87/357/EHSSměrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

Publikováno: Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 49-50 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 25. června 1987 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 11. července 1987 Nabývá účinnosti: 26. června 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 25. června 1987

o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

(87/357/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že v řadě členských států jsou v platnosti právní předpisy týkající se některých výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují bezpečnost nebo zdraví spotřebitelů; že se však tyto předpisy liší obsahem, dosahem a oblastí působnosti; že se tyto předpisy v některých členských státech týkají zejména všech výrobků, které se podobají potravinám, ač nejsou potravinami, zatímco v jiných členských státech se vztahují pouze na výrobky, které lze zaměnit s potravinami, zejména s cukrářským zbožím;

vzhledem k tomu, že tato situace vytváří závažná narušení volného pohybu zboží a nerovné podmínky hospodářské soutěže uvnitř Společenství, aniž by byla zajištěna účinná ochrana spotřebitelů, zejména dětí;

vzhledem k tomu, že tyto překážky vytvoření a fungování společného trhu musí být odstraněny a spotřebitelům musí být zajištěna náležitá ochrana v souladu s usneseními Rady ze dne 14. dubna 1975 a 19. května 1981 o prvním [3] a druhém [4] programu Evropského hospodářského společenství o politice ochrany a informování spotřebitele a s usnesením Rady ze dne 23. června 1986 o novém podnětu pro politiku ochrany spotřebitele [5];

vzhledem k tomu, že zdraví a bezpečnost spotřebitelů by měla požívat rovnocenný stupeň ochrany v různých členských státech;

vzhledem k tomu, že je proto nezbytné zakázat uvádění na trh, dovoz a výrobu i vývoz výrobků, které mohou být zaměněny za potraviny a tím ohrozit zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů;

vzhledem k tomu, že by měly být upraveny kontroly, které by prováděly příslušné orgány členských států;

vzhledem k tomu, že v souladu se zásadami o ochraně spotřebitelů obsaženými v usneseních Rady musí být nebezpečné výrobky staženy z trhu;

vzhledem k tomu, že by měla být stanovena možnost výměny názorů a přezkoumání opatření přijatých členskými státy, která se týkají zákazu těchto výrobků nebo jejich stažení z trhu, aby se v celém Společenství zajistilo jednotné uplatňování zásad obsažených v této směrnici; že toto přezkoumávání a výměna názorů mohou být vedeny v rámci poradního výboru zřízeného rozhodnutím 84/133/EHS [6];

vzhledem k tomu, že by při možné potřebě rozšířit oblast působnosti na nebezpečné napodobeniny jiné než napodobeniny potravin a při potřebě zhodnotit a přezkoumat postupy stanovené v této směrnici měla Rada po dvou letech po provedení této směrnice na základě zprávy Komise o získaných zkušenostech rozhodnout o případné změně ustanovení této směrnice,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1. Tato směrnice se vztahuje na výrobky uvedené v odstavci 2, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů.

2. Výrobky uvedené v odstavci 1 jsou výrobky, které nejsou potravinami, mají však tvar, vůni, barvu, vzhled, obal, označení, objem nebo rozměry, které mohou způsobit, že spotřebitelé, zejména děti, je zamění s potravinami a v důsledku toho je mohou vložit do úst, cucat nebo spolknout, což by mohlo být nebezpečné a způsobit například dušení, otravu nebo perforaci či zablokování zažívacího ústrojí.

Článek 2

Členské státy učiní veškerá opatření nezbytná pro zákaz uvádění na trh, dovozu a výroby i vývozu výrobků uvedených v této směrnici.

Článek 3

Členské státy zejména zajistí, aby byly prováděny kontroly výrobků na trhu k ověření, že na trh není uváděn žádný výrobek, na který se vztahuje tato směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření, aby jejich příslušné orgány stáhly z trhu jakýkoli výrobek, na který se vztahuje tato směrnice, nebo zařídily jeho stažení.

Článek 4

1. Pokud členský stát přijme zvláštní opatření podle článků 2 a 3, uvědomí o tom Komisi. Uvede popis výrobku a důvody svého rozhodnutí.

Pokud jsou již požadovány informace o výrobku podle rozhodnutí 84/133/EHS, nepožaduje se další oznámení podle této směrnice.

Komise předá informace co nejdříve ostatním členským státům.

2. Komise nebo členský stát mohou požádat výbor zřízený rozhodnutím 84/133/EHS, aby se podílel na výměně názorů na otázky týkající se uplatňování této směrnice.

Článek 5

Dva roky po dni uvedeném v článku 6 rozhodne Rada na základě zprávy Komise o získaných zkušenostech, provázené vhodnými návrhy, o případné změně této směrnice, zejména s ohledem na rozšíření její působnosti na nebezpečné napodobeniny jiné než napodobeniny potravin, a o případném přezkoumání postupů stanovených v článku 4.

Článek 6

1. Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 26. června 1989. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 25. června 1987.

Za Radu

předseda

H. De Croo

[1] Úř. věst. C 156, 15.6.1987.

[2] Úř. věst. C 150, 9.6.1987, s. 1.

[3] Úř. věst. C 92, 25.4.1975, s. 1.

[4] Úř. věst. C 133, 3.6.1981, s. 1.

[5] Úř. věst. C 167, 5.7.1986, s. 1.

[6] Úř. věst. L 70, 13.3.1984, s. 16.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU