89/656/EHSSměrnice Rady 89/656/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 393, 30.12.1989, s. 18-28 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. listopadu 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 12. prosince 1989
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 30. listopadu 1989

o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci (třetí samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS)

(89/656/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 118a této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1], předložený po konzultaci s Poradním výborem pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci,

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že článek 118a Smlouvy stanoví, že Rada přijímá směrnice určující minimální požadavky na podporu zlepšování zejména pracovního prostředí a k zabezpečení vyšší úrovně ochrany bezpečnosti a zdraví pracovníků;

vzhledem k tomu, že podle uvedeného článku by tyto směrnice neměly ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků;

vzhledem k tomu, že sdělení Komise o jejím programu v oblasti bezpečnosti, hygieny a ochrany zdraví při práci [4] předpokládá přijetí směrnice o používání osobních ochranných prostředků při práci;

vzhledem k tomu, že Rada v usnesení ze dne 21. prosince 1987 o bezpečnosti, hygieně a ochraně zdraví při práci [5] vzala na vědomí záměr Komise předložit Radě v blízké budoucnosti minimální požadavky týkající se organizace bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci;

vzhledem k tomu, že pro zaručení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců je nezbytné dodržování minimálních požadavků určených k zajištění vyšší úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví pro uživatele osobních ochranných prostředků;

vzhledem k tomu, že tato směrnice je samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci [6]; že se proto uvedená směrnice vztahuje v plném rozsahu na používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci, aniž tím jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice;

vzhledem k tomu, že tato směrnice představuje konkrétní příspěvek k vytvoření sociálního rozměru vnitřního trhu;

vzhledem k tomu, že prostředky kolektivní ochrany mají přednost před osobními ochrannými prostředky; že je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnostní zařízení a přijmou bezpečnostní opatření;

vzhledem k tomu, že požadavky stanovené touto směrnicí by neměly zahrnovat změny osobních ochranných prostředků, jejichž navrhování a výroba splňují směrnice Společenství týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví;

vzhledem k tomu, že by měly být stanoveny popisy, které mohou členské státy použít při stanovení obecných předpisů pro používání osobních ochranných prostředků;

vzhledem k tomu, že na základě rozhodnutí 74/325/EHS [7], naposledy pozměněného aktem o přistoupení z roku 1985, konzultuje Komise při vypracovávání návrhů v této oblasti Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

ODDÍL I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Účel

1. Tato směrnice, která je třetí samostatnou směrnicí ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice 89/391/EHS, stanoví minimální požadavky na osobní ochranné prostředky používané zaměstnanci při práci.

2. Směrnice 89/391/EHS se vztahuje v plném rozsahu na celou oblast uvedenou v odstavci 1, aniž jsou dotčena přísnější nebo zvláštní ustanovení této směrnice.

Článek 2

Definice

1. Pro účely této směrnice se osobními ochrannými prostředky rozumí všechny prostředky určené k nošení nebo držení zaměstnancem na ochranu před jedním nebo více riziky, která by mohla ohrozit jeho bezpečnost nebo zdraví při práci, a všechny doplňky nebo příslušenství určené k tomuto účelu.

2. Definice v odstavci 1 se nevztahuje na

a) běžné pracovní oděvy a uniformy, které nejsou zvlášť určeny k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnance;

b) prostředky používané pohotovostní a záchrannou službou;

c) osobní ochranné prostředky, které jsou nošeny nebo používány vojenskými, policejními a dalšími složkami, které zajišťují veřejný pořádek;

d) osobní ochranné prostředky pro silniční dopravní prostředky;

e) sportovní potřeby;

f) prostředky určené pro sebeobranu nebo zastrašení;

g) přenosné prostředky pro odhalení a signalizování rizik a škodlivin.

Článek 3

Obecné pravidlo

Osobní ochranné prostředky se používají tehdy, pokud rizika nemohou být vyloučena nebo dostatečně omezena technickými prostředky kolektivní ochrany nebo opatřeními, metodami nebo postupy organizace práce.

ODDÍL II

POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELŮ

Článek 4

Obecná ustanovení

1. Osobní ochranné prostředky musí být v souladu s odpovídajícími předpisy Společenství o jejich navrhování a výrobě s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví.

Všechny osobní ochranné prostředky musí

a) být přiměřené pro vyskytující se rizika a nepůsobit zvýšení rizika;

b) odpovídat stávajícím podmínkám na pracovišti;

c) přihlížet k ergonomickým požadavkům a zdravotnímu stavu zaměstnance;

d) uživateli přesně padnout po nutných úpravách.

2. Pokud přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanec používal současně více než jeden osobní ochranný prostředek, musí být tyto prostředky vzájemně slučitelné a musí si udržet účinnost proti dotyčnému riziku nebo rizikům.

3. Podmínky používání osobních ochranných prostředků, zejména doba, po kterou jsou nošeny, se určují na základě závažnosti rizika, četnosti vystavení riziku, vlastností pracoviště každého zaměstnance a výkonu osobního ochranného prostředku.

4. Osobní ochranné prostředky jsou v zásadě určeny k osobnímu použití.

Vyžadují-li okolnosti, aby osobní ochranné prostředky byly používány více než jednou osobou, musí být přijata vhodná opatření pro zajištění, aby toto používání nepůsobilo různým uživatelům zdravotní ani hygienické problémy.

5. Uvnitř podniku nebo závodu musí být zajištěny a k dispozici odpovídající informace o každém osobním ochranném prostředku, vyžadované podle odstavců 1 a 2.

6. Osobní ochranné prostředky poskytuje zaměstnavatel bezplatně a zajišťuje jejich dobré fungování a uspokojivé hygienické podmínky prostřednictvím nezbytné údržby, oprav a nahrazení.

Členské státy však mohou stanovit, v souladu se svými vnitrostátními zvyklostmi, že zaměstnanci jsou požádáni, aby přispěli na náklady na určité osobní ochranné prostředky v případě, že se jejich používání neomezuje na pracoviště.

7. Zaměstnavatel nejprve zaměstnance informuje o rizicích, proti kterým jej osobní ochranné prostředky chrání.

8. Zaměstnavatel pořádá školení o používání osobních ochranných prostředků, a popřípadě také předvádění osobních ochranných prostředků.

9. Osobní ochranné prostředky mohou být používány jen k těm účelům, pro které jsou určeny, kromě zvláštních a výjimečných případů.

Musí být používány v souladu s pokyny.

Tyto pokyny musí být pro zaměstnance srozumitelné.

Článek 5

Hodnocení osobních ochranných prostředků

1. Před výběrem osobních ochranných prostředků musí zaměstnavatel vyhodnotit, zda osobní ochranné prostředky, které zamýšlí použít, splňují požadavky čl. 4 odst. 1 a 2.

Toto vyhodnocení zahrnuje

a) rozbor a vyhodnocení rizik, kterým se nelze vyhnout jiným způsobem;

b) vymezení vlastností, které musí osobní ochranné prostředky mít, aby byly účinné proti rizikům uvedeným v písmenu a), s přihlédnutím ke všem rizikům, která mohou tyto prostředky představovat;

c) srovnání vlastností dostupných osobních ochranných prostředků s vlastnostmi uvedenými v písmenu b).

2. Zhodnocení podle odstavce 1 musí být přezkoumáno, dojde li ke změně některého z jeho kritérií.

Článek 6 [8]

Pravidla používání

1. Aniž jsou dotčeny články 3, 4 a 5, zajistí členské státy, aby byla stanovena obecná pravidla pro používání osobních ochranných prostředků nebo pravidla pro případy a situace, kdy zaměstnavatel musí zajistit osobní ochranné prostředky, s přihlédnutím k právním předpisům Společenství o volném pohybu těchto prostředků.

Tato pravidla musí zejména udávat okolnosti nebo rizikové situace, v nichž, aniž je dotčena přednost daná prostředkům kolektivní ochrany, je použití osobních ochranných prostředků nezbytné.

Přílohy I, II a III, sloužící pro orientaci, obsahují užitečné informace pro vytvoření těchto pravidel.

2. Pokud členské státy přijímají pravidla uvedená v odstavci 1, přihlížejí ke všem významným změnám rizik, kolektivních prostředků ochrany a osobních ochranných prostředků vzniklým v důsledku technického rozvoje.

3. Členské státy konzultují pravidla uvedená v odstavcích 1 a 2 s organizacemi zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Článek 7

Informování zaměstnanců

Aniž je dotčen článek 10 směrnice 89/391/EHS, jsou zaměstnanci nebo jejich zástupci informováni o všech opatřeních, která mají být přijata a týkají se ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců při používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci.

Článek 8

Projednání se zaměstnanci a jejich účast

V souladu s článkem 11 směrnice 89/391/EHS projednávají zaměstnavatelé se zaměstnanci nebo jejich zástupci záležitosti, na které se vztahuje tato směrnice, včetně přílohy, a umožňují jejich účast.

ODDÍL III

RŮZNÁ USTANOVENÍ

Článek 9

Úpravy příloh

Úpravy příloh I, II a III čistě technického rázu v souvislosti s

- přijetím směrnic v oblasti technické harmonizace a normalizace týkajících se osobních ochranných prostředků nebo

- technickým rozvojem, změnami v mezinárodních předpisech či specifikacích nebo poznatcích v oblasti osobních ochranných prostředků,

se přijímají postupem podle článku 17 směrnice 89/391/EHS.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 1992. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijaly nebo přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

3. Každých pět let předloží členské státy Komisi zprávu o praktickém provádění této směrnice a uvedou stanoviska sociálních partnerů.

Komise o tom uvědomí Evropský parlament, Radu, Hospodářský a Sociální výbor a Poradní výbor pro bezpečnost, hygienu a ochranu zdraví při práci.

4. Komise podává pravidelně Evropskému parlamentu, Radě a Hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice s ohledem na odstavce 1 až 3.

Článek 11

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. listopadu 1989.

Za Radu

předseda

J. P. Soisson

[1] Úř. věst. č. C 161, 20. 6. 1988, s. 1,Úř. věst. č. C 115, 8. 5. 1989, s. 27 aÚř. věst. č. C 287, 15. 11. 1989, s. 11.

[2] Úř. věst. č. C 12, 16. 1. 1989, s. 92 aÚř. věst. č. C 256, 9. 10. 1989, s. 61.

[3] Úř. věst. č. C 318, 12. 12. 1988, s. 30.

[4] Úř. věst. č. C 28, 3. 2. 1988, s. 3.

[5] Úř. věst. č. C 28, 3. 2. 1988, s. 1.

[6] Úř. věst. č. L 183, 29. 6. 1989, s. 1.

[7] Úř. věst. č. L 185, 9. 7. 1974, s. 15.

[8] Viz sdělení Komise (Úř. věst. č. C 328, 30. 12. 1989, s. 3).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

VZOROVÁ TABULKA PŘEHLEDU RIZIK PRO POUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

NEVYČERPÁVAJÍCÍ ORIENTAČNÍ SEZNAM JEDNOTLIVÝCH OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

OCHRANA HLAVY

- Ochranné přilby pro použití v průmyslu (doly, staveniště, jiná průmyslová odvětví)

- Lehké pokrývky hlavy na ochranu vlasů (čepice, barety, síťky na vlasy se štítkem nebo bez něho)

- Ochranné pokrývky hlavy (barety, čepice, nepromokavé klobouky atd., vyrobené z textilie, impregnované textilie atd.)

OCHRANA SLUCHU

- Ucpávky do ucha a podobné prostředky

- Protihlukové přilby

- Chrániče uší, které lze upevnit na ochranné přilby

- Chrániče sluchu s přijímačem pro nízkofrekvenční indukční smyčku

- Chrániče sluchu s komunikačním přístrojem

OCHRANA OČÍ A OBLIČEJE

- Brýle

- Ochranné brýle

- Ochranné brýle proti rentgenovému záření, proti laserovému záření, proti ultrafialovému záření, proti infračervenému záření, proti viditelnému záření

- Obličejové štíty

- Ochranné štíty a přilby pro svařování (ochranný štít pro ruce, štíty s upínacím páskem nebo ochranné štíty, které lze připevnit na ochranné přilby)

OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

- Filtry proti prachu, proti plynům a filtry proti radioaktivnímu prachu

- Izolační dýchací přístroje

- Dýchací přístroje se snímatelným štítem pro svařování

- Potápěčské vybavení

- Potápěčské obleky

OCHRANA RUKOU A PAŽÍ

- Ochranné rukavice:

- proti mechanickému namáhání (bodnutí, proříznutí, vibrace atd.)

- proti chemickým látkám

- pro elektrikáře a proti žáru

- Palčáky

- Ochrana pro jednotlivé prsty

- Ochranné rukávy

- Bandáž pro zpevnění zápěstí

- Rukavice bez prstů

- Kožené chrániče na ruku

OCHRANA NOHOU

- Nízké boty, kotníčkové boty, vysoké boty a ochranné boty

- Rychle snímatelná obuv

- Boty s ochrannou špičkou

- Boty a kamaše s podešví odolnou vůči žáru

- Boty, vysoké boty a galoše odolné proti žáru

- Boty, vysoké boty a galoše odolné proti chladu

- Boty, vysoké boty a galoše odolné proti vibracím

- Antistatické boty, vysoké boty a galoše

- Izolační boty, vysoké boty a galoše

- Ochranné boty pro obsluhu motorových pil

- Dřeváky

- Chrániče kolen

- Snímatelné chrániče nártu

- Kamaše

- Vyměnitelné podešve (odolné proti žáru, propíchnutí nebo potu)

- Snímatelné hroty pro led, sníh nebo klouzavé podlahoviny

OCHRANA POKOŽKY

- Ochranné krémy a masti

OCHRANA TRUPU A BŘICHA

- Ochranné vesty, bundy a zástěry na ochranu proti mechanickému namáhání (bodnutí, proříznutí, stříknutí roztaveného kovu atd.)

- Ochranné vesty, bundy a zástěry na ochranu před chemikáliemi

- Oteplovací vesty

- Záchranné vesty

- Zástěry na ochranu před rentgenovým zářením

- Břišní pásy

OCHRANA CELÉHO TĚLA

- Ochrana proti pádům

- Výstroj na ochranu proti pádům (úplná výstroj se všemi nezbytnými doplňky)

- Brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii (úplné vybavení se všemi nezbytnými doplňky)

- Prostředky pro udržení těla (bezpečnostní pásy nebo postroje)

- Ochranné oděvy

- Ochranné pracovní oděvy (dvoudílné a kombinézy)

- Oděvy chránící před mechanickým namáháním (bodnutím, proříznutím atd.)

- Oděvy chránící před chemikáliemi

- Oděvy chránící před stříknutím roztaveného kovu nebo před infračerveným zářením

- Oděvy odolné proti žáru

- Oděvy odolné proti chladu

- Oděvy chránící před radioaktivním zamořením

- Prachotěsné oděvy

- Plynotěsné oděvy

- Výstražné oděvy s vysokou viditelností a doplňky (pásky na rukávy, rukavice atd.)

- Ochranné přikrývky

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

NEVYČERPÁVAJÍCÍ ORIENTAČNÍ SEZNAM ČINNOSTÍ A OBORŮ ČINNOSTI, KTERÉ BY MOHLY VYŽADOVAT POUŽITÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PROSTŘEDKŮ

1. OCHRANA HLAVY (OCHRANA LEBKY)

Ochranné přilby

- Stavební práce, zejména práce na lešení, pod ním nebo v jeho blízkosti, práce ve výškách, vztyčování a snímání bednění, montážní a instalační práce, stavění lešení a demoliční práce

- Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkém potrubí, kotelnách a elektrárnách

- Práce v jámách, výkopech, šachtách a tunelech

- Zemní práce a práce v lomech

- Práce v podzemí, povrchových dolech, kamenolomech, na uhelných skrývkách

- Práce s nastřelovacím nářadím

- Trhací práce

- Práce v blízkosti výtahů, zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků

- Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání

- Práce s průmyslovými pecemi, kontejnery, se stroji, sily, zásobníky a potrubími

- Stavba lodí

- Posunování na železnici

- Práce na jatkách

2. OCHRANA NOHOU

Ochranná obuv s podešvemi odolnými proti propíchnutí

- Hrubé práce na stavbě, podzemní práce a silniční práce

- Lešenářské práce

- Demolice budov

- Práce s betonovými a prefabrikovanými dílci, včetně stavby bednění a jeho odstraňování

- Práce na staveništích a ve skladištích

- Práce na střechách

Ochranná obuv bez podešví odolných proti proražení

- Práce na ocelových mostech, ocelových konstrukcích budov, stožárech, věžích, výtazích, ocelových hydraulických konstrukcích, vysokých pecích, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích, velkých potrubích, jeřábech, kotelnách, elektrárnách

- Stavba pecí, topných a větracích zařízení a montáž kovových dílů

- Přestavby a údržbářské práce

- Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí, v ocelárnách, válcovnách, při zpracování kovů, kování, kování do zápustky, lisování za tepla, tažení drátů

- Práce v kamenolomech a povrchových dolech, na uhelných skrývkách

- Dobývání a zpracování hornin

- Výroba a zpracování plochého a dutého skla

- Práce s formami v keramickém průmyslu

- Vyzdívání pecí v keramickém průmyslu

- Formování v keramickém průmyslu a průmyslu stavebních hmot

- Doprava a skladování

- Manipulace s mraženými bloky masa a s konzervovanými potravinami

- Stavba lodí

- Posunování železničních vagónů

Ochranná obuv s podpatky nebo na klínu a s podešvemi odolnými proti proražení

- Práce na střechách

Ochranná obuv s izolační podešví

- Práce na velmi horkých nebo studených materiálech nebo s nimi

Rychle snímatelná ochranná obuv

- V případě rizika vniknutí roztavené hmoty

3. OCHRANA OČÍ NEBO OBLIČEJE

Ochranné brýle, obličejové štíty nebo stínítka

- Svařování, broušení, řezání

- Vrtání a rytí

- Dobývání a zpracování hornin

- Práce s nastřelovacím nářadím

- Práce na hrubovacích strojích s malými úlomky

- Kování do zápustky

- Odstraňování a rozbíjení střepin

- Rozprašování zrnitého brusiva

- Práce s kyselými a zásaditými roztoky, desinfekčními látkami a žíravými čistícími prostředky

- Práce s rozprašovači tekutin

- Práce s roztavenými látkami nebo v blízkosti těchto látek

- Práce v sálavém žáru

- Práce s lasery

4. OCHRANA DÝCHACÍCH ORGÁNŮ

Ochranné dýchací přístroje

- Práce v nádržích, omezených prostorech a u průmyslových pecí vytápěných plynem, kde může být plyn nebo nedostatek kyslíku

- Práce v blízkosti zavážky pece

- Práce v blízkosti plynových konvertorů a plynového potrubí vysoké pece

- Práce v blízkosti odpichu vysoké pece, kde se mohou vyskytovat dýmy obsahující těžké kovy

- Práce při vyzdívání pecí a u pánví, kde je vysoká prašnost

- Nanášení nátěrů stříkáním bez dostatečného větrání

- Práce v šachtách, stokách a dalších podzemních prostorách souvisejících s kanalizací

- Práce v mrazírnách, kde je nebezpečí úniku chladící kapaliny

5. OCHRANA SLUCHU

Chrániče sluchu

- Práce na kovových lisech

- Práce s nářadím se stlačeným vzduchem

- Práce pozemního personálu na letištích

- Beranění

- Práce v dřevozpracujícím a textilním průmyslu

6. OCHRANA TĚLA, PAŽÍ A RUKOU

Ochranné oděvy

- Práce s kyselými a zásaditými roztoky, desinfekčními prostředky a žíravými čistícími prostředky

- Práce s horkými materiály nebo v jejich blízkosti a všude tam, kde jsou pociťovány vlivy nadměrného tepla

- Práce při výrobě plochého skla

- Otryskávání pískem

- Práce v chladících prostorách

Ohnivzdorné ochranné oděvy

- Svařování v těsných prostorách

Zástěry odolné proti probodnutí

- Vykosťování a řezání

- Práce s ručními noži, je li třeba táhnout nůž směrem k tělu

Kožené zástěry

- Svařování

- Kování

- Slévání

Ochrana předloktí

- Vykosťování a řezání

Rukavice

- Svařování

- Manipulace s předměty s ostrými hranami s výjimkou strojů, u kterých je nebezpečí, že by mohlo dojít k zachycení rukavice

- Nechráněná práce s kyselinami a roztoky žíravin

Rukavice z kovové síťoviny

- Vykosťování a řezání

- Běžné řezání s ručním nožem při výrobě a na jatkách

- Výměna nožů u řezacích strojů

7. ODĚVY CHRÁNÍCÍ PŘED NEPŘÍZNIVÝM POČASÍM

- Práce venku v deštivém a chladném počasí

8. VÝSTRAŽNÉ ODĚVY ODRÁ EJÍCÍŽSVĚTLO

- Práce, při nichž musí být zaměstnanci jasně viditelní

9. OCHRANA PROTI PÁDůM (BEZPEČNOSTNÍ POSTROJE)

- Práce na lešeních

- Montáž prefabrikovaných dílců

- Práce na stožárech

10. BEZPEČNOSTNÍ LANA

- Práce v kabinách výškových jeřábů

- Práce ve výškových kabinách stohovacích a vyhledávacích za řízení ve skladištích

- Práce na vysoko položených místech vrtných věží

- Práce v šachtách a stokách

11. OCHRANA POKOŽKY

- Práce s nátěrovými hmotami

- Vydělávání kůží

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU