(EHS) č. 1556/84NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1556/84 ze dne 4. června 1984, kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky

Publikováno: Úř. věst. L 150, 6.6.1984, s. 5-5 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. června 1984 Nabývá účinnosti: 7. června 1984
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 31. října 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1556/84

ze dne 4. června 1984,

kterým se mění nařízení č. 136/66/EHS o zřízení společné organizace trhu s oleji a tuky

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 43 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Shromáždění [2],

vzhledem k tomu, že podle čl. 3 odst. 1 prvního pododstavce nařízení (EHS) č. 3331/82 [3], které se týká politiky potravinové pomoci a jejího řízení, musí být produkty určené pro takovou pomoc mobilizovány v souladu s pravidly a postupy stanovenými v rámci společných organizací trhů;

vzhledem k tomu, že v odvětví olejů a tuků je nutno stanovit vhodná pravidla a postupy pro mobilizování olivových a jiných rostlinných olejů;

vzhledem k tomu, že nařízení č. 136/66/EHS [4] naposledy pozměněné nařízením (EHS) č. 1101/84 [5] je proto nutno změnit,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V nařízení č. 136/66/EHS se vkládá nový článek, který zní:

"Článek 36a

1. Olivový olej dodávaný jako potravinová pomoc musí být zakoupen na trhu Společenství nebo musí pocházet ze zásob intervenčních agentur.

Rostlinné oleje uvedené v čl. 1 odst. 2 písm. b), které jsou dodávány jako potravinová pomoc, musí být zakoupeny na trhu Společenství.

2. V naléhavých případech, nebo pokud nejsou k dispozici na trhu Společenství, je možno výrobky uvedené v odstavci 1 zakoupit v některé rozvojové zemi.

3. Kritéria pro mobilizaci výrobků, a zejména kritéria pro nákup výrobků na trhu Společenství nebo pro rozhodování o použití olivového oleje ze zásob intervenčních agentur, přijme Rada kvalifikovanou většinou na návrh Komise.

4. Podrobná pravidla pro mobilizaci a dodávky produktů dodávaných v rámci potravinové pomoci se stanoví postupem podle článku 38."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 4. června 1984.

Za Radu

předseda

J. Delors

[1] Úř. věst. C 327, 1.12.1983, s. 8.

[2] Úř. věst. C 77, 19.3.1984, s. 106.

[3] Úř. věst. L 352, 14.12.1982, s. 1.

[4] Úř. věst. 172, 30.9.1966, s. 3025/66.

[5] Úř. věst. L 113, 28.4.1984, s. 7.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU