90/119/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 5. března 1990 o přijetí hybridů chovných prasat do plemenitby (90/119/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 71, 17.3.1990, s. 36-36 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 5. března 1990 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. března 1990 Nabývá účinnosti: 12. března 1990
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1012 Pozbývá platnosti: 19. července 2016

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 5. března 1990

o přijetí hybridů chovných prasat do plemenitby

(90/119/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata [1], a zejména na článek 8 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že cílem směrnice 88/661/EHS je zejména postupná liberalizace obchodu s hybridy chovných prasat uvnitř Společenství; že je za tímto účelem nutné provést doplňkovou harmonizaci, především pokud jde o přijetí těchto zvířat do plemenitby;

vzhledem k tomu, že ustanovení o přijetí do plemenitby se týkají jak zvířat, tak i jejich spermatu, vajíček a embryí;

vzhledem k tomu, že v tomto ohledu je vhodné zabránit tomu, aby vnitrostátní předpisy o přijetí hybridů chovných prasat, jejich spermatu, vajíček a embryí do plemenitby nezakazovaly, neomezovaly nebo nebyly na překážku v obchodu uvnitř Společenství, ať už v případě přirozeného páření, umělé inseminace anebo odběru vajíček nebo embryí;

vzhledem k tomu, že hybridy chovných prasnic a kanců, jejich sperma, vajíčka a embrya by při plemenitbě neměly čelit žádnému zákazu, omezení nebo překážce;

vzhledem k tomu, že předpis stanovující, že se spermatem, vajíčky a embryi mohou zacházet pouze osoby úředně pověřené, poskytuje záruky pro dosažení stanoveného cíle;

vzhledem k tomu, že s ohledem na zvláštní podmínky ve Španělsku a v Portugalsku je nezbytné stanovit dodatečnou lhůtou pro provedení této směrnice v těchto dvou členských státech,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Členské státy dbají na to, aby, aniž jsou dotčeny veterinární předpisy, nedocházelo k zákazům, omezování nebo vzniku překážek při:

- přijímání hybridů chovných prasnic do plemenitby,

- přijímání hybridů chovných kanců do přirozeného páření,

- připouštění umělé inseminace hybridů chovných kanců, jejichž linie byla testována pro kontrolu užitkovosti a stanovení jejich genetické hodnoty,

- použití spermatu zvířat, na které je odkazováno ve třetí odrážce,

- přijetí pro úřední testování hybridů chovných kanců nebo použití spermatu takových prasat v rámci kvantitativních limitů nezbytných pro provedení testů kontroly užitkovosti a stanovení genetické hodnoty,

- používání vajíček a embryí hybridů chovných prasnic.

Článek 2

Členské státy dbají na to, aby, aniž jsou dotčeny veterinární předpisy, byly odběr, zpracování a uchovávání spermatu, vajíček a embryí za účelem prodeje prováděny úředně uznaným centrem nebo úředně schválenou osobou.

Článek 3

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. ledna 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Španělské království a Portugalská republika mají však k dispozici dodatečnou lhůtou dvou let pro dosažení souladu s touto směrnicí.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 5. března 1990.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU