90/604/EHSSměrnice Rady 90/604/EHS ze dne 8. listopadu 1990, kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední společnosti a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU

Publikováno: Úř. věst. L 317, 16.11.1990, s. 57-59 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 8. listopadu 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. listopadu 1990 Nabývá účinnosti: 19. listopadu 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/34/EU Pozbývá platnosti: 19. července 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 8. listopadu 1990,

kterou se mění směrnice 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách a směrnice 83/349/EHS o konsolidovaných účetních závěrkách, pokud se jedná o výjimky pro malé a střední společnosti a o zveřejňování ročních účetních závěrek v ECU

(90/604/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že harmonizace vnitrostátních předpisů týkajících se struktury a obsahu roční účetní závěrky a výroční zprávy, metod oceňování a zveřejňování těchto dokumentů ve vztahu mimo jiné k akciovým společnostem a společnostem s ručením omezeným byla upravena směrnicí 78/660/EHS [4], naposledy pozměněnou aktem o přistoupení Španělska a Portugalska;

vzhledem k tomu, že administrativní postupy ukládané malým a středním podnikům je třeba zjednodušit v souladu s usnesením Rady ze dne 3. listopadu 1986 o akčním programu pro malé a střední podniky (MSP) [5] a s usnesením Rady ze dne 30. června 1988 o zlepšování podnikatelského prostředí a o podpoře rozvoje podniků, zejména malých a středních podniků, ve Společenství [6], požadujícími zvláště podstatné zjednodušení povinností vyplývajících ze směrnice 78/660/EHS;

vzhledem k tomu, že na základě čl. 53 odst. 2 směrnice 78/660/EHS je vhodné podruhé revidovat limity definující malé a střední podniky;

vzhledem k tomu, že odchylky ohledně sestavování, auditu a zveřejňování účetních závěrek, které mohou členské státy umožnit podle směrnice 78/660/EHS, by měly být častější u malých společností;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít možnost povolit společnostem, aby neuváděly v komentáři k účetní závěrce jisté informace ohledně odměn přiznaných členům správních, řídících nebo dozorčích orgánů společnosti, umožňují-li tyto informace, aby bylo identifikováno postavení určitého člena takových orgánů;

vzhledem k tomu, že by členským státům mělo být také umožněno poskytovat úlevy z povinností uložených malým společnostem ohledně sestavování a zveřejňování komentářů k účetním závěrkám; že by členské státy měly mít možnost udělovat takovým společnostem výjimku z povinnosti uvádět v komentáři k účetní závěrce některé informace, které mohou být u malých společností považovány za méně důležité; že by z téhož důvodu měly mít členské státy mít možnost osvobodit takové společnosti od povinnosti sestavovat výroční zprávu pod podmínkou, že v komentáři k účetní závěrce se uvedou údaje stanovené v čl. 22 odst. 2 směrnice 77/91/EHS [7], týkající se nabytí vlastních akcií;

vzhledem k tomu, že je důležité napomáhat evropské měnové integraci tím, že se společnostem povolí alespoň zveřejňovat svou závěrku v ECU; že toto je pouze doplňková možnost, která nemění postavení společností, které již nyní mohou sestavovat a zveřejňovat účetní závěrku v ECU; že v tomto směru by směrnice 78/660/EHS a 83/349/EHS [8], ve znění aktu o přistoupení Španělska a Portugalska, měly být vyjasněny tím, že by se společnostem využívajícím této možnosti nařídilo, aby uváděly použité přepočítací koeficienty v komentáři k účetní závěrce,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 11 směrnice 78/660/EHS se mění takto:

1. v první odrážce se slova "bilanční suma: 1550000 ECU" nahrazují slovy "bilanční suma 2000000 ECU";

2. v druhé odrážce se slova "čistý obrat: 3200000 ECU" se nahrazují slovy "čistý obrat: 4000000 ECU";

3. doplňuje se nový pododstavec, který zní:

"Členské státy mohou upustit od uplatňování čl. 15 odst. 3 písm. a) a odst. 4 pro zkrácenou rozvahu."

Revize uvedených částek v ECU představuje druhou pětiletou revizi ve smyslu čl. 53 odst. 2 směrnice 78/660/EHS.

Článek 2

Článek 27 směrnice 78/660/EHS se mění takto:

1. v první odrážce se slova "bilanční suma: 6200000 ECU" nahrazují slovy "bilanční suma: 8000000 ECU";

2. v druhé odrážce slova "čistý obrat: 12800000 ECU" nahrazují slovy "čistý obrat: 16000000 ECU".

Revize uvedených částek v ECU představuje druhou pětiletou revizi ve smyslu čl. 53 odst. 2 směrnice 78/660/EHS.

Článek 3

V článku 53 směrnice 78/660/EHS se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Pro účely této směrnice je ECU definováno nařízením (EHS) č. 3180/78 [9] ve znění nařízení (EHS) č. 2626/84 [10], a č. 1971/89 [11].

Hodnota v národní měně se stanoví podle kursu ke dni 8. listopadu 1990."

Článek 4

V článku 43 směrnice 78/660/EHS se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Členské státy mohou upustit od požadavku poskytování informací podle odst. 1 bodu 12, pokud by taková informace umožnila identifikovat postavení určitého člena těchto orgánů."

Článek 5

Článek 44 směrnice 78/660/EHS se nahrazuje tímto:

"Článek 44

1. Členské státy mohou povolit, aby společnosti uvedené v článku 11 vypracovávaly zkrácené komentáře k účetní závěrce bez údajů požadovaných v čl. 43 odst. 1 bodech 5 až 12. V komentáři k účetní závěrce však musí zveřejnit informace stanovené v čl. 43 odst. 1 bodu 6 souhrnně pro všechny položky, jichž se to týká.

2. Členské státy mohou také osvobodit společnosti uvedené v odstavci 1 od povinnosti uvádět v komentáři k účetní závěrce údaje požadované v čl. 15 odst. 3 písm. a) a v odst. 4, v článcích 18 a 21, v čl. 29 odst. 2, v čl. 30 druhém pododstavci, v čl. 34 odst. 2, v čl. 40 odst. 2 a v čl. 42 druhém pododstavci.

3. Použije se článek 12."

Článek 6

V článku 46 směrnice 78/660/EHS se doplňuje nový odstavec, který zní:

"3. Členské státy nemusí trvat na povinnosti společností, na které se vztahuje článek 11, sestavovat výroční zprávu, poskytnou-li v komentáři k účetní závěrce údaje požadované v čl. 22 odst. 2 směrnice 77/91/EHS týkající se nabytí vlastních akcií dotyčnou společností."

Článek 7

V čl. 47 odst. 2 směrnice 78/660/EHS se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) zkrácený komentář k účetní závěrce v souladu s článkem 44."

Článek 8

Ve směrnici 78/660/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 50a

Roční účetní závěrka se může zveřejňovat v měně, ve které byla sestavena, a v ECU, přepočtená podle směnného kursu, který platil k rozvahovému dni. Tento kurs se uvede v komentáři k účetní závěrce."

Článek 9

Ve směrnici 83/349/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 38a

Konsolidovaná účetní závěrka se může zveřejňovat v měně, ve které byla sestavena, a v ECU, přepočtená podle směnného kursu, který platil k rozvahovému dni sestavení konsolidované účetní závěrky. Tento kurs se uvede v komentáři k účetní závěrce."

Článek 10

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1993. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy mohou stanovit, že se tato směrnice použije poprvé na účetní závěrky za účetní období začínající 1. lednem 1995 nebo během kalendářního roku 1995.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 8. listopadu 1990.

Za Radu

předseda

P. Romita

[1] Úř. věst. C 287, 11.11.1986, s. 5;Úř. věst. C 318, 20.12.1989, s. 12.

[2] Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 257.Rozhodnutí ze dne 24. října 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 139, 5.6.1989, s. 42.

[4] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

[5] Úř. věst. C 287, 14.11.1986, s. 1.

[6] Úř. věst. C 197, 27.7.1988, s. 6.

[7] Úř. věst. L 26, 31.1.1977, s. 1.

[8] Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1.

[9] Úř. věst. L 379, 30.12.1978, s. 1.

[10] Úř. věst. L 247, 16.9.1984, s. 1.

[11] Úř. věst. L 379, 30.12.1978, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU