90/488/EHSSměrnice Rady 90/488/EHS ze dne 17. září 1990, kterou se mění směrnice 87/404/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

Publikováno: Úř. věst. L 270, 2.10.1990, s. 25-25 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 17. září 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. září 1990 Nabývá účinnosti: 25. září 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/105/ES Pozbývá platnosti: 28. října 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 17. září 1990,

kterou se mění směrnice 87/404/EHS o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se jednoduchých tlakových nádob

(90/488/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice 87/404/EHS [4] předpokládá úplnou harmonizaci norem pro jednoduché tlakové nádoby vyráběné sériově;

vzhledem k tomu, že v případě neexistence harmonizovaných norem požaduje směrnice 87/404/EHS u daných nádob ES přezkoušení typu; že tyto normy nebudou k dispozici k datu použitelnosti směrnice;

vzhledem k tomu, že směrnice 87/404/EHS nestanovila přechodné období, během něhož by bylo povoleno uvádět na trh i nádoby na skladě, které byly vyrobeny v souladu s vnitrostátními právními předpisy použitelnými ještě před vstupem této směrnice v platnost;

vzhledem k tomu, že výrobci musí mít čas potřebný k uplatnění postupů ES přezkoušení typu a že je nezbytné stanovit přechodné období pro uvedení nádob na skladě na trh,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V čl. 18 bodu 1 směrnice 87/404/EHS se vkládá nový odstavec, který zní:

"Členské státy povolí na období do 1. července 1992 uvádět na trh a/nebo do provozu nádoby odpovídající platným předpisům na svých územích před datem použitelnosti této směrnice."

Článek 2

Členské státy přijmou předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. července 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. září 1990.

Za Radu

předseda

P. Romita

[1] Úř. věst. C 13, 19.1.1990, s. 7.

[2] Úř. věst. C 149, 18.6.1990, s. 145 a rozhodnutí ze dne 12. září 1990 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. C 168, 10.7.1990, s. 2.

[4] Úř. věst. L 220, 8.8.1987, s. 48.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU