90/396/EHSSměrnice Rady 90/396/EHS ze dne 29. června 1990 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

Publikováno: Úř. věst. L 196, 26.7.1990, s. 15-29 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. června 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 9. července 1990 Nabývá účinnosti: 9. července 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/142/ES Pozbývá platnosti: 5. ledna 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 29. června 1990

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se spotřebičů plynných paliv

(90/396/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že členské státy jsou na svém územích odpovědné za zajištění bezpečnosti a zdraví osob, a případně domácích zvířat a majetku, před nebezpečím plynoucím z používání spotřebičů plynných paliv;

vzhledem k tomu, že v určitých členských státech je v závazných předpisech definována zejména úroveň bezpečnosti spotřebičů plynných paliv specifikováním konstrukce, provozních charakteristik a inspekčních postupů; že tyto závazné předpisy nemusí nutně vést k různým úrovním bezpečnosti v jednotlivých členských státech, ale že jejich rozdílnost může bránit obchodu uvnitř Společenství;

vzhledem k tomu, že v členských státech platí různé podmínky, pokud jde o druhy plynných paliv a vstupní tlaky; že tyto podmínky nejsou harmonizovány, protože situace v dodávce a rozvodech energie je pro každý členský stát odlišná;

vzhledem k tomu, že články 65 a 68 Bílé knihy o dotvoření vnitřního trhu, která byla schválena Evropskou radou v červnu 1985, pojednávají o novém přístupu k harmonizaci právních předpisů;

vzhledem k tomu, že odchylně od jednoho ze základních pravidel Společenství, jmenovitě pravidla volného pohybu zboží, jsou podle současných právních předpisů Společenství překážky pohybu uvnitř Společenství vyplývající z rozdílů vnitrostátních právních předpisů pro uvádění výrobků na trh přijatelné, pokud tyto překážky lze uznat jako nezbytné k zajištění základních požadavků; že harmonizace právních předpisů musí být v tomto případě omezena na předpisy, které jsou nezbytné pro splnění základních požadavků na bezpečnost, ochranu zdraví a úsporu energie týkající se spotřebičů plynných paliv; že tyto požadavky, protože jsou základní, musí nahradit odpovídající vnitrostátní právní předpisy;

vzhledem k tomu, že udržování nebo zvyšování úrovně bezpečnosti dosažené v členských státech tvoří jeden ze základních cílů této směrnice a bezpečnosti, jak je definována v základních požadavcích;

vzhledem k tomu, že musí být zachovány základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, aby byla zajištěna bezpečnost spotřebičů plynných paliv; že úspora energie se považuje za nezbytnou; že tyto požadavky musí být uplatňovány rozumně s ohledem na stav techniky v době konstrukce;

vzhledem k tomu, že tato směrnice obsahuje pouze základní požadavky; že pro usnadnění posuzování shody se základními požadavky je nezbytné mít harmonizované normy na evropské úrovni, zvláště pokud jde o výrobu, fungování a instalaci spotřebičů plynných paliv tak, aby výrobky vyhovující těmto harmonizovaným normám bylo možno považovat za výrobky vyhovující základním požadavkům; že tyto normy, harmonizované na evropské úrovni, jsou zpracovávány soukromoprávními subjekty a musí si zachovat charakter nezávazných znění; že pro tento účel jsou Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) uznány za subjekty oprávněné k přijímání harmonizovaných norem v souladu s obecnými řídícími zásadami pro spolupráci mezi Komisí a těmito dvěma subjekty, které byly podepsány dne 13. listopadu 1984; že ve smyslu této směrnice je harmonizovaná norma technickou specifikací (evropská norma nebo harmonizační dokument) přijatou jedním nebo oběma uvedenými subjekty na základě pověření Komise v souladu se směrnicí Rady 83/189/EHS ze dne 28. března 1983 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů [4], ve znění směrnice 88/182/EHS [5], a v souladu s výše uvedenými obecnými řídícími zásadami;

vzhledem k tomu, že do přijetí harmonizovaných norem ve smyslu této směrnice by se měly shoda se základními požadavky a volný pohyb spotřebičů plynných paliv usnadnit schválením, na úrovni Společenství, výrobků, které vyhovují vnitrostátním normám, jejichž shoda se základními požadavky byla potvrzena kontrolním postupem Společenství;

vzhledem k tomu, že kontrola dodržování odpovídajících technických předpisů je nutná pro zajištění účinné ochrany uživatelů a třetích stran; že existující postupy certifikace se v jednotlivých členských státech liší; že k zamezení vícenásobných inspekcí, které brání volnému pohybu nádob, je nezbytné přijmout v rámci členských států opatření ke vzájemnému uznávání postupů certifikace; že pro usnadnění vzájemného uznávání postupů certifikace je nutno v rámci Společenství vypracovat harmonizované postupy, společně s harmonizovanými kritérii pro jmenování subjektů odpovědných za provádění těchto postupů;

vzhledem k tomu, že odpovědnost členských států na jejich územích za bezpečnost, ochranu zdraví a úsporu energie, která je zahrnuta v základních požadavcích, musí být uznána v ochranné doložce stanovující přiměřený postup Společenství;

vzhledem k tomu, že ti, kterým je určeno každé rozhodnutí přijaté v souladu s touto směrnicí, musí být informováni o důvodech takového rozhodnutí a o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů;

vzhledem k tomu, že Rada přijala dne 17. září 1984 rámcovou směrnici o spotřebičích plynných paliv (84/530/EHS) [6], naposledy pozměněnou směrnicí 86/312/EHS [7], a samostatnou směrnici o ohřívačích vody na plynná paliva (84/531/EHS) [8] naposledy pozměněnou směrnicí 88/665/EHS [9]; že se obě směrnice týkají stejné oblasti jako tato směrnice a měly by být proto zrušeny;

vzhledem k tomu, že opatření zaměřená na postupné vytváření vnitřního trhu musí být přijata do 31. prosince 1992; že vnitřní trh je tvořen prostorem bez vnitřních hranic, v němž je zajištěn volný pohyb zboží, osob, služeb a kapitálu,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

Oblast působnosti, uvádění na trh a volný pohyb

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na:

- spotřebiče plynných paliv používané k vaření, vytápění, ohřevu užitkové vody, chlazení, svícení nebo praní, které mají, podle povahy provozu, běžnou teplotu vody nepřevyšující 105 oC, dále jen "spotřebiče". Hořáky s nuceným průtokem vzduchu a topná tělesa vybavená těmito hořáky se rovněž považují za spotřebiče,

- bezpečnostní, kontrolní nebo regulační zařízení a podskupiny, s výjimkou hořáků s nuceným průtokem vzduchu a topných těles vybavených těmito hořáky, samostatně uváděné na trh pro profesionální použití a určené pro zabudování do spotřebiče plynných paliv nebo tvořící součást takového spotřebiče, dále jen "vybavení".

2. Spotřebiče zvláště určené pro použití k průmyslovým procesům probíhajícím v průmyslových objektech jsou vyňaty z oblasti působnosti definované v odstavci 1.

3. Pro účely této směrnice se výrazem "plynné palivo" rozumí jakékoli palivo v plynném stavu při teplotě 15 oC a tlaku 1 bar.

4. Pro účely této směrnice se výrazem "spotřebič se běžně používá" rozumí, že spotřebič je:

- správně instalován a pravidelně udržován v souladu s pokyny výrobce,

- používán s běžnými odchylkami v jakosti paliva a při běžném kolísání vstupního tlaku paliva a

- používán v souladu s určeným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

Článek 2

1. Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby spotřebiče uvedené v článku 1 mohly být uváděny na trh a do provozu pouze tehdy, neohrozí-li při běžném používání bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku.

2. Členské státy sdělí do 1. ledna 1991 druhy plynných paliv a odpovídající vstupní tlaky používané na jejich území ostatním členským státům a Komisi. Rovněž včas oznámí všechny změny. Komise zajistí, aby tyto informace byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 3

Spotřebiče a vybavení uvedené v článku 1 musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným v příloze I, které se na ně vztahují.

Článek 4

1. Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh nebo do provozu spotřebičů, které vyhovují základním požadavkům této směrnice.

2. Členské státy nesmějí zakazovat, omezovat nebo bránit uvádění na trh vybavení uvedeného v článku 1, které je opatřeno certifikátem podle čl. 8 odst. 4.

Článek 5

1. Členské státy předpokládají, že spotřebiče a vybavení splňují základní požadavky podle článku 3, pokud jsou spotřebiče a vybavení ve shodě

a) s odpovídajícími vnitrostátními normami, které přejímají harmonizované normy, odkazy na tyto normy byly zveřejněny v Úředním věstníku Evropských společenství

Členské státy zveřejní odkazy na tyto vnitrostátní normy;

b) s příslušnými vnitrostátními normami podle odstavce 2, pokud v oblastech, kterých se takové normy týkají, neexistují žádné harmonizované normy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění svých vnitrostátních norem podle odst. 1 písm. b), o kterých se domnívají, že jsou ve shodě se základními požadavky podle článku 3. Komise předloží tyto vnitrostátní normy ostatním členským státům. V souladu s postupem uvedeným v čl. 6 odst. 2 Komise oznámí členským státům ty vnitrostátní normy, u nichž se předpokládá shoda se základními požadavky podle článku 3.

Článek 6

1. Pokud má členský stát nebo Komise za to, že normy podle čl. 5 odst. 1 nesplňují zcela základní požadavky uvedené v článku 3, Komise nebo dotyčný členský stát předloží záležitost s udáním důvodů stálému výboru zřízenému směrnicí 83/189/EHS, dále jen "výbor". Výbor bezodkladně zaujme stanovisko.

Na základě stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je či není nutné stáhnout tyto normy ze zveřejnění podle čl. 5 odst. 1.

2. Po obdržení sdělení podle čl. 5 odst. 2, Komise záležitost konzultuje s výborem. Do jednoho měsíce po obdržení stanoviska výboru Komise uvědomí členské státy, zda je u dané vnitrostátní normy (norem) předpokládána shoda; pokud ano, pak členské státy zveřejní odkazy na tyto normy. Komise je rovněž zveřejní v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

1. Pokud členský stát shledá, že by běžně používané spotřebiče opatřené značkou ES mohly ohrozit bezpečnost osob, domácích zvířat nebo majetku, přijme veškerá nezbytná opatření pro stažení těchto spotřebičů z trhu nebo pro zákaz či omezení jejich uvádění na trh.

Členský stát neprodleně uvědomí Komisi o každém takovém opatření s uvedením důvodů svého rozhodnutí a zejména se sdělením, zda je neshoda způsobena:

a) nesplněním základních požadavků podle článku 3, jestliže spotřebič neodpovídá normám podle čl. 5 odst. 1;

b) nesprávným použitím norem podle čl. 5 odst. 1;

c) nedostatky v samotných normách podle čl. 5 odst. 1.

2. Komise co nejdříve zahájí konzultace se zúčastněnými stranami. Jestliže Komise po těchto konzultacích zjistí, že opatření podle odstavce 1 jsou oprávněná, neprodleně o tom uvědomí členský stát, který opatření přijal, a ostatní členské státy.

Pokud rozhodnutí podle odstavce 1 vyplývá z nedostatků v normách, předloží Komise po konzultacích s dotyčnými zúčastněnými stranami záležitost do dvou měsíců výboru, jestliže členský stát, který opatření přijal, na jejich zachování trvá, a zahájí postup podle článku 6.

3. Pokud je spotřebič, který nevyhovuje příslušným požadavkům, opatřen značkou ES, přijme příslušný členský stát nezbytná opatření vůči tomu, kdo značku připojil, a uvědomí o tom Komisi a ostatní členské státy.

4. Komise zajistí, aby členské státy byly průběžně informovány o průběhu tohoto postupu a jeho výsledku.

KAPITOLA II

Prostředky certifikace shody

Článek 8

1. Prostředky certifikace shody sériově vyráběných spotřebičů jsou následující:

a) ES přezkoušení typu podle bodu 1 přílohy II a

b) před jejich uvedením na trh podle volby výrobce:

- ES prohlášení o shodě s typem podle bodu 2 přílohy II nebo

- ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečování jakosti výroby) podle bodu 3 přílohy II nebo

- ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobku) podle bodu 4 přílohy II nebo

- ES ověřování podle bodu 5 přílohy II.

2. V případě kusové výroby spotřebiče nebo výroby v malých množstvích si může výrobce zvolit ES ověřování každého jednotlivého výrobku, jak je uvedeno v bodu 6 přílohy II.

3. Po dokončení postupů uvedených v odst. 1 písm b) a v odst. 2 se na vyhovující spotřebiče připojí ES značka shody podle článku 10.

4. Postupy podle odstavce 1 se použijí na vybavení uvedené v článku 1, s výjimkou připojení ES značky shody, a případně vypracování prohlášení o shodě. Vydá se certifikát vyjadřující shodu vybavení s ustanoveními této směrnice, která se na ně vztahují, a které udávají jeho charakteristiky a způsob, jak musí být zabudováno nebo namontováno do spotřebiče, aby byly splněny základní požadavky, které platí pro dokončené spotřebiče.

Certifikát se připojí k vybavení.

5. Jestliže spotřebiče rovněž podléhají jiným směrnicím Společenství:

- jejich shoda se základními požadavky této směrnice se ověří postupy uvedenými v odstavcích 1 a 2 a

- zajistí se, aby rovněž vyhovovaly základním požadavkům jiných směrnic podle postupů uvedených v těchto směrnicích.

Připojení značky ES podle odstavce 3 osvědčuje, že přístroj splňuje ustanovení všech směrnic, které se na něj vztahují.

6. Záznamy a korespondence vztahující se k prostředkům certifikace shody jsou vypracovány v úředním jazyce (úředních jazycích) členského státu, ve kterém je subjekt odpovědný za provádění těchto postupů usazen, nebo v jazyce přijatém tímto subjektem.

Článek 9

1. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty, dále jen "oznámené subjekty", které jsou odpovědné za provádění postupů podle článku 8.

Komise pro informaci zveřejní seznam těchto subjektů a přidělené identifikační znaky v Úředním věstníku Evropských společenství a zajistí pravidelnou aktualizaci seznamu.

2. Členské státy použijí kritéria stanovená v příloze V pro posuzování subjektů, které mají být oznámeny.

O subjektech splňujících kritéria pro posuzování stanovená v příslušných harmonizovaných normách se předpokládá, že splňují kritérií stanovená v příloze V.

3. Členský stát, který oznámil určitý subjekt, je povinen mu oznámení odvolat, pokud shledá, že tento subjekt již nesplňuje kritéria uvedená v odstavci 2. Neprodleně o tom uvědomí Komisi a ostatní členské státy.

KAPITOLA III

ES značka shody

Článek 10

1. ES značka shody a nápisy podle přílohy III jsou připojeny na spotřebič nebo na výrobní štítek upevněný na spotřebiči a musí být viditelné, čitelné a nesmazatelné. Výrobní štítek musí být vyroben tak, aby nemohl být znovu použit.

2. Připojování jiných značek nebo nápisů, které by mohly způsobit záměnu se značkou ES, je zakázáno.

Článek 11

Jestliže se zjistí, že značka ES byla na spotřebiče nesprávně připojena, nebo že certifikace byla vybavení nesprávně udělena protože:

- spotřebiče nebo vybavení neodpovídají spotřebiči nebo vybavení uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu,

- spotřebiče nebo vybavení sice odpovídají spotřebiči nebo vybavení uvedenému v certifikátu ES přezkoušení typu, ale nesplňují základní požadavky, které se na ně vztahují,

- výrobce nesplnil své povinnosti specifikované v příloze II,

odejme oznámený subjekt oprávnění připojit značku ES nebo vydat certifikát, a uvědomí o tom také ostatní oznámené subjekty a podá zprávu dotyčnému členskému státu.

KAPITOLA IV

Závěrečná ustanovení

Článek 12

Každé rozhodnutí přijaté na základě této směrnice, které zahrnuje omezení pro uvádění spotřebiče na trh a/nebo do provozu, musí být přesně odůvodněno. Toto rozhodnutí se neprodleně oznámí straně, které se týká, spolu s informací o opravných prostředcích dostupných podle platných právních předpisů daného členského státu spolu s uvedením časových lhůt pro jejich uplatnění.

Článek 13

Směrnice 84/530/EHS a 84/531/EHS se tímto zrušují.

Článek 14

1. Členské státy do 1. července 1991 přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Použijí tyto předpisy ode dne1. ledna 1992.

2. Odchylně od článku 2 a aniž jsou dotčeny články 30 až 36 Smlouvy, členské státy nicméně mohou v období do 31. prosince 1995 povolit uvádění na trh a/nebo do provozu spotřebičů a vybavení, které splňují předpisy členských států platné před 1. lednem 1992.

3. Členské státy sdělí Komisi znění ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 15

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 29. června 1990.

Za Radu

předseda

M. Smith

[1] Úř. věst. C 42, 21.2.1989, s. 5 a Úř. věst. C 260, 13.10.1989, s. 3.

[2] Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 218 a Úř. věst. C 175, 16.7.1990

[3] Úř. věst. C 194, 31.7.1989, s. 18.

[4] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[5] Úř. věst. L 81, 26.3. 1988, s. 75.

[6] Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 95.

[7] Úř. věst. L 196, 18.7.1986, s. 56.

[8] Úř. věst. L 300, 19.11.1984, s. 106.

[9] Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 42.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Úvodní poznámka

Povinnosti vyplývající ze základních požadavků na spotřebiče uvedených v této příloze se rovněž vztahují na vybavení v případech, pokud existují odpovídající rizika.

1. OBECNÉ PODMÍNKY

1.1 Spotřebiče musí být konstruovány a vyráběny tak, aby fungovaly bezpečně a neohrožovaly osoby, domácí zvířata nebo majetek při běžném používání, jak je definováno v čl. 1 odst. 4 této směrnice.

1.2 Při uvedení na trh, musí všechny spotřebiče:

- být vybaveny technickými návody určenými pro pracovníka provádějícího instalaci,

- být vybaveny návodem k použití a údržbě určeným pro uživatele,

- být opatřeny příslušným upozorněním, které musí být uvedeno i na obalu.

Návody a upozornění musí být v úředním jazyce nebo jazycích členských států, pro které jsou spotřebiče určeny.

1.2.1 Technický návod určený pro pracovníka provádějícího instalaci musí obsahovat všechny návody k montáži, seřízení a údržbě, jež jsou vyžadovány, aby jmenované operace byly správně provedeny a aby spotřebič mohl být bezpečně provozován. Návody musí zejména specifikovat:

- druh použitého plynného paliva,

- použitý vstupní tlak plynného paliva,

- požadovaný průtok čistého vzduchu:

- pro přívod spalovacího vzduchu,

- pro zabránění vytvoření směsí nespáleného paliva v nebezpečné koncentraci u spotřebičů, které nejsou vybaveny zařízeními uvedenými v bodu 3.2.3;

- podmínky způsobu odvádění spalin;

- u hořáků s nuceným průtokem vzduchu a u topných těles, které budou vybaveny těmito hořáky, jejich charakteristiky, požadavky na montáž, které napomohou splnění základních požadavků platných pro kompletní spotřebiče, a případně seznam kombinací doporučovaných výrobcem.

1.2.2 Návod k použití a údržbě, který je určen pro uživatele, musí obsahovat všechny informace požadované pro bezpečné používání a musí zejména upozorňovat uživatele na jakákoliv omezení při používání.

1.2.3 Upozornění uváděná na spotřebiči a na jeho obalu musí jednoznačně uvádět druh použitého plynného paliva, vstupní tlak paliva a všechna omezení při používání, zejména omezení, kdy spotřebič musí být instalován pouze v dostatečně větraných prostorách.

1.3 Vybavení, o nichž se předpokládá, že budou součástí spotřebiče, musí být konstruována a vyráběna tak, aby řádně splňovala svůj určený účel, jsou-li zabudována podle návodů k montáži.

Návody k instalaci, seřízení, provozu a údržbě musí být dodány s daným vybavením.

2. MATERIÁLY

2.1 Materiály musí odpovídat svému určení a musí být odolné proti technickým, chemickým a tepelným vlivům, jimž budou podle předpokladu vystaveny.

2.2 Vlastnosti materiálů, které jsou důležité z hlediska bezpečnosti, musí zaručit výrobce nebo dodavatel spotřebiče.

3. KONSTRUKCE A VÝROBA

3.1 Obecně

3.1.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání nemohlo dojít ke snížení jejich bezpečnosti vlivem nestability, deformace, poškození nebo opotřebení.

3.1.2 Výskyt kondenzátů při uvádění do provozu a/nebo při používání nesmí ovlivnit bezpečnost spotřebičů.

3.1.3 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se minimalizovalo riziko výbuchu vlivem požáru vnějšího původu.

3.1.4 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby nemohlo dojít k proniknutí vody a nežádoucího vzduchu do okruhů, jimiž proudí palivo.

3.1.5 V případě běžného kolísání pomocné energie musí spotřebiče i nadále fungovat bezpečně.

3.1.6 Mimořádné kolísání nebo výpadek pomocné energie nebo její obnovení nesmí vyvolat nebezpečnou situaci.

3.1.7 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby se předešlo nebezpečí vyplývajícího z použití elektřiny. V oblasti, na kterou se vztahuje směrnice 73/23/EHS [1], se shoda s bezpečnostními zásadami pokud jde o nebezpečí vyplývající z použití elektřiny považuje za splnění tohoto požadavku.

3.1.8 Všechny části spotřebiče, které jsou pod tlakem, musí být odolné proti mechanickým a tepelným namáháním, kterým jsou vystaveny, aniž by došlo k jakékoli deformaci ovlivňující bezpečnost.

3.1.9 Spotřebiče musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby porucha bezpečnostních, kontrolních a regulačních zařízení nevedla k nebezpečné situaci.

3.1.10 Je-li spotřebič vybaven bezpečnostními a regulačními zařízeními, nesmí být fungování bezpečnostních zařízení narušeno funkcí regulačního zařízení.

3.1.11 Všechny části spotřebičů, které jsou seřízeny nebo nastaveny při výrobě a se kterými by uživatel ani pracovník provádějící instalaci neměli manipulovat, musí být vhodně zajištěny.

3.1.12 Ruční ovládače a ostatní ovládací a regulační zařízení musí být jasně označeny a musí být opatřeny příslušnými návody tak, aby se zabránilo jakékoli chybné manipulaci. Jejich konstrukce musí vylučovat náhodnou manipulaci.

3.2 Únik nespáleného paliva

3.2.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby množství unikajícího paliva nebylo nebezpečné.

3.2.2 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby množství paliva, které unikne z hořáku při zapalování, opakovaném zapalování a při zhasnutí plamene bylo omezeno tak, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva ve spotřebiči.

3.2.3 Spotřebiče určené k použití ve vnitřních prostorách musí být vybaveny zvláštním zařízením, které zamezuje nebezpečnému hromadění nespáleného paliva v těchto prostorách.

Spotřebiče, které nejsou vybaveny takovými zařízeními, musí být používány pouze v prostorách s dostatečným větráním, aby se zabránilo nebezpečnému hromadění nespáleného paliva.

Členské státy mohou stanovit na svém území podmínky pro přiměřené větrání prostor určených pro instalaci takových spotřebičů s ohledem na charakteristické vlastnosti spotřebičů.

Spotřebiče pro provozy společného stravování a spotřebiče spalující plynné palivo, obsahující toxické složky, musí být vybaveny výše uvedeným zařízením.

3.3 Zapalování

Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání:

- zapalování a opakované zapalování probíhalo plynule,

- bylo zajištěno šíření plamene.

3.4 Spalování

3.4.1 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání byla zajištěna stabilita plamene a aby spaliny neobsahovaly nepřijatelné koncentrace zdraví škodlivých látek.

3.4.2 Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby při běžném používání nedošlo k žádnému náhodnému úniku spalin.

3.4.3 Spotřebiče s odvodem spalin musí být konstruovány tak, aby za mimořádných podmínek odvádění spalin nedocházelo k hromadění spalin ve vnitřním prostoru v nebezpečném množství.

3.4.4 Lokální spotřebiče k vytápění v domácnostech a průtokové ohřívače vody bez odvádění spalin nesmějí způsobit ve vnitřním prostoru takovou koncentraci oxidu uhelnatého, která by ohrožovala zdraví osob s přihlédnutím k předpokládané době jejich pobytu ve vnitřním prostoru.

3.5 Racionální využití energie

Spotřebiče musí být konstruovány tak, aby zajistily racionální využití energie s ohledem na stav techniky a bezpečnostní hlediska.

3.6 Teploty

3.6.1 Části spotřebičů, které jsou určeny k umístění na podlahu nebo v blízkosti jiných ploch, nesmějí dosahovat teplot, které jsou pro okolí nebezpečné.

3.6.2 Teplota povrchu ručních ovládacích prvků spotřebičů, které jsou určeny k manipulaci, nesmí být pro uživatele nebezpečná.

3.6.3 Teploty povrchu vnějších částí spotřebičů, které jsou určeny pro použití v domácnosti, s výjimkou ploch nebo částí určených ke sdílení tepla, nesmějí být při provozu zdrojem nebezpečí pro uživatele a zvláště pro děti, u nichž je nutno vzít v úvahu přiměřenou dobu reakce.

3.7 Potraviny, užitková voda

Aniž jsou dotčena pravidla Společenství v této oblasti, nesmějí materiály a komponenty používané na výrobu spotřebiče, které přicházejí do styku s potravinami nebo užitkovou vodou, zhoršit jejich jakost.

[1] Úř. věst. L 77, 26.3.1973, s. 29.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

POSTUP CERTIFIKACE SHODY

1. ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU

1.1 ES přezkoušení typu je ta část postupu, jíž oznámený subjekt zajišťuje a prohlašuje, že spotřebič představující předpokládanou výrobu, splňuje ustanovení této směrnice, která se na něj vztahují.

1.2 Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce usazený ve Společenství podá u jediného oznámeného subjektu žádost o přezkoušení typu.

1.2.1 Žádost musí obsahovat:

- jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu,

- písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu,

- konstrukční dokumentaci podle přílohy IV.

1.2.2 Žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici reprezentativní spotřebič, který představuje předpokládanou výrobu (dále jen "typ"). Oznámený subjekt může požadovat další vzorky typu, jestliže to program zkoušek vyžaduje.

Typ může rovněž zahrnovat varianty výrobku za předpokladu, že tyto varianty nemají odlišné charakteristiky z hlediska povahy nebezpečí.

1.3 Oznámený subjekt:

1.3.1 přezkoumá konstrukční dokumentaci, ověří, zda byl typ vyroben ve shodě s touto konstrukční dokumentací a určí součásti, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem podle článku 5 a podle základních požadavků této směrnice;

1.3.2 provede nebo dá provést příslušné kontroly a/nebo zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy nebyly použity normy podle článku 5, řešení zvolená výrobcem splňují základní požadavky;

1.3.3 provede nebo dá provést příslušné kontroly a/nebo zkoušky, aby zjistil, zda v případě, kdy výrobce zvolil použití příslušných norem, byly tyto normy skutečně použity.

1.4 Pokud typ splňuje ustanovení této směrnice, oznámený subjekt vydá žadateli certifikát ES přezkoušení typu. Certifikát musí obsahovat závěry přezkoušení, případně podmínky platnosti certifikátu, údaje nezbytné k identifikaci schváleného typu a, pokud je to třeba, i popisy jeho fungování. Příslušné technické prvky, jako např. výkresy a schémata, musí být připojeny k certifikátu.

1.5 Oznámený subjekt neprodleně informuje ostatní oznámené subjekty o vydání certifikátu ES přezkoušení typu a dodatcích podle bodu 1.7. Mohou obdržet kopii certifikátu ES přezkoušení typu a/nebo jeho dodatků a na odůvodněnou žádost mohou obdržet kopii příloh certifikátu a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách.

1.6 Oznámený subjekt, který odmítne vydat nebo odnímá certifikát ES přezkoušení typu, uvědomí členský stát, který provedl oznámení, a ostatní oznámené subjekty s udáním důvodů svého rozhodnutí.

1.7 Žadatel informuje oznámený subjekt, který vydal certifikát ES přezkoušení typu, o všech změnách, které na schváleném typu provedl, které by mohly ovlivnit shodu se základními požadavky.

Jestliže mohou změny schváleného typu ovlivnit shodu se základními požadavky nebo s podmínkami používání, stanovenými pro tento výrobek, musí být výrobek znovu schválen oznámeným subjektem, který vydal certifikát ES přezkoušení typu. Toto případné dodatečné schválení se vydává formou dodatku k původnímu certifikátu ES přezkoušení typu.

2. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM

2.1 ES prohlášení o shodě s typem je část postupu, při níž výrobce prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují základní požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každý spotřebič značkou ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za neočekávané kontroly podle bodu 2.3.

2.2 Výrobce přijme veškerá nezbytná opatření, aby jeho výrobní proces včetně konečné kontroly a zkoušení výrobků zajišťoval jednotnost výroby a shodu spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a s požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobcem zvolený oznámený subjekt je povinen provádět neočekávané kontroly spotřebičů tak, jak je stanoveno v bodu 2.3.

2.3 Neočekávané kontroly spotřebičů na místě provádí oznámený subjekt v intervalech jednoho roku nebo kratších. Musí být kontrolován přiměřený počet spotřebičů a musí být provedeny odpovídající zkoušky v souladu s příslušnými normami podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu s příslušnými základními požadavky této směrnice. Oznámený subjekt v každém jednotlivém případě posoudí, zda je třeba provést všechny zkoušky nebo jen část z nich. V případě, kdy je odmítnut jeden nebo více spotřebičů, je oznámený subjekt povinen přijmout příslušná opatření, aby zabránil jejich uvedení na trh.

3. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM (zabezpečování jakosti výroby)

3.1 ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečování jakosti výroby) je postup, jímž výrobce, který plní povinnosti podle bodu 3.2, prohlašuje, že dané spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují základní požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každý spotřebič značkou ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Toto prohlášení se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za ES dozor.

3.2 Výrobce uplatňuje systém jakosti výroby, který zajišťuje shodu spotřebičů s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a se základními požadavky této směrnice, které se na něj vztahují. Výrobce podléhá ES dozoru podle bodu 3.4.

3.3 Systém jakosti

3.3.1 Výrobce podá u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o schválení systému jakosti pro dotyčné spotřebiče.

Žádost musí obsahovat:

- dokumentaci systému jakosti,

- závazek výrobce plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti,

- závazek výrobce udržovat schválený systém jakosti v přiměřeném a účinném stavu,

- dokumentaci schváleného typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

3.3.2 Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů a příruček jakosti a záznamů o jakosti. Musí obsahovat zejména přiměřený popis

- cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, týkajících se jakosti spotřebičů,

- výrobního procesu, postupů při řízení a zabezpečování jakosti a systematických opatření, která budou použita,

- kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě, s uvedením jejich četnosti,

- prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti spotřebičů a nad efektivním fungováním systému jakosti.

3.3.3 Oznámený subjekt přezkoumá a posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 3.3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá.

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí a informuje o tom ostatní oznámené subjekty. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol, jméno a adresu oznámeného subjektu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení daných spotřebičů.

3.3.4 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé aktualizaci systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a koncepcemi jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti splňuje příslušná ustanovení nebo zda je nezbytné nové posouzení. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

3.3.5 Oznámený subjekt, který odnímá schválení systému jakosti, o tom informuje ostatní oznámené subjekty a uvede důvody svého rozhodnutí.

3.4 ES dozor

3.4.1 Účelem ES dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

3.4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

- dokumentaci systému jakosti,

- záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

3.4.3 Oznámený subjekt provádí kontrolu alespoň jednou za dva roky, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a předává výrobci zprávu o kontrole.

3.4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt provést nebo dát provést zkoušky spotřebičů. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a případně protokol o zkoušce.

3.4.5 Výrobce může na požádání předložit zprávu oznámeného subjektu.

4. ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ S TYPEM (zabezpečování jakosti výrobku)

4.1 ES prohlášení o shodě s typem (zabezpečování jakosti výrobku) je ta část postupu, kterým výrobce, který plní povinnosti podle bodu 4.2, prohlašuje, že dotyčné spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují základní požadavky této směrnice, které se na ně vztahují. Výrobce opatří každý spotřebič značkou ES a vypracuje písemné prohlášení o shodě. Toto prohlášení se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a musí být uchováváno u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za ES dozor.

4.2 Výrobce používá schválený systém jakosti pro konečnou kontrolu a zkoušení spotřebičů podle bodu 4.3 a podléhá ES dozoru podle bodu 4.4.

4.3 Systém jakosti

4.3.1 V rámci tohoto postupu je výrobce povinen podat u oznámeného subjektu, který si zvolil, žádost o schválení systému jakosti pro dotyčné spotřebiče.

Žádost musí obsahovat

- dokumentaci systému jakosti,

- závazek výrobce, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti,

- závazek výrobce, že bude udržovat schválený systém jakosti i nadále v přiměřeném a účinném stavu,

- dokumentaci vztahující se ke schválenému typu a kopii certifikátu ES přezkoušení typu.

4.3.2 V rámci systému jakosti musí být každý spotřebič zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit jeho shodu se základními požadavky této směrnice, které se na něj vztahují.

Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných koncepcí, postupů a návodů. Tato dokumentace systému jakosti musí umožňovat jednoznačný výklad programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů o jakosti.

Dokumentace systému jakosti musí obsahovat zejména přiměřený popis:

- cílů systému jakosti, organizační struktury a odpovědností vedení a jejich pravomocí, pokud jde o jakost spotřebiče,

- kontrol a zkoušek, které budou provedeny po výrobě,

- metod ověřování efektivního fungování systému jakosti.

4.3.3 Oznámený subjekt přezkoumá a posoudí systém jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky podle bodu 4.3.2. U systémů, které používají příslušnou harmonizovanou normu, se shoda s těmito požadavky předpokládá. Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí a informuje o tom ostatní oznámené subjekty. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol, jméno a adresu oznámeného subjektu a odůvodněné rozhodnutí o posouzení daných spotřebičů.

4.3.4 Výrobce informuje oznámený subjekt, který schválil systém jakosti, o každé nezbytné úpravě systému jakosti ve vztahu ke změnám vyvolaným například novými technologiemi a koncepcemi jakosti.

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém jakosti splňuje příslušná ustanovení nebo zda je nezbytné nové posouzení. Oznámený subjekt oznámí své rozhodnutí výrobci. Oznámení musí obsahovat závěry kontroly a odůvodněné rozhodnutí o posouzení.

4.3.5 Oznámený subjekt, který odnímá schválení systému jakosti, o tom informuje ostatní oznámené subjekty a uvede důvody svého rozhodnutí.

4.4 ES dozor

4.4.1 Účelem ES dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného systému jakosti.

4.4.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování a poskytne mu všechny potřebné informace, zejména:

- dokumentaci systému jakosti,

- záznamy o jakosti, např. protokoly o kontrolách, výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci příslušných pracovníků atd.

4.4.3 Oznámený subjekt provádí kontrolu alespoň jednou za dva roky, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá schválený systém jakosti, a předává výrobci zprávu o kontrole.

4.4.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt provést nebo dát provést zkoušky spotřebičů. Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a případně protokol o zkoušce.

4.4.5 Výrobce může na požádání předložit zprávu oznámeného subjektu.

5. ES OVĚŘOVÁNÍ

5.1 ES ověřování je ta část postupu, kterým oznámený subjekt zajišťuje a prohlašuje, že spotřebiče jsou ve shodě s typem popsaným v certifikátu ES přezkoušení typu a splňují základní požadavky této směrnice, které se na ně vztahují.

5.2 ES ověřování se může podle volby výrobce provádět kontrolou a zkoušením každého spotřebiče v souladu s bodem 5.3, nebo kontrolou a zkoušením spotřebiče na statistickém základě v souladu s bodem 5.4.

5.3 Ověřování kontrolou a zkoušením každého spotřebiče

5.3.1 Každý spotřebič musí být zkontrolován a musí být provedeny odpovídající zkoušky stanovené v příslušných normách podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem ověřit shodu spotřebiče s příslušnými základními požadavky této směrnice.

5.3.2 Oznámený subjekt opatří každý schválený spotřebič značkou ES a vypracuje písemný certifikát shody. Certifikát se může týkat jednoho nebo více spotřebičů a je uchováván u výrobce. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu.

5.4 Statistické ověřování

5.4.1 Výrobce předkládá spotřebiče v podobě stejnorodých dávek a přijme veškerá nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval stejnorodost každé vyrobené dávky.

5.4.2 Tam, kde to přichází v úvahu, může výrobce během výrobního procesu opatřit každý spotřebič značkou ES. Značka ES musí být doplněna identifikačním znakem oznámeného subjektu odpovědného za statistické ověřování.

5.4.3 Spotřebiče musí být podrobeny statistické kontrole srovnáváním. Mohou být seskupeny do identifikovatelných výrobních dávek sestávajících z jednotek určitého vzoru, které jsou vyrobeny za stejných podmínek. Výrobní dávka se kontroluje v náhodných intervalech. Spotřebiče tvořící vzorek se jednotlivě zkontrolují a provedou se odpovídající zkoušky stanovené v příslušné normě (normách) podle článku 5 nebo rovnocenné zkoušky s cílem rozhodnout, zda bude dávka přijata nebo zamítnuta.

Použije se přejímací plán vzorků s těmito charakteristikami:

- standardní úroveň jakosti odpovídající 95 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 0,5 % do 1,5 %,

- mez jakosti odpovídající 5 % pravděpodobnosti přijetí s procentem neshod od 5 % do 10 %.

5.4.4 Pokud je výrobní dávka přijata, oznámený subjekt vypracuje písemný certifikát shody, který výrobce uchovává. Všechny spotřebiče z výrobní dávky mohou být uvedeny na trh s výjimkou spotřebičů ze vzorku, u nichž nebyla zjištěna shoda.

Pokud je výrobní dávka zamítnuta, příslušný oznámený subjekt přijme všechna příslušná opatření, která zabrání jejímu uvedení na trh. V případě častého zamítnutí dávek může oznámený subjekt statistické ověřování pozastavit.

6. ES OVĚŘOVÁNÍ KAŽDÉHO JEDNOTLIVÉHO VÝROBKU

6.1 ES ověřování každého jednotlivého výrobku je postup, kterým oznámený subjekt zajišťuje a prohlašuje, že spotřebič je ve shodě s požadavky této směrnice, které se na něj vztahují. Oznámený subjekt je povinen opatřit každý spotřebič značkou ES a vypracovat písemný certifikát shody.

Certifikát uchovává výrobce.

6.2 Oznámený subjekt má k dispozici konstrukční dokumentaci podle přílohy IV.

6.3 Spotřebič musí být zkontrolován a musí být provedeny příslušné zkoušky s ohledem na konstrukční dokumentaci s cílem zajistit shodu spotřebiče se základními požadavky této směrnice.

Považuje-li to oznámený subjekt za nezbytné, mohou být kontrola a příslušné zkoušky provedeny po instalaci spotřebiče.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

ZNAČKA ES A NÁPISY

1. Značka ES sestává z níže uvedených iniciál CE doplněných posledními dvěma číslicemi roku, kdy byla značka připojena, a identifikačním znakem oznámeného subjektu, který provedl kontroly náhodným výběrem, ES dozor nebo ES ověřování.

2. Spotřebič nebo jeho výrobní štítek musí být označen značkou ES a tímto popisem:

- jméno výrobce a jeho identifikační znak,

- obchodní název spotřebiče,

- typ elektrické přípojky, je-li použita,

- kategorie spotřebiče.

Podle povahy spotřebiče mohou být připojeny informace potřebné pro účely instalace.

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

KONSTRUKČNÍ DOKUMENTACE

Konstrukční dokumentace musí obsahovat následující informace, pokud je oznámený subjekt pro posuzování požaduje:

- celkový popis spotřebiče,

- koncepční návrhy a výrobní výkresy a schémata součástí, podskupin, obvodů atd.,

- popisy a vysvětlivky potřebné pro pochopení výše uvedených skutečností, včetně fungování spotřebiče,

- seznam norem podle článku 5, které byly zcela nebo zčásti použity, a popisy řešení zvolených pro splnění základních požadavků v případě, že normy podle článku 5 nebyly použity,

- protokoly o zkouškách,

- návody k montáži a k použití.

Kde to přichází v úvahu, musí konstrukční dokumentace obsahovat tyto podklady:

- atesty vztahující se k zařízením zabudovaným do spotřebiče,

- atesty a certifikáty vztahující se k metodám výroby a/nebo kontroly a/nebo sledování spotřebiče,

- jakýkoli jiný dokument napomáhající oznámenému subjektu zlepšit jeho posuzování.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA PRO POSUZOVÁNÍ OZNÁMENÝCH SUBJEKTŮ

Oznámené subjekty jmenované členskými státy musí splňovat tyto minimální podmínky:

- dostupnost pracovníků a potřebných prostředků a vybavení,

- technickou způsobilost a profesionální důvěryhodnost pracovníků,

- nezávislost vedení a technických pracovníků při provádění zkoušek, vypracovávání zpráv, vydávání certifikátů a provádění dozoru podle této směrnice ve vztahu ke všem kruhům, skupinám nebo osobám přímo nebo nepřímo zainteresovaným v oblasti spotřebičů,

- zachovávání služebního tajemství pracovníky,

- pojištění občanskoprávní odpovědnosti, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Splnění podmínek dvou prvních odrážek musí pravidelně ověřovat příslušné subjekty členských států nebo subjekty jmenované členskými státy.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU