(EHS) č. 1936/84Nařízení Komise (EHS) č. 1936/84 ze dne 4. července 1984 o zařazení zboží do položky 85.21 D II společného celního sazebníku

Publikováno: Úř. věst. L 180, 7.7.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. července 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 28. července 1984 Nabývá účinnosti: 28. července 1984
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1179/2009 Pozbývá platnosti: 23. prosince 2009
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1936/84

ze dne 4. července 1984

o zařazení zboží do položky 85.21 D II společného celního sazebníku

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 97/69 ze dne 16. ledna 1969 o opatřeních k jednotnému uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku [1], naposledy pozměněné aktem o přistoupení Řecka, a zejména na článek 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že k zajištění jednotného uplatňování nomenklatury společného celního sazebníku je nezbytné přijmout opatření k zařazení

"mikropočítačů o rozměrech 51 x 15 x 2 mm a konektorem se 40 piny, mimo jiné vybavených:

- permanentní programovatelnou pamětí vymazatelnou ultrafialovými paprsky (EPROM) s kapacitou 1 K x 8 bitů,

- pamětí s přímým přístupem (RAM) a s kapacitou 64 x 8 bitů,

- 27 vstupy a výstupy,

- počítadlem času s kapacitou 8 bitů a

- vnitřním oscilátorem a časovým obvodem;"

vzhledem k tomu, že společný celní sazebník tvořící přílohu nařízení Rady (EHS) č. 950/68 [2] naposledy pozměněného nařízením (EHS) č. 1018/84 [3] zařazuje do čísla 84.53 mimo jiné zařízení pro automatizované zpracování dat a jejich jednotky a do čísla 85.21 elektronické mikroobvody;

vzhledem k tomu, že tato čísla mohou být brána v úvahu pro zařazení výše uvedeného zboží;

vzhledem k tomu, že podle provedení a koncepce se v případě tohoto zboží, jehož základem je jediný křemíkový čip, jedná se o monolitický integrovaný obvod vyrobený technologií N-MOS;

vzhledem k tomu, že tento výrobek odpovídá definici elektronických mikroobvodů ve smyslu poznámky 5 B ke kapitole 85, a zejména písmene b);

vzhledem k tomu, že v téže poznámce (na konci) se stanoví, že číslo 85.21 má přednost před všemi ostatními čísly sazebníku, a že je proto třeba dotyčný výrobek zařadit do čísla 85.21, do položky 85.21 D II;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro nomenklaturu společného celního sazebníku,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Mikropočítač o rozměrech 51 x 15 x 2 mm a konektorem se 40 piny, mimo jiné vybavený:

- permanentní programovatelnou pamětí vymazatelnou ultrafialovými paprsky (EPROM) s kapacitou 1 K x 8 bitů,

- pamětí s přímým přístupem (RAM) a s kapacitou 64 x 8 bitů,

- 27 vstupy a výstupy,

- počítadlem času s kapacitou 8 bitů a

- vnitřním oscilátorem a časovým obvodem

se zařazuje do položky společného celního sazebníku:

85.21 Elektronky a trubice a (s horkou katodou, se studenou katodou nebo fotokatodou, jiné než čísla 85.20), vakuové, parami či plyny plněné (včetně rtuťových usměrňovacích výbojek a trubic), katodové trubice, snímací elektronky televizních kamer; fotočlánky; zamontované piezoelektrické krystaly; diody, tranzistory a podobné polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; elektronické mikroobvody:

D. Diody, tranzistory a podobná polovodičová zařízení; diody vyzařující světlo; elektronické mikroobvody:

II. ostatní.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. července 1984.

Za Komisi

Karl-Heinz Narjes

člen Komise

[1] Úř. věst. L 14, 21.1.1969, s. 1.

[2] Úř. věst. L 172, 22.7.1968, s. 1.

[3] Úř. věst. L 107, 19.4.1984, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU