(EHS) č. 1555/84Nařízení Rady (EHS) č. 1555/84 ze dne 4. června 1984, kterým se mění nařízení (EHS) č. 3671/81 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 150, 6.6.1984 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. června 1984 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 6. června 1984 Nabývá účinnosti: 6. června 1984
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (EHS) č. 1555/84

ze dne 4. června 1984,

kterým se mění nařízení (EHS) č. 3671/81 o dovozu některých zemědělských produktů pocházejících z Turecka do Společenství

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 113 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k tomu, že nařízení (EHS) č. 3671/81 [1] stanoví, že jestliže podle článků 25 a 25a nařízení (EHS) č. 1035/72 [2] Komise zavede vyrovnávací poplatek při dovozu některého ovoce a zeleniny pocházejícího z Turecka, zavede zároveň znovu clo u těchto produktů ve výši platné před 1. lednem 1981;

vzhledem k tomu, že uplatnění výše uvedeného ustanovení může vést k tomu, že Turecku bude u některých produktů ukládáno vyšší clo, než je clo stanovené od 1. ledna 1981 pro všechny dodavatelské třetí země, na které se nevztahuje zvláštní režim při dovozu do Společenství;

vzhledem k tomu, že v důsledku toho je třeba změnit článek 1 nařízení (EHS) č. 3671/81; že je vhodné brát v úvahu režim uplatňovaný k 31. prosinci 1980 pro dovozy pocházející z Turecka podle dohody o přidružení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 1 nařízení (EHS) č. 3671/81 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

Jestliže podle článků 25 a 25a nařízení (EHS) č. 1035/72 zavede Komise vyrovnávací poplatek při dovozu některého ovoce a zeleniny pocházejících z Turecka, zavede zároveň opět

- pro produkty pocházející z Turecka, na které se neuplatňovala k 31. prosinci 1980 preferenční sazba podle režimu vyplývajícího z dohody o přidružení, sazbu uplatňovanou na třetí země na základě doložky nejvyšších výhod,

- na produkty pocházející z Turecka podléhající zvláštnímu režimu na základě dohody o přidružení sazbu podle společného celního sazebníku uplatňovaného v současné době na země s doložkou nejvyšších výhod sníženou podle ustanovení preferenčního režimu platného k 1. prosinci 1980."

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropských společenství.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 4. června 1984.

Za Radu

předseda

J. Delors

[1] Úř. věst. L 367, 23.12.1981, s. 3.

[2] Úř. věst. L 118, 20.5.1972, s. 1.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU