89/117/EECSměrnice Rady 89/117/EEC ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů

Publikováno: Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40-42 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 13. února 1989 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. února 1989 Nabývá účinnosti: 14. ledna 1989
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 13. února 1989

o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů

(89/117/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 54 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

ve spolupráci s Evropským parlamentem [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že vytvoření evropského vnitřního trhu předpokládá, že pobočky úvěrových a finančních institucí se sídlem v jiném členském státě budou podrobeny stejnému zacházení jako pobočky úvěrových a finančních institucí se sídlem v témž členském státě; že to znamená, že ve vztahu ke zveřejňování ročních účetních dokladů postačuje, aby pobočky institucí se sídlem v jiném členském státě zveřejňovaly roční účetní doklady své instituce jako celku;

vzhledem k tomu, že jako součást jiného nástroje koordinace požadavků na zveřejňování informací o pobočkách byly stanoveny určité dokumenty a určité údaje týkající se poboček usazených v některém členském státě, které musí zveřejňovat některé typy společností řídící se právem jiného členského státu, včetně bank a jiných finančních institucí; že ve vztahu ke zveřejňování účetních dokladů je činěn odkaz na zvláštní předpisy, které mají být přijaty pro banky a jiné finanční instituce;

vzhledem k tomu, že stávající praxe některých členských států požadující, aby pobočky úvěrových a finančních institucí se sídlem mimo tyto členské státy zveřejňovaly roční účetní závěrky týkající se jejich vlastní činnosti, ztratila přijetím směrnice Rady 86/635/EHS ze dne 8. prosince 1986 o ročních účetních závěrkách a konsolidovaných účetních závěrkách bank a ostatních finančních institucí [4] opodstatnění; že navíc zveřejnění roční účetní závěrky pobočky nemůže poskytnout veřejnosti, a zvláště věřitelům, odpovídající představu o finanční situaci podniku, neboť část určitého celku nelze posuzovat odděleně;

vzhledem k tomu, že na druhé straně s ohledem na současnou úroveň integrace nelze zanedbat potřebu určitých informací o činnosti poboček usazených v členských státech zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tyto členské státy; že by však měl být omezen rozsah těchto informací, aby se zabránilo narušení hospodářské soutěže;

vzhledem k tomu, že se tato směrnice vztahuje pouze na požadavky na zveřejňování roční účetní závěrky a nedotýká se informační povinnosti poboček úvěrových a finančních institucí na základě jiných předpisů, například z oblasti práva sociálního zabezpečení, pokud se jedná o práva zaměstnanců na informace, z práva hostitelské země na výkon dohledu nad úvěrovými nebo finančními institucemi nebo z daňového práva, jakož i pro statistické účely;

vzhledem k tomu, že rovnost hospodářské soutěže, pokud se týká poboček úvěrových a finančních institucí se sídlem ve třetích zemích, znamená, že tyto pobočky musí při zveřejňování ročních účetních dokladů dodržovat úroveň rovnou nebo rovnocennou platné úrovni ve Společenství, ale také to, že by tyto pobočky neměly mít povinnost zveřejňovat roční účetní závěrky týkající se jejich vlastní činnosti, pokud splňují výše uvedenou podmínku;

vzhledem k tomu, že rovnocennost ročních účetních dokladů úvěrových a finančních institucí se sídlem ve třetích zemích, požadovaná v souvislosti s touto směrnicí, může vést k problémům při posuzování; že tyto a další problémy v oblasti, na niž se vztahuje tato směrnice, zejména pokud se jedná o její uplatňování, by měli řešit společně zástupci členských států a Komise na půdě kontaktního výboru; že k udržení počtu takových výborů v mezích by tato spolupráce měla probíhat v rámci výboru vytvořeného článkem 52 směrnice Rady 78/660/EHS ze dne 25. července 1978 o ročních účetních závěrkách některých forem společností [5], naposledy pozměněné směrnicí 84/569/EHS [6]; že však v případech, kdy je třeba řešit problémy týkající se úvěrových institucí, by měl výbor mít vhodné složení,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Oblast působnosti

1. Koordinační opatření podle této směrnice se vztahují na pobočky usazené v některém členském státě, zřízené úvěrovými a finančními institucemi ve smyslu čl. 2 odst. 1 písm. a) a b) směrnice 86/635/EHS se sídlem mimo tento členský stát. Má-li úvěrová nebo finanční instituce sídlo ve třetí zemi, použije se této směrnice, pokud má dotyčná úvěrová nebo finanční instituce právní formu srovnatelnou s právními formami stanovenými v čl. 2 odst. 1 písm. a) a b).

2. Na pobočky úvěrových a finančních institucí uvedené v této směrnici se použije přiměřeně čl. 1 třetí odrážka směrnice 77/780/EHS [7].

Článek 2

Ustanovení o pobočkách úvěrových a finančních institucí se sídlem v jiném členském státě

1. Členské státy stanoví, že pobočky úvěrových a finančních institucí se sídlem v jiném členském státě zveřejňují v souladu s článkem 44 směrnice 86/635/EHS doklady úvěrových a finančních institucí uvedené ve zmíněném článku (roční účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy, konsolidované výroční zprávy, vyjádření osob odpovědných za provádění auditu ročních účetních závěrek a konsolidovaných účetních závěrek).

2. Tyto doklady musí být vypracovány a prověřeny auditem způsobem, který stanoví v souladu se směrnicí 86/635/EHS vnitrostátní právní předpisy členského státu, ve kterém má úvěrová nebo finanční instituce sídlo.

3. Pobočky nejsou povinny zveřejňovat roční účetní závěrky týkající se jejich vlastní činnosti.

4. Členské státy mohou do další koordinace požadovat, aby pobočky zveřejňovaly následující doplňkové informace:

- příjmy a výdaje pobočky vyplývající z položek 1, 3, 4, 6, 7, 8 a 15 článku 27 nebo z položek A.4, A.9, B.1 až B.4 a B.7 článku 28 směrnice 86/635/EHS,

- průměrný počet zaměstnanců pobočky,

- celkové pohledávky a závazky pobočky rozčleněné na pohledávky a závazky vůči úvěrovým institucím a vůči klientům, spolu s celkovou výší těchto pohledávek a závazků vyjádřenou v měně členského státu, v němž je pobočka usazena,

- celková aktiva a částky, odpovídající položkám 2, 3, 4, 5 a 6 aktiv, 1, 2 a 3 pasiv a 1 a 2 mimorozvahových položek uvedených v článku 4 a obdobných článcích směrnice 86/635/EHS, a v případě položek 2, 5 a 6 aktiv rozpis cenných papírů podle toho, zda jsou nebo nejsou považovány za stálá finanční aktiva podle článku 35 směrnice 86/635/EHS.

Jsou-li tyto informace požadovány, musí být jejich přesnost a shodnost s roční účetní závěrkou prověřeny jednou nebo více osobami oprávněnými provádět audit účetnictví podle vnitrostátních právních předpisů členského státu, v němž je dotyčná pobočka usazena.

Článek 3

Ustanovení o pobočkách úvěrových a finančních institucí se sídlem ve třetí zemi

1. Členské státy stanoví, že pobočky úvěrových a finančních institucí se sídlem ve třetích zemích zveřejňují doklady uvedené v čl. 2 odst. 1 vypracované a prověřené auditem způsobem, který nařizují vnitrostátní právní předpisy země, v níž se nachází jejich sídlo.

2. Byly-li tyto doklady vypracovány v souladu se směrnicí 86/635/EHS nebo rovnocenným způsobem a je-li ve třetí zemi, v níž se nachází sídlo, splněna podmínka vzájemnosti ve vztahu k úvěrovým a finančním institucím Společenství, použije se čl. 2 odst. 3.

3. V případech jiných než uvedených v odstavci 2 mohou členské státy požadovat, aby pobočky zveřejňovaly roční účetní závěrky týkající se jejich vlastní činnosti.

4. V případech stanovených v odstavci 2 a 3 mohou členské státy požadovat, aby pobočky zveřejňovaly informace uvedené v čl. 2 odst. 4 a výši dotačního kapitálu.

5. Na pobočky úvěrových a finančních institucí, uvedené v této směrnici se použije přiměřeně čl. 9 odst. 1 a 3 směrnice 77/780/EHS.

Článek 4

Jazyk zveřejnění

Členské státy mohou požadovat, aby doklady uvedené v této směrnici byly zveřejňovány v jejich úředním jazyce nebo jazycích a aby byl jejich překlad ověřen.

Článek 5

Úloha kontaktního výboru

Úlohou kontaktního výboru zřízeného článkem 52 směrnice 78/660/EHS ve vhodném složení je také,

a) aniž jsou dotčeny články 169 a 170 Smlouvy, napomáhat ke koordinovanému uplatňování této směrnice prostřednictvím pravidelných schůzek zabývajících se zejména konkrétními obtížemi při jejím uplatňování, např. posuzováním rovnocennosti dokladů, a usnadňovat rozhodnutí týkající se srovnatelnosti a rovnocennosti právních forem uvedených v čl. 1 odst. 1;

b) v případě potřeby radit Komisi v souvislosti s doplňky nebo změnami této směrnice.

Závěrečná ustanovení

Článek 6

1. Členské státy přijmou právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 1. ledna 1991. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy mohou stanovit, že se předpisy zmíněné v odstavci 1 použijí poprvé na roční účetní závěrky pro účetní rok začínající dne 1. ledna 1993 nebo v průběhu kalendářního roku 1993.

3. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Pět let po dni uvedeném v čl. 6 odst. 2 Rada na základě zprávy Komise prošetří a případně na návrh Komise a ve spolupráci s Evropským parlamentem upraví čl. 2 odst. 4 na základě zkušeností získaných při uplatňování této směrnice a s cílem vypustit doplňkové údaje uvedené v čl. 2 odst. 4, s ohledem na pokrok v postupné koordinaci účetnictví bank a jiných finančních institucí.

Článek 8

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 13. února 1989.

Za Radu

předseda

C. Solchaga Catalan

[1] Úř. věst. C 230, 11.9.1986, s. 4.

[2] Úř. věst. C 319, 30.11.1987, s. 64 a Úř. věst. C 290, 14.11.1988, s. 66.

[3] Úř. věst. C 345, 21.12.1987, s. 73.

[4] Úř. věst. L 372, 31.12.1986, s. 1.

[5] Úř. věst. L 222, 14.8.1978, s. 11.

[6] Úř. věst. L 314, 4.12.1984, s. 28.

[7] Úř. věst. L 322, 17.12.1977, s. 30.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU