

b) zajistit, aby bylo pracovníkovi kromě základního školení v oblasti radiační ochrany podle čl. 5 odst. 1 písm. b) poskytnuto zvláštní školení v souvislosti s charakteristikami kontrolovaného pásma a činností;

c) zajistit, aby byl pracovník vybaven nezbytnými osobními ochrannými prostředky;

d) zajistit rovněž, aby byl pracovník vybaven osobním monitorovacím zařízením vhodným pro předpokládaný druh a rozsah zásahu a byl vybaven jakýmkoli provozním dozimetrickým přístrojem, který může být nezbytný;

e) zajistit dodržování obecných zásad a limitů ozáření podle článků 6 až 11 směrnice 80/836/Euratom;

f) zajistit nebo přijmout veškerá vhodná opatření k zajištění toho, aby byly po každé činnosti zaznamenány radiologické údaje o monitorování individuálního ozáření každého externího pracovníka ve smyslu přílohy I části III.

HLAVA IV

Povinnosti externích pracovníků

Článek 7

Každý externí pracovník je povinen podle svých možností sám přispívat k ochraně, kterou mu zajišťuje systém radiologického monitorování uvedený v článku 4.

HLAVA V

Závěrečná ustanovení

Článek 8

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 4. prosince 1990.

Za Radu

předseda

G. de Michelis

[1] Stanovisko ze dne 11. října 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Úř. věst. C 56, 7.3.1990, s. 1.

[3] Úř. věst. 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[4] Úř. věst. L 246, 17.9.1980, s. 1.

[5] Úř. věst. L 265, 5.10.1984, s. 4.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO SÍTĚ A OSOBNÍ DOKLADY UVEDENÉ V ČL. 4 ODST. 2

ČÁST I

1. Každý systém radiologického monitorování členského státu pro externí pracovníky musí obsahovat tyto tři části:

- údaje o totožnosti externího pracovníka,

- údaje, které musí být poskytnuty před zahájením jakékoli činnosti,

- údaje, které musí být poskytnuty po ukončení jakékoli činnosti.

2. Příslušné orgány členského státu přijmou opatření nezbytná k tomu, aby zabránila jakémukoli padělání, zneužití nebo nedovolenému pozměňování dat v systému radiologického monitorování.

3. Údaje o totožnosti externího pracovníka musí rovněž obsahovat údaj o pracovníkově pohlaví a datum jeho narození.

ČÁST II

Před zahájením jakékoli činnosti musí údaje, které má externí podnik nebo orgán k tomu zmocněný poskytnout provozovateli nebo jeho autorizovanému lékaři prostřednictvím systému radiologického monitorování, obsahovat:

- jméno a adresu externího podniku,

- lékařskou klasifikaci zdravotního stavu externího pracovníka v souladu s článkem 35 směrnice 80/836/Euratom,

- datum poslední periodické zdravotní prohlídky,

- výsledky monitorování individuálního ozáření externího pracovníka.

ČÁST III

Údaje, které musí zaznamenat provozovatel nebo dát zaznamenat orgánem k tomu zmocněným do systému radiologického monitorování po ukončení jakékoli činnosti, musí obsahovat:

- dobu činnosti,

- odhad efektivní dávky, kterou externí pracovník obdržel,

- v případě, že ozáření není rovnoměrné, odhad ekvivalentní dávky v různých částech těla,

- v případě vnitřní kontaminace odhad přijaté aktivity nebo úvazku dávky.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

DOPLŇUJÍCÍ USTANOVENÍ K USTANOVENÍM UVEDENÝM V PŘÍLOZE I TÝKAJÍCÍM SE OSOBNÍHO DOKLADU O RADIOLOGICKÉM MONITOROVÁNÍ (OSOBNÍCH RADIAČNÍCH PRŮKAZŮ)

1. Osobní doklad o radiologickém monitorování vydaný příslušnými orgány členských států pro externí pracovníky je nepřenosný.

2. V souladu s částí I bodem 2 přílohy I vydávají osobní doklady příslušné orgány členských států, které každému osobnímu dokladu přidělí identifikační číslo.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU