(EHS) č. 1760/84NAŘÍZENÍ KOMISE (EHS) č. 1760/84 ze dne 22. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty

Publikováno: Úř. věst. L 165, 23.6.1984, s. 19-20 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. června 1984 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. června 1984 Nabývá účinnosti: 26. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (EHS) č. 1760/84

ze dne 22. června 1984,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 2670/81, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro výrobu cukru nad rámec kvóty

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 1785/81 ze dne 30. června 1981 o společné organizaci trhů v odvětví cukru [1], naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 606/82 [2], a zejména na čl. 26 odst. 3 uvedeného nařízení,

vzhledem k tomu, že čl. 26 odst. 1 nařízení (EHS) č. 1785/81 zejména stanoví, že cukr vyrobený nad rámec kvóty musí být vyvezen v nezměněném stavu; že dosud byl tento cukr vyvážen ve formě bílého nebo surového cukru; že již několik let se postupně zvyšuje výroba sirupů získávaných před krystalizační fází a uváděných v této formě na trh; že tyto sirupy mohou být vyvezeny jako cukr C pouze tehdy, pokud prošly krystalizační fází; že za těchto okolností je nezbytné pozměnit příslušná ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 2670/81 [3] upravující vývoz těchto sirupů vyrobených nad rámec kvóty A a B; že při zjišťování množství cukru, která jsou vyvážena ve formě sirupů, je nutné vycházet z ustanovení nařízení Komise (EHS) č. 1443/82 ze dne 8. června 1982, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro režim kvót v odvětví cukru [4], ve znění nařízení (EHS) č. 434/84 [5];

vzhledem k tomu, že pro výrobu sirupů A a B stanoví nařízení (EHS) č. 1443/82 možnost použití dvou metod stanovení obsahu extrahovatelného cukru; že pro sirupy C stanoví použití pouze jedné metody; že s cílem vyhnout se administrativním potížím je proto nezbytné stanovit, že tyto sirupy vyrobené jiným cukrovarem nesmí být při vývozu použity jako záměna za jiné výrobky;

vzhledem k tomu, že opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro cukr,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (EHS) č. 2670/81 se mění takto:

1. V čl. 1 odst. 1 se první odrážka druhého pododstavce nahrazuje tímto:

"— jako bílý nebo surový cukr, nedenaturovaný, nebo jako sirupy získané před krystalizační fází položky 17.02 D II společného celního sazebníku, nebo jako isoglukosa v nezměněném stavu,."

2. V čl. 1 odst. 1 se vkládá nový čtvrtý pododstavec, který zní:

"Množství cukru vyvezená ve formě sirupů podle první odrážky druhého pododstavce musí být stanovena podle obsahu extrahovatelného cukru, který se vypočte podle druhého pododstavce čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (EHS) č. 1443/82 [6]

3. V čl. 2 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"Dotyčný výrobce však může při vývozu nahradit cukr C jiným bílým nebo surovým cukrem v nezměněném stavu čísla 17.01 společného celního sazebníku nebo může nahradit isoglukosu C jinou isoglukosou, které byly vyrobeny jiným výrobcem usazeným na území stejného členského státu. V takovém případě musí výrobce, který tuto záměnu provede, zaplatit částku 1,25 ECU za 100 kg cukru vyjádřeného jako bílý cukr a za isoglukosu částku 1,25 ECU za 100 kg sušiny."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. června 1984.

Za Komisi

Poul Dalsager

člen Komise

[1] Úř. věst. L 177, 1.7.1981, s. 4.

[2] Úř. věst. L 74, 18.3.1982, s. 1.

[3] Úř. věst. L 262, 16.9.1981, s. 14.

[4] Úř. věst. L 158, 9.6.1982, s. 17.

[5] Úř. věst. L 51, 22.2.1984, s. 13

[6] Úř. věst. L 158, 9.6.1982, s. 17."

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU