87/101/EHSSměrnice Rady 87/101/EHS ze dne 22. prosince 1986, kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji

Publikováno: Úř. věst. L 42, 12.2.1987, s. 43-47 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 1986 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 12. února 1987 Nabývá účinnosti: 13. ledna 1987
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady

ze dne 22. prosince 1986,

kterou se mění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji

(87/101/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na články 100 a 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [3],

vzhledem k tomu, že směrnice Rady 75/439/EHS [4] stanoví, aby členské státy přijaly nezbytná opatření pro zajištění bezpečného sběru odpadních olejů a nakládání s nimi a v co největší míře zajistily jejich recyklaci (regenerací nebo spalováním jiným než za účelem rozkladu);

vzhledem k tomu, že regenerace je vzhledem k dosažitelným úsporám energie obecně nejracionálnější způsob opětovného použití odpadních olejů; že by se proto měly odpadní oleje přednostně zpracovávat regenerací, pokud to dovolují technická, hospodářská a organizační omezení;

vzhledem k tomu, že za současného stavu právních předpisů Společenství mohou členské státy za určitých podmínek zakázat spalování odpadních olejů na svém území; že tato směrnice nemá v úmyslu tento stav právních předpisů měnit;

vzhledem k tomu, že spalováním odpadních olejů vznikají odpadní plyny obsahující látky škodlivé pro životní prostředí, pokud jsou vypouštěny do ovzduší v koncentracích nad určitou mezí; že by se proto měla přijmout opatření stanovující pravidla pro spalování odpadních olejů;

vzhledem k tomu, že je žádoucí zlepšit účinnost sběru odpadních olejů a zpřísnit dohled v této oblasti;

vzhledem k tomu, že s ohledem na nebezpečný charakter zejména PCB/PCT je nezbytné posílit právní předpisy Společenství týkající se spalování nebo regenerace odpadních olejů kontaminovaných těmito látkami;

vzhledem k tomu, že členské státy by měly mít možnost přijímat přísnější opatření za účelem ochrany životního prostředí při současném respektování podmínek Smlouvy,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 75/439/EHS se mění takto:

1. Články 1 až 6 se nahrazují tímto:

"Článek 1

Pro účely této směrnice se:

- "odpadními oleji" rozumějí:

mazací nebo průmyslové oleje na minerálním základě, které přestaly být vhodné pro původně určené používání, a zejména upotřebené oleje pro spalovací motory a pro převodovky, a také minerální mazací oleje, oleje pro turbíny a hydraulické oleje;

- "nakládáním" rozumí:

zpracování nebo rozklad odpadních olejů, jakož i jejich skladování a ukládání na povrchu země nebo v zemi;

- "zpracováním" rozumějí:

způsoby, které umožňují opětovné použití odpadních olejů, tj. regenerace a spalování;

- "regenerací" rozumí:

každý proces, kterým lze vyrobit základní oleje čištěním odpadních olejů, především odstraněním znečišťujících látek, oxidačních produktů a přísad, které jsou v těchto olejích obsaženy;

- "spalováním" rozumí:

použití odpadních olejů jako paliva s adekvátním využitím vyprodukovaného tepla;

- "sběrem" rozumějí:

všechny způsoby, kterými lze odpadní oleje přemístit od jejich držitelů do podniků, které s těmito oleji nakládají.

Článek 2

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 78/319/EHS [5], přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily sběr odpadních olejů a nakládání s nimi, aniž by byla lidem a životnímu prostředí způsobena škoda, které lze předejít.

Článek 3

1. Pokud to technická, hospodářská a organizační omezení umožňují, přijmou členské státy opatření nezbytná pro přednostní zpracovávání odpadních olejů regenerací.

2. Pokud se odpadní oleje neregenerují z důvodu omezení uvedených v odstavci 1, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že se spalování odpadních olejů provádí za podmínek přijatelných pro životní prostředí v souladu s ustanoveními této směrnice, pokud je toto spalování technicky, hospodářsky a organizačně proveditelné.

3. Pokud se odpadní oleje ani neregenerují ani nespalují, a to z důvodu omezení uvedených v odstavcích 1 a 2, přijmou členské státy opatření nezbytná k tomu, aby zajistily bezpečný rozklad nebo řízené skladování či ukládání odpadních olejů.

Článek 4

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily zákaz:

a) jakéhokoli vypouštění odpadních olejů do vnitrozemských povrchových vod, podzemních vod, teritoriálních námořních vod a kanalizačních systémů;

b) jakékoli ukládání nebo vypouštění odpadních olejů škodlivých pro půdu a jakékoli neřízené vypouštění zbytků ze zpracování odpadních olejů;

c) jakékoli zpracování odpadních olejů, které znečišťuje ovzduší nad mez stanovenou stávajícími ustanoveními.

Článek 5

1. V případech nezbytných pro dosažení cílů této směrnice a aniž je dotčen článek 2, povedou členské státy veřejné informační a propagační kampaně s cílem zajistit vhodné skladování odpadních olejů a jejich sběr v co největší míře.

2. Pokud není jinak možné splnit cíle uvedené v článcích 2, 3 a 4, přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že jeden nebo více podniků bude provádět sběr nebo nakládání s odpadními oleji nabízených jejich držiteli, a to případně v oblasti, která je jim určena příslušnými orgány.

3. Aby se splnily cíle stanovené v článcích 2 a 4, mohou členské státy rozhodnout o zpracování odpadních olejů kterýmkoli ze způsobů zpracování stanovených v článku 3. Za tímto účelem mohou provádět příslušné kontroly.

4. Aby se zajistilo splnění opatření podle článku 4, musí každý podnik sbírající odpadní oleje podléhat registraci a odpovídajícímu dohledu příslušných vnitrostátních orgánů, který případně zahrne systém povolení.

Článek 6

1. Aby se splnila opatření podle článku 4, musí každý podnik, který nakládá s odpadními oleji, získat povolení. V případě potřeby se povolení uděluje po prohlídce zařízení.

2. Aniž jsou dotčeny požadavky ve vnitrostátních předpisech a předpisech Společenství stanovené za účelem jiným, než je účel této směrnice, je možné udělit povolení podnikům, které regenerují odpadní oleje nebo používají odpadní oleje jako palivo pouze tehdy, pokud se příslušný orgán přesvědčil, že byla přijata všechna vhodná opatření pro ochranu životního prostředí a zdraví, včetně použití nejlepší dostupné technologie, pokud náklady nejsou nadměrné.

Článek 7

V případech, že členské státy regenerují odpadní oleje, přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že:

a) provoz regeneračního zařízení nezpůsobí životnímu prostředí žádné poškození, kterému bylo možno předejít.

Pro tento účel členské státy zajistí snížení rizik souvisejících s množstvím zbytků po regeneraci a s toxickou a nebezpečnou povahou těchto zbytků na minimum a dále zajistí, aby se s těmito zbytky nakládalo podle článku 9 směrnice 78/319/EHS;

b) základní oleje získané z regenerace nebudou toxickým a nebezpečným odpadem podle čl. 1 písm. b) směrnice 78/319/EHS a nebudou obsahovat polychlorované bifenyly a polychlorované terfenyly (PCB/PCT) v koncentracích přesahujících meze stanovené v článku 10.

Členské státy o opatřeních uvědomí Komisi. Na základě této informace předloží Komise Radě zprávu s případnými návrhy, a to do 5 let ode dne oznámení této směrnice.

Článek 8

1. Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 84/360/EHS [6] a čl. 3 odst. 1 této směrnice, členské státy používající odpadní oleje jako palivo přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že provoz zařízení nezpůsobí významné znečištění ovzduší, a to zejména emisemi látek uvedených v příloze. Za tímto účelem:

(a) členské státy se přesvědčí, že v případě spalování olejů v zařízeních s tepelným příkonem minimálně 3 MW (SV) založeným na spodní výhřevnosti se dodržují mezní hodnoty emisí stanovené ve zmíněné příloze.

Členské státy mohou kdykoli stanovit mezní hodnoty přísnější než mezní hodnoty uvedené v příloze. Mohou také určit mezní hodnoty pro látky jiné než uvedené v příloze;

(b) členské státy mohou podle svého uvážení přijmout opatření, aby zajistily přiměřenou kontrolu spalování odpadních olejů v zařízeních s tepelným příkonem nižším než 3 MW (SV) založeným na spodní výhřevnosti.

O opatřeních uvědomí Komisi. Na základě této informace Komise do 5 let od oznámení této směrnice předloží Radě zprávu spolu s případnými návrhy.

2. Členské státy dále zajistí, aby:

(a) se zbytky ze spalování odpadních olejů bylo nakládáno v souladu s článkem 9 směrnice 78/319/EHS;

(b) odpadní oleje používané jako palivo nebyly toxickým a nebezpečným odpadem podle definice čl. 1 písm. b) směrnice 78/319/EHS a neobsahovaly PCB/PCT v koncentracích vyšších než 50 ppm.

3. Dodržení mezních hodnot stanovených v příloze je možné také zajistit pomocí vhodného systému kontroly koncentrací znečišťujících látek v odpadních olejích nebo ve směsích odpadních olejů a jiných paliv určených pro spalování, při zvážení technických charakteristik zařízení.

V případě zařízení, u nichž se emise látek uvedených v příloze mohou ještě zvýšit z topných produktů, zajistí členské státy prostřednictvím zavedeného kontrolního systému, že podíl těchto látek pocházejících ze spalování odpadních olejů nepřestoupí mezní hodnoty uvedené v příloze."

2. Dosavadní článek 7 se označuje jako článek 8.

3. Zrušují se články 8 a 9.

4. Vkládá se nový článek 10, který zní:

"Článek 10

1. Během skladování a sběru nesmějí držitelé a provozovatelé sběru míchat odpadní oleje s PCB a PCT ve smyslu směrnice 76/403/EHS [7] ani s toxickým a nebezpečným odpadem ve smyslu směrnice 78/319/EHS.

2. Kromě případu stanoveného v odstavci 3 se uplatní ustanovení směrnice 76/403/EHS pro odpadní oleje obsahující více než 50 ppm PCB/PCT.

Členské státy dále přijmou nezbytná zvláštní technická opatření, která zajistí, že s jakýmikoli odpadními oleji obsahujícími PCB/PCT bude nakládáno, aniž by byla lidem a životnímu prostředí způsobena škoda, které lze předejít.

3. Regeneraci odpadních olejů obsahujících PCB a PCT je možné povolit, pokud regenerační pochody umožňují PCB a PCT rozložit nebo snížit jejich obsah pod maximální hranici, která v žádném případě nesmí přesáhnout 50 ppm.

4. Referenční metodu měření prováděnou za účelem stanovení obsahu PCB/PCT v odpadních olejích stanoví Komise po konzultaci s výborem pro přizpůsobování technickému pokroku zřízenému podle článku 18 směrnice 78/319/EHS.

5. S odpadními oleji kontaminovanými látkami, na které se vztahuje definice toxických a nebezpečných látek podle čl. 1 písm. b) směrnice 78/319/EHS, se musí nakládat v souladu s ustanoveními uvedené směrnice."

5. Článek 10 se označuje jako článek 11.

6. Článek 11 se označuje jako článek 12 a nahrazuje se tímto:

"Článek 12

Každý podnik, který sbírá a má v držení odpadní oleje nebo s nimi nakládá, musí příslušným orgánům na jejich žádost sdělit jakékoli informace týkající se sběru nebo nakládání s odpadními oleji nebo s jejich zbytky."

7. Článek 12 se označuje jako článek 13 a nahrazuje se tímto:

"Článek 13

1. Podniky uvedené v článku 6 musí být členskými státy pravidelně kontrolovány, zejména z hlediska plnění podmínek jejich povolení.

2. Příslušné orgány zkoumají směry stavu technického vývoje nebo životního prostředí s ohledem na případné přezkoumání povolení udělených podnikům v souladu s touto směrnicí."

8. Články 13 a 14 se označují jako články 14 a 15.

9. Vkládá se nový článek 16, který zní:

"Článek 16

Při respektování ustanovení Smlouvy mohou členské státy přijmout opatření na ochranu životního prostředí, která jsou přísnější než opatření stanovená touto směrnicí.

Podle stejných ustanovení mohou tato opatření zahrnovat mimo jiné zákaz spalování odpadních olejů."

10. Články 15 a 16 se označují jako články 17 a 18.

11. Vkládá se příloha k této směrnici.

Článek 2

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s touto směrnicí s účinkem od 1. ledna 1990 a neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Článek 3

Opatření přijatá členskými státy podle této směrnice mohou být postupně uplatňována na podniky uvedené v článku 6 směrnice 75/349/EHS, které existují v době oznámení této směrnice, do sedmi let od uvedeného oznámení [8].

Článek 4

Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 1986.

Za Radu

předseda

G. Shaw

[1] Úř. věst. C 58, 6.3.1985, s. 3.

[2] Úř. věst. C 255, 13.10.1986, s. 269.

[3] Úř. věst. C 330, 20.12.1985, s. 32.

[4] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23.

[5] Úř. věst. L 84, 31.3.1973, s. 43.

[6] Úř. věst. L 188, 16.7.1984, s. 10.

[7] Úř. věst. L 108, 26.4.1976, s. 41.

[8] Tato směrnice byla oznámena členským státům dne 13. ledna 1987.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Mezní hodnoty emisí [1] pro některé látky vypouštěné v důsledku spalování odpadních olejů v zařízeních s tepelným příkonem minimálně 3MW (SV)

Znečišťující látka | Mezní hodnota mg/Nm3 |

| | |

Cd | 0,5 |

Ni | 1 |

| buď | nebo | |

Cr | 1,5 | Cr | 5 |

Cu | Cu |

V | V |

Pb | 5 | Pb |

Cl | 100 |

F | 5 |

SO2 | – |

Tuhé znečišťující látky (celkem) | – |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU