(EHS) č. 2881/84NaŘízení Komise (EHS) č. 2881/84 ze dne 12. října 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 896/84, kterým se stanoví doplňující ustanovení, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky

Publikováno: Úř. věst. L 272, 13.10.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 12. října 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 13. října 1984 Nabývá účinnosti: 13. října 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NaŘízení Komise (EHS) č. 2881/84

ze dne 12. října 1984,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 896/84, kterým se stanoví doplňující ustanovení, pokud jde o poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 804/68 ze dne 27. června 1968 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1557/84 [2], a zejména na čl. 17 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 876/68 ze dne 28. června 1968, kterým se stanoví obecná pravidla týkající se poskytování vývozních náhrad pro mléko a mléčné výrobky a kritérií pro stanovení výše těchto náhrad [3], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2429/72 [4], a zejména na čl. 6 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že nařízení Komise (EHS) č. 896/84 [5], ve znění nařízení (EHS) č. 1161/84 [6], uvádí možnost stanovit na začátku nového hospodářského roku pro mléko dvě výše náhrady pro stejný produkt a pro stejné místo určení, aby se vzala v úvahu úroveň cen před začátkem a po začátku nového hospodářského roku; že poskytnutí částky nejvyšší náhrady je podmíněno předložením důkazu, že dotyčný produkt byl vyroben v období s nejvyšší cenou;

vzhledem k tomu, že během nového hospodářského roku pro mléko mohou být tyto dvě výše náhrady jedna po druhé zrušeny; že v případech, kdy hospodářský subjekt stanovil náhradu předem během období, v němž platily dvě výše náhrady, je vhodné osvobodit hospodářský subjekt od předložení zmíněného důkazu od okamžiku, kdy tyto dvě výše náhrady jsou nahrazeny jedinou částkou v případě, že uvedený důkaz se vztahuje k výrobě produktu během nového hospodářského roku;

vzhledem k tomu, že je třeba aktualizovat článek 1 nařízení (EHS) č. 896/84, aby byl jasnější;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (EHS) č. 896/84 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. V případě, že na začátku nového hospodářského roku pro mléko jsou stanoveny dvě výše náhrady pro stejný produkt a pro stejné místo určení, poskytnutí částky nejvyšší náhrady je podmíněno důkazem, že:

- vyvezený produkt byl vyroben během nového hospodářského roku pro mléko, pokud intervenční ceny platné od začátku uvedeného hospodářského roku mají kladný vliv na tržní ceny dotyčného produktu,

- vyvezený produkt byl vyroben před začátkem nového hospodářského roku pro mléko, pokud intervenční ceny platné od začátku uvedeného hospodářského roku mají záporný vliv na tržní ceny dotyčného produktu.

2. Hospodářský subjekt, který požádal o vývozní licenci obsahující stanovení náhrady předem, je osvobozen od předložení důkazu uvedeného v odst. 1 první odrážce, pokud vývozní celní formality podle čl. 22 odst. 1 písm. b) nařízení Komise (EHS) č. 3183/80 [7] jsou splněny ode dne, v němž jsou dvě výše náhrady nahrazeny jedinou částkou.

3. U produktů položky 04.03 B nebo ex 23.07 B společného celního sazebníku může být důkaz uvedený v odstavci 1 doplněn nebo případně nahrazen důkazem, že:

- máslo nebo smetana, použité jako surovina pro výrobu produktů položky 04.03 B,

- odstředěné mléko nebo sušené odstředěné mléko, přidané do produktů položky ex 23.07 B,

byly vyrobeny během dotyčného období.

4. Členské státy přijmou nezbytná opatření, pokud jde o průkazné doklady, které mohou sloužit jako důkazy podle odstavců 1 nebo 3, včetně odpovídajících kontrolních opatření."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 12. října 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 148, 28.6.1968, s. 13.

[2] Úř. věst. L 150, 6.6.1984, s. 6.

[3] Úř. věst. L 155, 3.7.1968, s. 1.

[4] Úř. věst. L 264, 23.11.1972, s. 1.

[5] Úř. věst. L 91, 1.4.1984, s. 71.

[6] Úř. věst. L 112, 28.4.1984, s. 12.

[7] Úř. věst. L 338, 13.12.1980, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU