89/361/EHSSMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

Publikováno: Úř. věst. L 153, 6.6.1989, s. 30-31 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 30. května 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. června 1989 Nabývá účinnosti: 5. června 1989
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/1012 Pozbývá platnosti: 1. listopadu 2018

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 30. května 1989

o čistokrevných plemenných ovcích a kozách

(89/361/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že chov a produkce ovcí a koz zaujímá významné místo v zemědělství Společenství; že tyto aktivity mohou být pro část zemědělské populace zdrojem příjmů;

vzhledem k tomu, že je nutno podporovat produkci ovcí a koz a že v této oblasti jsou uspokojivé výsledky do značné míry závislé na používání čistokrevných zvířat;

vzhledem k tomu, že v zápisech do plemenných knih existují určité rozdíly; že tyto rozdíly jsou překážkou obchodu v rámci Společenství; že předpokladem úplné liberalizace obchodu je další slaďování, zejména pokud jde o zápisy do plemenných knih;

vzhledem k tomu, že je třeba liberalizovat vnitřní trh Společenství, aby byly uvedené rozdíly odstraněny a aby se tím podpořil růst zemědělské produktivity ve zmíněném odvětví;

vzhledem k tomu, že členským státům musí být umožněno, aby požadovaly předložení osvědčení vystavených v souladu s postupy Společenství;

vzhledem k tomu, že je třeba stanovit, že dovoz čistokrevných plemenných ovcí a koz ze třetích zemí nemůže probíhat za méně přísných podmínek než jsou podmínky používané v rámci Společenství;

vzhledem k tomu, že v některých oblastech technického charakteru je nezbytné přijmout prováděcí opatření; že pro provádění plánovaných opatření je nutné stanovit postup pro úzkou spolupráci členských států a Komise v rámci Stálého zootechnického výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se týká zootechnických problémů, které by se mohly objevit při obchodování s čistokrevnými plemennými ovcemi a kozami a s jejich spermatem, samičími buňkami a embryi na vnitřním trhu Společenství.

2. Až do doby vstupu v platnost příslušné právní úpravy Společenství se při obchodování uvnitř Společenství použijí vnitrostátní veterinární předpisy, pokud jsou v souladu s obecnými zásadami Smlouvy o EHS.

Článek 2

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) "čistokrevnými plemennými ovcemi a kozami" všechny ovce a kozy, jejichž rodiče a prarodiče jsou zapsáni nebo zaevidováni v plemenné knize téhož plemene a které tam jsou samy zapsány či zaevidovány a splňují podmínky zápisu;

b) "plemennou knihou" jakákoliv kniha, rejstřík, soubor nebo nosič dat,

- které jsou vedeny organizací či sdružením chovatelů úředně schválenými členským státem, ve kterém má tato organizace nebo toto sdružení sídlo, nebo úředním subjektem dotyčného členského státu a

- v nichž jsou zapsány nebo zaevidovány čistokrevné plemenné ovce nebo kozy určitého plemene s uvedením předků.

Článek 3

1. Členské státy nemohou ze zootechnických důvodů zakázat, omezit nebo znemožnit:

- obchodování uvnitř Společenství s plemennými ovcemi a kozami, jakož i s jejich spermatem, samičími buňkami a embryi,

- udělení úředního schválení organizacím nebo sdružením chovatelů, které vedou nebo vytvářejí plemenné knihy podle článku 4.

2. Členské státy však mohou nadále používat své vnitrostátní právní předpisy, které jsou v souladu s obecnými zásadami Smlouvy o EHS až do doby, kdy vstoupí v platnost rozhodnutí Společenství uvedená v článcích 4 a 6.

Článek 4

Postupem podle článku 8 Komise stanoví do 1. ledna 1991:

- kritéria pro udělování schválení organizacím a sdružením chovatelů, které vedou nebo vytvářejí plemenné knihy,

- kritéria pro zápis a evidenci v plemenných knihách,

- metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz,

- kritéria pro přijetí plemeníka nebo plemenice do plemenitby a pro použití jejich spermatu, samičích buněk a embryí.

Článek 5

Členské státy informují Komisi a ostatní členské státy o schváleních udělených organizacím a sdružením chovatelů, které vedou nebo vytvářejí plemenné knihy a které splňují kritéria stanovená podle článku 4 první odrážky.

Článek 6

Členské státy mohou požadovat, aby se při uvádění na trh čistokrevných plemenných ovcí a koz, jakož i jejich spermatu, samičích buněk a embryí předkládalo zootechnické osvědčení odpovídající vzoru stanovenému Komisí postupem podle článku 8.

Článek 7

Dokud nebudou prováděny právní předpisy Společenství upravující danou oblast, nesmějí být zootechnické podmínky pro dovoz čistokrevných plemenných ovcí a koz a jejich spermatu, samičích buněk a embryí pocházejících ze třetích zemí výhodnější než podmínky, kterými se řídí vnitřní trh Společenství.

Článek 8

Má-li být použit postup uvedený v tomto článku, Stálý zootechnický výbor ustavený podle rozhodnutí 77/505/EHS [4] postupuje v souladu se zásadami stanovenými v článku 11 směrnice 88/661/EHS [5].

Článek 9

Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1991. Uvědomí o nich neprodleně Komisi.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 30. května 1989.

Za Radu

předseda

C. Romero Herrera

[1] Úř. věst. C 348, 23.12.1987, s. 6.

[2] Úř. věst. C 94, 11.4.1988, s. 182.

[3] Úř. věst. C 80, 28.3.1988, s. 35.

[4] Úř. věst. L 206, 12.8.1977, s. 11.

[5] Úř. věst. L 382, 31.12.1988, s. 36.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU