87/95/EECRozhodnutí Rady (87/95/EEC) ze dne 22. prosince 1986 o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací

Publikováno: Úř. věst. L 36, 7.2.1987, s. 31-37 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 22. prosince 1986 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 7. února 1987 Nabývá účinnosti: 7. února 1987
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 1025/2012 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Rady

ze dne 22. prosince 1986

o normalizaci v oblasti informačních technologií a telekomunikací

(87/95/EEC)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 235 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k tomu, že normy použitelné v oblasti informačních technologií a činnosti nezbytné pro jejich přípravu musí brát v úvahu zejména:

- složitost technických specifikací a přesnost, která je nezbytná k zajištění výměny informací a dat a kompatibilního fungování systémů,

- potřebu zajistit rychlé vydávání norem, aby přílišná prodlení nevedla k tomu, že znění normy bude záhy zastaralé a překonané rychlostí technologického vývoje,

- nutnost podporovat uplatňování mezinárodních norem pro výměnu informací a dat na takovém základě, který zajistí jejich důvěryhodnost z hlediska praktického používání,

- ekonomický význam role, kterou sehrává normalizace tím, že přispívá k vytváření trhu Společenství v této oblasti;

vzhledem k tomu, že směrnice 83/189/EHS [3] umožňuje, aby Komise, členské státy a normalizační instituce byly informovány o záměrech normalizačních institucí vypracovat nebo změnit některou z norem, a že podle uvedené směrnice může Komise udílet pověření, na jejichž základě budou normalizační práce v oblasti společného zájmu probíhat ve vzájemném souladu a v brzkém období;

vzhledem k tomu, že tato směrnice neobsahuje všechna ustanovení nezbytná pro provádění normalizační politiky Společenství v oblasti informačních technologií a telekomunikací;

vzhledem k tomu, že se technické aspekty různých oblastí normalizace, zejména v případě informačních technologií a telekomunikací, překrývají v takové rostoucí míře, která je důvodem pro úzkou spolupráci mezi normalizačními institucemi, které by měly spojit své síly při řešení těchto otázek společného zájmu;

vzhledem k tomu, že Komise nedávno uzavřela dohody v rámci memoranda o porozumění podepsaného s Evropskou správou pošt a telekomunikací (CEPT) a v rámci obecných směrnic schválených se společnou normalizační organizací Evropským výborem pro normalizaci/Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CEN/CENELEC);

vzhledem k tomu, že směrnice 86/361/EHS [4] stanoví programy prací na společných technických specifikacích odpovídajících evropským telekomunikačním normám (Normes Européennes de Télécommunication (NETs)), které má v této oblasti vykonávat Evropská konference správ pošt a telekomunikací, popřípadě též po konzultaci s Evropským výborem pro normalizaci a Evropským výborem pro normalizaci v elektrotechnice;

vzhledem k tomu, že veřejné zakázky jsou vhodnou oblastí k podpoře širšího přejímání norem pro propojení otevřených systémů (Open Systems Interconnection) pro výměnu informací a dat prostřednictvím odkazů na tyto normy v podmínkách jejich zadávání;

vzhledem k tomu, že je nezbytné zřídit výbor pověřený úkolem napomáhat Komisi při uskutečňování a řízení cílů a činností stanovených v tomto rozhodnutí,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Pro účely tohoto rozhodnutí se:

1. "technickou specifikací" rozumí specifikace obsažená v dokumentu, který stanoví požadované vlastnosti výrobku, jako jsou úrovně jakosti nebo funkční způsobilosti, bezpečnost nebo rozměry, včetně požadavků vztahujících se na výrobek, pokud jde o terminologii, symboly, zkoušení a zkušební metody, balení, značení nebo označování;

2. "společnou technickou specifikací" rozumí technická specifikace vytvořená tak, aby bylo zajištěno její jednotné používání ve všech členských státech Společenství;

3. "normou" rozumí technická specifikace schválená uznaným normalizačním orgánem k opakovanému nebo trvalému použití, jejíž dodržování není povinné;

4. "mezinárodní normou" rozumí norma přijatá uznanou mezinárodním normalizační organizací;

5. "návrhem mezinárodní normy" (DIS) rozumí návrh normy přijatý uznaným mezinárodní normalizační organizací;

6. "mezinárodní technickou specifikací v oblasti telekomunikací" rozumí technická specifikace všech nebo některých vlastností výrobku doporučená např. Mezinárodním poradním výborem pro telegrafii a telefonii (CCITT – Comité international télégraphique et téléphonique) nebo CEPT;

7. "evropskou normou" rozumí norma schválená na základě statutu normalizačních organizací, s nimiž Společenství uzavřelo dohody;

8. "předběžnou evropskou normou" rozumí norma přijatá s označením "ENV" v souladu se statutárními pravidly normalizačních organizací, s nimiž Společenství uzavřelo dohody;

9. "funkční normou" rozumí norma vypracovaná tak, aby plnila komplexní funkci nezbytnou k zajištění interoperability systémů, a obecně vytvořená spojením několika stávajících referenčních norem a přijatá v souladu se statutárními pravidly normalizačních organizací;

10. "funkční specifikací" rozumí specifikace, která v oblasti telekomunikací stanoví použití jedné nebo více norem pro propojení otevřených systémů jako podporu výslovného požadavku na komunikaci mezi systémy informačních technologií (normy doporučené organizacemi jako je Mezinárodní poradní výbor pro telegrafii a telefonii (CCITT) nebo CEPT);

11. "technickým předpisem" rozumějí technické specifikace, včetně příslušných správních předpisů, jejichž dodržování je při uvádění na trh nebo při používání v členském státě nebo na jeho větší části povinné de jure nebo de facto, s výjimkou předpisů stanovených místními orgány;

12. "osvědčováním shody" rozumí činnost, kterou se prostřednictvím certifikátu nebo značky shody osvědčuje shoda výrobku nebo služby s danými normami nebo jinými technickými specifikacemi,

13. "informačními technologiemi" rozumějí systémy, zařízení, komponenty a software potřebné k zajištění vyhledávání, zpracování a uchovávání informací ve všech oblastech lidské činnosti (domov, kancelář, továrna atd.), jejichž používání obecně vyžaduje využití elektroniky nebo podobných technologií;

14. "veřejnými zakázkami" rozumějí zakázky:

- definované v článku 1 směrnice 77/62/EHS [5],

- uzavřené na dodávku zařízení souvisejících s informačními technologiemi a s telekomunikacemi, bez ohledu na odvětví činnosti zadavatele;

15. "telekomunikačními orgány" rozumějí orgány nebo soukromé podniky uznané ve Společenství, které poskytují veřejné telekomunikační služby.

Článek 2

S cílem podpořit normalizaci v Evropě a vytváření a používání norem v oblasti informačních technologií a funkčních specifikací v oblasti telekomunikací musí být s výhradou čl. 3 odst. 2 a článku 4 na úrovni Společenství provedena tato opatření:

a) pravidelně, nejméně jednou za rok, se stanoví na základě mezinárodních norem, návrhů mezinárodních norem nebo rovnocenných dokumentů prioritní požadavky na normalizaci s cílem připravit pracovní programy a zadat vypracování těch evropských norem a funkčních specifikací, které jsou považovány za nezbytné k zajištění výměny informací a dat a interoperability systémů;

b) na základě mezinárodních normalizačních činností:

- evropské normalizační instituce a specializované technické organizace v oblasti informačních technologií a telekomunikací budou vyzvány, aby vypracovaly evropské normy, předběžné evropské normy nebo telekomunikační funkční specifikace, které mohou mít v případě potřeby oporu v návrzích funkčních norem, k zajištění přesnosti požadované uživateli pro výměnu informací a dat a interoperability systémů. Tyto organizace budou při své práci vycházet z mezinárodních norem, návrhů mezinárodních norem nebo mezinárodních technických specifikací v oblasti telekomunikací. Jestliže mezinárodní norma, návrh mezinárodní normy nebo mezinárodní technické specifikace v oblasti telekomunikací obsahují jednoznačná ustanovení umožňující jejich jednotné používání, budou tato ustanovení převzata do evropských norem, předběžných evropských norem nebo telekomunikačních funkčních specifikací beze změny. Pouze v případě, kdy taková jednoznačná ustanovení v mezinárodních normách, návrzích mezinárodních norem nebo mezinárodních technických specifikacích v oblasti telekomunikací neexistují, budou evropská norma, návrh evropské normy nebo telekomunikační funkční specifikace zpracovány tak, aby vyjasnily nebo v případě potřeby doplnily mezinárodní normu, návrh mezinárodní normy nebo mezinárodní technickou specifikaci v oblasti telekomunikací, aniž by se od nich odchýlily,

- tytéž organizace je třeba vyzvat k vypracování technických specifikací, které mohou tvořit základ evropských norem nebo předběžných evropských norem v případě, že neexistují dohodnuté mezinárodní normy pro výměnu informací a dat a interoperabilitu systémů, nebo mohou být příspěvkem k vytvoření takových mezinárodních norem;

c) opatření usnadňující uplatňování norem a funkčních specifikací, zejména prostřednictvím koordinace činností členských států při:

- ověřování shody výrobků a služeb s normami a funkčními specifikacemi na základě stanovených zkušebních požadavků,

- osvědčování shody s normami a funkčními specifikacemi v souladu s řádně harmonizovanými postupy;

d) podpora uplatňování norem a funkčních specifikací týkajících se informačních technologií a telekomunikací v rámci zakázek veřejného sektoru a v rámci technických předpisů.

Článek 3

1. Zvláštní cíle navrhovaných opatření jsou popsány v příloze tohoto rozhodnutí.

2. Toto rozhodnutí se vztahuje na:

- normy v oblasti informačních technologií uvedené v článku 5,

- funkční specifikace pro služby zvláště nabízené prostřednictvím veřejných telekomunikačních sítích pro výměnu informací a dat mezi systémy informačních technologií.

3. Toto rozhodnutí se nevztahuje na:

- společné technické specifikace pro koncová zařízení připojená k veřejné telekomunikační síti, na která se vztahuje směrnice 86/361/EHS,

- specifikace pro zařízení, která tvoří libovolnou část vlastních telekomunikačních sítí.

Článek 4

Při stanovování požadavků ve vztahu k normalizaci a při vytváření pracovního programu pro normalizaci a pro vypracovávání funkčních specifikací se Komise vychází zejména z informací, které jí byly sděleny na základě směrnice 83/189/EHS.

Komise po konzultaci s výborem podle článku 7 pověří technickými pracemi příslušné evropské normalizační organizace nebo specializované technické organizace (CEN, CENELEC a CEPT) a v případě potřeby je požádá o vypracování odpovídajících evropských norem nebo funkčních specifikací. Pověření udělená těmto organizacím musí být předložena k odsouhlasení výboru podle článku 5 směrnice 83/189/EHS v souladu s postupy podle uvedené směrnice. Nesmí být uděleno žádné pověření, které by se překrývalo s některou částí pracovních programů zahájených nebo vytvořených podle směrnice 86/361/EHS.

Článek 5

1. S ohledem na rozdíly mezi stávajícími vnitrostátními postupy přijmou jednotlivé členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že odkazy na:

- evropské normy a předběžné evropské normy podle čl. 2 písm. b),

- mezinárodní normy, pokud byly přijaty v zemi zadavatele,

budou uvedeny ve veřejných zakázkách týkajících se informačních technologií, aby tak byly tyto normy používány jako základ pro výměnu informací a dat a pro interoperabilitu systémů.

2. K zajištění interoperability "konec-konec" přijmou členské státy nezbytná opatření, aby zajistily, že jejich telekomunikační správní orgány budou používat funkční specifikace jako prostředky přístupu k jejich veřejným telekomunikačním sítím pro ty služby specializované na výměnu informací a dat mezi systémy informačních technologií, které používají normy uvedené v odstavci 1.

3. Při uplatňování tohoto článku je nutno přihlížet k níže uvedeným zvláštním okolnostem, které mohou být důvodem k použití norem a specifikací jiných, než které jsou stanoveny v tomto rozhodnutí:

- potřeba provozní návaznosti stávajících systémů, avšak pouze jako součást přesně vymezených a jasně formulovaných strategií pro pozdější přechod na mezinárodní nebo evropské normy nebo funkční specifikace,

- skutečně inovační povaha některých projektů,

- jestliže je příslušná norma nebo funkční specifikace technicky nedostatečná pro daný účel z toho důvodu, že neposkytuje vhodné prostředky k zajištění výměny informací a dat nebo interoperability systémů, nebo že neexistují prostředky (včetně zkoušek) k uspokojivému posouzení shody výrobku s danou normou nebo funkční specifikací, nebo že předběžná evropská norma postrádá stálost nezbytnou pro její použití. Ostatním členským státům by mělo být umožněno prokázat výboru uvedenému v článku 7, že zařízení, které je ve shodě s normou, bylo za běžných obchodních podmínek použito uspokojivým způsobem a že využití práva nerespektovat normy nebylo odůvodněné,

- jestliže se po důkladném prozkoumání trhu zjistí, že ze závažných důvodů souvisejících s efektivností nákladů by bylo použití dotyčné normy nebo funkční specifikace nevhodné. Ostatním členským státům by mělo být umožněno prokázat výboru uvedenému v článku 7, že zařízení, které je ve shodě s normou, bylo za běžných obchodních podmínek použito uspokojivým způsobem a že využití práva nerespektovat normy nebylo odůvodněné.

4. Členské státy mohou kromě toho na témže základě jako v odstavci 1 požadovat, aby byly uvedeny odkazy na návrhy mezinárodních norem.

5. Zadavatelé, kteří se odvolávají na odstavec 3, uvedou důvody, které je k tomu vedly, pokud možno již v prvních dokumentech k nabídkovému řízení vydaných v souvislosti se zakázkou a ve všech případech zaznamenají tyto důvody ve své interní dokumentaci a poskytnou tyto informace na požádání účastníkům nabídkového řízení a výboru uvedenému v článku 7 při zachování obchodního tajemství. Předkladatelé stížností na použití odchylek podle odstavce 3 musí mít možnost obrátit se přímo na Komisi.

6. Komise zajistí, aby byla ustanovení tohoto článku uplatňována na všechny projekty a programy Společenství včetně veřejných zakázek financovaných z rozpočtu Společenství.

7. Zadavatelé mohou, pokud to považují za nezbytné, použít v případě smluv v hodnotě méně než 100000 ECU jiné specifikace za předpokladu, že tyto nákupy nezabrání použití norem uvedených v odstavcích 1 a 2 v každé smlouvě v hodnotě překračující v tomto odstavci výše uvedenou částku. Nezbytnost této odchylky nebo výše prahové hodnoty stanovená v tomto odstavci bude přezkoumána do tří let od data použitelnosti tohoto rozhodnutí.

Článek 6

Při navrhování nebo změnách technických předpisů v oblastech, na které se vztahuje toto rozhodnutí, učiní členské státy odkaz na normy uvedené v článku 5, kdykoli budou tyto dokumenty přiměřeně odpovídat požadovaným technickým specifikacím daného předpisu.

Článek 7

1. Poradní výbor s názvem "Skupina vyšších úředníků pro normalizaci v oblasti informačních technologií" je nápomocen Komisi při uskutečňování cílů a řízení činností stanovených v tomto rozhodnutí. Výbor se skládá ze zástupců členských států, kteří si mohou přizvat experty nebo poradce; výboru předsedá zástupce Komise. Pro otázky týkající se telekomunikací je příslušným výborem "Skupina vyšších úředníků pro telekomunikace" podle článku 5 směrnice 86/361/EHS.

2. Komise konzultuje výbor o stanovení priorit Společenství, provádění opatření uvedených v příloze, záležitostech týkající se ověřování shody s normami, sledování provedení článku 5 a o jiných záležitostech týkající se normalizace v oblasti informačních technologií a telekomunikací nebo v jiných oblastech, se kterými se překrývají. Rovněž konzultuje výbor o zprávě podle článku 8.

3. Komise koordinuje činnost těchto výborů s výborem podle článku 5 směrnice 83/189/EHS, zejména v případech, kdy se mohou překrývat žádosti směřující k evropským normalizačním organizacím na základě tohoto rozhodnutí nebo uvedené směrnice.

4. Veškeré otázky týkající se provádění tohoto rozhodnutí mohou být předkládány výboru na žádost předsedy nebo členského státu.

5. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně.

6. Výbor přijme svůj jednací řád.

7. Sekretariát Výboru zajistí Komise.

Článek 8

Každé dva roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě průběžnou zprávu o normalizační činnosti v oblasti informačních technologií. Ve zprávě musí být uvedena prováděcí opatření přijatá ve Společenství, dosažené výsledky, využití těchto výsledků při sjednávání smluv o veřejných zakázkách a při tvorbě vnitrostátních technických předpisů, a zejména jejich praktický význam pro osvědčování.

Článek 9

Tímto rozhodnutím není dotčeno uplatňování směrnice 83/189/EHS a směrnice 86/361/EHS.

Článek 10

Toto rozhodnutí se použije jeden rok ode dne zveřejnění v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 11

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 1986.

Za Radu

předseda

G. Shaw

[1] Úř. věst. C 36, 17.2.1986, s. 55.

[2] Úř. věst. C 303, 25.11.1985, s. 2.

[3] Úř. věst. L 109, 26.4.1983, s. 8.

[4] Úř. věst. L 217, 5.8.1986, s. 21.

[5] Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

OPATŘENÍ PRO NORMALIZACI v OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ a TELEKOMUNIKACÍ

1. Cíle

a) přispět ke sjednocení vnitřního trhu Společenství v oblasti informačních technologií a telekomunikací;

b) zlepšit mezinárodní konkurenceschopnost výrobců ze Společenství tím, že bude umožněno, aby trh Společenství pojmul více zařízení, která odpovídají uznaným evropským a mezinárodním normám;

c) usnadnit výměnu informací ve Společenství tím, že budou zredukovány překážky vytvářené neslučitelností, která vzniká v důsledku neexistence norem nebo v důsledku jejich nedostatečné přesnosti;

d) zajistit, aby byly brány v úvahu požadavky uživatelů tím, že jim bude ponechána větší volnost při sestavování systémů způsobem zaručujícím provozní kompatibilitu a následně i zlepšený výkon při nižších nákladech;

e) podporovat používání norem a funkčních specifikací při zakázkách veřejného sektoru.

2. Popis opatření a činností, které je nutno podniknout

2.1 Příprava pracovních programů a stanovení priorit

Vytváření pracovních programů a přidělení priorit s ohledem na potřeby Společenství a hospodářské dopady těchto činností z hlediska uživatelů, výrobců a telekomunikačních správních orgánů. Úkoly, které je nutno vykonat na této úrovni, mohou zahrnovat zejména:

2.1.1 shromažďování podrobných informací na základě vnitrostátních a mezinárodních programů, předkládání těchto informací ve formě, která usnadní srovnávací analýzu a přípravu souhrnných dokumentů potřebných pro práci výboru;

2.1.2 šíření těchto informací, zkoumání potřeb a konzultace se zainteresovanými stranami;

2.1.3 časové sladění pracovních programů s mezinárodními normalizačními činnostmi;

2.1.4 řízení pracovních programů;

2.1.5 přípravu zpráv popisujících provádění činností a praktické výsledky jejich uskutečnění.

2.2 Provádění normalizačních činností v oblasti informačních technologií

Provádění pracovních programů vyžaduje uskutečnění řady činností, které jsou zpravidla svěřeny CEN/CENELEC a CEPT a které odpovídají různým fázím činnosti, které je třeba uskutečnit, aby byla zajištěna důvěryhodnost norem.

Tyto činnosti zahrnují:

2.2.1 zdokonalování mezinárodních norem ve snaze odstranit dvojznačnosti a alternativní řešení, které narušují funkci norem určených k zajištění výměny informací a kompatibilitu systémů;

2.2.2 vypracování předběžných norem v případech odůvodněných přílišným prodlením u mezinárodních normalizačních postupů nebo vypracování norem potřebných v rámci Společenství při neexistenci mezinárodních norem;

2.2.3 stanovení podmínek, které je nutno splnit pro prokázání plné shody s normou;

2.2.4 přípravu zkušebních norem nebo zkušebních specifikací obsažených v normách a organizaci postupů a struktur umožňujících zkušebním laboratořím přezkoumat shodu s těmito normami na řádným způsobem harmonizovaných základech.

2.3 Činnosti týkající se odvětví telekomunikací

Normalizační opatření týkající se odvětví telekomunikací zahrnují dva druhy činnosti:

- vypracování návrhů funkčních specifikací na základě mezinárodních nebo evropských norem/specifikací, pokud existují, pro přístup k veřejným telekomunikačním sítím pro služby specializované na výměnu informací a dat mezi systémy informačních technologií. Tato technická práce spadá do harmonizačních činností v oblasti telekomunikací a je svěřena CEPT podle postupů popsaných ve směrnici 86/361/EHS,

- práce, které mají být provedeny v oblasti společné informačním technologiím a telekomunikacím, vyžadují zvýšenou spolupráci mezi příslušnými technickými organizacemi (tj. CEN/CENELEC/CEPT). Tyto práce by měly zvýšit míru konvergence tak, aby normy a funkční specifikace mohly být použity pokud možno co nejvíce způsoby a harmonizovaně podle postupu popsaného ve směrnici 83/189/EHS.

2.4 Doplňková opatření

Tato část programu obsahuje tato opatření:

2.4.1 zvláštní práce v oblasti metrologie týkající se:

- podpory vývoje zkušebních a ověřovacích přístrojů a technik formálního popisu,

- podpory referenčního uvedení do provozu, zejména v případech, kdy je třeba použít funkční normy založené na kombinaci více norem;

2.4.2 podporu přípravy příruček poskytujících koncovým uživatelům návod, jak používat normy;

2.4.3 podporu prokazování provozní kompatibility vyplývající z použití normy. Hlavním cílem tohoto opatření je vytvořit takové zkušební a metrologické přístroje podle bodu 2.4.1, které by byly k dispozici pro použití v různých projektech, a zajistit, aby byly rozvojové normy prakticky ověřeny;

2.4.4 podporu ujednání, která překračují rámec průmyslové normalizace, která závisejí na dohodách uzavřených v jednotlivých oblastech profesionální činnosti a přispívají k účinné výměně informací (transakce cestovních kanceláří, automatizace peněžních operací, počítačové zpracování celních dokladů, robotika, automatizace administrativy, počítačová mikrografie atd.);

2.4.5 studie a projekty zaměřené výhradně na normalizaci v oblasti informačních technologií.

3. Opatření týkající se používání norem v oblasti veřejných zakázek

Stanovení nejúčinnějších metod k zajištění rychlého zavedení norem a technických specifikací v rámci tohoto rozhodnutí, přičemž musí být zajištěno odpovídající propojení s činnostmi vyplývajícími ze směrnice 77/62/EHS [1].

[1] Úř. věst. L 13, 15.1.1977, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU