(EHS) č. 1714/88NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1714/88 ze dne 13. června 1988, kterým se mění některá nařízení o uplatňování společné organizace trhů v odvětví cukru po zavedení kombinované nomenklatury

Publikováno: Úř. věst. L 152, 18.6.1988, s. 23-34 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 13. června 1988 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. června 1988 Nabývá účinnosti: 21. června 1988
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1714/88

ze dne 13. června 1988,

kterým se mění některá nařízení o uplatňování společné organizace trhů v odvětví cukru po zavedení kombinované nomenklatury

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1471/88 [2], a zejména na čl. 15 odst. 1 druhý pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že podle čl. 15 odst. 1 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 2658/87 má Komise provést technické úpravy aktů Společenství obsahujících kombinovanou nomenklaturu; že mnoho nařízení v odvětví cukru musí být s ohledem na používání kombinované nomenklatury technicky upraveno;

vzhledem k tomu, že s ohledem na počet a obsah textů, které musí být upraveny, se jeví nezbytným zahrnout tyto úpravy do jednoho nařízení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení Komise (EHS) č. 394/70 ze dne 2. března 1970 o prováděcích pravidlech pro poskytování vývozních náhrad pro cukr [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1467/77 [4], se mění takto:

v čl. 13 odst. 3 se slova "číslo 17.01 společného celního sazebníku" nahrazují slovy "kód KN 17010".

Článek 2.

Nařízení Komise (EHS) č. 825/75 ze dne 25. března 1975, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla pro používání vývozních dávek pro cukr [5], pozměněné nařízením (EHS) č. 1499/76 [6], se mění takto:

1. Příloha I se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA I

Kód KN | Popis zboží |

ex1701 | Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharosa, v pevném stavu: |

| – Surový cukr bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv: |

ex170111 | – – Třtinový cukr kromě cukru kandys |

ex170112 | – – Řepný cukr kromě cukru kandys |

| – ostatní: |

ex170199 | – – ostatní: |

17019910 | – – – Bílý cukr |

"

2. Příloha II se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA II

Kód KN | Popis zboží |

ex17019100 | Cukr s přídavkem aromatických přípravků nebo barviv, kromě vanilkového cukru, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 k |

ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; tekuté cukry bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: |

ex17029071 | – – Karamel z řepného nebo třtinového cukru: |

| – – – obsahující nejméně 50 % hmotnostních sacharosy v sušině |

ex17029090 | – Ostatní, včetně invertního cukru: |

| – – Invertní cukr a ostatní sirupy, kromě sacharosového sirupu, o čistotěnejvýše 97 %, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 25 kg |

ex21069059 | Cukerné sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv, kromě sirupů ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg |

""

Kód KN | Popis zboží |

ex17019100 | Vanilkový cukr ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg |

ex1702 | Ostatní cukry, včetně chemicky čisté laktosy, maltosy, glukosy a fruktosy, v pevném stavu; cukerné sirupy bez přídavku aromatických přípravků nebo barviv; umělý med, též smíšený s přírodním medem; karamel: |

ex17026090 | – Ostatní fruktosa a fruktosový sirup obsahující více než 50 % hmotnostních fruktosy v sušině: |

ex17029060 | – – Umělý med, též smíšený s přírodním medem |

ex17029090 | – Ostatní cukry, kromě invertního cukru: |

| – – Sacharosové sirupy o čistotěnejvýše 97 %, ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 25 kg |

ex21069059 | Cukerné sirupy, s přídavkem aromatických látek nebo barviv, kromě sirupů ve spotřebitelském obalu o čisté hmotnosti nejvýše 2,5 kg |

""

Kód KN | Popis zboží |

ex1212 | Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrová řepa a cukrová třtina, čerstvá nebo sušená, též v prášku; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty (včetně nepražených kořenů čekanky druhu Cichorium intybus sativum) používané zejména k lidské spotřebě, jinde neuvedené nebo nezahrnuté: |

| – ostatní |

ex121291 | – – Cukrová řepa: |

| – – – čerstvá: |

ex12129110 | – obsahující nejméně 12,5 % hmotnostních cukru |

12129190 | – – – sušená, též v prášku |

12129200 | – – Cukrová třtina |

"

Článek 3

Nařízení Komise (EHS) č. 2782/76 ze dne 17. listopadu 1976, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dovoz preferenčního cukru [7], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3819/85 [8], se mění takto:

článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Surový preferenční cukr kódů KN 17011190 a 17011290, na který se nevztahují diferenční poplatky, podléhá celní kontrole nebo správní kontrole poskytující rovnocenné záruky, dokud není prokázáno, že dotyčný cukr nemůže být rafinován."

Článek 4

Nařízení Komise (EHS) č. 1469/77 ze dne 30. června 1977, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro dávky a náhrady pro isoglukosu, a kterým se mění nařízení (EHS) č. 192/75 [9], se mění takto:

článek 2 se nahrazuje tímto:

"Článek 2

Pevná částka uvedená v čl. 16 odst. 6 nařízení (EHS) č. 1785/81 se rovná pevné částce, která se používá při stanovení dovozních dávek u výrobků kódu KN 17023091."

Článek 5

Nařízení Komise (EHS) č. 1998/78 ze dne 18. srpna 1978, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vyrovnání nákladů na skladování v odvětví cukru [10], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 89/87 [11], se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 2 písm. a) se první odrážka nahrazuje tímto:

"— která z cukru v nezměněném stavu vyrábí pouze cukry kódů KN 1701 a 1702, kromě kódů 17025000 a 17029010, vykazující jiné fyzikální vlastnosti než cukr použitý v daném procesu,";

2. Čl. 8 odst. 2 se nahrazuje tímto:

"2. "Sirupy získanými před krystalizační fází"; se rozumí sirupy kódů KN 17026090 a 17029090, které jsou následně zpracovány na cukr v pevném stavu pod celní kontrolou nebo pod správní kontrolou poskytující rovnocenné záruky a které jsou uskladněny ve zvláštních nádobách uložených mimo závod na výrobu cukru.";

3. V čl. 12 odst. 1 písm. d) se slova "číslo 17.01 společného celního sazebníku" nahrazují slovy "kód KN 1701".

Článek 6

Nařízení Komise (EHS) č. 2630/81 ze dne 10. září 1981 o zvláštních prováděcích pravidlech pro režim dovozních a vývozních licencí v odvětví cukru [12], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 3677/86 [13], se mění takto:

1. Čl. 8 odst. 1 se nahrazuje tímto:

"1. Výše jistoty u licencí na výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písmena a) až d) a písmena f) a g) nařízení (EHS) č. 1785/81 činí na každých 100 kg čisté hmotnosti cukru a 100 kg čisté hmotnosti isoglukosy v sušině:

a) u dovozních a vývozních licencí, u nichž dovozní a vývozní dávky nebo náhrady nejsou stanoveny předem:

- 0,25 ECU na výrobky kódů KN 1701, 1702 a 2106, kromě kódů 17025000 a 17029010,

- 0,05 ECU na výrobky kódů KN 121291, 12129200 a kódu 1703.

Jistota u vývozních licencí na bílý a surový cukr, jejichž doba platnosti je podle čl. 5 odst. 3 písm. a) druhé odrážky omezena na 30 dnů, však činí 3,50 ECU;

b) 0,25 ECU u vývozních licencí na cukr C a isoglukosu C;

c) u dovozních licencí se stanovením dávky nebo náhrady předem a s výhradou jiných částek stanovených v rámci nabídkového řízení ve Společenství:

- 3,00 ECU na výrobky kódu KN 1701,

- 0,75 ECU na výrobky kódu KN 1703, pokud se dávka nerovná nule,

- 0,15 ECU na výrobky kódu KN 1703, pokud se dávka rovná nule;

d) u vývozních licencí se stanovením náhrad nebo dávek předem a s výhradou jiných částek stanovených v rámci nabídkového řízení ve Společenství:

- 9,00 ECU na výrobky kódu KN 1701,

- 0,75 ECU na výrobky kódu KN 1703,

- 3,50 ECU na výrobky kódů KN 170220, 17026090, 17029060, 17029071, 17029090, jakož i kódu 21069059,

- 3,50 ECU na výrobky kódů KN 17023010, 17024010, 17026010, 17029030, jakož i kódu 21069030;

e) u dovozních licencí uvedených v článku 6: 0,25 ECU.";

2. V čl. 8 odst. 2 se slova "číslo 17.01 společného celního sazebníku" nahrazují slovy "kód KN 1701";

3. V čl. 9 odst. 1 se slova "číslo 17.01 společného celního sazebníku" nahrazují slovy "kód KN 1701".

4. V čl. 10 odst. 1 se slova "bílý cukr čísla 17.01 společného celního sazebníku s následujícím dovozem surového cukru čísla 17.01" nahrazují slovy "bílý cukr kódu KN 17019910 s následujícím dovozem surového cukru kódů KN 17011110, 17011190, 17011210 a 17011290";

5. Příloha se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA

Výpočet jistoty uvedené v článku 10

(ECU na 100 kg čisté hmotnosti) |

Výše vývozní dávky na surový cukr (kódy KN 17011110, 17011190, 17011210 a 17011290), která vyžaduje úpravu jistoty | Částka, o kterou se upraví jistota směrem nahoru nebo dolů |

1 | 2 |

0 až 3,50 | — |

3,51 až 7,00 | 3,50 |

7,01 až 10,50 | 7,00 |

10,51 až 14,00 | 10,50 |

a tak dále, pokaždé s navýšením o 3,50 ECU |

"

Článek 7

Nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 ze dne 14. září 1981, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty [14], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2561/85 [15], se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 druhém pododstavci se první odrážka nahrazuje tímto:

"— jako bílý cukr nebo surový cukr, nedenaturovaný, nebo jako sirup získaný před krystalizační fází kódů KN 17026090 a 17029090, nebo jako isoglukosa v přírodním stavu."

2. V čl. 2 odst. 2 písmenu c) se v druhém pododstavci slova "číslo 17.01 společného celního sazebníku" nahrazují slovy "kód KN 1701".

Článek 8

Nařízení Komise (EHS) č. 581/86 ze dne 28. února 1986, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro vyrovnávací přístupové částky a pro stanovení těchto částek v odvětví cukru [16], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2126/87 [17], se mění takto:

1. V článku 1 se odstavce 1 a 2 nahrazují tímto:

"1. Vyrovnávací přístupová částka se nevztahuje na sirupy kódů KN 17026090, 17029090, 17029060, 17029071 a 21069059 o čistotě nižší než 85 % a na javorový cukr a javorový sirup kódu KN 170220.

2. U sirupů kódů KN 17026090, 17029090, 17029071 a 21069059

a) o čistotě nejméně 98 % se vyrovnávací přístupová částka použije podle zjištěného obsahu sacharosy v dotyčném sirupu;

b) o čistotě nejméně 85 % ale nižší než 98 % se vyrovnávací přístupová částka použije podle obsahu extrahovatelného cukru, který se stanoví podle čl. 1 odst. 5 druhého pododstavce nařízení (EHS) č. 1443/82.";

2. Příloha se nahrazuje tímto:

"

PŘÍLOHA

Vyrovnávací přístupové částky, které se použijí při obchodování se Španělskem a Portugalskem

Kód KN | Tabulka | Dodatečný kód | Vyrovnávací částky, které se použijí při obchodování mezi: |

+++++ TIFF +++++

| Společenstvím deseti | Společenstvím deseti | Španělskem | Španělskem | Španělskem | Portugalskem bez Azor | Portugalskem bez Azor | Azorami |

+++++ TIFF +++++

| Portugalskem bez Azor | Azorami | Portugalskem bez Azor | Azorami | třetími zeměmi | Azorami | třetími zeměmi | třetími zeměmi |

| | | | | ECU / 1000 kg |

12129110 | 7,09 | 1,26 | 1,26 | 5,83 | 5,83 | 7,09 | — | 1,26 | 1,26 |

ex12129190 | | | 26,23 | 4,66 | 4,66 | 21,57 | 21,57 | 26,23 | — | 4,66 | 4,66 |

| | | | | | | | ECU / 100 kg |

17019100 | 4 | 7337 | | | | | | | | | |

17019910 | 5 | 7340 | 8,60 | 7,25 | 4,39 | 15,85 | 12,99 | 8,60 | 2,86 | 7,25 | 4,39 |

17019990 |

17011110 | 3 | 7334 7335 | 7,91 | 6,67 | 4,04 | 14,58 | 11,95 | 7,91 | 2,63 | 6,67 | 4,04 |

17011190 |

17011210 |

17011290 |

| | | | | | | | Základní vyrovnávací částky v ECU na 1 % hmotnostní obsahu sacharosy resp. extrahovatelného cukru a na 100 kg netto dotyčného výrobku |

17026090 | 8 | 7346 | 0,0860 | 0,0725 | 0,0439 | 0,1585 | 0,1299 | 0,0860 | 0,0286 | 0,0725 | 0,0439 |

17029090 | 7347 |

17029060 | 9 | 7350 |

7351 |

17029071 | 10 | 7355 |

7356 |

21069059 | 6 | 7424 |

7425 |

Kód KN | Popis zboží |

| | |

17011110170111901701121017011290 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – ostatní: |

| | – – s výtěžností surového cukru lišící se od výtěžnosti cukru standardní jakosti stanovené v nařízení (EHS) č. 431/68: | – – ostatní: |

| 7333 | 7334 | 7335 |

TABULKA 4

Kód KN | Popis zboží |

| |

17019100 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – ostatní: |

| 7336 | 7337 |

TABULKA 5

Kód KN | Popis zboží |

| |

170199101701999017023010170240101702601017029030 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – ostatní: |

| 7339 | 7340 |

TABULKA 8

Kód KN | Popis zboží |

| | | | |

1702609017029090 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – Sorbosa | – ostatní: |

| | | – – o čistotě: |

| | | – – – méně než 85 % | – – – nejméně 85 %, avšak méně než 98 %: | – – – nejméně 98 %: |

| 7343 | 7344 | 7345 | 7346 | 7347 |

TABULKA 9

Kód KN | Popis zboží |

| | | |

17029060 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – ostatní: |

| | – – o čistotě: |

| | – – – méně než 85 % | – – – nejméně 85 %, avšak méně než 98 %: | – – – nejméně 98 %: |

| 7348 | 7349 | 7350 | 7351 |

TABULKA 10

Kód KN | Popis zboží |

| | | | |

17029071 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – Cukr-karamel kódu 1701: | – ostatní: |

| | | – – o čistotě: |

| | | – – – méně než 85 % | – – – nejméně 85 %, avšak méně než 98 %: | – – – nejméně 98 %: |

| 7352 | 7353 | 7354 | 7355 | 7356 |

TABULKA 6

Kód KN | Popis zboží |

| | | |

21069059 | – Vyvezeno do třetích zemí podle článku 26 nařízení (EHS) č. 1785/81: | – ostatní: |

| | – – o čistotě: |

| | – – – méně než 85 % | – – – nejméně 85 %, avšak méně než 98 %: | – – – nejméně 98 %: |

| 7422 | 7423 | 7424 | 7425 |

"

Článek 9

Nařízení Rady (EHS) č. 1010/86 ze dne 25. března 1986, kterým se stanoví obecná prováděcí pravidla pro poskytování produkčních náhrad pro některé výrobky z odvětví cukru používané v chemickém průmyslu [18], se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se slova "položky 17.02 D ex II společného celního sazebníku" nahrazují slovy kódů KN ex17026090 a ex17029090

2. Příloha se nahrazuje tímto:

""

Článek 10

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Je použitelné ode dne 1. ledna 1988.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 13. června 1988.

Za Komisi

Frans Andriessen

místopředseda

[1] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

[2] Úř. věst. L 134, 31.5.1988, s. 1.

[3] Úř. věst. L 50, 4.3.1970, s. 1.

[4] Úř. věst. L 162, 1.7.1977, s. 6.

[5] Úř. věst. L 79, 28.3.1975, s. 17.

[6] Úř. věst. L 167, 26.6.1976, s. 29.

[7] Úř. věst. L 318, 18.11.1976, s. 13.

[8] Úř. věst. L 368, 31.12.1985, s. 25.

[9] Úř. věst. L 162, 1.7.1977, s. 9.

[10] Úř. věst. L 231, 23.8.1978, s. 5.

[11] Úř. věst. L 13, 15.1.1987, s. 10.

[12] Úř. věst. L 258, 11.9.1981, s. 16.

[13] Úř. věst. L 351, 12.12.1986, s. 1.

[14] Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14.

[15] Úř. věst. L 244, 12.9.1985, s. 23.

[16] Úř. věst. L 57, 1.3.1986, s. 27.

[17] Úř. věst. L 197, 18.7.1987, s. 24

[18] Úř. věst. L 94, 9.4.1986, s. 9.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU