89/618/EuratomSměrnice Rady 89/618/Euratom ze dne 27. listopadu 1989 o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace

Publikováno: Úř. věst. L 357, 7.12.1989, s. 31-34 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. listopadu 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. prosince 1989 Nabývá účinnosti: 4. prosince 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2013/59/Euratom Pozbývá platnosti: 6. února 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 27. listopadu 1989

o informování obyvatelstva o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají použít, a o krocích, které je třeba učinit v případě radiační mimořádné situace

(89/618/Euratom)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství pro atomovou energii, a zejména na článek 31 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise předložený po konzultaci skupiny osobností jmenovaných Výborem pro vědu a techniku z řad vědeckých odborníků členských států v souladu s uvedeným článkem,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že čl. 2 písm. b) Smlouvy stanoví, že Společenství vypracuje jednotné bezpečnostní standardy na ochranu zdraví obyvatelstva a pracovníků;

vzhledem k tomu, že dne 2. února 1959 přijala Rada směrnice, které stanoví základní standardy na ochranu zdraví pracovníků a obyvatelstva před riziky vyplývajícími z ionizujícího záření [3], naposledy pozměněné směrnicemi 80/836/Euratom [4] a 84/467/Euratom [5];

vzhledem k tomu, že podle článku 24 směrnice 80/836/Euratom jsou všechny členské státy povinny zajistit, aby pracovníci vystavení záření byli přiměřeně informováni o radiační ochraně;

vzhledem k tomu, že podle čl. 45 odst. 4 uvedené směrnice je každý členský stát povinen v případě havárie stanovit zásahové úrovně a opatření, která mají být příslušnými orgány přijata, jakož i nezbytné personální a materiální zdroje umožňující provedení přijatých opatření na ochranu a zachování zdraví obyvatelstva;

vzhledem k tomu, že na úrovni Společenství by měly být informace dostupné obyvatelstvu doplněny o další informace a nad rámec oblastí již upravených v čl. 6 odst. 2 směrnice Rady 85/337/EHS ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivu některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí [6] a v čl. 8 odst. 1 směrnice Rady 82/501/EHS ze dne 24. června 1982 o nebezpečí velkých havárií při některých průmyslových činnostech [7] ve znění směrnice 88/610/EHS [8];

vzhledem k tomu, že všechny členské státy podepsaly úmluvu Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) o včasném oznamování jaderné havárie;

vzhledem k tomu, že rozhodnutí Rady 87/600/Euratom ze dne 14. prosince 1987 o opatřeních Společenství pro včasnou výměnu informací v případě radiační mimořádné situace [9] vyžaduje, aby všechny členské státy, které se rozhodly přijmout havarijní opatření na ochranu obyvatelstva buď po zjištění mimořádně vysokých úrovní radioaktivity v životním prostředí, anebo po havárii, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu, vyrozuměly Komisi a členské státy, v nichž se projevily nebo by se mohly projevit důsledky havárie, o přijatých nebo plánovaných ochranných opatřeních a rovněž o přijatých nebo plánovaných opatřeních k informování obyvatelstva;

vzhledem k tomu že některé členské státy již uzavřely dvoustranné dohody o informování, koordinaci a vzájemné pomoci v případě jaderné havárie;

vzhledem k tomu, že v případě havárie v jaderném zařízení v členském státě by mělo být postižené obyvatelstvo vyzváno k tomu, aby učinilo vhodné kroky ke zvýšení účinnosti přijatých nebo plánovaných ochranných opatření;

vzhledem k tomu, že části obyvatelstva pravděpodobně postiženého v případě radiační mimořádné situace musí být přiměřeně informovány předem a poté nepřetržitě o plánovaných opatřeních na ochranu zdraví a o krocích, které je třeba v případě radiační mimořádné situace učinit, a že na úrovni Společenství by měly být vypracovány určité společné zásady a zvláštní předpisy o informování těchto částí obyvatelstva;

vzhledem k tomu, že by měly být rovněž vypracovány společné zásady a zvláštní předpisy o informování obyvatelstva skutečně postiženého v případě vzniklé radiační mimořádné situace;

vzhledem k tomu, že v poskytovaných informacích musí být rovněž zohledněna situace části obyvatelstva žijící v příhraničních oblastech;

vzhledem k tomu, že navíc musí být v případě radiační mimořádné situace vyvinuto úsilí k zesílení opatření a postupů k informování obyvatelstva, které již platí na vnitrostátní úrovni,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

HLAVA I

Cíle a definice

Článek 1

Účelem této směrnice je na úrovni Společenství vymezit obecné cíle, pokud jde o opatření a postupy k informování obyvatelstva pro účely zlepšení ochrany zdraví v případě radiační mimořádné situace.

Článek 2

Pro účely této směrnice se "radiační mimořádnou situací" rozumí jakákoli situace,

1. která následuje po

a) havárii na území členského státu v zařízeních nebo při činnostech uvedených v bodě 2, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu, nebo

b) zjištění mimořádných úrovní radioaktivity na území členského státu i mimo ně, které mohou způsobit zdravotní újmu obyvatelstvu tohoto členského státu, nebo

c) haváriích jiných než uvedených v písmenu a) v zařízeních nebo při činnostech uvedených v bodě 2, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu, nebo

d) jiných haváriích, při kterých dojde nebo může dojít k významnému uvolnění radioaktivního materiálu;

2. která souvisí se zařízeními nebo činnostmi uvedenými v bodě 1 písm. a) a c), jako jsou

a) jakýkoli jaderný reaktor bez ohledu na umístění;

b) jakékoli jiné zařízení jaderného palivového cyklu;

c) jakékoli zařízení pro nakládání s radioaktivními odpady;

d) přeprava a skladování jaderného paliva nebo radioaktivních odpadů;

e) výroba, použití, skladování, zneškodňování a přeprava radioizotopů pro zemědělské, průmyslové, lékařské nebo související vědeckovýzkumné účely a

f) použití radioizotopů pro výrobu energie ve vesmírných objektech.

Článek 3

Pro účely této směrnice se "významným uvolněním radioaktivního materiálu" a "mimořádnými úrovněmi radioaktivity, které by mohly obyvatelstvu způsobit zdravotní újmu" rozumějí situace, v důsledku nichž by jednotlivci z obyvatelstva mohli být ozářeni dávkami překračujícími dávkové limity stanovené ve směrnicích, které upravují bezpečnostní standardy Společenství týkající se radiační ochrany [10].

Článek 4

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "obyvatelstvem pravděpodobně postiženým v případě radiační mimořádné situace":

jakákoli skupina obyvatelstva, pro kterou členské státy vypracovaly zásahové plány pro případ radiační mimořádné situace;

b) "obyvatelstvem skutečně postiženým vzniklou radiační mimořádnou situací":

jakákoli skupina obyvatelstva, pro kterou jsou přijata zvláštní ochranná opatření poté, jakmile vznikne radiační mimořádná situace.

HLAVA II

Předběžné informování

Článek 5

1. Členské státy zajistí, aby obyvatelstvo pravděpodobně postižené v případě radiační mimořádné situace bylo informováno o opatřeních na ochranu zdraví a o krocích, které je třeba v případě takové situace učinit.

2. Poskytnuté informace musí obsahovat alespoň údaje uvedené v příloze I.

3. Tyto informace musí být obyvatelstvu uvedenému v odstavci 1 sděleny bez jakéhokoli vyzvání.

4. Členské státy budou tyto informace aktualizovat a rozšiřovat pravidelně a dále tehdy, dojde-li k významné změně v situaci, kterou popisují. Tyto informace musí být obyvatelstvu neustále k dispozici.

HLAVA III

Informování v případě radiační mimořádné situace

Článek 6

1. Členské státy zajistí, aby bylo v případě vzniku radiační mimořádná situace skutečně postižené obyvatelstvo neprodleně informováno o faktech vzniklé mimořádné situace, o krocích, které mají být podniknuty, a je-li to v daném případě třeba, o opatřeních na ochranu zdraví, která se mají přijmout.

2. Poskytnutá informace musí obsahovat body obsažené v příloze II, které jsou pro typ radiační mimořádné situace významné.

HLAVA IV

Informování osob, které mohou být zapojeny do organizace pomoci v případě radiační mimořádné situace

Článek 7

1. Členské státy zajistí, aby jakýmkoli osobám, které nejsou zaměstnanci zařízení nebo se nezabývají činnostmi vymezenými v čl. 2 odst. 2, ale které mohou být zapojeny do organizace pomoci v případě radiační mimořádné situace, byly poskytovány přiměřené a pravidelné aktuální informace o účincích, které jejich zásah může mít pro zdraví, a o ochranných opatřeních, která mají být v takovém případě přijata; tyto informace musí zohlednit rozsah potenciálních radiačních mimořádných situací.

2. Jakmile vznikne radiační mimořádná situace, musí být tyto informace, s ohledem na zvláštní okolnosti, odpovídajícím způsobem doplněny.

HLAVA V

Prováděcí postupy

Článek 8

Informace uvedené v článcích 5, 6 a 7 musí rovněž uvádět, které orgány jsou příslušné pro provádění opatření uvedených v těchto článcích.

Článek 9

V každém členském státě budou stanoveny postupy pro šíření informací uvedených ve článcích 5, 6 a 7 a okruh adresátů informací (fyzických a právnických osob).

Článek 10

1. Informace uvedené v článku 5 budou oznámeny Komisi, pokud si je vyžádá, aniž je dotčeno právo členských států oznámit je jiným státům.

2. Informace rozšířené členským státem podle článku 6 budou oznámeny Komisi a těm členským státům, v nichž se projevily nebo by se mohly projevit důsledky.

3. S ohledem na informace uvedené v článku 7 budou odpovídající údaje o radiační mimořádné situaci oznámeny Komisi na její žádost co nejrychleji a nakolik to okolnosti dovolují.

HLAVA VI

Závěrečná ustanovení

Článek 11

Touto směrnicí není dotčeno právo členských států uplatňovat nebo přijímat opatření k poskytování doplňujících informací nad rámec informací požadovaných touto směrnicí.

Článek 12

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 24 měsíců po jejím přijetí. Neprodleně o nich, jakož i o všech pozdějších změnách, uvědomí Komisi.

Článek 13

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. listopadu 1989.

Za Radu

předseda

R. Dumas

[1] Úř. věst. C 158, 26.6.1989, s. 403.

[2] Úř. věst. C 337, 31.12.1988, s. 67.

[3] Úř. věst. 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[4] Úř. věst. L 246, 17.9.1980, s. 1.

[5] Úř. věst. L 265, 5.10.1984, s. 4.

[6] Úř. věst. L 175, 5.7.1985, s. 40.

[7] Úř. věst. L 230, 5.8.1982, s. 1.

[8] Úř. věst. L 336, 7.12.1988, s. 14.

[9] Úř. věst. L 371, 30.12.1987, s. 76.

[10] Viz zejména článek 12 směrnice 80/836/Euratom.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Předběžné informování uvedené v článku 5

1. Základní fakta o radioaktivitě a jejích účincích na člověka a životní prostředí.

2. Různé typy v úvahu připadajících radiačních mimořádných situací a jejich důsledky na veřejnost aživotní prostředí.

3. Opatření k varování, ochraně a pomoci obyvatelstvu v případě radiační mimořádné situace.

4. Příslušné informace o krocích, jaké má obyvatelstvo učinit, v případě radiační mimořádné situace.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Informování v případě radiační mimořádné situace podle článku 6

1. Na základě zásahových plánů předem vypracovaných členskými státy bude obyvatelstvo skutečně postižené v případě radiační mimořádné situace rychle a pravidelně dostávat:

a) informaci o typu vzniklé mimořádné situace, a je-li to možné, její charakteristiky (tj. její původ, rozsah a pravděpodobný vývoj);

b) pokyny k ochraně, které v závislosti na typu mimořádné situace mohou:

- zahrnovat tyto body: omezení spotřeby některých potravin, které mohou být kontaminované, jednoduchá hygienická pravidla a návody pro dekontaminaci, doporučení nevycházet, distribuce a použití ochranných prostředků, pokyny pro evakuaci,

- být v případě nutnosti doprovázeny zvláštními výstrahami určenými některým skupinám obyvatelstva;

c) oznámení doporučující spolupráci podle pokynů a výzev příslušných orgánů.

2. Předchází-li radiační mimořádné situaci fáze předběžného poplachu, mělo by obyvatelstvo pravděpodobně postižené v případě radiační mimořádné situace již v této fázi obdržet informace a pokyny, jako jsou:

- výzva, aby dotyčné obyvatelstvo mělo zapnuto rádio nebo televizi,

- předběžné pokyny pro podniky se zvláštní kolektivní odpovědností,

- doporučení pro zvlášť postižené profesní skupiny.

3. Tyto informace a pokyny budou, pokud to dovolí čas, doplněny základními fakty o radioaktivitě a jejích účincích na člověka a životní prostředí.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU