(EHS) č. 2261/84Nařízení Rady (EHS) č. 2261/84 ze dne 17. července 1984, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje

Publikováno: Úř. věst. L 208, 3.8.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 17. července 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. srpna 1984 Nabývá účinnosti: 3. srpna 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EHS) č. 3500/90 Pozbývá platnosti: 5. prosince 1990
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 2261/84

ze dne 17. července 1984,

kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování podpory produkce olivového oleje a podpory organizacím producentů olivového oleje

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady č. 136/66/EHS ze dne 22. září 1966 o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 2260/84 [2], a zejména na čl. 5 odst. 4 uvedeného nařízení,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že článek 5 nařízení č. 136/66/EHS zavedl režim podpory produkce olivového oleje; že tato podpora, pokud jde o plochy osázené k určitému dni olivami, je poskytována pěstitelům, kteří jsou členy organizací producentů uvedených v čl. 20c odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS, jejichž průměrná produkce je nejméně 100 kilogramů oleje za hospodářský rok, a jiným producentům na základě počtu a produkčního potenciálu olivovníků a jejich výnosů stanovených paušálně, pokud byly vypěstované olivy skutečně sklizeny;

vzhledem k tomu, že až do založení registru pěstitelů oliv by měl být režim podpor pro dané pěstitele vypočítáván na základě průměrného výnosu olivovníků;

vzhledem k tomu, že za účelem zajištění řádného fungování režimu podpor je nezbytné stanovit druhy olivového oleje, pro které je podpora poskytována;

vzhledem k tomu, že za účelem zajištění řádného fungování režimu podpor je třeba stanovit práva a povinnosti všech zainteresovaných subjektů, tj. pěstitelů, organizací producentů a sdružení organizací producentů, jakož i zainteresovaných členských států;

vzhledem k tomu, že základem by měl být systém prohlášení o sklizni vyplňovaných pěstiteli oliv;

vzhledem k tomu, že organizace producentů olivového oleje uvedené v čl. 20c odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS musí mít minimální počet členů nebo reprezentovat minimální procentní podíl pěstitelů oliv nebo produkce olivového oleje; že tyto minimální počty nebo procentní podíly musí být stanoveny na úrovni slučitelné s potřebou efektivní činnosti organizací na jedné straně a s dostupnými kontrolními možnostmi v producentských členských státech na straně druhé; že k zajištění efektivního řízení organizací je třeba stanovit některé další podmínky, které by měli pěstitelé oliv jako členové splňovat;

vzhledem k tomu, že sdružení organizací producentů olivového oleje uvedená v čl. 20c odst. 2 uvedeného nařízení musí mít minimální počet seskupení nebo reprezentovat minimální procentní podíl národní produkce; že tyto minimální počty nebo procentní podíly je třeba stanovit na úrovni umožňující těmto sdružením efektivní provádění zvláštní koordinační a kontrolní činnosti;

vzhledem k tomu, že článek 20c uvedeného nařízení stanoví, že organizace producentů a jejich sdružení musí provádět určité kontrolní a koordinační činnosti; že je proto třeba stanovit podrobná opatření k jejich provádění;

vzhledem k tomu, že v zájmu řádné správy musí organizace producentů a jejich sdružení žádat příslušné vnitrostátní orgány o uznání v dostatečném předstihu před začátkem hospodářského roku; že daný členský stát by o jejich žádosti měl rozhodnout v přiměřené lhůtě;

vzhledem k tomu, že podle čl. 20d odst. 1 uvedeného nařízení může být určité procento podpory vyčleněno na úhradu výdajů, které vznikly organizacím producentů a jejich sdružením při provádění kontrol; že je třeba přijmout opatření za účelem zajištění toho, že vyčleněné částky budou používány pouze pro financování úkolů stanovených v čl. 20c odst. 1 a 2 uvedeného nařízení;

vzhledem k tomu, že čl. 20d odst. 2 uvedeného nařízení stanoví, že pouze sdružením je možné vyplácet zálohu na částku podpory; že v zájmu řádného řízení by tato záloha neměla přesáhnout určitý procentní podíl z částky podpory;

vzhledem k tomu, že v zájmu zajištění řádného fungování režimu podpory produkce pro pěstitele příslušející k organizacím producentů by měla být přijata opatření pro vyplácení podpory pouze na olej vyprodukovaný v uznaných lisovnách; že pro účely uznání musí dané lisovny splňovat řadu podmínek;

vzhledem k tomu, že tato podpora je značnou pomocí pro producenty oleje a představuje pro Společenství finanční zatížení; že za účelem zajištění poskytování podpory pouze pro olej splňující patřičné podmínky je třeba přijmout opatření pro vhodný režim administrativních kontrol;

vzhledem k tomu, že v zájmu řádné správy režimu podpor musí členské státy přijmout opatření k určení množství oleje, na který je možné vyplácet podporu v případech, kdy je skutečná produkce pěstitele oliv nejistá;

vzhledem k tomu, že zkušenosti ukazují, že přes vysoké množství zavedených specifických kontrol je podrobná a efektivní kontrola a přezkoušení z důvodu velkého množství kontrolovaných pěstitelů složitá; že je nezbytné v každém členském státě vyřešit tyto obtíže zřízením počítačového informačního souboru obsahujícího všechny údaje potřebné k umožnění kontroly a k okamžitému odhalení nesrovnalostí,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

Obecná ustanovení

Článek 1

Počínaje hospodářským rokem 1984/1985 se obecná pravidla stanovená tímto nařízením vztahují na poskytování podpory produkce olivového oleje podle článku 5 nařízení č. 136/66/EHS.

Článek 2

1. Podpora produkce se poskytuje pouze na olivový olej splňující podmínky bodů 1 a 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS a pouze na plochy uvedené v prohlášení o sklizni uvedeném v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1590/83 [3] nebo splňující podmínky stanovené v čl. 1 odst. 2 uvedeného nařízení.

2. Podpora se poskytuje pěstitelům oliv usazeným v členských státech. Pro účely tohoto nařízení se pěstitelem oliv rozumí pěstitel oliv pro produkci oleje.

3. Podpora se poskytuje na základě podání žádosti dotyčných stran členskému státu, ve kterém byl olej vyprodukován.

4. V případě pěstitelů oliv, kteří jsou členy organizací producentů uvedených v čl. 20c odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS a jejichž průměrná produkce je nejméně 100 kilogramů olivového oleje za hospodářský rok, je podpora s výhradou článku 7 poskytována podle čl. 5 odst. 2 první odrážky uvedeného nařízení na množství oleje skutečně vyprodukované v uznané lisovně.

V případě jiných pěstitelů oliv se podpora poskytuje podle čl. 5 odst. 2 druhé odrážky nařízení č. 136/66/EHS a odpovídá podpoře stanovené tak, že se použijí výnosy oliv a výnosy oleje stanovené na počet produktivních olivovníků standardní metodou podle článku 18.

5. Pro hospodářské roky 1984/85 a 1985/86 producentské členské státy stanoví, kteří pěstitelé oliv s průměrnou produkcí nejméně 100 kilogramů oleje za hospodářský rok mají nárok na podporu stanovenou tak, že se použijí výnosy oliv a výnosy oleje stanovené na počet produktivních olivovníků podle článku 18.

6. Před 31. březnem 1986 přijme Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise kritéria, podle kterých se od hospodářského roku 1986/87 stanoví pěstitelé oliv s průměrnou produkcí nejméně 100 kilogramů oleje za hospodářský rok.

KAPITOLA 2

Povinnosti pěstitelů oliv

Článek 3

1. Každý pěstitel oliv podá u příslušného orgánu dotyčného členského státu na začátku hospodářského roku a před datem, které bude určeno, prohlášení o sklizni, obsahující při prvním podání:

- údaje o pěstovaných olivovnících a jejich umístění,

- kopii prohlášení pro účely sestavení registru pěstitelů oliv. Pokud jde o Řecko a dokud nebude v tomto členském státě sestaven registr pěstitelů oliv, může být toto prohlášení nahrazeno prohlášením uvedeným v čl. 1 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1590/83.

2. Pro další hospodářské roky podá každý pěstitel oliv před datem, které bude určeno, doplňující prohlášení uvádějící jakékoli nastalé změny nebo potvrzující, že v předcházejících prohlášeních o sklizni nedošlo ke změnám.

3. Pěstitelé oliv, kteří jsou členy organizací producentů, podají u své členské organizace k datu, které bude určeno, samostatnou žádost o podporu obsahující potvrzení o vylisování oliv, nebo fakturu o prodeji oliv, nebo oba doklady.

4. Pěstitelé oliv uvedení v odstavci 3 podají prohlášení o sklizni a žádost o podporu prostřednictvím svých organizací.

5. Pěstitel oliv nesmí být členem více než jedné organizace producentů pro plochy nalézající se v dané administrativní oblasti a nesmí pro tyto plochy podat více než jedno prohlášení o sklizni a více než jednu žádost.

Pokud pěstitel oliv vystoupí z organizace před koncem období uvedeného v čl. 20c odst. 1 písm. g) první odrážce nařízení č. 136/66/EHS, nesmí po zbytek období vstoupit do jiné organizace uvedené v tomto nařízení.

Organizace producentů sdělí danému členskému státu jména pěstitelů oliv, kterých se týká předchozí odstavec.

6. V případě pěstitelů oliv, kteří nejsou členy organizací producentů, se individuálně podané prohlášení o sklizni považuje za žádost o podporu, pokud bude před datem, které bude určeno, doplněno o:

- prohlášení pěstitele oliv, že v daném hospodářském roce byly olivy skutečně sklizeny, a

- informace o plánovaném využití oliv.

7. Pěstitelům oliv, kteří nesplní povinnosti stanovené tímto článkem, nebude podpora poskytnuta.

KAPITOLA 3

Organizace producentů

Článek 4

1. Aniž jsou dotčeny ostatní požadavky čl. 20c odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS, může být organizace producentů uznána podle tohoto nařízení pouze pokud:

a) se skládá nejméně ze 700 pěstitelů oliv v případě organizací produkujících olivy a olivový olej nebo zvyšujících jejich tržní hodnotu; nebo

b) pokud se v jiných případech skládá nejméně z 1200 pěstitelů oliv; pokud je jedna nebo více organizací produkujících olivy a olivový olej nebo zvyšujících jejich tržní hodnotu členem dané organizace, počítají se takto zorganizovaní pěstitelé pro účely výpočtu minimálního požadovaného počtu pěstitelů individuálně jako pěstitelé oliv; nebo

c) pokud zastupuje nejméně 25 % pěstitelů oliv nebo produkce olivového oleje v hospodářské oblasti, ve které byla zřízena.

2. Členy organizace producentů mohou být pouze: pěstitelé oliv vlastnící a obhospodařující olivový háj, nebo pěstitelé oliv, kteří obhospodařují olivový háj nejméně po dobu tří let.

Za tímto účelem předloží pěstitelé oliv organizaci producentů, jejímiž jsou členy, údaje potřebné k prokázání toho, že jsou majiteli olivového háje, jakož i údaje o všech změnách, ke kterým došlo od podání jejich žádosti o členství.

3. Pro účely tohoto nařízení se "hospodářskou oblastí" rozumí oblast, která má podle kritérií stanovených daným členským státem podobné produkční podmínky, pokud jde o pěstování oliv.

4. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření na podporu zřizování seskupení producentů ve smyslu nařízení (EHS) č. 1360/78 [4], nebo jiných organizací produkujících olivy a olivový olej nebo zvyšujících jejich tržní hodnotu, které mohou být uznány jako organizace producentů pro účely tohoto nařízení.

Článek 5

1. Organizace producentů, které chtějí získat uznání od počátku hospodářského roku, podají žádost u příslušných orgánů daného členského státu nejpozději 30. června předchozího hospodářského roku.

2. Nejpozději 15. října následujícího po obdržení žádosti přijme příslušný orgán po provedení kontroly, zda organizace splňuje požadavky podle čl. 20c odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS a článku 4, rozhodnutí o žádosti a bezodkladně je sdělí dané organizaci a Komisi.

Uznání má účinky od začátku hospodářského roku následujícího po roce podání žádosti.

3. Uznaná organizace producentů učiní u příslušného orgánu nejpozději 30. června každého roku prohlášení o všech změnách ve své struktuře od data uznání nebo od posledního každoročního prohlášení a nahlásí všechna oznámení o zrušení členství nebo obdržené žádosti o členství.

Příslušný orgán zjistí na základě tohoto prohlášení a všech náležitých šetření, zda jsou podmínky pro uznání nadále splňovány.

Pokud nejsou dále splňovány, nebo jestliže struktura organizace neumožňuje kontrolu produkce členů, musí příslušný orgán neprodleně a nejpozději do začátku následujícího hospodářského roku uznání zrušit a sdělit své rozhodnutí Komisi.

Článek 6

1. Uznané organizace producentů:

- podávají prohlášení o sklizni všech jejích členů podle čl. 3 odst. 1,

- provádějí kontrolu údajů na místě u určitého procenta těchto prohlášení, které bude určeno,

- jednou za měsíc předkládají žádosti svých členů o podporu ve standardizovaném formátu vhodném pro počítačové zpracování podle článku 16. Podpora je žádána na množství vyprodukované členy, kteří olej již vyprodukovali, pokud byly kontroly uvedené v článku 8 provedeny a povinnosti s tím související splněny.

Všechny žádosti vztahující se k produkci jednoho hospodářského roku musí být podány ve lhůtě, která bude stanovena; jinak právo na podporu propadá.

2. Pokud je organizace producentů členem sdružení takových organizací, musí prohlášení o sklizni a žádosti o podporu pěstitelů oliv, kteří jsou členy organizace, podávat sdružení.

Článek 7

Pokud pěstitel oliv, který je členem organizace producentů:

- má také pronajaté olivové háje na dobu kratší než tři roky,

- má prodanou celou svou produkci oliv nebo její část,

- vstoupil do organizace během hospodářského roku,

nesmí být množství oleje, na které je přijímána podpora, větší než množství oleje stanovené paušálně, kdy se použije počet olivovníků a hodnoty výnosů oliv a oleje stanovené podle článku 18.

Článek 8

1. Před podáním žádosti o podporu prověří každá organizace producentů množství olivového oleje, na které je žádána podpora jejími členy. Pro účely tohoto prověření organizace zkontroluje zejména:

- zda se údaje o produkci oliv vylisované v uznané lisovně uváděné v prohlášeních jednotlivých pěstitelů oliv shodují s údaji uváděnými v prohlášení o sklizni na základě kritérií, která budou stanovena,

- zda se údaje uváděné jednotlivými pěstiteli oliv ohledně množství vylisovaných oliv a množství získaného oleje shodují s množstvími oliv a oleje, která jsou uvedena ve skladových výkazech uznaných lisoven.

2. Organizace producentů předloží podklady o svých členech příslušným orgánům členských států v těchto případech:

- pokud není prokázána shoda údajů podle odst. 1 první odrážky poté, co příslušná organizace obdržela všechny podklady a všechny relevantní údaje pro stanovení skutečně vyprodukovaného množství oleje,

- pokud není prokázána shoda údajů podle odst. 1 druhé odrážky,

- pokud se údaje v prohlášení o sklizni neshodují se stavem zjištěným při kontrolách.

KAPITOLA 4

Sdružení organizací producentů

Článek 9

1. Aniž jsou dotčeny požadavky čl. 20c odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS, sdružení může být uznáno jen v případě, že se skládá nejméně z deseti organizací producentů uznaných podle článku 5 nebo z organizací, jejichž společný podíl na produkci olivového oleje v daném členském státu je alespoň 5 %.

Organizace producentů, které tvoří sdružení, však musí pocházet z různých hospodářských oblastí.

2. Ustanovení o udělení uznání a jeho odebrání podle článku 5 se vztahuje rovněž na sdružení.

Článek 10

Sdružení uvedená v čl. 20c odst. 2 nařízení č. 136/66/EHS:

- koordinují činnosti organizací, které jsou jejich členy, a starají se o to, aby tyto činnosti byly v souladu s ustanoveními tohoto nařízení, a zejména přímo prověřují v rámci procentního podílu, který bude stanoven, způsob provádění kontrol uvedených v článcích 6 a 8,

- podávají u příslušných orgánů prohlášení o sklizni a žádosti o podporu, které jim byly předloženy organizacemi, které jsou jejich členy,

- získávají od dotyčného členského státu zálohy na podporu produkce uvedené v článku 12 a zbývající částky podpory a neprodleně je rozdělují mezi producenty, kteří jsou členy organizací tvořících sdružení.

KAPITOLA 5

Společná pravidla pro organizace producentů olivového oleje a jejich sdružení

Článek 11

1. Částka zadržovaná podle čl. 20d odst. 1 nařízení č. 136/66/EHS se použije takto:

a) částka, která bude stanovena, se vyplatí jednotlivým sdružení podle počtu členů organizací producentů, z kterých je složeno;

b) zbývající částka se vyplatí všem organizacím producentů na základě:

- počtu individuálních žádostí o podporu podaných u každé organizace jejími členy,

- kontrol provedených při uplatňování režimu podpor.

2. Producentské členské stát zajistí, aby částky převedené na organizace producentů a jejich sdružení podle odstavce 1 byly jimi využívány výhradně na financování činností, za které odpovídají podle tohoto nařízení.

3. Pokud nebudou částky úplně nebo částečně využity v souladu s odstavcem 2, musí být vráceny dotyčným členským státům a budou odečteny od výdajů financovaných Evropským zemědělským a orientačním záručním fondem (EZOZF).

4. V zájmu usnadnění fungování organizací producentů a jejich sdružení jsou členské státy oprávněny jim vyplácet na začátku každého hospodářského roku paušální zálohu, která bude vypočítána podle počtu členů.

5. Producentské členské státy stanoví pravidla pro přidělování podpor a lhůty jejich vyplácení pěstitelům oliv.

Článek 12

1. Producentské členské státy jsou oprávněny vyplatit sdružením organizací producentů zálohu na částku požadovaných podpor.

2. V hospodářských letech 1984/85, 1985/86 a 1986/87 nesmí záloha uvedená v odstavci 1 u jednotlivých pěstitelů oliv přesáhnout:

- částku vyplývající z uplatnění výnosů oliv a výnosů oleje stanovených podle článku 18 na počet produktivních olivovníků uvedených v prohlášení o sklizni, nebo částku vyplývající z množství uváděného v žádosti, pokud je takové množství menší než množství uvedené výše, nebo

- 50 % částky, vypočtené jako průměr skutečně vyplacených podpor během dvou předchozích hospodářských roků.

Článek 13

1. Členské státy uznají pouze lisovny, jejichž majitelé:

a) zaslali dotyčnému členskému státu v souladu s pravidly, která budou stanovena, úplné údaje o jejich technickém vybavení a skutečné lisovací kapacitě, jakož i veškeré změny těchto informací;

b) se zavázali, že se podrobí jakékoli kontrole podle režimu podpor, že přijmou ve svých prostorách jakékoli způsoby kontroly, které budou považovány za nezbytné a že umožní případné kontroly svého účetnictví;

c) nebyli během předchozího hospodářského roku předmětem řízení pro nesrovnalosti zjištěné v rámci kontrol prováděných podle článku 14 a podle tohoto článku; pokud jde o uznání pro hospodářský rok 1984/85:

- nebyli předmětem řízení pro nesrovnalosti zjištěné v rámci kontrol prováděných v hospodářském roce 1983/84 podle článků 7 a 9 nařízení (EHS) č. 2959/82 [5] a

- jejich uznání nebylo podle uvedeného nařízení odebráno v období po 31. říjnu 1984;

d) se zavázali k vedení standardizovaných skladových výkazů vyhovujících kritériím, která budou stanovena.

2. Před udělením uznání členské státy prověří, zda jsou splňovány podmínky pro uznání, zejména zkontrolují na místě technické vybavení a skutečnou lisovací kapacitu lisoven.

3. V hospodářských letech 1984/85 a 1985/86 mohou dotyčné členské státy udělit daným lisovnám předběžné uznání, jakmile je podána žádost o uznání obsahující údaje uvedené v odstavci 1.

Takovéto předběžné uznání se stává definitivním, jakmile dotyčný členský stát zjistí, že podmínky pro uznání podle odstavce 1 jsou splněny.

Pokud je zjištěno, že jedna z podmínek stanovených v odstavci 1 není splněna, bude předběžné uznání odebráno.

4. Pokud jedna z podmínek pro uznání podle odstavce 1 již není splňována, bude uznání odebráno na dobu závislou na závažnosti porušení podmínek.

5. V případech, kdy je uznání odebráno v souladu s odstavci 3 a 4, nesmí být po dobu odebrání vyhověno žádným novým žádostem o uznání:

- stejných fyzických nebo právnických osob provozujících danou lisovnu, nebo

- jakýchkoli jiných fyzických nebo právnických osob, které chtějí danou lisovnu provozovat, pokud dané osoby neprokáží danému členskému státu, že žádost o udělení nového uznání není podána s úmyslem obejít uloženou sankci.

6. Pokud by mělo odebrání uznání lisovny vážné důsledky pro lisovací kapacitu v dané produkční oblasti, může být rozhodnuto o uznání lisovny za zvláštního kontrolního režimu.

KAPITOLA 6

Režim kontrol

Článek 14

1. Každý producentský členský stát uplatňuje režim kontrol k zajištění toho, že u produktu, na který je podpora poskytována, jsou splněny podmínky pro její poskytnutí.

2. Producentský členský stát prověřuje činnosti každé organizace producentů a jejich sdružení a zejména jimi prováděná kontrolní opatření.

3. Během každého hospodářského roku a zejména během období lisování oleje provádějí producentské členské státy u procentní části uznaných lisoven, která bude stanovena, kontroly činnosti a skladových výkazů na místě.

Vybrané lisovny musí reprezentovat lisovací kapacitu produkční oblasti.

4. V případě olivového oleje uvedeného v bodě 1 přílohy nařízení č. 136/66/EHS a produkovaného pěstiteli oliv, kteří nejsou členy organizace producentů, se provádí namátkové kontroly na místě, pomocí nichž se ověřuje:

- správnost prohlášení o sklizni,

- použití oliv sklizených pro produkci oleje a podle možnosti i skutečné zpracování těchto oliv na olivový olej.

Kontroly jsou prováděny u procentní části pěstitelů oliv, která bude stanovena zejména podle velikosti zemědělských podniků.

5. Pro tyto kontroly a přezkoušení používají členské státy mimo jiné údaje z databází podle článku 16.

Tyto databáze se použijí za účelem správného naplánování kontrol prováděných podle odstavců 1 až 4.

Článek 15

1. Členské státy určí množství oleje, na které se vztahuje podpora, na základě žádostí podaných podle článků 3 a 6 s přihlédnutím ke všem významným skutečnostem, a zejména ke všem kontrolám a prověřením stanoveným tímto nařízením.

Množství olivového oleje uvedeného v bodě 4 přílohy nařízení č. 136/66/EHS, na které může být podpora poskytnuta, se stanoví na základě produkce kategorie oleje definované v bodě 1 uvedené přílohy.

2. V případě producentů, jejichž podklady byly zaslány prostřednictvím jejich organizací podle čl. 8 odst. 2, určí členské státy množství oleje, pro které bude podpora poskytnuta.

3. Pokud kontroly uvedené v článcích 13 a 14 nepotvrdí údaje ve skladových výkazech uznané lisovny, bez dotčení jakýchkoli sankcí, které mohou být lisovně uloženy, dotyčný členský stát stanoví množství oleje, pro které bude podpora poskytnuta, pro každého pěstitele, který je členem organizace, která vylisovala svoji sklizeň oliv v dotyčné lisovně.

4. Při stanovení množství přicházejícího v úvahu pro podporu, zejména v případech podle odstavců 2 a 3, vezme členský stát v úvahu zejména výnosy oliv a oleje stanovené paušálně podle článku 18.

Článek 16

1. Každý producentský členský stát sestaví a průběžně aktualizuje stálé informační databáze s údaji o produkci oliv a olivového oleje.

2. Tyto informační databáze musí obsahovat nejméně tyto údaje:

a) za každého pěstitele oliv a za každý hospodářský rok, na který pěstitel podal žádost o podporu:

- údaje obsažené v prohlášení o sklizni podle článku 3,

- množství vyprodukovaného oleje, na která byla podána žádost o podporu produkce, a množství, pro která byla podpora vyplacena,

- údaje vyplývající z kontrol na místě provedených u pěstitelů oliv;

b) za organizace producentů a jejich sdružení: všechny údaje potřebné k prověření jejich činností v souvislosti s tímto režimem podpor, jakož i výsledky kontrol provedených členskými státy;

c) za lisovny oleje a za každý hospodářský rok: údaje objevující se ve skladových výkazech, informace o technickém vybavení a lisovací kapacitě, jakož i výsledky kontrol provedených podle tohoto nařízení;

d) orientační hodnoty ročních výnosů pro každou homogenní produkční oblast.

Článek 17

1. Informační databáze uvedené v článku 16 jsou důvěrné.

Přístup k nim mají:

- vnitrostátní orgány pověřené členským státem,

- zástupci Komise ve spolupráci s příslušnými úředníky členských států v souladu s nařízením (EHS) č. 729/70 [6] naposledy pozměněným nařízením (EHS) č. 3509/80 [7], zejména s ohledem na stanovený postup,

- organizace producentů a jejich sdružení, pokud se týká údajů, které členské státy považují za nezbytné pro účinnou kontrolu jejich stávajících členů.

2. Zavedené informační databáze a systémy zpracování dat používané při jejich kontrole musí být kompatibilní se systémy zpracování dat používanými jednotlivými producentskými členskými státy při vedení registru pěstitelů oliv.

KAPITOLA 7

Závěrečná ustanovení

Článek 18

Výnosy oliv a výnosy oleje uvedené v čl. 5 odst. 2 prvním pododstavci druhé odrážce nařízení č. 136/66/EHS se stanoví podle homogenních produkčních oblastí nejpozději 31. května každého roku na základě údajů poskytnutých producentskými členskými státy nejpozději k 30. dubnu každého roku.

Článek 19

Prováděcí pravidla k tomuto nařízení se stanoví postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS.

Stejným postupem se stanoví:

- výnosy uvedené v článku 18,

- částka uvedená v čl. 11 odst. 1 písm. a).

Článek 20

Pro zajištění plynulého přechodu od současně platného režimu k režimu stanovenému tímto nařízením může Komise přijmout postupem podle článku 38 nařízení č. 136/66/EHS jakákoli nutná opatření pro hospodářský rok 1984/85.

V zájmu zabezpečení plnění cílů tohoto nařízení a při zvážení specifických problémů, které mohou při provádění těchto ustanovení v některých členským státech vzniknout, mohou dotyčné členské státy po konzultaci s Komisí a při zvážení všech dodatečných kritérií udělit předběžné uznání organizacím producentů a jejich sdružením, které o to požádají, na přechodné období tří hospodářských let začínající hospodářským rokem 1984/85.

Článek 21

Před koncem třetího roku provádění tohoto nařízení předloží Komise Radě zprávu o fungování režimu stanoveného tímto nařízením spolu s návrhy na přezkoumání tohoto režimu Radou.

Článek 22

Členské státy sdělí Komisi opatření přijatá k provedení tohoto nařízení.

Článek 23

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 17. července 1984.

Za Radu

předseda

A. Deasy

[1] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[2] Úř. věst. L 208, 3.8.1984, s. 1.

[3] Úř. věst. L 163, 22.6.1983, s. 39.

[4] Úř. věst. L 166, 23.6.1978, s. 1.

[5] Úř. věst. L 309, 5.11.1982, s. 30.

[6] Úř. věst. L 94, 28.4.1970, s. 2.

[7] Úř. věst. L 367, 31.12.1980, s. 87.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU